Ikääntyneen osallisuuden edistäminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

Työyhteisössä toimiminen

Opiskelija

 • noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa
 • varmistaa asiakasturvallisuuden
 • työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • toimii ensiaputilanteissa

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymismuutosten vaikutukset vuorovaikutukseen
 • kohtaa ikääntyneen ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • kuuntelee ja on läsnä osoittaen kiinnostusta ikääntynyttä ja lähiverkostoa kohtaan
 • vahvistaa ikääntyneen vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • kannustaa ikääntynyttä vuorovaikutukseen 
 • mukauttaa ilmaisuaan ikääntyneen kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • tukee muistisairaan ihmisen vuorovaikutusta yksilöllisin menetelmin
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä ikääntyneen ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää tietoa ikääntyneen kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä

Työn suunnittelu 

Opiskelija 

 • käyttää tietoa ikääntyneen palveluohjausprosessista
 • käyttää tietoa ikääntyvien sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista
 • käyttää tietoa ikääntymisen aiheuttamista muutoksista ikääntyneen toimintakyvyssä ja aistitoiminnoissa
 • käyttää tietoa muistisairauksista ja niiden oireista
 • selvittää merkityksellisiä asioita ikääntyneen elämänhistoriasta
 • suunnittelee työtehtävät ikääntyneen hoidon ja palvelun tarpeiden mukaan
 • suunnittelee työtehtävät ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman
 • suunnittelee ikääntyneelle arjen mielekkyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa 
 • käyttää työyksikön asiakastietojärjestelmiä   

Ikääntyneen omannäköinen elämä

Opiskelija 

 • tukee ikääntyneen omannäköistä elämää
 • kunnioittaa ikääntyneen yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta 
 • tukee ikääntyneen mielen hyvinvointia  
 • ohjaa ikääntynyttä sosiaaliseen toimintaan
 • tukee ja vahvistaa ikääntyneen osallisuutta 
 • edistää ikääntyneen arjen mielekkyyttä päivittäisissä toiminnoissa
 • ohjaa ikääntynyttä ja ikääntyvien ryhmiä arjen mielekkyyttä edistävään toimintaan
 • käyttää tietoa palliatiivisen hoidon periaatteista
 • tukee mielekästä elämää elämän loppuvaiheessa 

Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen

 • havainnoi ikääntyneen toimintakykyä
 • tukee ikääntyneen perusliikkumista
 • tukee ikääntyneen kehon hahmottamista päivittäisissä toiminnoissa  
 • käyttää luonnollisia liikemalleja ikääntyneen ohjaus- ja avustamistilanteissa 
 • motivoi ja ohjaa ikääntynyttä liikkumaan ja ulkoilemaan
 • ohjaa ikääntynyttä apuvälineiden ja ikäteknologian käytössä
 • huolehtii ikääntyneen ympäristön turvallisuudesta ja viihtyisyydestä 
 • tukee ikääntyneen seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta
 • tukee ikääntyneen kuntoutumista 

Ikääntyneen arjen toimintojen tukeminen

 • tunnistaa ikääntyneen käyttäytymisen muutokset ja tiedottaa muutoksista työryhmälle
 • tukee muistisairaan ihmisen toimintakykyä lääkkeettömin menetelmin
 • käyttää tietoa ikääntyvien ravitsemussuosituksista
 • ohjaa ja avustaa ikääntynyttä ruokailussa
 • käyttää tietoa suunterveyden vaikutuksista ikääntyneen terveyteen ja hyvinvointiin
 • ohjaa ja avustaa ikääntynyttä suunhoidossa
 • ohjaa ja avustaa ikääntynyttä ihon ja jalkojen hoidossa
 • tunnistaa ikääntyneen vireystilan ja unen tarpeen
 • huolehtii ikääntyneen levosta ja unesta

Työn arviointi 

Opiskelija 

 • dokumentoi havaintoja ikääntyneen arjesta ja toimintakyvystä
 • tiedottaa ikääntyneen arkeen ja toimintakykyyn liittyvistä havainnoista
 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • osallistuu ikääntyneen RAI-arviointiin 

Kotihoidossa toiminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija 

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii ja sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti

Työyhteisössä toimiminen 

Opiskelija 

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä 
 • noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa 
 • käyttää työyksikön asiakastietojärjestelmiä 
 • varmistaa asiakasturvallisuuden kotiympäristössä
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä 
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaisesti   
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa  
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
 • toimii ensiaputilanteissa 

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • käyttää tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • kuuntelee asiakkaan ja läheisten mielipiteitä ja toiveita
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää digitaalisia välineitä vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu   

 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon toimintaympäristönä   
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakaskohtaisen suunnitelman merkityksen   
 • osoittaa ymmärtävänsä RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja muodot 
 • käyttää tietoa palliatiivisen ja saattohoidon periaatteista kotihoidossa
 • toimii työvuoron työsuunnitelman mukaan   
 • suunnittelee työtehtävät asiakkaan hoito –ja palvelusuunnitelman mukaisesti   
 • ottaa asiakaskäynnille tarvittavat välineet mukaansa
 • suunnittelee työnsä asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarat huomioiden
 • kunnioittaa asiakkaan tapoja, yksityisyyttä, kotia ja omaisuutta  

Kotihoidon palvelut

 • käyttää tietoa kotihoidon palveluista ja etuuksista
 • käyttää tietoa asiakkaan palveluohjausprosessista  
 • osoittaa ymmärtävänsä tiedon siirron merkityksen palveluketjussa
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palvelujen käytössä 
 • ohjaa asiakasta etäyhteys- ja virtuaalipalvelujen käytössä
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta itseään koskevien asioiden hoidossa

Asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen

 • havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja toimintaa kotiympäristössä
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta osallisuuteen
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • toteuttaa asiakkaan kotikuntoutusta
 • tunnistaa asiakkaan tarpeita terveys- ja hyvinvointiteknologian käyttöön
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä
 • tukee asiakkaan elämän merkityksellisyyttä
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen  

Asiakkaan ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa

 • työskentelee asiakaskohtaisen suunnitelman mukaan
 • ohjaa asiakasta peseytymisessä ja pukeutumisessa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia  
 • ohjaa ja avustaa ihon ja jalkojen hoidossa
 • käyttää tietoa suun sairauksien vaikutuksista asiakkaan terveyteen
 • käyttää tietoa sairauksien ja lääkehoidon vaikutuksista suun terveyteen
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suunhoidossa
 • arvioi ravitsemustilaa ja nestetasapainoa  
 • ohjaa terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta ruokailussa

Kotihoidon asiakkaiden hoitotyö

 • käyttää tietoa asiakkaiden sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen  
 • käyttää tietoa ikääntymismuutoksista
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon   
 • tunnistaa asiakkaan sairauksien oireita ja voinnin muutoksia
 • käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa
 • tulkitsee mittaustulokset ja toimii tulosten vaatimalla tavalla
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa laboratorionäytteitä  
 • käyttää näyttöön perustuvia hoitotyön menetelmiä
 • käyttää tietoa ikääntymismuutosten vaikutuksesta lääkehoitoon
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien lääkkeetöntä hoitoa ja lääkehoitoa 
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • arvioi asiakkaan tilan äkillisessä voinnin muutoksessa
 • käyttää tietoa kivun merkityksestä terveyteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun 
 • arvioi asiakkaan kipua
 • käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä 
 • käyttää tietoa kotisaattohoidon periaatteista ja suruprosessin vaiheista

Työn arviointi   

 • dokumentoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja      
 • tiedottaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyvistä havainnoista 
 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista
 • osallistuu asiakkaan RAI-toimintakykyarviointiin    

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

21 kommenttia

Johanna Savunen & #183;28.2.2022 16:27

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan sivua on nyt päivitetty nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Liisa Myllee & #183;2.4.2022 08:40

Kuntoutumisen osaamisala: Mielestäni on tärkeää ylläpitää jatkossakin kuntoutuksen osaamisala, koska tulevaisuudessa ikäihmisten kuntoutuksessa tullaan tekemään yhteistyötä fysioterapeutin kanssa. Itse kotikuntoutuksessa ja nyt yksityisellä fysioterapeuttina työskentelevänä on tärkeää yhdessä tekeminen, kaikilla yhteiset tavat kuntoutuksen toteuttamiseen. Lisäksi itse koin myös lähihoitajan tutkinnon (kuntoutuksen osamaisalan) hyvänä valmistavana fysioterapeutin opintoihin esim. apuvälineiden, anatomian ja hieronnan opintojen kautta!

Ennaltaehkäisevä kuntoutustyötä ylläpitää ihmisten niin aikuisten, kuin ikäihmisten hyvinvointia yllä ja mahdollistaa tarpeet kotona asumiseen turvallisesti osaajien kautta. Osastotyössä esim leikkauspotilaan kuntoutumisessa on tärkeää myös päivittäisten toimien ja kuntoutumisen arviointi liikkumisen suhteen, lähihoitajat ovat päivittäin tekemisissä potilaan kanssa ja näin ollen näkee kuntoutumista mahdollisesti enemmän ja kykenee tällöin kertomaan ”illan” tapahtumat fysioterapeutille ja näin moniammatillisesti arvioimaan potilaan toimintakykyä eri hoitoalan ammattilaisten kanssa.

Jatkossakin olisi tärkeää kyseisen osaamisalan opettaminen ja erillään ikäihmisten osaamisalasta, jolloin opetussuunnitelmassa voisi käsitellä eri asiakasryhmien kuntoutumista (lapset, kehitysvammaiset, leikkauspotilaat, ikäihmiset, hieronta/lämpö-ja kylmä hoidot ym.) Itse kuntoutuksen osaamisalan OSAOssa käyneenä, olin tyytyväinen monipuoliseen opetussuunnitelmaan!

Päivi Dyster & #183;5.5.2022 08:22

Tällä hetkellä kuntoutuksen näkökulma jää ohueksi vielä tässä vaiheessa esim Ikääntyneiden osallisuuden ja kuntoutumisen tutkinnon osassa

Päivi Dyster & #183;6.5.2022 08:34

Kinestetiikan toimintamalli on laajasti käytössä ikääntyneiden palveluissa ja se on tärkeää huomioida tulevissa tutkinnon perusteissa.
Mervi Kaikkonen, Anne Pasanen ja Päivi Dyster

Annukka Suvikas & #183;16.5.2022 16:20

Liisa Myllee toi esiin tärkeän huomion lähihoitajakoulutukseen koulutuspolkujen jatkumon näkökulmasta. Tällöin kuntoutus itsenäisenä tutkinnon osana antaisi mahdollisuuksia oppia aiheita myös esim. lasten ja nuorten kuntoutuksesta, eri vammaisryhmistä ja mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta (väestötasolla kuntoutustarpeet ovat eniten kasvaneet mielenterveys- ja päihdeasioissa). Henkilö, joka haluaisi jatkossa työskennellä kuntoutuksen alalla, voisi aloittaa lähihoitajan opinnoista, joista voisi jatkaa terapiaopintojen ja kuntoutusohjaajaopintoihin.

Arja Hälinen & #183;17.5.2022 16:52

Kinestetiikan toimintamallin periaatteiden sisällyttäminen lähihoitajan opintoihin tukee varsinkin ikäihmisten parissa tehtävää hoitotyötä. Kinestetiikka antaa keinoja toimia myös yksin tai asiakkaan toimintakyvyn äkillisesti muuttuessa, mikä on tärkeää varsinkin kotihoidossa.
Fysioterapeutti Arja Hälinen, kotihoito

Anne Knuuti & #183;3.6.2022 16:57

Keudan ja työelämäyhteistyöpalaveri 3.6.22 kommentteja: lisäys ja muutosesityksiä Kotihoidossa toimiminen tutkinnonosaan:
Yleiskommentti: Tutkinnonosien otsikointi samalla tavalla on hyvä asia. Ammattitaitovaatimusten kuvaus selkeillä termeillä helpottaa asian ymmärtämistä. Hyvä ettei ole enää ns. kapulakieltä.
KOTIHOIDOSSA TOIMIMINEN tutkinnonosaan muutos ja lisäys ehdotuksia:
SÄÄDÖKSET ym. kohta: Työsuojelu ja työturvallisuus + ergonomia ja työhyvinvoinnin edistäminen olisi hyvä olla peräkkäisinä kohtina. Nostaisimme tässä toiseksi kohdaksi ja lisäystä tekstiin: ”Puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja TIEDOTTAA niistä esihenkilölle. Muutos: TOIMII kestävän kehityksen PERIAATTEIDEN MUKAAN. Muutos: Työskentelee KUSTANNUSTIETOISESTI.
TYÖN TOTEUTUS: Muutos: TUNNISTAA, HAVAINNOI JA OSAA TOIMIA uhkaavissa tilanteissa. Muutos: osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen AIHEUTTAMAT MUUTOKSET TOIMINTAKYKYYN JA SELITYMISEEN (pois: elimistön norm.rakenne ja toiminta). Lisäys: ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palveluiden käytössä JA HAKEMISESSA.
TYÖN ARVIOINTI: Lisäys: arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista JA AJANTASAISUUTTA. KHT lääkehoito osio: Muutos: toimii TOIMINTAyksikön lääkehoitosuunnitelman mukaan. Muutos: tunnistaa ASIAKKAAN (poisto: yksikkö) riskilääkkeet. Lisäys: antaa lääkkeitä eri antoMUODOISSA (pois:-tavoilla) JA ERI ANTOREITTIEN KAUTTA. Muutos: tarkkailee JA SELVITTÄÄ lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden vaikutukset, HAITTA- JA SIVUVAIKUTUKSET. Muutos: selvittää asiakkaan lääkityksen (Poisto: lääkkeet ja itsehoitolääkkeet erillisenä toisena kohtana).
kommentointiterveisin:
Anne Knuuti, Keuda hoitotyönopettaja, Jaakko Antikainen, Keusote ja Teemu Purojärvi, Mehiläinen Oy.

Johanna Savunen & #183;6.6.2022 13:05

Hei, 3.6. 2022 on päivitetty Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan sivua. Suuri kiitos kaikista kommenteistanne:) Kommenttejanne hyödynnetään kirjoitustyön edetessä kesän ja syksyn aikana. Otamme edelleen mielellämme vastaan kommenttejanne!

Katri Kakko & #183;29.6.2022 15:58

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen RAI-asiantuntijat esittävät huomioitavaksi seuraavat RAI-välineistön käyttöön liittyvät tavoitteet osana ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan sisältöä:

– Osaa selittää mitä RAI-arviointi tarkoittaa osana asiakkaan palvelutarpeen luotettavaa arviointia sekä toimintakyvyn ja toimijuuden tukemista.
– Tuntee RAI-arvioinnin rakenteen ja arviointiprosessin vaiheet sekä oman roolinsa osana luotettavaa, moniammatillista ja asiakaskeskeistä RAI-arviointia.
– Tunnistaa asiakkaan ja hänen läheisensä RAI-arviointiin osallistumisen merkityksen.
– Tietää RAI-välineistön kansallisen käytön tavoitteet (mahdollistaa yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen arvioinnin ja vertailukelpoisen tiedon iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeista ja palveluista sekä vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta palveluissa – HE 4/2020, luku 3.1 https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2020/20200004)

Osaamisen eri tasoja pilkottuna:
• tietää RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja hyödyt (tietää miksi, kenen toimesta ja millä RAI-arviointivälineellä arviointeja tehdään)
• ymmärtää arviointikysymysten merkityksen ja osaa käyttää RAI-käsikirjaa (tietää miksi ja miten RAI-arviointeja toteutetaan laadukkaasti ja systemaattisesti)
• osaa soveltaa RAI-mittareista ja CAP-herätteistä saatua tietoa asiakkaan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä (pystyy hyödyntämään RAI-arviointitietoa asiakkaan hyväksi)

Katri Thurman & #183;25.8.2022 17:24

Ehdotan ikääntyneen osallisuuden edistämisen osaan sisältöä muistisairauksista ja ehkä myös ikääntymisen ja kultuurisuuden merkityksestä.

Kotihoidossa toimimisessa Hoito- ja palvelusuunnitelman tekeminen näyttää jääneen hyvin kevyeksi, vaikka sen osaamisen osoittaminen osoittaisi myös monia muita taitoja, kuten taitoa tunnistaa tarpeet, asettaa tavoitteita ja määritellä keinoja sekä kirjata ja arvioda.

Kotihoidossa toimimisen osalta olisi hyvä myös lainsäädännön ja etiikan lisäksi olla huoli- ilmoitus, ilmoitusvelvollisuus. Lisäksi hoidollisia toimenpiteitä olisi hyvä olla.

Ammatillinen vuorovaikutus koskee toki molempia osia, mutta entäpä omaishoitajan ja läheisen kohtaaminen? Ja olisiko kuitenkin siten, että osaamisaloilla olisi myös muilla kuin suomi-ruotsi vuorovaikutus, jotta sisältö ja osaaminen ei olisi suunnilleen samaa kun pakollisissa tutkinnonosissa?

Entä yrittäjyys?

Liisa Aaltonen & #183;27.8.2022 15:14

Salpauksen IHKU-tiimissä kiinnitimme ensimmäisenä huomiota ilmaisun selkeyteen ja ammattitaitovaatimusten hyvään ymmärrettävyyteen. Hyvä! Pohdintoina ja kehittämisehdotuksina meillä nousi mm. seuraavaa:
– etenkin Ikääntyvien osallisuuden edistämisen Työn suunnittelu -osiossa tulisi jo asiakaslähtöisyyden ja ihmiskeskeisyyden näkökulma tulisi tulla selvemmin esiin, onhan asiakas subjekti, jonka osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta tässä on kysymys, hoitotahdon maininta puuttuu.
– Toimintakyvyn arviointi: riittääkö pelkkä havainnointi vai myös testaus
– Ikääntyneen ravitsemushoito monipuolisemmin esiin.
– Ammattitaitovaatimuksissa on tuotu esiin ikäteknologian (Osall.) ja terveys- ja hyvinvointiteknologian (KOHO) hyödyntäminen sekä KOHOssa ohjaa asiakkaita käyttämään virtuaalipalveluita, mutta voisiko vielä erikseen olla ammattitaitovaatimus koskien digisyrjäytymisen ehkäisyä/digiosallisuuden edistämistä.
– Muistisairaan ihmisen tarpeiden ymmärtäminen ja huomioiminen omana ammattitaitovaatimuksenaan
– Ammattitaitovaatimuksissa mainitaan palliatiivisen hoidon periaatteiden ymmärtäminen, mutta saattohoidon osuus puuttuu.
– Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen tulisi tulla ammattitaitovaatimuksissa selkeämmin esiin, arviointikriteereissä ainoastaan K5-kriteerissä mainitaan … soveltaa tietoa kriittisesti.
– Vuorovaikutus: jääkö ammatillisen kielitaidon hyödyntäminen ammattitaitovaatimuksista pois?
– Lääkehoidon osuudesta komppaamme Anne/Keudan korjaus/täydennysehdotuksia
– Lääkehoidon toteutuksesta heräsi kysymys, että onko myös jatkossa niin, että Ikääntyvien osallisuuden edistäminen -tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ei tule sisältymään lääkehoitoa, vaan IHKU-osaamisalan lääkehoito on yhtenä kokonaisuutena Kotihoidossa toimimisen tutkinnon osassa?

Johanna Savunen & #183;6.9.2022 13:45

31.8. työpajassa työstetty osaamisala on nyt julkaistu ja odottaa kommenttejasi. Työtä jatketaan 15.9. kaikille avoimessa työpajassa.

Johanna Savunen & #183;16.9.2022 16:07

Ikääntyvien osallisuuden edistämisen 5. työversio 15.9. lisätty ja 29.9. jatketaan kotihoidossa toimimisen tutkinnon osalla. Tervetuloa mukaan ja muistathan ilmoittautua:)

Kirsi Riikonen & #183;7.10.2022 11:35

Iäkkäiden kaatumisvaaran tunnistaminen ja kaatumisten ennaltaehkäisy

On yleisesti tiedossa, että kaatuminen on iäkkäiden yleisin tapaturma, jonka seuraukset ovat hyvin moniulotteiset mitattiinpa niitä sitten inhimillisestä tai taloudellisesta näkökulmasta. Lähihoitajat ovat mielestäni avainasemassa toimintakyvyssä tapahtuvien muutosten havaitsemisessa ja siten tärkeässä roolissa ennaltaehkäisemään ikääntyneiden kaatumistapaturmia. Tunnistamalla yksilöllisesti riskitekijät voidaan lukuisilla erilaisilla menetelmillä pyrkiä ennaltaehkäisemään ikääntyneen kaatumista.

Kirjoitukseni tarkoituksena on nostaa esille näkemykseni asian tärkeydestä ja herättää keskustelua aiheesta. Mielestäni aihe sopisi erittäin hyvin kotihoidossa toimimisen tutkinnon osaan. Itse olen jo vuosia sisällyttänyt opetukseeni IKINÄ-oppaan mukaisia menetelmiä kaatumisvaaran tunnistamisesta ja kaatumisten ennaltaehkäisystä.

THL sivuilla asia on myös tuotu esille: Turvallisesti kaiken ikää -ohjelma iäkkäiden kaatumisia ja putoamisia ehkäiseviä toimenpiteitä luettelossa on tuotu esille: ”Tulevien ammattilaisten koulutus. Kaatumistapaturmien ehkäisyn opetus on osa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden opetussuunnitelmaa ja opetusta perus- ja täydennyskoulutuksessa.”
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/iakkaiden-tapaturmat/kaatumiset-ja-putoamiset

Kirsi Riikonen, ft-ope, Koulutuskeskus Salpaus

Johanna Savunen & #183;8.10.2022 14:57

Kotihoidossa työskenteleminen tutkinnon osa päivitetty 29.9.olleessa työpajassa.

Heidi Manninen & #183;11.10.2022 08:22

– Sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja siihen mahdollistaminen – osallisuus.
– Sosiaalinen hyvinvointi – merkityksellisyyden ja pystyvyyden tunteen vahvistaminen.
– Edellä mainittujen merkitys psyykkiseen hyvinvointiin. Helpottaa perushoitoa, vähentää aggressiivisuutta ja levottomuutta. Oman työn kuormittavuus vähenee.

Satu-Tiina Vaarala & #183;12.10.2022 16:56

Tässä on koontina kommentit tätä tutkinnonosaa opettavilta oppiaineryhmäkokouksestamme:
Ammattitaitovaatimukset ovat nyt selkeämpiä
Suunnittele / tee / arvioi on hyvää; nyt näkyy prosessi
Tulee enemmän hoidollista elementtiä
Ensiapu nostettu esille–> hyvä
Onko jatkossa osa hoiva-avustajan tutkintoa?
Erikseen mainittu RAI – hyvä nosto

Susanna Hakala & #183;18.11.2022 15:09

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen tutkinnon osaan tulisi ehdottomasti sisällyttää seuraavat asiat, jotka ovat vammaistyön ammattitaitovaatimuksissakin.
– ylläpitää ja edistää asiakkaan aistitoimintoja
– tukee asiakkaan kehon hahmottamista
– toteuttaa asiakaan toimintoja- ja liikkumista tukevaa asentohoitoa
– varmistaa toimintoja ja liikkumista tukevan ympäristön ja esteettömyyden
– ohjaa asiakasta liikkumaan luonnollisten liikemallien mukaisesti
– hyödyntää liikkeen ohjauksessa aktivoivia vuorovaikutustapoja ja kosketusta
– antaa aikaa ja aktivoi asiakkaan voimavarat käyttöön siirtymistilanteissa ja päivittäisissä toiminnoissa
– hyödyntää omaa liikkumistaan asiakkaan siirtymisten ja liikkeen ohjaamisessa
– aktivoi asiakasta hyödyntämään painonsiirtoja ja tukipintoja sekä käyttämään luontaista liikemallia
– ohjaa ja avustaa asiakasta siirtymistilanteissa ja liikkumisessa
– hyödyntää tilaa sekä siirtymisen ja liikkumisen apuvälineitä asiakkaan liikkumisen avustamisessa

Lisäksi
– yksilön ja ryhmien ohjaaminen luovia menetelmiä hyödyntäen

Terveisin
inestetiikka kouluttajat Kirsi Myller-pirinen, Päivi Dyster, Sari Lehtonen ja Susanna Hakala

Eveliina Yli-Sipilä & #183;22.12.2022 15:31

Hei!

Tuolla jo joku aiemminkin kyseli, että jääkö lääkehoito kokonaan pois Ikääntyvien osallisuuden edistäminen tutkinnon osasta? Suomen väestörakenteen huomioiden olisi mielestäni tarpeellista, että jossain tutkinnon osassa painotettaisiin nimenomaan ikääntyvien lääkehoitoa, koska lähihoitajat toteuttavat sitä tulevaisuudessa kotihoidon lisäksi erilaisissa muissakin yksiköissä, joissa ikääntyviä hoidetaan. En löytänyt mainintaa ikääntyvien lääkehoidosta lääkehoidon tutkinnon osasta enkä kotihoidon tutkinnon osasta.

Johanna Karjalainen & #183;9.1.2023 09:01

hei, kotihoidossa toimiminen osiossa on nyt unohdettu tasapaino ja kaatumisen ehkäisy? Toki se sisältyy joihinkin osioihin, mutta nostaisi esille kaatumisen riskitekijät ja liikkumisen ja tasapainon harjoittamisen(kannustamisen).

SuPer ry & #183;10.1.2023 09:33

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneita lähihoitajia työskentelee myös kotihoidossa. Kuten SuPerin selvityksestä https://www.superliitto.fi/site/assets/files/158142/selvitys_lahihoitajien_tyotehtavista_kotihoidossa_2022.pdf käy ilmi, lähihoitaja tarvitsee laajaa sairaanhoidollista osaamista toimiessaan kotihoidossa. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa Sairaanhoitotyössä toimimisen tutkinnon osa antaa hyvän pohjan terveydentilan seurantaan ja sairauksien hoitamiseen liittyvälle osaamiselle. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittaneella ei tätä samaa osaamista ole ja silti molemmat voivat työskennellä kotihoidossa.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *