Siirrämme tänne perustetyön eri vaiheet, jotta niihin voi palata.

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan keskeiset työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot voidaan täsmentyvä edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

Työversio 5_ 15.9.2022_

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, tutkinnon osa

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattietiikkaa 
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • noudattaa salassapito-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii ikääntyvien laatusuositusten mukaisesti
 • toimii työpaikan omavalvontasuunnitelman mukaisesti 
 • toimii työsuojelu- ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle 
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • edistää omaa ja työyhteisön työhyvinvointia  
 • noudattaa hygieniavaatimuksia 
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • edistää kestävää kehitystä ja työskentelee taloudellisesti  
 • toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työympäristössä ja organisaatiossa 
 • työskentelee vastuullisesti 
 •  

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa ikääntyneen ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • havaitsee oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • kannustaa ikääntynyttä vuorovaikutukseen 
 • havaitsee ikääntyneen vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • käyttää ikääntyneen vuorovaikutustaitojen mukaista kommunikaatiota
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 •  
 • käyttää tietoa ikääntyneen kulttuurista, kielestä ja elämänkatsomuksesta??

Työn suunnittelu 

Opiskelija 

 • käyttää tietoa ikääntyneen elämänhistoriasta toimintaa suunnitellessaan
 • suunnittelee ikääntyneelle arjen mielekkyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa 
 •  
 • ymmärtää ikääntymisen aiheuttamat muutokset toimintakykyyn
 • tunnistaa muistisairauksien oireet ja ymmärtää niiden vaikutuksen toimintakykyyn
 •  
 • ymmärtää ikääntyneen valtakunnalliset ruokasuositukset 
 • ymmärtää ikääntyneen vajaaravitsemuksen haitat
 •  
 • suunnittelee työtehtävänsä ikääntyneen hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella päivittäisissä toiminnoissa
 • tietää RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja hyödyt
 • suunnittelee työtehtävänsä työyksikön tilanteen perusteella 
 • käyttää työyksikön asiakastietojärjestelmiä  

Työn toteutus 

Opiskelija 

 • työskentelee yhteistyössä ikääntyneen, läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa 
 • kirjaa ja raportoi havaintoja ikääntyneen arjesta ja toimintakyvystä 
 • tukee ikääntyneen kehon hahmottamista päivittäisissä toiminnoissa  
 • kunnioittaa ikääntyneen yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta 
 • osallistuu ikääntyneen RAI-arviointiin  
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • tunnistaa ikääntyneen käyttäytymisen muutokset ja toimii tarvelähtöisesti 
 • tunnistaa ikääntymismuutokset ja toimii tarvelähtöisesti  
 • tarkkailee ikääntyneen elintoimintoja
 •  
 • tunnistaa ja tiedottaa muutoksista ikääntyneen toimintakyvyssä 
 • tukee ikääntyneen toimintakykyä ja hyvinvointia 
 • tukee ikääntyneen kuntoutumista 
 • osoittaa ymmärtävänsä toimintakyvyn tukemisen vaikutuksen ikääntyneen terveyteen ja hyvinvointiin 
 • motivoi ja ohjaa ikääntynyttä ulkoilemaan ja liikkumaan 
 • ohjaa ikääntyvienryhmiä arjen mielekkyyttä edistävään toimintaan
 • tukee ikääntyneen omannäköistä elämää
 • tukee ikääntyneen seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta
 • tukee ja vahvistaa ikääntyneen osallisuutta 
 • ennaltaehkäisee ikääntyneen yksinäisyyttä ja syrjäytymistä 
 • tukee ikääntyneen mielenhyvinvointia  
 • käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä arjen mielekkyyden edistämisessä 
 • käyttää rentouttavia menetelmiä
 •  
 • edistää ikääntyneen arjen mielekkyyttä ruokailutilanteessa  
 • edistää ikääntyneen ihon, suun ja jalkojen hyvinvointia 
 • tunnistaa ikääntyneen vireystilan ja unen tarpeen ja toimii tarvelähtöisesti 
 • ohjaa ja avustaa ikääntynyttä voimavaralähtöisesti päivittäisissä toiminnoissa 
 • käyttää luonnollisia liikemalleja ikääntyneen ohjaus- ja avustamistilanteissa 
 • huolehtii ikääntyneen ympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä 
 • käyttää ikäteknologiaa itsenäisen elämän edistämisessä 
 • käyttää erilaisia apuvälineitä  
 • ohjaa ikääntynyttä erilaisten apuvälineiden käytössä

VOISIVATKO PALVELUT OLLA LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN KANSSA YHDESSÄ HETI ALUSSA? 

 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntyvien palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • tunnistaa ikääntyneen tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä tai osaa ohjata palveluihin ja tuntee palveluohjausprosessin
 •  
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen hoidon periaatteet 
 • tukee mielekästä elämää elämän loppuvaiheessa 
 • antaa ensiapua ensiaputilanteissa

Työn arviointi 

Opiskelija 

 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • itsearviointi?
 • vertaisarviointi? 

Kotihoidossa toimiminen 

6. työpaja 29.9.22

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • ottaa puheeksi kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • tiedottaa havaitsemistaan epäkohdista esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa ammatillisesti ja arvostavasti
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • toimii asiakkaan kielen, kulttuurin ja katsomuksen huomioiden
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • ilmaisee itseään selkeästi eri vuorovaikutustilanteissa

Työn suunnittelu   

 • toimii työvuoron työsuunnitelman mukaan   
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakaskohtaisen suunnitelman merkityksen   
 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaan hoito –ja palvelusuunnitelman mukaisesti   
 • suunnittelee työnsä asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarat huomioiden
 • suunnittelee ja varaa tarvittavat välineet asiakaskäynnille 
 • osoittaa ymmärtävänsä RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja muodot 
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen ja saattohoidon periaatteet kotihoidossa

Työn toteutus  

 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon toimintaympäristönä   
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta  
 • työskentelee asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen ja sairauksien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan voimavarat sekä toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä   
 • havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja hänen toimintaansa kotiympäristössä
 • osallistuu asiakkaan RAI-toimintakykyarviointiin    
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 • tunnistaa ja tarkkailee asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyttä  
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen  
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon   
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen  
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen  
 • tunnistaa ja seuraa sairauksien oireita  
 • tarkkailee elintoimintoja ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa tarvittaessa laboratorionäytteitä  
 • toteuttaa sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • osoittaa ymmärtävänsä sairauksien ja iän vaikutuksen lääkehoitoon
 • tunnistaa itsehoito -ja rohdosvalmisteet asiakkaan kokonaislääkityksessä
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen sairauksien hoidossa
 • tarkistaa lääkkeiden riittävyyden
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • seuraa lääkkeiden vaikutuksia
 • tiedottaa lääkkeiden yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista
 • tunnistaa riskilääkkeet
 • käyttää annosjakelua ja teknologiaa lääkehoidossa
 • arvioi ja seuraa ravitsemustilaa ja nestetasapainoa  
 • ohjaa ja motivoi terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin  
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen elämänlaatuun  
 • arvioi kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • lievittää kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • tunnistaa muutokset asiakkaan voinnissa ja toimii niiden mukaisesti
 • antaa tarvittaessa ensiapua ja hälyttää lisäapua
 • osallistuu tarvittaessa kotisaattohoitoon ja tukee läheisiä surutyössä
 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon asiakkaalle tarjottavat palvelut ja etuudet 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palvelujen käyttöön 
 • käyttää työpaikan asiakastietojärjestelmiä   
 • tunnistaa asiakkaan tarpeita terveys-ja hyvinvointiteknologian käyttöön ja ohjaa teknologian käytössä
 • ohjaa etäyhteys- ja virtuaalipalvelujen käytössä
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta itseään koskevien asioiden hoitoon
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä  
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • työskentelee yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa   
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja      
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa

Työn arviointi   

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista ja ajantasaisuutta
 • arvioi toteuttamaansa hoitotyötä
 • arvioi havaitsemiaan muutoksia kotihoidon työkokonaisuudessa
 • raportoi asiakkaan hoidosta ja havaitsemistaan muutoksista työryhmässä
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön

Työversio 4_ 31.8.2022

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, tutkinnon osa

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • noudattaa salassapito-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattietiikkaa 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • toimii työsuojelu- ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle 
 • toimii ergonomisesti ja edistää työhyvinvointia  
 • noudattaa hygieniavaatimuksia 
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • edistää kestävää kehitystä ja työskentelee taloudellisesti  

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa ikääntyneen ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee iäkkään vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • käyttää asiakkaan vuorovaikutustaitojen mukaista kommunikaatiota
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu 

Opiskelija 

 • ymmärtää ikääntymisen aiheuttamat muutokset asiakkaan toimintakykyyn 
 • ymmärtää ikääntyneen valtakunnalliset ruokasuositukset ja
 • ymmärtää ikääntyneen vajaaravitsemuksen haitat
 • hyödyntää tietoa asiakkaan elämänhistoriasta toimintaa suunnitellessaan 
 • tunnistaa muistisairauksien oireet ja ymmärtää niiden vaikutuksen toimintakykyyn
 • tietää RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja hyödyt
 • suunnittelee asiakkaalle arjen mielekkyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa 
 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaan hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella 
 • suunnittelee työtehtävänsä työyksikön tilanteen perusteella 
 • hyödyntää työyksikön asiakastietojärjestelmiä  

Työn toteutus 

Opiskelija 

 • työskentelee yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa 
 • kirjaa ja raportoi havaintoja asiakkaan arjesta ja toimintakyvystä 
 • tunnistaa asiakkaan kyvyn kommunikoida ja kannustaa asiakasta vuorovaikutukseen 
 • tukee asiakkaan kehon hahmottamista toimiessaan asiakkaan kanssa  
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta
  • osallistuu asiakkaan RAI-arviointiin  
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti 
 • käyttää kosketusta ja läsnäoloa toimiessaan asiakkaan kanssa 
 • käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä 
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • huomioi asiakkaan käyttäytymisen muutokset ja toimii tarvelähtöisesti 
 • huomioi asiakkaan ikääntymismuutokset ja toimii tarvelähtöisesti  
 • tarkkailee ikääntyneen vointia /vaiko elintoimintoja
 •  
 • havainnoi ja huomioi muutokset asiakkaan toimintakyvyssä 
 • tukee asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia  
 • osoittaa ymmärtävänsä toimintakyvyn tukemisen vaikutuksen asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin 
 • tukee asiakkaan kuntoutumista 
 • motivoi ja ohjaa asiakasta ulkoilemaan ja liikkumaan 
 • ohjaa ryhmiä arjen mielekkyyttä edistävään toimintaan 
 • hyödyntää erilaisia toiminnallisia menetelmiä arjen mielekkyyden edistämisessä 
 • hyödyntää rentouttavia menetelmiä 
 • edistää asiakkaan arjen mielekkyyttä ruokailua tukien 
 • edistää asiakkaan suun ja jalkojen hyvinvointia 
 • huomioi asiakkaan vireystilan ja unen tarpeen 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta voimavaralähtöisesti päivittäisissä toiminnoissa 
 • hyödyntää asiakkaan luonnollisia liikemalleja ohjaus- ja avustamistilanteissa 
 • hyödyntää omaa kehon liikettä asiakkaan ohjaus- ja avustamistilanteissa 
 • huolehtii asiakkaan ympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä 
 • huomioi ympäristön merkityksen asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä 
 • hyödyntää ikäteknologiaa itsenäisen elämän edistämisessä 
 • käyttää erilaisia apuvälineitä  
 • ohjaa asiakkaita erilaisten apuvälineiden käytössä 
 • tukee asiakkaan omannäköistä elämää 
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta
 • tukee ja vahvistaa asiakkaan osallisuutta 
 • ennaltaehkäisee asiakkaan yksinäisyyttä ja syrjäytymistä 
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia  
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntyvien palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • tunnistaa asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä tai osaa ohjata palveluihin ja tuntee palveluohjausprosessin
 •  
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen hoidon periaatteet 
 • tukee mielekästä elämää elämän loppuvaiheessa 
 • toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työympäristössä ja organisaatiossa 
 • työskentelee vastuullisesti 
 • viestii ammatillisesti 
 • antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa

Työn arviointi 

Opiskelija 

 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista 
 • arvioi toimintaansa 
 • palautteen antaminen
 • palautteen vastaanottaminen
 • itsearviointi
 • kehittämisehdotukset
 • vertaisarviointi?

 1. versio

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen , tutkinnon osa

Asiakkaan kohtaaminen

 • toimii asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen
 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä, määräyksiä ja eettisiä periaatteita
 • kohtaa arvostavasti, kunnioittavasti ja tasavertaisesti asiakkaan ja tämän lähiverkoston
 • havaitsee asiakkaan pienetkin vuorovaikutusaloitteet ja vastaa niihin
 • kuulee asiakkaan ja omaisten mielipiteitä ja toiveita tukien asiakkaan osallisuutta
 • käyttää selkokieltä ja mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan ja ryhmän kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • käyttää sujuvasti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • toimii ammatillisesti ja yhteistyökykyisesti asiakkaan perheen, tukiverkoston ja omaishoitajan kanssa
 • palvelee asiakkaita vastuullisesti eri tilanteissa, myös puhelimessa ja sähköisillä viestimillä huomioiden tietoturvan ja salassapidon

2. versio, 2.5.2022

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen aiheuttamat muutokset asiakkaan toimintakykyyn
 • selvittää asiakkaan elämänhistoriaa
 • hyödyntää tietoa asiakkaan elämänhistoriasta toimintaa suunnitellessaan
 • osallistuu asiakkaan RAI- arviointiin/ toimintakyvyn arviointiin
 • osallistuu asiakaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti
 • käyttää kosketusta ja läsnäoloa tilanteeseen sopivalla tavalla hoitaessaan asiakasta
 • käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • toimii haasteellisessa tilanteessa ammatillisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä toimintakyvyn edistämisen ja tukemisen vaikutuksen asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin
 • havainnoi ja arvioi asiakkaan toimintakykyä
 • tukee ja edistää asiakkaan toimintakykyä
 • motivoi ja ohjaa asiakasta terveyttä edistävään liikunta
 • ohjaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä
 • ohjaa toimintakyvyltään erilaisia asiakasryhmiä
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta, suun terveyttä, ihon kuntoa, vireystilaa ja eritystoimintaa
 • ohjaa ja auttaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa
 • huolehtii asiakkaan ympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä
 • käyttää hyvinvointiteknologiaa turvallisuuden edistämiseksi
 • osoittaa ymmärtävänsä omannäköisen elämän tukemisen vaikutuksen asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin
 • tukee asiakkaan omannäköistä elämää (tuleeko kulttuuri, seksuaalisuus?)
 • edistää asiakkaan arjen mielekkyyttä
 • tukee asiakkaan osallisuutta
 • ennaltaehkäisee asiakkaan yksinäisyyttä ja syrjäytymistä
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä (päihde kotihoitoon)
 • osoittaa ymmärtävänsä iäkkäiden ihmisten palvelu- ja etuusjärjestelmän
 • tunnistaa asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • noudattaa asiakkaan hoitotahtoa
 • toteuttaa hyvää saattohoitoa
 • toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työympäristössä ja organisaatiossa
 • työskentelee vastuullisesti
 • viestii ammatillisesti

Työn arviointi

Opiskelija

 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa
 • pyytää palautetta toiminnastaan

Kotihoidossa toimiminen 31.8.2022

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa ammatillisesti ja arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • ilmaisee itseään selkeästi 

Työn suunnittelu   

 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaan palvelu-ja hoitosuunnitelman mukaisesti  
 • osoittaa ymmärtävänsä palveluohjauksen prosessin
 • suunnittelee ja varaa tarvitsemansa välineet ja tarvikkeet asiakaskäynnille 
 • toimii työvuoron työsuunnitelman mukaan 
 • Tietää RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja muodot
 • osoittaa ymmärtävänsä moniammatillisen palliatiivisen ja saattohoidon periaatteet kotihoidossa
 • huomioi työn suunnittelussa asiakkaan toimintakyvyn   
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakaskohtaisen suunnitelman merkityksen 
 • käyttää organisaation vai/työyksikön? asiakastietojärjestelmiä   

Työn toteutus  

 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon toimintaympäristönä   
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta  
 • työskentelee asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • osallistuu asiakkaan RAI-toimintakyky arviointiin  
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen ja sairauksien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan voimavarat sekä toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä  
 •  
 • havainnoi asiakasta ja hänen kotiympäristöään 
 • havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja vointia/ vaiko elintoimintoja
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia    
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen  
 • ohjaa elämänhallintaan 
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen  
 • työskentelee yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa  
 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon asiakkaan palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • tunnistaa asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 • osoittaa ymmärtävänsä tukipalveluiden merkityksen asiakkaan arjessa selviytymisessä 
 • ohjaa asiakasta tukipalveluiden käyttöön?
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta itseään koskevien asioiden hoitoon 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 •  
 • Osaa käyttää ja ohjata asiakasta ja hänen läheisiään terveys- ja hyvinvointiteknologian hankinnassa, käytössä ja huollossa  
 •  
 • ohjaa asiakasta etäyhteys- ja virtuaalipalvelujen käyttöön
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen  
 • tunnistaa ja seuraa asiakkaiden sairauksien oireita  
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja ja niissä tapahtuvia muutoksia ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa tarvittaessa laboratorionäytteitä  
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • Osoittaa ymmärtävänsä sairauksien ja iän vaikutuksen lääkehoitoon
 • Itsehoito ja rohdosvalmisteet
 • Osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen kotihoidon asiakkaan sairauksien hoidossa
 • Lääkkeiden riittävyys, uusinta, hävittäminen, N-lääkkeiden käyttö kotona?
 • Asiakkaan ja läheisten ohjaaminen lääkehoidossa
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
 • Tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista
 • Annosjakelu ja teknologian hyödyntäminen lääkehoidossa
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon   
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa  
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin  
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun  
 • arvioi asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • arvioi asiakkaan tilan äkillisessä voinnin muutoksessa  
 • antaa tarvittaessa antaa ensiapua ja hälyyttää lisäapua
 •  

toimii tilanteen vaatimalla tavalla asiakkaan voinnin muuttuessa    

 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • osallistuu tarvittaessa kotisaattohoitoon (tuki)
 • osallistuu asiakkaan elämän loppuvaiheen hoitotyöhön 
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa  
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja      
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 
 • mobiilikirjaaminen

Työn arviointi  

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista  
 • pyytää ja antaa palautetta toiminnastaan   
 • arvioi toimintaansa
 • kehittämisehdotukset
 • itsearviointi (tunnistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet)
 • vertaisarviointi?
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön   

17.5.2022 2. versio Kotihoidossa toimiminen, tutkinnon osa  

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Työn suunnittelu  

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella 
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella 
 •  
 • osallistuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin käyttäen eri toimintakykymittareita 
 • osallistuu asiakaskohtaisen suunnitelman laatimiseen 
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä  

Työn toteutus 

 • toimii asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • työskentelee yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa 
 •  
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta 
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti 
 • käyttää kosketusta ja läsnäoloa tilanteeseen sopivalla tavalla hoitaessaan asiakasta  
 • osallistaa asiakasta vuorovaikutukseen 
 • käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä 
 • käyttää etäohjausta asiakastyössä 
 •  
 •  
 • havainnoi asiakasta ja hänen kotiympäristöään 
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa 
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä 
 • tunnistaa ja arvioi asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja 
 • tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia  
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa 
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta huolehtimaan asiakkaan kodin päivittäisistä kodinhoidollisista tehtävistä  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta asioimisessa kodin ulkopuolella  
 • kannustaa asiakasta osallisuuteen itseään koskevien asioiden hoidossa 
 • tukee asiakkaan elämänhallintaa ja mielenhyvinvointia 
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveys- ja hyvinvointiteknologian hankinnassa, käytössä ja huollossa 
 • ohjaa asiakasta käyttämään virtuaalipalveluita 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen 
 • tarkkailee asiakkaan peruselintoimintoja ja niissä tapahtuvia muutoksia 
 • tunnistaa ja seuraa asiakkaiden sairauksien oireita 
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa laboratorionäytteitä 
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon  
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa 
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin 
 •   
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun 
 • arvioi asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä 
 • lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä 
 •  
 • tekee äkillisessä asiakkaan voinnin muutoksessa tilanarvioinnin 
 • toimii akuutissa tilanteessa tilanteen vaatimalla tavalla  
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä kotisaattohoidon periaatteet 
 • toteuttaa hyvää saattohoitoa 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palveluketjun sekä palveluohjauksen prosessin 
 • tunnistaa asiakkaan kotona selviytymisen vaikeudet 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palveluiden käytössä  
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä kaltoinkohtelun uhan 
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa 
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 

Työn arviointi 

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista 
 • pyytää palautetta toiminnastaan  
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön  

Lääkehoito 

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Käyttää lääketietokantoja 
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen 
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi 
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen 
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?) 
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa 
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot 
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman  
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Selvittää asiakkaan käytössä olevat lääkkeet ja itsehoitovalmisteet. 
 • Selvittää lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden vaikutukset, haitta- ja yhteisvaikutukset 
 • Tunnistaa iän tuomien muutosten vaikutukset lääkehoidossa 
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön 
 1. versio Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • laatii yhteistyössä asiakkaan kanssa mielekästä arkea tukevan suunnitelman huomioiden asiakkaan sosiaaliset verkostot sekä toteuttaa sitä ja arvioi sen toteutumista

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • huomioi työpaikan päivä- ja viikkokohtaiset suunnitelmat toimintaa suunnitellessaan

Työn toteutus

 • noudattaa työskentelyssään tietosuojaa ja salassapitoa
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • parantaa omavalvonnan avulla laatua ja asiakasturvallisuutta
 • hyödyntää työssään laatusuosituksia
 • on tietoinen työpaikan omavalvontasuunnitelmasta ja toteuttaa yksikön omavalvontaa
 • työskentelee omavalvontamääräysten mukaisesti
 • huomioi toimintaa suunnitellessaan asiakkaan elämänhistorian, elinympäristön ja elämänlaadun tukien asiakkaan omanarvontuntoa
 • toimii vastuullisesti moniammatillisen työryhmän ja verkoston jäsenenä noudattaen suunnitelmia ja sopimuksia
 • raportoi ja kirjaa sujuvasti asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja asiakasturvallisuutta vaarantamatta
 • käyttää sujuvasti työyhteisön asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietokantoja lähihoitajan vastuualueella
 • tukee asiakkaan elämänhallintaa ja vuorovaikutusta käyttäen erilaisia menetelmiä ja toimintamalleja
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä
 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä
 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa
 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta löytämään mielihyvää tuottavia asioita elämässä
 • edistää ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta ja yhdessä toimimista huomioiden ikääntymisen vaikutukset kuulo- ja näkökykyyn sekä muistiin
 • motivoi ja ohjaa asiakasta terveyttä edistävään liikuntaan ja ulkoiluun osana päivittäistä toimintaa
 • käyttää monipuolisesti rentouttavia menetelmiä
 • hyödyntää kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia osallisuuden edistämisessä huomioiden asiakkaan toiveet
 • tukee asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja huomioi oikeuden yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan
 • huomioi toiminnassaan asiakkaan kulttuuriset, elämänkatsomukselliset ja eettiset tavat sekä seksuaalisuuden ja keskustelee niistä asiakkaan kanssa
 • huomioi ympäristön turvallisuuden, esteettömyyden ja viihtyisyyden ja hyödyntää teknologiaa ja ympäristönhallintalaitteita turvallisuuden parantamiseksi
 • motivoi ja ohjaa asiakasta tietotekniikan käytössä ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntämisessä
 • tukee asiakkaan laadukasta, omannäköistä elämää ja edistää toiminnallaan arjen mielekkyyttä ja osallisuutta
 • vahvistaa ikääntyneen ihmisen mielenterveyttä ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä
 • ennaltaehkäisee ja lievittää asiakkaan yksinäisyyden ja syrjäytymisen kokemuksia hyvällä vuorovaikutuksella sekä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä vähentävillä toimintamalleilla
 • edistää ja tarkkailee asiakkaan elintoimintoja sekä uni- ja valverytmiä ja hyödyntää sitä työssään
 • arvioi asiakkaan ravitsemustilaa ja ymmärtää sen yhteyden toimintakykyyn
 • huomioi asiakkaan henkilökohtaiset ruokailutottumukset ja ruoan esteettisyyden sekä tukee itsenäistä syömistä
 • tietää saattohoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
 • hyväksyy kuoleman luonnollisena osana elämänkulkua ja keskustelee kuolemaan liittyvistä asioista asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • tarjoaa inhimillistä hoitoa tutussa ympäristössä elämän loppuun saakka
 • toteuttaa oireita lievittävää ja hyvää saattohoitoa huomioiden kuolevan asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeet
 • palveluita koskevissa valinnoissa hyödyntäen laaja-alaisesti tietoa palvelujärjestelmästä
 • ohjaa ja neuvoo asiakasta hakemaan palveluita ja etuuksia
 • ohjaa asiakasta sujuvasti sähköisten palveluiden käytössä
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen asiakkaan palvelutarpeesta
 • noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintaperiaatteita
 • viestii ja toimii ammatillisesti ja asiallisesti
 • omaa ongelmanratkaisutaidot ja tuo esille ratkaisuvaihtoehtoja
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti työyhteisön jäsenenä tuoden kehittämisehdotuksia
 • vaikuttaa osaltaan positiivisesti työyhteisön sosiaaliseen ilmapiiriin
 • tuntee työpaikan turvallisuussuunnitelman ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudesta ja työkyvystään ja ennaltaehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
 • ylläpitää omalta osaltaan työyhteisön hyvää ilmapiiriä ja on halukas edistämään sitä
 • ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksia asiakastyytyväisyyteen
 • aktivoi asiakkaan voimavaroja ja huomioi elämäntilanteen, unen, stressin ja terveyden vaikutuksen toimintakykyyn
 • tunnistaa työssään fyysistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ja pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään niitä
 • huomioi laaja-alaisesti asiakasturvallisuuden työskennellessään
 • toimii aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • ennaltaehkäisee kotitapaturmia ja kaatumisia
 • perustelee toimintaansa näyttöön perustuvalla tiedolla ja hakee tietoa luotettavista lähteistä
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palveluiden laatuun päivittäisessä asiakastyössä
 • edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan

Työn arviointi

 • arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja osaamistaan
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella sekä pyytää tarvittaessa ohjausta
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia osana työryhmää
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan
 • edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan
 • arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä
 • suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia

Kuntoutumisen tukeminen

 • havainnoi ja arvioi asiakkaan toimintakyvyn eri osa-alueita ja tuen tarvetta käyttäen apunaan toimintakykymittareita
 • huomioi toiminnassaan kuntoutumista edistävät ja sosiaalisia verkostoja ylläpitävät asiat
 • ohjaa toimintaa voimavaralähtöisellä, mahdollistavalla ja osallistavalla työotteella kuntoutumista tukien
 • varmistaa, että ikääntyvän omat toiveet ja tahto on huomioitu osallisuuden edistämisessä
 • tukee asiakkaan osallistumista hänelle tärkeisiin harrastuksiin ja sosiaalisten verkostojen toimintaan
 • ohjaa yksilöitä ja ryhmiä hyödyntäen monipuolisesti tietoa ryhmäytymisestä
 • ohjaa toimintakyvyltään erilaisia asiakasryhmiä käyttäen toiminnallisia menetelmiä
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti
 • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti työssään luonnollisia liikemalleja ja hallitsee omaa kehoaan avustaessaan asiakasta liikkumisessa ja siirtymisessä
 • arvioi asiakkaan toimintakykyä ja apuvälineiden tarvetta tarkoituksenmukaisesti
 • käyttää sujuvasti apuvälineitä siirtotilanteissa ja arvioi omaa ammattitaitoaan ohjaamisessa ja avustamisessa