Siirrämme tänne perustetyön eri vaiheet, jotta niihin voi palata.

Työversio 4_ 31.8.2022

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, tutkinnon osa

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • noudattaa salassapito-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattietiikkaa 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • toimii työsuojelu- ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle 
 • toimii ergonomisesti ja edistää työhyvinvointia  
 • noudattaa hygieniavaatimuksia 
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • edistää kestävää kehitystä ja työskentelee taloudellisesti  

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa ikääntyneen ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee iäkkään vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • käyttää asiakkaan vuorovaikutustaitojen mukaista kommunikaatiota
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu 

Opiskelija 

 • ymmärtää ikääntymisen aiheuttamat muutokset asiakkaan toimintakykyyn 
 • ymmärtää ikääntyneen valtakunnalliset ruokasuositukset ja
 • ymmärtää ikääntyneen vajaaravitsemuksen haitat
 • hyödyntää tietoa asiakkaan elämänhistoriasta toimintaa suunnitellessaan 
 • tunnistaa muistisairauksien oireet ja ymmärtää niiden vaikutuksen toimintakykyyn
 • tietää RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja hyödyt
 • suunnittelee asiakkaalle arjen mielekkyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa 
 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaan hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella 
 • suunnittelee työtehtävänsä työyksikön tilanteen perusteella 
 • hyödyntää työyksikön asiakastietojärjestelmiä  

Työn toteutus 

Opiskelija 

 • työskentelee yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa 
 • kirjaa ja raportoi havaintoja asiakkaan arjesta ja toimintakyvystä 
 • tunnistaa asiakkaan kyvyn kommunikoida ja kannustaa asiakasta vuorovaikutukseen 
 • tukee asiakkaan kehon hahmottamista toimiessaan asiakkaan kanssa  
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta 
  • osallistuu asiakkaan RAI-arviointiin  
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti 
 • käyttää kosketusta ja läsnäoloa toimiessaan asiakkaan kanssa 
 • käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä 
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • huomioi asiakkaan käyttäytymisen muutokset ja toimii tarvelähtöisesti 
 • huomioi asiakkaan ikääntymismuutokset ja toimii tarvelähtöisesti  
 • tarkkailee ikääntyneen vointia /vaiko elintoimintoja
 •  
 • havainnoi ja huomioi muutokset asiakkaan toimintakyvyssä 
 • tukee asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia  
 • osoittaa ymmärtävänsä toimintakyvyn tukemisen vaikutuksen asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin 
 • tukee asiakkaan kuntoutumista 
 • motivoi ja ohjaa asiakasta ulkoilemaan ja liikkumaan 
 • ohjaa ryhmiä arjen mielekkyyttä edistävään toimintaan 
 • hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä arjen mielekkyyden edistämisessä 
 • hyödyntää rentouttavia menetelmiä 
 • edistää asiakkaan arjen mielekkyyttä ruokailua tukien 
 • edistää asiakkaan suun ja jalkojen hyvinvointia 
 • huomioi asiakkaan vireystilan ja unen tarpeen 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta voimavaralähtöisesti päivittäisissä toiminnoissa 
 • hyödyntää asiakkaan luonnollisia liikemalleja ohjaus- ja avustamistilanteissa 
 • hyödyntää omaa kehon liikettä asiakkaan ohjaus- ja avustamistilanteissa 
 • huolehtii asiakkaan ympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä 
 • huomioi ympäristön merkityksen asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä 
 • hyödyntää ikäteknologiaa itsenäisen elämän edistämisessä 
 • käyttää erilaisia apuvälineitä  
 • ohjaa asiakkaita erilaisten apuvälineiden käytössä 
 • tukee asiakkaan omannäköistä elämää 
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta
 • tukee ja vahvistaa asiakkaan osallisuutta 
 • ennaltaehkäisee asiakkaan yksinäisyyttä ja syrjäytymistä 
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia  
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntyvien palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • tunnistaa asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä tai osaa ohjata palveluihin ja tuntee palveluohjausprosessin
 •  
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen hoidon periaatteet 
 • tukee mielekästä elämää elämän loppuvaiheessa 
 • toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työympäristössä ja organisaatiossa 
 • työskentelee vastuullisesti 
 • viestii ammatillisesti 
 • antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa

Työn arviointi 

Opiskelija 

 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista 
 • arvioi toimintaansa 
 • palautteen antaminen
 • palautteen vastaanottaminen
 • itsearviointi
 • kehittämisehdotukset
 • vertaisarviointi?

 1. versio

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen , tutkinnon osa

Asiakkaan kohtaaminen

 • toimii asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen
 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä, määräyksiä ja eettisiä periaatteita
 • kohtaa arvostavasti, kunnioittavasti ja tasavertaisesti asiakkaan ja tämän lähiverkoston
 • havaitsee asiakkaan pienetkin vuorovaikutusaloitteet ja vastaa niihin
 • kuulee asiakkaan ja omaisten mielipiteitä ja toiveita tukien asiakkaan osallisuutta
 • käyttää selkokieltä ja mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan ja ryhmän kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • käyttää sujuvasti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • toimii ammatillisesti ja yhteistyökykyisesti asiakkaan perheen, tukiverkoston ja omaishoitajan kanssa
 • palvelee asiakkaita vastuullisesti eri tilanteissa, myös puhelimessa ja sähköisillä viestimillä huomioiden tietoturvan ja salassapidon

2. versio, 2.5.2022

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen aiheuttamat muutokset asiakkaan toimintakykyyn
 • selvittää asiakkaan elämänhistoriaa
 • hyödyntää tietoa asiakkaan elämänhistoriasta toimintaa suunnitellessaan
 • osallistuu asiakkaan RAI- arviointiin/ toimintakyvyn arviointiin
 • osallistuu asiakaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti
 • käyttää kosketusta ja läsnäoloa tilanteeseen sopivalla tavalla hoitaessaan asiakasta
 • käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • toimii haasteellisessa tilanteessa ammatillisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä toimintakyvyn edistämisen ja tukemisen vaikutuksen asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin
 • havainnoi ja arvioi asiakkaan toimintakykyä
 • tukee ja edistää asiakkaan toimintakykyä
 • motivoi ja ohjaa asiakasta terveyttä edistävään liikunta
 • ohjaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä
 • ohjaa toimintakyvyltään erilaisia asiakasryhmiä
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta, suun terveyttä, ihon kuntoa, vireystilaa ja eritystoimintaa
 • ohjaa ja auttaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa
 • huolehtii asiakkaan ympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä
 • käyttää hyvinvointiteknologiaa turvallisuuden edistämiseksi
 • osoittaa ymmärtävänsä omannäköisen elämän tukemisen vaikutuksen asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin
 • tukee asiakkaan omannäköistä elämää (tuleeko kulttuuri, seksuaalisuus?)
 • edistää asiakkaan arjen mielekkyyttä
 • tukee asiakkaan osallisuutta
 • ennaltaehkäisee asiakkaan yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä (päihde kotihoitoon)
 • osoittaa ymmärtävänsä iäkkäiden ihmisten palvelu- ja etuusjärjestelmän
 • tunnistaa asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • noudattaa asiakkaan hoitotahtoa
 • toteuttaa hyvää saattohoitoa
 • toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työympäristössä ja organisaatiossa
 • työskentelee vastuullisesti
 • viestii ammatillisesti

Työn arviointi

Opiskelija

 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa
 • pyytää palautetta toiminnastaan

17.5.2022 2. versio Kotihoidossa toimiminen, tutkinnon osa  

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Työn suunnittelu  

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella 
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella 
 •  
 • osallistuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin käyttäen eri toimintakykymittareita 
 • osallistuu asiakaskohtaisen suunnitelman laatimiseen 
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä  

Työn toteutus 

 • toimii asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • työskentelee yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa 
 •  
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta 
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti 
 • käyttää kosketusta ja läsnäoloa tilanteeseen sopivalla tavalla hoitaessaan asiakasta  
 • osallistaa asiakasta vuorovaikutukseen 
 • käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä 
 • käyttää etäohjausta asiakastyössä 
 •  
 •  
 • havainnoi asiakasta ja hänen kotiympäristöään 
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa 
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä 
 • tunnistaa ja arvioi asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja 
 • tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia  
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa 
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta huolehtimaan asiakkaan kodin päivittäisistä kodinhoidollisista tehtävistä  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta asioimisessa kodin ulkopuolella  
 • kannustaa asiakasta osallisuuteen itseään koskevien asioiden hoidossa 
 • tukee asiakkaan elämänhallintaa ja mielenhyvinvointia 
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveys- ja hyvinvointiteknologian hankinnassa, käytössä ja huollossa 
 • ohjaa asiakasta käyttämään virtuaalipalveluita 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen 
 • tarkkailee asiakkaan peruselintoimintoja ja niissä tapahtuvia muutoksia 
 • tunnistaa ja seuraa asiakkaiden sairauksien oireita 
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa laboratorionäytteitä 
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon  
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa 
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin 
 •   
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun 
 • arvioi asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä 
 • lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä 
 •  
 • tekee äkillisessä asiakkaan voinnin muutoksessa tilanarvioinnin 
 • toimii akuutissa tilanteessa tilanteen vaatimalla tavalla  
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä kotisaattohoidon periaatteet 
 • toteuttaa hyvää saattohoitoa 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palveluketjun sekä palveluohjauksen prosessin 
 • tunnistaa asiakkaan kotona selviytymisen vaikeudet 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palveluiden käytössä  
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä kaltoinkohtelun uhan 
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa 
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 

Työn arviointi 

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista 
 • pyytää palautetta toiminnastaan  
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön  

Lääkehoito 

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Käyttää lääketietokantoja 
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen 
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi 
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen 
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?) 
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa 
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot 
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman  
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Selvittää asiakkaan käytössä olevat lääkkeet ja itsehoitovalmisteet. 
 • Selvittää lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden vaikutukset, haitta- ja yhteisvaikutukset 
 • Tunnistaa iän tuomien muutosten vaikutukset lääkehoidossa 
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön 
 1. versio Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • laatii yhteistyössä asiakkaan kanssa mielekästä arkea tukevan suunnitelman huomioiden asiakkaan sosiaaliset verkostot sekä toteuttaa sitä ja arvioi sen toteutumista

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • huomioi työpaikan päivä- ja viikkokohtaiset suunnitelmat toimintaa suunnitellessaan

Työn toteutus

 • noudattaa työskentelyssään tietosuojaa ja salassapitoa
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • parantaa omavalvonnan avulla laatua ja asiakasturvallisuutta
 • hyödyntää työssään laatusuosituksia
 • on tietoinen työpaikan omavalvontasuunnitelmasta ja toteuttaa yksikön omavalvontaa
 • työskentelee omavalvontamääräysten mukaisesti
 • huomioi toimintaa suunnitellessaan asiakkaan elämänhistorian, elinympäristön ja elämänlaadun tukien asiakkaan omanarvontuntoa
 • toimii vastuullisesti moniammatillisen työryhmän ja verkoston jäsenenä noudattaen suunnitelmia ja sopimuksia
 • raportoi ja kirjaa sujuvasti asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja asiakasturvallisuutta vaarantamatta
 • käyttää sujuvasti työyhteisön asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietokantoja lähihoitajan vastuualueella
 • tukee asiakkaan elämänhallintaa ja vuorovaikutusta käyttäen erilaisia menetelmiä ja toimintamalleja
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä
 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä
 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa
 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta löytämään mielihyvää tuottavia asioita elämässä
 • edistää ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista huomioiden ikääntymisen vaikutukset kuulo- ja näkökykyyn sekä muistiin
 • motivoi ja ohjaa asiakasta terveyttä edistävään liikuntaan ja ulkoiluun osana päivittäistä toimintaa
 • käyttää monipuolisesti rentouttavia menetelmiä
 • hyödyntää kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia osallisuuden edistämisessä huomioiden asiakkaan toiveet
 • tukee asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja huomioi oikeuden yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan
 • huomioi toiminnassaan asiakkaan kulttuuriset, elämänkatsomukselliset ja eettiset tavat sekä seksuaalisuuden ja keskustelee niistä asiakkaan kanssa
 • huomioi ympäristön turvallisuuden, esteettömyyden ja viihtyisyyden ja hyödyntää teknologiaa ja ympäristönhallintalaitteita turvallisuuden parantamiseksi
 • motivoi ja ohjaa asiakasta tietotekniikan käytössä ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntämisessä
 • tukee asiakkaan laadukasta, omannäköistä elämää ja edistää toiminnallaan arjen mielekkyyttä ja osallisuutta
 • vahvistaa ikääntyneen ihmisen mielenterveyttä ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä
 • ennaltaehkäisee ja lievittää asiakkaan yksinäisyyden ja syrjäytymisen kokemuksia hyvällä vuorovaikutuksella sekä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vähentävillä toimintamalleilla
 • edistää ja tarkkailee asiakkaan elintoimintoja sekä uni- ja valverytmiä ja hyödyntää sitä työssään
 • arvioi asiakkaan ravitsemustilaa ja ymmärtää sen yhteyden toimintakykyyn
 • huomioi asiakkaan henkilökohtaiset ruokailutottumukset ja ruoan esteettisyyden sekä tukee itsenäistä syömistä
 • tietää saattohoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
 • hyväksyy kuoleman luonnollisena osana elämänkulkua ja keskustelee kuolemaan liittyvistä asioista asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • tarjoaa inhimillistä hoitoa tutussa ympäristössä elämän loppuun saakka
 • toteuttaa oireita lievittävää ja hyvää saattohoitoa huomioiden kuolevan asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeet
 • palveluita koskevissa valinnoissa hyödyntäen laaja-alaisesti tietoa palvelujärjestelmästä
 • ohjaa ja neuvoo asiakasta hakemaan palveluita ja etuuksia
 • ohjaa asiakasta sujuvasti sähköisten palveluiden käytössä
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen asiakkaan palvelutarpeesta
 • noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintaperiaatteita
 • viestii ja toimii ammatillisesti ja asiallisesti
 • omaa ongelmanratkaisutaidot ja tuo esille ratkaisuvaihtoehtoja
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti työyhteisön jäsenenä tuoden kehittämisehdotuksia
 • vaikuttaa osaltaan positiivisesti työyhteisön sosiaaliseen ilmapiiriin
 • tuntee työpaikan turvallisuussuunnitelman ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudesta ja työkyvystään ja ennaltaehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
 • ylläpitää omalta osaltaan työyhteisön hyvää ilmapiiriä ja on halukas edistämään sitä
 • ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen
 • aktivoi asiakkaan voimavaroja ja huomioi elämäntilanteen, unen, stressin ja terveyden vaikutuksen toimintakykyyn
 • tunnistaa työssään fyysistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ja pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään niitä
 • huomioi laaja-alaisesti asiakasturvallisuuden työskennellessään
 • toimii aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • ennaltaehkäisee kotitapaturmia ja kaatumisia
 • perustelee toimintaansa näyttöön perustuvalla tiedolla ja hakee tietoa luotettavista lähteistä
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palveluiden laatuun päivittäisessä asiakastyössä
 • edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan

Työn arviointi

 • arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja osaamistaan
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella sekä pyytää tarvittaessa ohjausta
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia osana työryhmää
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan
 • edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan
 • arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä
 • suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia

Kuntoutumisen tukeminen

 • havainnoi ja arvioi asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueita ja tuen tarvetta käyttäen apunaan toimintakykymittareita
 • huomioi toiminnassaan kuntoutumista edistävät ja sosiaalisia verkostoja ylläpitävät asiat
 • ohjaa toimintaa voimavaralähtöisellä, mahdollistavalla ja osallistavalla työotteella kuntoutumista tukien
 • varmistaa, että ikääntyvän omat toiveet ja tahto on huomioitu osallisuuden edistämisessä
 • tukee asiakkaan osallistumista hänelle tärkeisiin harrastuksiin ja sosiaalisten verkostojen toimintaan
 • ohjaa yksilöitä ja ryhmiä hyödyntäen monipuolisesti tietoa ryhmäytymisestä
 • ohjaa toimintakyvyltään erilaisia asiakasryhmiä käyttäen toiminnallisia menetelmiä
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti
 • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti työssään luonnollisia liikemalleja ja hallitsee omaa kehoaan avustaessaan asiakasta liikkumisessa ja siirtymisessä
 • arvioi asiakkaan toimintakykyä ja apuvälineiden tarvetta tarkoituksenmukaisesti
 • käyttää sujuvasti apuvälineitä siirtotilanteissa ja arvioi omaa ammattitaitoaan ohjaamisessa ja avustamisessa