Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan keskeiset työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot voidaan täsmentyvä edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

Työversio 5_ 15.9.2022_

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, tutkinnon osa

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattietiikkaa 
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • noudattaa salassapito-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii ikääntyvien laatusuositusten mukaisesti
 • toimii työpaikan omavalvontasuunnitelman mukaisesti 
 • toimii työsuojelu- ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle 
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • edistää omaa ja työyhteisön työhyvinvointia  
 • noudattaa hygieniavaatimuksia 
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • edistää kestävää kehitystä ja työskentelee taloudellisesti  
 • toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti työympäristössä ja organisaatiossa 
 • työskentelee vastuullisesti 
 •  

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa ikääntyneen ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • havaitsee oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • kannustaa ikääntynyttä vuorovaikutukseen 
 • havaitsee ikääntyneen vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • käyttää ikääntyneen vuorovaikutustaitojen mukaista kommunikaatiota
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 •  
 • käyttää tietoa ikääntyneen kulttuurista, kielestä ja elämänkatsomuksesta??

Työn suunnittelu 

Opiskelija 

 • käyttää tietoa ikääntyneen elämänhistoriasta toimintaa suunnitellessaan
 • suunnittelee ikääntyneelle arjen mielekkyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa 
 •  
 • ymmärtää ikääntymisen aiheuttamat muutokset toimintakykyyn
 • tunnistaa muistisairauksien oireet ja ymmärtää niiden vaikutuksen toimintakykyyn
 •  
 • ymmärtää ikääntyneen valtakunnalliset ruokasuositukset 
 • ymmärtää ikääntyneen vajaaravitsemuksen haitat
 •  
 • suunnittelee työtehtävänsä ikääntyneen hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella päivittäisissä toiminnoissa
 • tietää RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja hyödyt
 • suunnittelee työtehtävänsä työyksikön tilanteen perusteella 
 • käyttää työyksikön asiakastietojärjestelmiä  

Työn toteutus 

Opiskelija 

 • työskentelee yhteistyössä ikääntyneen, läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa 
 • kirjaa ja raportoi havaintoja ikääntyneen arjesta ja toimintakyvystä 
 • tukee ikääntyneen kehon hahmottamista päivittäisissä toiminnoissa  
 • kunnioittaa ikääntyneen yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta 
 • osallistuu ikääntyneen RAI-arviointiin  
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • tunnistaa ikääntyneen käyttäytymisen muutokset ja toimii tarvelähtöisesti 
 • tunnistaa ikääntymismuutokset ja toimii tarvelähtöisesti  
 • tarkkailee ikääntyneen elintoimintoja
 •  
 • tunnistaa ja tiedottaa muutoksista ikääntyneen toimintakyvyssä 
 • tukee ikääntyneen toimintakykyä ja hyvinvointia 
 • tukee ikääntyneen kuntoutumista 
 • osoittaa ymmärtävänsä toimintakyvyn tukemisen vaikutuksen ikääntyneen terveyteen ja hyvinvointiin 
 • motivoi ja ohjaa ikääntynyttä ulkoilemaan ja liikkumaan 
 • ohjaa ikääntyvienryhmiä arjen mielekkyyttä edistävään toimintaan
 • tukee ikääntyneen omannäköistä elämää
 • tukee ikääntyneen seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta
 • tukee ja vahvistaa ikääntyneen osallisuutta 
 • ennaltaehkäisee ikääntyneen yksinäisyyttä ja syrjäytymistä 
 • tukee ikääntyneen mielenhyvinvointia  
 • käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä arjen mielekkyyden edistämisessä 
 • käyttää rentouttavia menetelmiä
 •  
 • edistää ikääntyneen arjen mielekkyyttä ruokailutilanteessa  
 • edistää ikääntyneen ihon, suun ja jalkojen hyvinvointia 
 • tunnistaa ikääntyneen vireystilan ja unen tarpeen ja toimii tarvelähtöisesti 
 • ohjaa ja avustaa ikääntynyttä voimavaralähtöisesti päivittäisissä toiminnoissa 
 • käyttää luonnollisia liikemalleja ikääntyneen ohjaus- ja avustamistilanteissa 
 • huolehtii ikääntyneen ympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä 
 • käyttää ikäteknologiaa itsenäisen elämän edistämisessä 
 • käyttää erilaisia apuvälineitä  
 • ohjaa ikääntynyttä erilaisten apuvälineiden käytössä

VOISIVATKO PALVELUT OLLA LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN KANSSA YHDESSÄ HETI ALUSSA? 

 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntyvien palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • tunnistaa ikääntyneen tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä tai osaa ohjata palveluihin ja tuntee palveluohjausprosessin
 •  
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen hoidon periaatteet 
 • tukee mielekästä elämää elämän loppuvaiheessa 
 • antaa ensiapua ensiaputilanteissa

Työn arviointi 

Opiskelija 

 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • itsearviointi?
 • vertaisarviointi? 

Kotihoidossa toimiminen 31.8.2022

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa ammatillisesti ja arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • ilmaisee itseään selkeästi 

Työn suunnittelu   

 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaan palvelu-ja hoitosuunnitelman mukaisesti  
 • osoittaa ymmärtävänsä palveluohjauksen prosessin
 • suunnittelee ja varaa tarvitsemansa välineet ja tarvikkeet asiakaskäynnille 
 • toimii työvuoron työsuunnitelman mukaan 
 • Tietää RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja muodot
 • osoittaa ymmärtävänsä moniammatillisen palliatiivisen ja saattohoidon periaatteet kotihoidossa
 • huomioi työn suunnittelussa asiakkaan toimintakyvyn   
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakaskohtaisen suunnitelman merkityksen 
 • käyttää organisaation vai/työyksikön? asiakastietojärjestelmiä   

Työn toteutus  

 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon toimintaympäristönä   
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta  
 • työskentelee asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • osallistuu asiakkaan RAI-toimintakyky arviointiin  
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen ja sairauksien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan voimavarat sekä toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä  
 •  
 • havainnoi asiakasta ja hänen kotiympäristöään 
 • havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja vointia/ vaiko elintoimintoja
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia    
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen  
 • ohjaa elämänhallintaan 
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen  
 • työskentelee yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa  
 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon asiakkaan palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • tunnistaa asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 • osoittaa ymmärtävänsä tukipalveluiden merkityksen asiakkaan arjessa selviytymisessä 
 • ohjaa asiakasta tukipalveluiden käyttöön?
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta itseään koskevien asioiden hoitoon 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 •  
 • Osaa käyttää ja ohjata asiakasta ja hänen läheisiään terveys- ja hyvinvointiteknologian hankinnassa, käytössä ja huollossa  
 •  
 • ohjaa asiakasta etäyhteys- ja virtuaalipalvelujen käyttöön
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen  
 • tunnistaa ja seuraa asiakkaiden sairauksien oireita  
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja ja niissä tapahtuvia muutoksia ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa tarvittaessa laboratorionäytteitä  
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • Osoittaa ymmärtävänsä sairauksien ja iän vaikutuksen lääkehoitoon
 • Itsehoito ja rohdosvalmisteet
 • Osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen kotihoidon asiakkaan sairauksien hoidossa
 • Lääkkeiden riittävyys, uusinta, hävittäminen, N-lääkkeiden käyttö kotona?
 • Asiakkaan ja läheisten ohjaaminen lääkehoidossa
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
 • Tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista
 • Annosjakelu ja teknologian hyödyntäminen lääkehoidossa
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon   
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa  
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin  
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun  
 • arvioi asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • arvioi asiakkaan tilan äkillisessä voinnin muutoksessa  
 • antaa tarvittaessa antaa ensiapua ja hälyyttää lisäapua
 •  

toimii tilanteen vaatimalla tavalla asiakkaan voinnin muuttuessa    

 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • osallistuu tarvittaessa kotisaattohoitoon (tuki)
 • osallistuu asiakkaan elämän loppuvaiheen hoitotyöhön 
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa  
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja      
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 
 • mobiilikirjaaminen

Työn arviointi  

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista  
 • pyytää ja antaa palautetta toiminnastaan   
 • arvioi toimintaansa
 • kehittämisehdotukset
 • itsearviointi (tunnistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet)
 • vertaisarviointi?
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön   

13 kommenttia

Johanna Savunen & #183;28.2.2022 16:27

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan sivua on nyt päivitetty nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Liisa Myllee & #183;2.4.2022 08:40

Kuntoutumisen osaamisala: Mielestäni on tärkeää ylläpitää jatkossakin kuntoutuksen osaamisala, koska tulevaisuudessa ikäihmisten kuntoutuksessa tullaan tekemään yhteistyötä fysioterapeutin kanssa. Itse kotikuntoutuksessa ja nyt yksityisellä fysioterapeuttina työskentelevänä on tärkeää yhdessä tekeminen, kaikilla yhteiset tavat kuntoutuksen toteuttamiseen. Lisäksi itse koin myös lähihoitajan tutkinnon (kuntoutuksen osamaisalan) hyvänä valmistavana fysioterapeutin opintoihin esim. apuvälineiden, anatomian ja hieronnan opintojen kautta!

Ennaltaehkäisevä kuntoutustyötä ylläpitää ihmisten niin aikuisten, kuin ikäihmisten hyvinvointia yllä ja mahdollistaa tarpeet kotona asumiseen turvallisesti osaajien kautta. Osastotyössä esim leikkauspotilaan kuntoutumisessa on tärkeää myös päivittäisten toimien ja kuntoutumisen arviointi liikkumisen suhteen, lähihoitajat ovat päivittäin tekemisissä potilaan kanssa ja näin ollen näkee kuntoutumista mahdollisesti enemmän ja kykenee tällöin kertomaan ”illan” tapahtumat fysioterapeutille ja näin moniammatillisesti arvioimaan potilaan toimintakykyä eri hoitoalan ammattilaisten kanssa.

Jatkossakin olisi tärkeää kyseisen osaamisalan opettaminen ja erillään ikäihmisten osaamisalasta, jolloin opetussuunnitelmassa voisi käsitellä eri asiakasryhmien kuntoutumista (lapset, kehitysvammaiset, leikkauspotilaat, ikäihmiset, hieronta/lämpö-ja kylmä hoidot ym.) Itse kuntoutuksen osaamisalan OSAOssa käyneenä, olin tyytyväinen monipuoliseen opetussuunnitelmaan!

Päivi Dyster & #183;5.5.2022 08:22

Tällä hetkellä kuntoutuksen näkökulma jää ohueksi vielä tässä vaiheessa esim Ikääntyneiden osallisuuden ja kuntoutumisen tutkinnon osassa

Päivi Dyster & #183;6.5.2022 08:34

Kinestetiikan toimintamalli on laajasti käytössä ikääntyneiden palveluissa ja se on tärkeää huomioida tulevissa tutkinnon perusteissa.
Mervi Kaikkonen, Anne Pasanen ja Päivi Dyster

Annukka Suvikas & #183;16.5.2022 16:20

Liisa Myllee toi esiin tärkeän huomion lähihoitajakoulutukseen koulutuspolkujen jatkumon näkökulmasta. Tällöin kuntoutus itsenäisenä tutkinnon osana antaisi mahdollisuuksia oppia aiheita myös esim. lasten ja nuorten kuntoutuksesta, eri vammaisryhmistä ja mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta (väestötasolla kuntoutustarpeet ovat eniten kasvaneet mielenterveys- ja päihdeasioissa). Henkilö, joka haluaisi jatkossa työskennellä kuntoutuksen alalla, voisi aloittaa lähihoitajan opinnoista, joista voisi jatkaa terapiaopintojen ja kuntoutusohjaajaopintoihin.

Arja Hälinen & #183;17.5.2022 16:52

Kinestetiikan toimintamallin periaatteiden sisällyttäminen lähihoitajan opintoihin tukee varsinkin ikäihmisten parissa tehtävää hoitotyötä. Kinestetiikka antaa keinoja toimia myös yksin tai asiakkaan toimintakyvyn äkillisesti muuttuessa, mikä on tärkeää varsinkin kotihoidossa.
Fysioterapeutti Arja Hälinen, kotihoito

Anne Knuuti & #183;3.6.2022 16:57

Keudan ja työelämäyhteistyöpalaveri 3.6.22 kommentteja: lisäys ja muutosesityksiä Kotihoidossa toimiminen tutkinnonosaan:
Yleiskommentti: Tutkinnonosien otsikointi samalla tavalla on hyvä asia. Ammattitaitovaatimusten kuvaus selkeillä termeillä helpottaa asian ymmärtämistä. Hyvä ettei ole enää ns. kapulakieltä.
KOTIHOIDOSSA TOIMIMINEN tutkinnonosaan muutos ja lisäys ehdotuksia:
SÄÄDÖKSET ym. kohta: Työsuojelu ja työturvallisuus + ergonomia ja työhyvinvoinnin edistäminen olisi hyvä olla peräkkäisinä kohtina. Nostaisimme tässä toiseksi kohdaksi ja lisäystä tekstiin: ”Puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja TIEDOTTAA niistä esihenkilölle. Muutos: TOIMII kestävän kehityksen PERIAATTEIDEN MUKAAN. Muutos: Työskentelee KUSTANNUSTIETOISESTI.
TYÖN TOTEUTUS: Muutos: TUNNISTAA, HAVAINNOI JA OSAA TOIMIA uhkaavissa tilanteissa. Muutos: osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen AIHEUTTAMAT MUUTOKSET TOIMINTAKYKYYN JA SELITYMISEEN (pois: elimistön norm.rakenne ja toiminta). Lisäys: ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palveluiden käytössä JA HAKEMISESSA.
TYÖN ARVIOINTI: Lisäys: arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista JA AJANTASAISUUTTA. KHT lääkehoito osio: Muutos: toimii TOIMINTAyksikön lääkehoitosuunnitelman mukaan. Muutos: tunnistaa ASIAKKAAN (poisto: yksikkö) riskilääkkeet. Lisäys: antaa lääkkeitä eri antoMUODOISSA (pois:-tavoilla) JA ERI ANTOREITTIEN KAUTTA. Muutos: tarkkailee JA SELVITTÄÄ lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden vaikutukset, HAITTA- JA SIVUVAIKUTUKSET. Muutos: selvittää asiakkaan lääkityksen (Poisto: lääkkeet ja itsehoitolääkkeet erillisenä toisena kohtana).
kommentointiterveisin:
Anne Knuuti, Keuda hoitotyönopettaja, Jaakko Antikainen, Keusote ja Teemu Purojärvi, Mehiläinen Oy.

Johanna Savunen & #183;6.6.2022 13:05

Hei, 3.6. 2022 on päivitetty Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan sivua. Suuri kiitos kaikista kommenteistanne:) Kommenttejanne hyödynnetään kirjoitustyön edetessä kesän ja syksyn aikana. Otamme edelleen mielellämme vastaan kommenttejanne!

Katri Kakko & #183;29.6.2022 15:58

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen RAI-asiantuntijat esittävät huomioitavaksi seuraavat RAI-välineistön käyttöön liittyvät tavoitteet osana ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan sisältöä:

– Osaa selittää mitä RAI-arviointi tarkoittaa osana asiakkaan palvelutarpeen luotettavaa arviointia sekä toimintakyvyn ja toimijuuden tukemista.
– Tuntee RAI-arvioinnin rakenteen ja arviointiprosessin vaiheet sekä oman roolinsa osana luotettavaa, moniammatillista ja asiakaskeskeistä RAI-arviointia.
– Tunnistaa asiakkaan ja hänen läheisensä RAI-arviointiin osallistumisen merkityksen.
– Tietää RAI-välineistön kansallisen käytön tavoitteet (mahdollistaa yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen arvioinnin ja vertailukelpoisen tiedon iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeista ja palveluista sekä vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta palveluissa – HE 4/2020, luku 3.1 https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004)

Osaamisen eri tasoja pilkottuna:
• tietää RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja hyödyt (tietää miksi, kenen toimesta ja millä RAI-arviointivälineellä arviointeja tehdään)
• ymmärtää arviointikysymysten merkityksen ja osaa käyttää RAI-käsikirjaa (tietää miksi ja miten RAI-arviointeja toteutetaan laadukkaasti ja systemaattisesti)
• osaa soveltaa RAI-mittareista ja CAP-herätteistä saatua tietoa asiakkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä (pystyy hyödyntämään RAI-arviointitietoa asiakkaan hyväksi)

Katri Thurman & #183;25.8.2022 17:24

Ehdotan ikääntyneen osallisuuden edistämisen osaan sisältöä muistisairauksista ja ehkä myös ikääntymisen ja kultuurisuuden merkityksestä.

Kotihoidossa toimimisessa Hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen näyttää jääneen hyvin kevyeksi, vaikka sen osaamisen osoittaminen osoittaisi myös monia muita taitoja, kuten taitoa tunnistaa tarpeet, asettaa tavoitteita ja määritellä keinoja sekä kirjata ja arvioda.

Kotihoidossa toimimisen osalta olisi hyvä myös lainsäädännön ja etiikan lisäksi olla huoli- ilmoitus, ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi hoidollisia toimenpiteitä olisi hyvä olla.

Ammatillinen vuorovaikutus koskee toki molempia osia, mutta entäpä omaishoitajan ja läheisen kohtaaminen? Ja olisiko kuitenkin siten, että osaamisaloilla olisi myös muilla kuin suomi-ruotsi vuorovaikutus, jotta sisältö ja osaaminen ei olisi suunnilleen samaa kun pakollisissa tutkinnonosissa?

Entä yrittäjyys?

Liisa Aaltonen & #183;27.8.2022 15:14

Salpauksen IHKU-tiimissä kiinnitimme ensimmäisenä huomiota ilmaisun selkeyteen ja ammattitaitovaatimusten hyvään ymmärrettävyyteen. Hyvä! Pohdintoina ja kehittämisehdotuksina meillä nousi mm. seuraavaa:
– etenkin Ikääntyvien osallisuuden edistämisen Työn suunnittelu -osiossa tulisi jo asiakaslähtöisyyden ja ihmiskeskeisyyden näkökulma tulisi tulla selvemmin esiin, onhan asiakas subjekti, jonka osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta tässä on kysymys, hoitotahdon maininta puuttuu.
– Toimintakyvyn arviointi: riittääkö pelkkä havainnointi vai myös testaus
– Ikääntyneen ravitsemushoito monipuolisemmin esiin.
– Ammattitaitovaatimuksissa on tuotu esiin ikäteknologian (Osall.) ja terveys- ja hyvinvointiteknologian (KOHO) hyödyntäminen sekä KOHOssa ohjaa asiakkaita käyttämään virtuaalipalveluita, mutta voisiko vielä erikseen olla ammattitaitovaatimus koskien digisyrjäytymisen ehkäisyä/digiosallisuuden edistämistä.
– Muistisairaan ihmisen tarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen omana ammattitaitovaatimuksenaan
– Ammattitaitovaatimuksissa mainitaan palliatiivisen hoidon periaatteiden ymmärtäminen, mutta saattohoidon osuus puuttuu.
– Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen tulisi tulla ammattitaitovaatimuksissa selkeämmin esiin, arviointikriteereissä ainoastaan K5-kriteerissä mainitaan … soveltaa tietoa kriittisesti.
– Vuorovaikutus: jääkö ammatillisen kielitaidon hyödyntäminen ammattitaitovaatimuksista pois?
– Lääkehoidon osuudesta komppaamme Anne/Keudan korjaus/täydennysehdotuksia
– Lääkehoidon toteutuksesta heräsi kysymys, että onko myös jatkossa niin, että Ikääntyvien osallisuuden edistäminen -tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ei tule sisältymään lääkehoitoa, vaan IHKU-osaamisalan lääkehoito on yhtenä kokonaisuutena Kotihoidossa toimimisen tutkinnon osassa?

Johanna Savunen & #183;6.9.2022 13:45

31.8. työpajassa työstetty osaamisala on nyt julkaistu ja odottaa kommenttejasi. Työtä jatketaan 15.9. kaikille avoimessa työpajassa.

Johanna Savunen & #183;16.9.2022 16:07

Ikääntyvien osallisuuden edistämisen 5. työversio 15.9. lisätty ja 29.9. jatketaan kotihoidossa toimimisen tutkinnon osalla. Tervetuloa mukaan ja muistathan ilmoittautua:)

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.