Perustason ensihoidon osaamisala

Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan perustason ensihoidon osaamisalan työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

UUSI EHDOTUS pakolliset yhdessä 21.9.2022: Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen 25 osp ja Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen 30 osp

Asiakkaan kohtaaminen

 • toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen, eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaan
 • kuuntelee ja havainnoi asiakasta sekä keskustele asiakkaan kanssa hänen tarpeistaan ottaen huomioon asiakkaan elämäntilanteen
 • kohtaa eri-ikäisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti
 • käyttää vuorovaikutustaitojaan, kosketusta ja läsnäoloa hoitotilanteessa asiakkaan tilaa edistäen
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja -välineitä sekä selkokieltä asiakkaan tarpeet huomioon ottaen

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee yhteistyössä työryhmän kanssa päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella
 • arvioi asiakkaan voimavaroja ja tarpeita sekä suunnittelee tavoitteita yhdessä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa ja toimii työryhmässä suunnitelman mukaisesti
 • hyödyntää ja tarvittaessa päivittää työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisen toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän suunnitelman yhdessä asiakkaan ja lähiverkoston kanssa
 • tunnistaa ja arvioi oman toimintansa vaikutuksia asiakasturvallisuuteen
 • perehtyy työpaikan eri omavalvontasuunnitelmiin ja toteuttaa yksikön omavalvontaa
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • aloittaa tarvittavat ensiaputoimet
 • toimii työhyvinvointia ja -turvallisuutta koskevien säädösten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti noudattaen työyksikön turvallisuussuunnitelman ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla huomioi
 • tartuntatautien torjuntatyön säädökset ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen
 • huolehtii ympäristön turvallisuudesta ja esteettömyydestä
 • huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristön siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä

Työn toteutus

 • noudattaa työssään tietosuojaa ja salassapitoa
 • työskentelee hyvien työelämätaitojen mukaisesti
 • huolehtii eri-ikäisten asiakkaiden fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja hyvinvoinnista
 • tunnistaa ja ehkäisee asiakkaan kansanterveydellisiä riskejä ja tapaturmia
 • toteuttaa hoitoa ja huolenpitoa asiakas- ja tarvelähtöisesti
 • suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan tarvitseman perushoidon
 • ohjaa, kannustaa ja auttaa asiakasta huolehtimaan perustarpeistaan
 • työskentelee aseptiikan periaatteiden mukaisesti
 • tarkkailee ja arvioi erilaisia menetelmiä käyttäen eri-ikäisten ihmisten normaaleja elintoimintoja, havaitsee muutoksia näissä ja tiedottaa niistä
 • toteuttaa perusmittaukset tietäen normaalit mittaustulokset terveellä ihmisellä
 • tunnistaa mahdollisia häiriötekijöitä mittauksessa ja huomioi ne työskentelyssään
 • käyttää ja ohjaa apuvälineiden käytössä
 • käyttää tutkimusmenetelmiä ja -välineitä, terveydenhuollon laitteita ja teknologian mahdollisuuksia
 • hyödyntää työyksikön käytössä olevia toimintakyvyn mittareita asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
 • huomioi erilaisten asiakkaiden ravitsemukseen liittyvät tarpeet
 • avustaa ja ohjaa asiakasta ravitsemukseen liittyvissä asioissa
 • arvioi asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista
 • kirjaa havaintojaan asiakaskohtaiseen suunnitelmaan käyttäen työyhteisön asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja
 • tiedottaa havainnoistaan asianmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti ottaen huomioon tietosuojan
 • noudattaa asiakkaan hoitotahtoa ja tietää saattohoidon ja kuolevan ihmisen hoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä

Työhyvinvointi/Työturvallisuus

 • tunnistaa työssään psyykkisesti ja fyysisesti ja sosiaalisesti kuormittavia tekijöitä sekä tunnistaa niiden merkityksen omaan työhyvinvointiin
 • suunnittelee itselleen tavoitteellisen kuntoa ylläpitävän ja kehittävän harjoitusohjelman, toteuttaa sitä ja seuraa sen vaikutuksia
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudestaan ja työkyvystään
 • huolehtii omasta ja työyhteisön turvallisuudesta ja toimintakyvystä työssä
 • ennaltaehkäisee tuki- ja liikuntaelinongelmia työssään
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti
 • käyttää erilaisia siirtotekniikoita huomioiden asiakkaan toimintakyvyn
 • tunnistaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa.
 • tiedottaa haastavasta tilanteesta työryhmälle ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • huolehtii omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen

Työn arviointi

 • toimii ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteessa
 • tunnistaa asiakkaiden erilaisia tarpeita ja käyttää erilaisia tiedonkeruumenetelmiä
 • toteuttaa asiakaslähtöistä suunnitelmaa ja arvioi suunnitelman toteutumista työryhmän jäsenenä
 • työskentelee tiedostaen oman vastuunsa ja velvollisuutensa asiakkaan hyvinvointiin
 • ymmärtää ja työskentelee tiedostaen oman työnsä vaikutukset osana laajempaa kokonaisuutta


3. versio 19.5.2022 Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Asiakkaan kohtaaminen

Opiskelija

 • toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen, eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaan
 • kohtaa eri-ikäisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Opiskelija

 • tunnistaa asiakkaiden voimavaroja ja tarpeita hyödyntäen erilaisia tiedonkeruumenetelmiä

Työn tavoitteellinen suunnittelu

Opiskelija

 • perehtyy työryhmän jäsenenä työyksikössä käytössä olevaan asiakkaan suunnitelmaan (hoitosuunnitelma, palvelusuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma)
 • asettaa toiminnalleen tavoitteita työyksikön suunnitelman mukaisesti (päivittäiset toiminnot työpaikalla) ja työskentelee työryhmän jäsenenä asiakkaan suunnitelman mukaisesti
 • perehtyy työpaikan eri omavalvontasuunnitelmiin ja toteuttaa yksikön omavalvontaa

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee turvallisesti asiakasryhmää koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan
 • työskentelee hyvien työelämätaitojen mukaisesti
 • toteuttaa toiminnalleen asettamia tavoitteita työyksikön suunnitelman mukaisesti
 • noudattaa työssään tietosuojaa ja salassapitoa
 • huolehtii eri-ikäisten asiakkaiden fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja hyvinvoinnista
 • tunnistaa ja ehkäisee asiakkaan kansanterveydellisiä riskejä ja tapaturmia
 • toteuttaa hoitoa ja huolenpitoa asiakas- ja tarvelähtöisesti sekä ohjaa, kannustaa ja auttaa asiakasta huolehtimaan perustarpeistaan
 • noudattaa aseptisen työskentelyn periaatteita
 • tarkkailee ja arvioi erilaisia menetelmiä käyttäen eri-ikäisten ihmisten normaaleja elintoimintoja, havaitsee muutoksia näissä ja tiedottaa niistä asianmukaisesti
 • toteuttaa perusmittaukset tietäen normaalit mittaustulokset terveellä ihmisellä
 • aloittaa tarvittavat ensiaputoimet
 • hankkii tietoa asiakkaan toimintakyvystä käyttäen monipuolisesti tiedonkeruumenetelmiä, kirjaa havaintojaan ja tiedottaa havainnoistaan asianmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti työyksikön käytäntöjen mukaisesti
 • hyödyntää työskentelyssään keräämäänsä tietoa
 • (käsittelee ruokaa ja elintarvikkeita elintarvikehygienian vaatimusten mukaisesti)
 • (huomioi erilaisten asiakkaiden ravitsemukseen liittyvät tarpeet)
 • avustaa ja ohjaa asiakasta ravitsemukseen liittyvissä asioissa
 • ennakoi, tunnistaa ja ennalta ehkäisee asiakkaiden toimintaympäristössä olevia turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita
 • käyttää hyvinvointiteknologiaa työssään ja ohjaa asiakasta hyvinvointia sekä toimintakykyä tukevan teknologian käytössä ja huoltoon toimittamisessa
 • hyödyntää työssään tietoa terveen ihmisen liikkumisesta ja liikkumisen avustamisen periaatteista
 • ohjaa asiakkaan liikkumista luonnollisten liikemallien mukaisesti
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti ja käyttää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia siirtotekniikoita asiakkaan toimintakykyä hyödyntäen
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä
 • aktivoi asiakasta toiminnallisuuteen käyttäen monipuolisesti toiminnallisia menetelmiä työpaikan käytäntöjen mukaisesti, esimerkiksi liikunta, ulkoilu
 • toteuttaa työryhmän jäsenenä palvelujen tarjontaa työyksikön käytäntöjen mukaisesti?
 • osallistuu työryhmän jäsenenä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 • huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristön siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti esim. kierrätys
 • tietää ja työskentelee työturvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti noudattaen työyksikön työturvallisuusohjeita ja käytänteitä vaaratilanteiden ilmoittamisesta
 • työskentelee vastuullisesti huomioiden oman työkykynsä ja työhyvinvointinsa
 • tunnistaa ja ennalta ehkäisee fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä, tiedottaa niistä työryhmälle ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla

Turvallisen lääkehoidon perusteet tulisi jo ensimmäisessä tutkinnon osassa /Potilasturvallisuus? (THL Potilas- ja asiakasturvallisuuden opas)

Työn arviointi

 • toimii ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteessa
 • tunnistaa asiakkaiden erilaisia tarpeita ja käyttää erilaisia tiedonkeruumenetelmiä
 • toteuttaa asiakaslähtöistä suunnitelmaa ja arvioi suunnitelman toteutumista työryhmän jäsenenä
 • työskentelee tiedostaen oman vastuunsa ja velvollisuutensa asiakkaan terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • arvioi omaa osaamistaan ja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perustella
 • ymmärtää ja työskentelee tiedostaen oman työnsä vaikutukset osana laajempaa kokonaisuutta
 •  


3. versio 19.5.2022 Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, yksikön arvoja, eettisiä periaatteita, toimintaohjeita ja keskeisiä hoitotyötä ohjaavia arvoja
 • työskentelee turvallisesti asiakasryhmää koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan
 • kuuntelee ja havainnoi asiakasta sekä keskustelee oma-aloitteisesti asiakkaan kanssa hänen tarpeistaan ottaen huomioon asiakkaan elämäntilanteen
 • kohtaa asiakkaat ja heidän lähiverkostonsa ammatillisesti, arvostavasti, yksilöllisesti, aidosti ja ymmärtävästi
 • kunnioittaa eri-ikäisiä, eri tavoilla kommunikoivia ja kulttuuritaustaltaan ja vakaumukseltaan erilaisia ihmisiä sekä huomioi asiakkaan seksuaalisuuden moninaisuuden
 • käyttää joustavasti vuorovaikutustaitojaan, kosketusta ja läsnäoloa hoitotilanteessa asiakkaan tilaa edistäen
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja -välineitä sekä selkokieltä asiakkaan tarpeet huomioon ottaen
 •  

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee yhteistyössä työryhmän kanssa päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella ottaen huomioon yksikön viikoittaiset työsuunnitelmat
 • tunnistaa monipuolisesti asiakkaan voimavaroja ja tarpeita sekä suunnittelee tavoitteita yhdessä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa ja toimii työryhmässä suunnitelman mukaisesti
 • hyödyntää ja tarvittaessa päivittää työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisen toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän suunnitelman yhdessä asiakkaan ja lähiverkoston kanssa

Työn toteutus

 • noudattaa työssään tietosuojaa ja salassapitoa
 • perehtyy työpaikan eri omavalvontasuunnitelmiin ja toteuttaa yksikön omavalvontaa
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hyödyntää työn suunnittelussa tietoa toimintakyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä ja toimii asiakkaan hoitoprosessin mukaisesti eri vaiheissa
 • hyödyntää työyksikön käytössä olevia toimintakyvyn mittareita asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
 • toimii vastuullisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä annettujen hoitomääräysten mukaisesti
 • toteuttaa suunnitelmaa työryhmän jäsenenä (tätä kohtaa pitäisi selkeyttää, mikä suunnitelma?, mikä osaamisen taso? itsenäisesti/työryhmän jäsenenä)
 • kirjaa havaintojaan asiakaskohtaiseen suunnitelmaan (tämä pois: käyttäen suomalaista hoitotyön luokitusta??)
 • arvioi realistisesti asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista
 • tiedottaa havainnoistaan asianmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti ottaen huomioon tietosuojan
 • käyttää sujuvasti työyhteisön asiakastietojärjestelmiä sekä sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja omalla vastuualueella
 • käyttää joustavasti tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena
 • arvioi ja tunnistaa asiakkaan tilassa, toimintakyvyssä ja perushoidollisissa tarpeissa tapahtuneita muutoksia ja aloittaa niiden edellyttämät toiminnot hyödyntäen tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, elimistöstä, perushoidosta ja toimintakyvystä, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksista sekä mielenterveys- ja päihdesairauksista (voisiko lauseen selkeyttää?)
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja käyttäen (pois eri tutkimusmenetelmiä) ja (siirretty) aloittaa henkeä pelastavat toimenpiteet (pois: hyödyntäen tietoa ihmisen anatomiasta, fysiologiasta ja elintoiminnoista)
 •  
 • suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti asiakkaan tarvitseman perushoidon
 • tukee ja auttaa asiakasta turvallisesti ja monipuolisesti toimintakykyä edistävällä työotteella selviytymään päivittäisistä toiminnoista
 • noudattaa aseptisen työskentelyn periaatteita
 • tunnistaa asiakkaan kärsimyksen ja kivun, toteuttaa oireita lievittävää lääkkeetöntä ja lääkkeellistä kivunhoitoa ja seuraa niiden vaikutusta kipuun
 • YHDISTETTY: noudattaa asiakkaan hoitotahtoa ja tietää saattohoidon ja kuolevan ihmisen hoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • käyttää itsenäisesti ja turvallisesti toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä apuvälineitä, tutkimusmenetelmiä ja -välineitä, terveydenhuollon laitteita ja teknologian mahdollisuuksia
 • arvioi mahdollisia häiriötekijöitä mittauksessa ja huomioi ne työskentelyssään ja tekee korjaavia toimenpiteitä (selkeyttäkää lausetta)
 • POIS: valmistelee asiakkaan tutkimuksiin ja avustaa työryhmän jäsenenä toimenpiteissä toimien aseptisesti ja turvallisesti
 • ohjaa (antaa) asiakasta ja hänen lähiverkostoaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä hoidon kannalta tarkoituksenmukaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin
 • POIS: tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun
 • POIS: tekee asiakaslähtöisesti monialaista yhteistyötä asiakkaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • toimii työhyvinvointia ja -turvallisuutta koskevien säädösten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti noudattaen työyksikön turvallisuussuunnitelman ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
 • toimii hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan
 • huomioi tartuntatautien torjuntatyön säädökset ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen
 • huolehtii ympäristön turvallisuudesta ja esteettömyydestä
 • huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristön siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti ja käyttää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia siirtotekniikoita asiakkaan toimintakykyä hyödyntäen (ergonomiaa on monessa kohdassa, voisiko yhdenmukaistaa?)
 • tunnistaa ja arvioi oman toimintansa vaikutuksia asiakasturvallisuuteen (POIS:erilaisten asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä)
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudestaan ja työkyvystään sekä ehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
 • tunnistaa työssään psyykkisesti ja fyysisesti ja sosiaalisesti kuormittavia tekijöitä sekä tunnistaa niiden merkityksen omaan työhyvinvointiin
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa, tiedottaa siitä työryhmälle ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla ja toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta
 • POIS: tunnistaa työssään fyysisesti kuormittavia tekijöitä sekä tunnistaa niiden merkityksen omaan työhyvinvointiin
 • suunnittelee itselleen tavoitteellisen kuntoa (kestävyys, voima ja notkeus) ylläpitävän ja kehittävän harjoitusohjelman, toteuttaa sitä ja seuraa sen vaikutuksia
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti huolehtien omasta ja asiakkaan turvallisuudesta ja toimintakyvystä huomioiden työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja (ergonomia monessa kohtaa)
 • ymmärtää ergonomian merkityksen tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
 • huolehtii omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen
 • ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja, taitoja ja työkykyä ja perustelee toimintaansa liittyviä ratkaisuja ammatillisella tiedolla

Työn arviointi

 • arvioi asiakkaan (asiakasta arvioidaan? vai arvioidaanko opiskelijan osaamista?) toimintakyvyn muutoksia ja suunnitelman toteutumista/
 • voimavaralähtöistä hoitotyö?
 • TÄMÄ kohta pitää muokata arvioida elintoiminnot/perushoidon/sairaudet toteutumista
 • arvioi realistisesti omaa osaamistaan
 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella

Lääkehoito tätä kohtaa ei ehditty ollenkaan

Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  
Käyttää lääketietokantoja  
Tulkitsee lääkemääräyksiä  
Tunnistaa yksikön riskilääkkeet  
Selvittää asiakkaan lääkityksen  
Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen
Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi  
Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen  
Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla  
Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)  
Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa  
Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot  
Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman   
Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  

4. versio 2.11.2022 Akuuttihoitotyössä toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen ja eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaisesti.
 • kohtaa eri-ikäisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti
 • noudattaa työssään tietosuojaa, julkisuuslainsäädäntöä ja salassapitoa säädösten edellyttämällä tavalla
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • huomioi väkivallan uhan ja tiedottaa työryhmälle havainnoistaan uhkaavista tilanteista
 • suojelee tarvittaessa itseään ja muita ja pyytää tarvittaessa lisäapua
 •  

Työn tavoitteellinen suunnittelu/Työn suunnittelu/Työn tekemiseen valmistautuminen

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella hahmottaen työnsä kokonaisuutena
 • suunnittelee asiakkaan tarpeiden edellyttämän perus- ja akuuttihoidon
 • käyttää terveysteknologiaa työyksikön käytänteiden mukaisesti
 • toimii moniammatillisessa tiimissä omalla vastuualueellaan
 • käyttää asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja vastuualueellaan ja ohjauksen tukena
 • työskentelee omavalvontamääräysten, työpaikan toimintaperiaatteiden ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • tunnistaa psyykkisesti kuormittavan tilanteen ja kriisin tunnusmerkkejä asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa käytöksestä ja ohjaa heitä psykososiaalisen tuen piiriin

Työn toteutus/Hoitotyön prosessi

 • arvioi ja tunnistaa systemaattisesti kiireellistä hoitoa vaativan asiakkaan
 • tunnistaa ja aloittaa tarvittaessa hätäensiavun
 • ottaa vastaan ensihoidon tai lähettävän yksikön raportin
 • ottaa asiakkaan vastaan yksikön käytäntöjen mukaan
 • tekee asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnin ja toteuttaa tarvittavat mittaukset
 • arvioi mahdollisia häiriötekijöitä mittauksessa ja tiedottaa niistä moniammatillista tiimiä
 • tunnistaa asiakkaan toimintakykyyn liittyvät tarpeet
 • ohjaa asiakasta hoito- ja apuvälineiden käytössä ja hankinnassa
 • työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää työssään apuvälineitä
 • käyttää eri tutkimusmenetelmiä ja laitteita
 • tulkitsee perustutkimustuloksia omalla vastuualueellaan
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan voinnissa ja tilassa tapahtuvia muutoksia
 • tunnistaa tilan heikentymistä ennakoivia merkkejä ja tiedottaa niistä moniammatillista tiimiä
 • toimii muuttuvissa tilanteissa omalla vastuualueellaan
 • toteuttaa annettuja hoitomääräyksiä asiakkaan hoitoprosessin mukaisesti
 • noudattaa aseptisen toiminnan periaatteita
 • tunnistaa ja arvioi asiakkaan kivun, toteuttaa oireita lievittävää kivunhoitoa hyödyntäen tietoa lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä kivunhoidon menetelmistä
 • noudattaa ihmisen hoitotahtoa
 • tietää kuolevan ihmisen hoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • kirjaa havaintoja asiakkaan tilasta ja hoidon toteutuksesta
 • raportoi havainnoistaan työryhmälle
 • arvioi asiakkaan perus- ja akuuttihoidon toteutumista omalla vastuualueellaan
 • osallistuu jatkohoidon suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa

Toimenpiteet/toteuttaminen

 • toteuttaa näytteenottoa työyksikön käytännön mukaisesti
 • tilaa tarvittavat laboratoriotutkimukset ja käsittelee näytteitä
 • valmistelee asiakkaan ja avustaa tutkimuksissa ja toimenpiteissä toimien aseptisesti ja turvallisesti
 • tarkkailee ja ohjaa asiakasta tutkimuksen ja toimenpiteen aikana ja sen jälkeen omalla vastuualueellaan
 • toimenpiteissä avustaminen työyksikön toimintamallin mukaisesti

Immobilisaatiohoidon toteuttaminen

 • arvioi työryhmän kanssa asiakkaan immobilisaatiohoidon tarpeen
 • valmistelee asiakkaan immobilisaatiohoitoon huomioiden kipsihoidon riskit
 • valmistelee hoitotilan, välineet ja varaa tarvittavat tuentamateriaalit
 • huomioi asiakkaan kivunhoidon
 • ohjaa asiakkaita eri tuenta- ja apuvälineiden käytössä
 • osaa toteuttaa nilkan jännevamman hoidon työyksikön toimintamallin mukaisesti
 • toteuttaa vähintään dorsaalisen kipsilastan yläraajaan
 • hoitaa asiakaan ihon ja mahdollisen haava-alueen
 • ohjaa asiakasta ihon ja haava-alueen kotihoidossa
 • huomioi ja seuraa kipsatun potilaan kompikaatioita ja tiedottaa niistä työryhmää
 • käyttää kipsin poistossa oikein ja turvallisesti kipsisahaa ja –saksia
 • huoltaa työtilan ja hoitovälineet käyttökuntoon

Lääkehoito Tämä yhdenmukaiseksi muiden osaamisalojen kanssa – ei vielä katsottu lävitse

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Käyttää lääketietokantoja
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi ja turvallisesti omalla vastuualueellaan
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja tiedottaa siitä moniammatillista tiimiä
 • Selvittää potilaan käytössä olevat lääkkeet ja huomioi potilaan kotilääkityksen vaikutuksen potilaan tilaan ja nyt annettavaan lääkitykseen
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa
 • Antaa lääkkeet luonnollista reittiä, injektiona ihon alle ja lihakseen, hengityksen kautta ja avaa laskimoon suoniyhteyden sekä avustaa tarvittaessa I.O. yhteyden avaamisessa sekä toteuttaa nesteensiirron yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaan
 • Tarkkailee tavallisimpien akuuttitilanteissa käytettävien lääkkeiden vaikutuksia

TÄHÄN UUDET KRITEERIT!!!

Työn arviointi Tämä pitää vielä katsoa onko tämä jo arviointikriteereissä

 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella
 • toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta
 • arvioi realistisesti omaa ammatillista kasvuaan ja osaamistaan
 • tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia asiakkaan kokemaan akuuttihoitotyön laatuun
 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

4. versio 29/9 2022 Ensihoidossa toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen ja eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaisesti.
 • noudattaa työssään tietosuojaa, julkisuuslainsäädäntöä ja salassapitoa säädösten edellyttämällä tavalla
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • toimii alueellisten ensihoito-ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan perustellen toimintaansa
 • kohtaa eri-ikäisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti
 • huomioi väkivallan uhan ja tiedottaa työryhmälle havainnoistaan uhkaavista tilanteista
 • suojelee tarvittaessa itseään ja muita ja pyytää tarvittaessa lisäapua

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • tekee ensihoitoyksikön ja varusteiden tarkastuksen, huollon ja täydennyksen
 • huolehtii henkilökohtaiset suojavarusteet ensihoitoyksikköön
 • pitää asemalla valmiutta yllä
 • tekee asiakkaan ensiarvion ja tunnistaa asiakkaan voimavaroja ja tarpeita eri tiedonkeruumenetelmiä hyödyntäen
 • tekee tarkennetun tilannearvion
 • suunnittelee asiakkaan tilan edellyttämän ensihoidon ja hälyttää tarvittaessa lisäavun
 • tunnistaa psyykkisesti kuormittavan tilanteen ja kriisin tunnusmerkkejä asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa käytöksestä ja ohjaa heitä psykososiaalisen tuen piiriin

Työn toteutus

 • ottaa vastaan ensihoidon tehtävän ja arvioi lisätiedon tarpeellisuutta
 • tietää hätäkeskuksen ilmoituksen käsittelyn vaiheet ja sen vaikutuksen omaan työhön
 • käyttää ensihoidon kiireellisyysluokkia ja tehtäväkoodeja
 • valmistautuu tehtävään matkalla
 • viestii viranomaisten kanssa käyttäen alan teknisiä sovelluksia
 • käyttää asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja vastuualueellaan
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hoidon tarpeen arvioinnin, ohjauksen ja etäohjauksena tukena
 • tekee ensiarvion
 • haastattelee asiakasta järjestelmällisesti ja tekee tarkennetun tilanarvioinnin huomioiden aiemman sairaushistorian ja lääkitykset
 • tekee asiakkaan tilan kannalta oleelliset systemaattiset tutkimukset
 • päättää tarvittaessa hoito-ohjeen pyytämisestä alueen ohjeen mukaisesti
 • toteuttaa asiakkaan tilan edellyttämän ensihoidon aiemman sairaushistorian  ja lääkityksen huomioiden
 • toimii yhteistyössä eri ensihoitoyksiköiden ja potilaan jatkohoitoon osallistuvien yksiköiden kanssa ensihoidon asiakastilanteissa
 • seuraa ja arvioi annetun hoidon ja asiakkaan tilan
 • kirjaa ja raportoi ensihoitokertomukseen asiakkaan tilan kannalta oleelliset tiedot
 • tekee kuljetuspäätöksen tai kuljettamatta jättämispäätöksen
 • ohjaa asiakkaita ja heidän lähiverkostonsa oikea-aikaiseen ja oikeaan hoitopaikkaan sekä antaa asiakkaan tilan kannalta oleelliset kotihoito-ohjeet asiakkaalle, jos hänen tilansa ei vaadi kuljetusta
 • huolehtii yksikön päivittäissiisteydestä, välineiden täydennyksestä ja toimivuudesta sekä viikkosiivouksesta

HOITAMINEN

 • tunnistaa elottomuuden sekä ensisijaiset ja toissijaiset kuoleman merkit
 • tunnistaa hätätilapotilaan ja lisäavun hälyttäminen
 • aloittaa välittömästi paineluelvytyksen ja jatkaa hoitoelvytystoimia oman vastuualueensa mukaisesti elvytyksen ajan
 • avaa ilmatien alueen ohjeiden mukaisesti ja tukee/avustaa hengitystä
 • ottaa oikeaoppisen EKG:n ja käy sen lävitse systemaattisesti
 • tunnistaa EKG:n avulla, rytmin taajuuden, säännöllisyyden, normaalin sinusrytmin, ST-muutokset, ekstrasystoliat, eteisvärinän ja henkeä uhkaavat rytmihäiriöt
 • tunnistaa avh oireet ja tekee systemaattisen neurologisen statuksen
 • arvioi tajunnan tasoa ja sen muutoksia
 • arvioi, mittaa ja hoitaa asiakkaan kipua
 • tekee systemaattiset tutkimukset (rivalaisera)
 • VAMMAPOTILAS
 • käyttää tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti ensihoidon siirto- ja tuentavälineitä
 •  

LÄÄKEHOITO

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Käyttää lääketietokantoja
 • Tekee virheettömästi annoslaskut, yksikönmuunnokset ja tiputusnopeuslaskut
 • Selvittää potilaan käytössä olevat lääkkeet ja huomioi potilaan kotilääkityksen vaikutuksen potilaan tilaan ja nyt annettavaan lääkitykseen
 • avaa iv-reitin periferiseen suoneen tai tarvittaessa io-tien
 • Käsittelee ja annostelee perustason lääkkeet virheettömästi ja kaksoistarkistaa ne
 • Tietää ensihoidon hoitotasolla käytettävät lääkkeet ja osaa seurata niiden vaikutusta elimistössä

SYNNYTYS

 • tietää normaaliraskauden kulun
 • osaa tunnustella sikiön asennon
 • avustaa synnytyksen etenemisessä
 • osaa vastasyntyneen virvoittelun
 • huolehtii vastasyntyneestä ja synnyttäjästä
 • huolehtii jälkeisvaiheesta

MOPO/SURO

 • tuntee alueensa monipotilas- ja suuronnettomuusohjeet ja viestiliikenne ohjeet
 • osaa tehdä triagen
 • huomioi oman ja työyhteisön turvallisuuden
 • Osaa käyttää suuronnettomuuskorttia

ERGONOMIA

 • työskentelee ergonomisesti ehkäisten työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja
 • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti työssään luonnollisia liikemalleja ja hallitsee omaa kehoaan avustaessaan asiakasta liikkumisessa ja siirtymisessä
 • käyttää tarkoituksenmukaisia apuvälineitä siirtotilanteissa

TYÖHYVINVOINTI

 • noudattaa työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa työyksikön turvallisuussuunnitelmaa vaaratilanteiden ilmoittamiskäytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
 • työskentelee hygienia- ja aseptiikkaohjeistuksen mukaisesti
 • tunnistaa oman alansa psyykkisiä ja fyysisiä kuormitus- ja riskitekijöitä ja niiden merkityksen työssä jaksamiseen DEFUSING
 • pitää yllä omaa fyysistä ja psyykkistä työkykyään

Työn arviointi (Onko tämä jo suoraan kriteereissä?)

 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perustella
 • ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja, taitoja ja työkykyä
 • arvioi realistisesti omaa ammatillista kasvua ja osaamistaan
 • tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia asiakkaan kokemaan ensihoitotyön laatuun
 • työskentelee sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Oma tutkinnon osansa:

 1. versio 2.11.2022 HÄLYTYSAJOSSA TOIMIMINEN

Hälytysajoon valmistautuminen

 • suorittaa C1 luokan ajoneuvon käsittelyyn oikeuttavan ajokortin
 • tuntee hälytysajoa koskevan lainsäädännön
 • asennoituu ammatillisesti hälytysajoon
 • harjoittelee ajoneuvon käsittelyä ja tilanteiden hahmottamista simuloidusti
 • suorittaa ensihoitoyksikön lähtötarkastuksen käyttämäänsä ajoneuvoon
 • suorittaa ensihoitajalle kuuluvat päivittäiset huoltotoimet
 • paikantaa mahdolliset viat ja tekee vikailmoitukset

Hälytysajon suorittaminen

 • käsittelee ajoneuvoa vähintään suljetulla alueella
 • tunnistaa ja huomioi hälytysajon aiheuttamat fysiologiset ja psykologiset muutokset
 • ennakoi ja suhteuttaa nopeuden erilaisiin ajoon vaikuttaviin sääolosuhteisiin, liikennetilanteisiin ja eritasoisiin teihin
 • suunnittelee tehtävään soveltuvan reitin
 • huomioi muiden tienkäyttäjien vaikeuden havaita hälytysajossa oleva ensihoitoyksikkö ja ennakoi heidän käyttäytymisen hälytysajoneuvon lähestyessä
 • sijoittaa ensihoitoyksikön turvallisesti tarkoituksenmukaiseen paikkaan
 • huolehtii ensihoitoyksikön kyydissä olevien turvallisuudesta hälytysajon aikana
 • kiinnittää ensihoitovälineet tarkoituksenmukaisesti

Hälytysajon päättäminen

 • ylläpitää ensihoitoyksikön kuntoa ja siisteyttä
 • täydentää ja huoltaa tehtävällä käytetyt ensihoitoyksikön välineet
 • raportoi ensihoitoyksikössä mahdollisesti ilmenneistä vioista tai vaurioista
 • varmistaa, että ensihoitoyksikkö on valmis seuraavaan tehtävään

2. luonnosversio 7.4.2022, Perustason ensihoidon osaamisalan luonnos 24.3.2022 pidetyn webinaarin työpajatyöskentelyn jälkeen

Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Asiakkaan kohtaaminen

Opiskelija

 • toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen, eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaan
 • kohtaa asiakkaan kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Opiskelija

 • tunnistaa asiakkaiden voimavaroja ja tarpeita hyödyntäen erilaisia tiedonkeruumenetelmiä

Työn tavoitteellinen suunnittelu

Opiskelija

 • perehtyy työryhmän jäsenenä työyksikössä käytössä olevaan asiakkaan suunnitelmaan (hoitosuunnitelma, palvelusuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma)
 • asettaa toiminnalleen tavoitteita työyksikön suunnitelman mukaisesti (päivittäiset toiminnot työpaikalla) ja työskentelee työryhmän jäsenenä asiakkaan suunnitelman mukaisesti
 • perehtyy työpaikan eri omavalvontasuunnitelmiin ja toteuttaa yksikön omavalvontaa

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee turvallisesti asiakasryhmää koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan
 • työskentelee hyvien työelämätaitojen mukaisesti
 • toteuttaa toiminnalleen asettamia tavoitteita työyksikön suunnitelman mukaisesti
 • noudattaa työssään tietosuojaa ja salassapitoa
 • huolehtii eri-ikäisten asiakkaiden fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja hyvinvoinnista
 • tunnistaa ja ehkäisee asiakkaan kansanterveydellisiä riskejä ja tapaturmia
 • toteuttaa hoitoa ja huolenpitoa asiakas- ja tarvelähtöisesti sekä ohjaa, kannustaa ja auttaa asiakasta huolehtimaan perustarpeistaan
 • noudattaa aseptisen työskentelyn periaatteita
 • tarkkailee ja arvioi erilaisia menetelmiä käyttäen eri-ikäisten ihmisten normaaleja elintoimintoja, havaitsee muutoksia näissä ja tiedottaa niistä asianmukaisesti
 • toteuttaa perusmittaukset tietäen normaalit mittaustulokset terveellä ihmisellä
 • hankkii tietoa asiakkaan toimintakyvystä käyttäen monipuolisesti tiedonkeruumenetelmiä, kirjaa havaintojaan ja tiedottaa havainnoistaan asianmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti työyksikön käytäntöjen mukaisesti
 • hyödyntää työskentelyssään keräämäänsä tietoa
 • käsittelee ruokaa ja elintarvikkeita elintarvikehygienian vaatimusten mukaisesti
 • huomioi erilaisten asiakkaiden ravitsemukseen liittyvät tarpeet
 • ennakoi, tunnistaa ja ennalta ehkäisee asiakkaiden toimintaympäristössä olevia turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita
 • käyttää hyvinvointiteknologiaa työssään ja ohjaa asiakasta hyvinvointia sekä toimintakykyä tukevan teknologian käytössä ja huollossa
 • hyödyntää työssään tietoa terveen ihmisen liikkumisesta ja liikkumisen avustamisen periaatteista
 • ohjaa asiakkaan liikkumista luonnollisten liikemallien mukaisesti
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti ja käyttää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia siirtotekniikoita asiakkaan toimintakykyä hyödyntäen
 • aktivoi asiakasta toiminnallisuuteen käyttäen monipuolisesti toiminnallisia menetelmiä työpaikan käytäntöjen mukaisesti, esimerkiksi liikunta, ulkoilu
 • toteuttaa työryhmän jäsenenä palvelujen tarjontaa työyksikön käytäntöjen mukaisesti
 • osallistuu työryhmän jäsenenä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 • huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristön siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti esim. kierrätys
 • tietää ja työskentelee työturvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti noudattaen työyksikön työturvallisuusohjeita ja käytänteitä vaaratilanteiden ilmoittamisesta
 • työskentelee vastuullisesti huomioiden oman työkykynsä ja työhyvinvointinsa
 • tunnistaa ja ennalta ehkäisee fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä, tiedottaa niistä työryhmälle ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla

Työn arviointi

 • toimii ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteessa
 • tunnistaa asiakkaiden erilaisia tarpeita ja käyttää erilaisia tiedonkeruumenetelmiä
 • toteuttaa asiakaslähtöistä suunnitelmaa ja arvioi suunnitelman toteutumista työryhmän jäsenenä
 • työskentelee tiedostaen oman vastuunsa ja velvollisuutensa asiakkaan terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • arvioi omaa osaamistaan ja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perustella
 • ymmärtää ja työskentelee tiedostaen oman työnsä vaikutukset osana laajempaa kokonaisuutta

1.luonnosversioluonnoksessa yhdistettynä 19.1.2022 olleen webinaarin ennakkokyselyn vastaukset ja webinaarityöskentelyn tulokset sekä nykyisistä tutkinnon perusteista saadut ammattitaitovaatimukset

Tammikuu 2022 ja maaliskuu 2022

Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Asiakkaan kohtaaminen

Opiskelija

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, yksikön arvoja, eettisiä periaatteita, toimintaohjeita ja keskeisiä hoitotyötä ohjaavia arvoja
 • toimii luontevasti, palveluhenkisesti ja asiakaslähtöisesti
 • kuuntelee ja havainnoi asiakasta sekä keskustelee asiakkaan kanssa hänen tarpeistaan ottaen huomioon asiakkaan elämäntilanteen
 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa ammatillisesti, arvostavasti, yksilöllisesti, aidosti ja ymmärtävästi
 • kunnioittaa eri-ikäisiä, eri tavalla kommunikoivia, eri kulttuuritaustaltaan ja vakaumukseltaan olevia ihmisiä sekä huomioi asiakkaan seksuaalisuuden moninaisuuden
 • käyttää joustavasti vuorovaikutustaitojaan, kosketusta ja läsnäoloa asiakkaan tilaa edistäen
 • ymmärtää asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa viestejä ja vastaa niihin asiakaslähtöisesti
 • ilmaisee itseään ymmärrettävästi ja selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti käyttäen tarvittaessa selkokieltä
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja -välineitä
 • käyttää joustavasti tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Opiskelija

 • tunnistaa asiakkaiden voimavaroja ja tarpeita hyödyntäen erilaisia tiedonkeruumenetelmiä

Työn tavoitteellinen suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee itsenäisesti toiminnalleen tavoitteita yhdessä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa ja toimii työryhmässä suunnitelman mukaisesti
 • laatii työryhmän jäsenenä asiakkaalle terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän suunnitelman yhdessä asiakkaan ja työryhmän kanssa

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee turvallisesti asiakasryhmää koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan
 • noudattaa työssään tietosuojaa ja salassapitoa
 • perehtyy työpaikan eri omavalvontasuunnitelmiin ja toteuttaa yksikön omavalvontaa
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 •  suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan viikoittaiset työsuunnitelmat
 • tunnistaa itsenäisesti eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyviä tarpeita
 • työskentelee luotettavasti työryhmän jäsenenä ja noudattaa vastuullisesti työryhmän sääntöjä ja toimintaperiaatteita
 • noudattaa työaikoja, sopimuksia ja muita työelämän toimintatapoja
 • noudattaa työpaikan ohjeita viestinnästä
 • toteuttaa suunnitelmaa
 • kirjaa havaintoja asiakaskohtaiseen suunnitelmaan käyttäen suomalaista hoitotyön luokitusta??
 • tiedottaa havainnoistaan asianmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti ottaen huomioon tietosuojan
 • käyttää sujuvasti työyhteisön asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja
 • tunnistaa ja ehkäisee asiakkaan kansanterveydellisiä riskejä ja tapaturmia
 • edistää erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä turvallisuutta ja hyvinvointia
 • toteuttaa hoitoa ja huolenpitoa asiakas- ja tarvelähtöisesti sekä ohjaa, kannustaa ja auttaa asiakasta huolehtimaan perustarpeistaan
 • noudattaa aseptisen työskentelyn periaatteita
 • toteuttaa perusmittaukset ottaen huomioon sairauden aiheuttamia muutoksia mittaustuloksiin
 • tarkkailee ja arvioi erilaisia menetelmiä käyttäen eri-ikäisten ihmisten normaaleja elintoimintoja, havaitsee muutoksia näissä ja tiedottaa niistä asianmukaisesti
 • hankkii tietoa asiakkaan toimintakyvystä käyttäen monipuolisesti tiedonkeruu- menetelmiä, kirjaa havaintojaan ja tiedottaa monipuolisesti niistä
 • käsittelee ruokaa ja elintarvikkeita elintarvikehygienian vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon asiakkaan ravitsemukseen liittyvät tarpeet
 • huolehtii asiakkaiden ja toimintaympäristön turvallisuudesta sekä ennakoi toiminnassaan mahdollisia turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita
 • ohjaa hyvinvointia sekä toimintakykyä tukevan teknologian käytössä ja huollossa sekä hyödyntää hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia työssään
 • tuntee terveen ihmisen rakenteen ja toiminnan sekä liikkumisen avustamisen periaatteet
 • ohjaa apuvälineiden käytössä ja huollossa
 • ohjaa asiakkaalle soveltuvaa liikuntaa ja mahdollistaa ulkoilun osana hoitoa ja huolenpitoa
 • aktivoi asiakasta toiminnallisuuteen käyttäen monipuolisesti toiminnallisia menetelmiä
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta toiminnallisuuteen sekä tukee osallisuutta
 • hankkii perustellusti tietoa asiakkaan tarvitsemista palveluista asiakkaan lähiverkostoa hyödyntäen
 • antaa asiakkaalle ja lähiverkostolle tietoa sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista
 • tukee asiakkaiden terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia ohjaamalla heitä käyttämään tarvittavia palveluita
 • osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 • toimii työhyvinvointia ja -turvallisuutta koskevien säädösten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti noudattaen työyksikön turvallisuussuunnitelman ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
 • toimii hygienia ohjeiden ja aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan
 • huomioi tartuntatautien torjuntatyön säädökset ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen
 • huolehtii asiakkaiden ja heidän ympäristönsä turvallisuudesta ja toimintakyvystä
 • huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristön siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti ja käyttää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia siirtotekniikoita asiakkaan toimintakykyä hyödyntäen
 • tunnistaa ja arvioi oman toimintansa vaikutuksia asiakasturvallisuuteen ja erilaisten asiakkaiden terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudestaan ja työkyvystään sekä ehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
 • tunnistaa psyykkisesti kuormittavia tekijöitä työssään sekä tunnistaa niiden merkityksen omaan työhyvinvointiinsa
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa, tiedottaa siitä työryhmälle ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • tunnistaa hoitotyön fyysiset kuormitustekijät sekä tunnistaa niiden merkityksen omaan työhyvinvointiinsa
 • suunnittelee itselleen tavoitteellisen kuntoa (kestävyys, voima ja notkeus) ylläpitävän ja kehittävän harjoitusohjelman, toteuttaa sitä ja seuraa sen vaikutuksia
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti huolehtien omasta ja asiakkaan turvallisuudesta ja toimintakyvystä ja huomioiden työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja
 • ymmärtää ergonomian merkityksen tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
 • toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta

Työn arviointi

 • arvioi realistisesti asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi realistisesti omaa osaamistaan
 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perustella
 • arvioi valmiuksiaan toimia hyvinvointialalla yrittäjänä
 • tekee työssään ratkaisuja yrittäjämäisesti

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, yksikön arvoja, eettisiä periaatteita, toimintaohjeita ja keskeisiä hoitotyötä ohjaavia arvoja
 • työskentelee turvallisesti asiakasryhmää koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan
 • kuuntelee ja havainnoi asiakasta sekä keskustelee oma-aloitteisesti asiakkaan kanssa hänen tarpeistaan ottaen huomioon asiakkaan elämäntilanteen
 • kohtaa asiakkaat ja heidän lähiverkostonsa ammatillisesti, arvostavasti, yksilöllisesti, aidosti ja ymmärtävästi
 • kunnioittaa eri-ikäisiä, eri tavoilla kommunikoivia ja kulttuuritaustaltaan ja vakaumukseltaan erilaisia ihmisiä sekä huomioi asiakkaan seksuaalisuuden moninaisuuden
 • käyttää joustavasti vuorovaikutustaitojaan, kosketusta ja läsnäoloa hoitotilanteessa asiakkaan tilaa edistäen
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja -välineitä sekä selkokieltä asiakkaan tarpeet huomioon ottaen

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee yhteistyössä työryhmän kanssa päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella ottaen huomioon yksikön viikoittaiset työsuunnitelmat
 • tunnistaa monipuolisesti asiakkaan voimavaroja ja tarpeita sekä suunnittelee tavoitteita yhdessä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa ja toimii työryhmässä suunnitelman mukaisesti
 • laatii työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisen toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän suunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa

Työn toteutus

 • noudattaa työssään tietosuojaa ja salassapitoa
 • perehtyy työpaikan eri omavalvontasuunnitelmiin ja toteuttaa yksikön omavalvontaa
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hyödyntää työn suunnittelussa tietoa toimintakyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä ja toimii asiakkaan hoitoprosessin mukaisesti eri vaiheissa
 • toimii vastuullisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä annettujen hoitomääräysten mukaisesti
 • toteuttaa suunnitelmaa työryhmän jäsenenä
 • kirjaa havaintojaan asiakaskohtaiseen suunnitelmaan käyttäen suomalaista hoitotyön luokitusta??
 • arvioi realistisesti asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista
 • tiedottaa havainnoistaan asianmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti ottaen huomioon tietosuojan
 • käyttää sujuvasti työyhteisön asiakastietojärjestelmiä sekä sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja lähihoitajan vastuualueella
 • käyttää joustavasti tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena
 • arvioi ja tunnistaa asiakkaan tilassa, toimintakyvyssä ja perushoidollisissa tarpeissa tapahtuneita muutoksia ja aloittaa niiden edellyttämät toiminnot hyödyntäen tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, elimistöstä, perushoidosta ja toimintakyvystä, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksista sekä mielenterveys- ja päihdesairauksista
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja käyttäen eri tutkimusmenetelmiä
 • suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti asiakkaan tarvitseman perushoidon
 • tukee ja auttaa asiakasta turvallisesti ja monipuolisesti toimintakykyä edistävällä työotteella selviytymään päivittäisistä toiminnoista
 • noudattaa aseptisen työskentelyn periaatteita
 • aloittaa henkeä pelastavat toimenpiteet hyödyntäen tietoa ihmisen anatomiasta, fysiologiasta ja elintoiminnoista
 • tunnistaa asiakkaan kärsimyksen ja kivun, toteuttaa oireita lievittävää lääkkeetöntä ja lääkkeellistä kivunhoitoa ja seuraa niiden vaikutusta kipuun
 • noudattaa asiakkaan hoitotahtoa
 • tietää saattohoidon ja kuolevan ihmisen hoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • käyttää itsenäisesti ja turvallisesti toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä apuvälineitä, tutkimusmenetelmiä ja -välineitä, terveydenhuollon laitteita ja teknologian mahdollisuuksia
 • arvioi mahdollisia häiriötekijöitä mittauksessa ja huomioi ne työskentelyssään ja tekee korjaavia toimenpiteitä
 • valmistelee asiakkaan tutkimuksiin ja avustaa työryhmän jäsenenä toimenpiteissä toimien aseptisesti ja turvallisesti
 • antaa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen tarkoituksenmukaisesti tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista
 • tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun
 • tekee asiakaslähtöisesti monialaista yhteistyötä asiakkaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • toimii työhyvinvointia ja -turvallisuutta koskevien säädösten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti noudattaen työyksikön turvallisuussuunnitelman ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
 • toimii hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan
 • huomioi tartuntatautien torjuntatyön säädökset ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen
 • huolehtii ympäristön turvallisuudesta ja esteettömyydestä
 • huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristön siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti ja käyttää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia siirtotekniikoita asiakkaan toimintakykyä hyödyntäen
 • tunnistaa ja arvioi oman toimintansa vaikutuksia asiakasturvallisuuteen erilaisten asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudestaan ja työkyvystään sekä ehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
 • tunnistaa työssään psyykkisesti kuormittavia tekijöitä sekä tunnistaa niiden merkityksen omaan työhyvinvointiin
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa, tiedottaa siitä työryhmälle ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • tunnistaa työssään fyysisesti kuormittavia tekijöitä sekä tunnistaa niiden merkityksen omaan työhyvinvointiin
 • suunnittelee itselleen tavoitteellisen kuntoa (kestävyys, voima ja notkeus) ylläpitävän ja kehittävän harjoitusohjelman, toteuttaa sitä ja seuraa sen vaikutuksia
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti huolehtien omasta ja asiakkaan turvallisuudesta ja toimintakyvystä huomioiden työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja
 • ymmärtää ergonomian merkityksen tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
 • huolehtii omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen
 • toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta
 • ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja, taitoja ja työkykyä ja perustelee toimintaansa liittyviä ratkaisuja ammatillisella tiedolla

Työn arviointi

 • arvioi asiakkaan toimintakyvyn muutoksia ja perushoidon toteutumista
 • arvioi realistisesti omaa osaamistaan
 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella

Lääkehoito

Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  
Käyttää lääketietokantoja  
Tulkitsee lääkemääräyksiä  
Tunnistaa yksikön riskilääkkeet  
Selvittää asiakkaan lääkityksen  
Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen
Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi  
Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen  
Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla  
Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)  
Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa  
Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot  
Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman   
Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  

3. versio 11.10.2022 Akuuttihoitotyössä toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen
toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen ja eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaisesti.
kohtaa eri-ikäisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti
noudattaa työssään tietosuojaa, julkisuuslainsäädäntöä ja salassapitoa säädösten edellyttämällä tavalla
noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
huomioi väkivallan uhan ja tiedottaa työryhmälle havainnoistaan uhkaavista tilanteista
suojelee tarvittaessa itseään ja muita ja pyytää tarvittaessa lisäapua
 
Työn tavoitteellinen suunnittelu/Työn suunnittelu/Työn tekemiseen valmistautuminen
suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella hahmottaen työnsä kokonaisuutena
suunnittelee asiakkaan tarpeiden edellyttämän perus- ja akuuttihoidon
käyttää terveysteknologiaa työyksikön käytänteiden mukaisesti
toimii moniammatillisessa tiimissä omalla vastuualueellaan
käyttää asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja vastuualueellaan ja ohjauksen tukena
työskentelee omavalvontamääräysten, työpaikan toimintaperiaatteiden ja laatusuositusten mukaisesti
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
tunnistaa psyykkisesti kuormittavan tilanteen ja kriisin tunnusmerkkejä asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa käytöksestä ja ohjaa heitä psykososiaalisen tuen piiriin
Työn toteutus/Hoitotyön prosessi
·         arvioi ja tunnistaa systemaattisesti kiireellistä hoitoa vaativan asiakkaan
·         tunnistaa ja aloittaa tarvittaessa hätäensiavun
·         ottaa vastaan ensihoidon tai lähettävän yksikön raportin
·         ottaa asiakkaan vastaan yksikön käytäntöjen mukaan
·         tekee asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnin ja toteuttaa tarvittavat mittaukset
arvioi mahdollisia häiriötekijöitä mittauksessa ja tiedottaa niistä moniammatillista tiimiä
·         tunnistaa asiakkaan toimintakykyyn liittyvät tarpeet
·         ohjaa asiakasta hoito- ja apuvälineiden käytössä ja hankinnassa
·         työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää työssään apuvälineitä
käyttää eri tutkimusmenetelmiä ja laitteita
tulkitsee perustutkimustuloksia omalla vastuualueellaan
tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan voinnissa ja tilassa tapahtuvia muutoksia
tunnistaa tilan heikentymistä ennakoivia merkkejä ja tiedottaa niistä moniammatillista tiimiä
toimii muuttuvissa tilanteissa omalla vastuualueellaan
toteuttaa annettuja hoitomääräyksiä asiakkaan hoitoprosessin mukaisesti
noudattaa aseptisen toiminnan periaatteita
tunnistaa ja arvioi asiakkaan kivun, toteuttaa oireita lievittävää kivunhoitoa hyödyntäen tietoa lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä kivunhoidon menetelmistä
noudattaa ihmisen hoitotahtoa
tietää kuolevan ihmisen hoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä
kirjaa havaintoja asiakkaan tilasta ja hoidon toteutuksesta
raportoi havainnoistaan työryhmälle
arvioi asiakkaan perus- ja akuuttihoidon toteutumista omalla vastuualueellaan
osallistuu jatkohoidon suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa
Toimenpiteet/toteuttaminen
toteuttaa näytteenottoa työyksikön käytännön mukaisesti
tilaa tarvittavat laboratoriotutkimukset ja käsittelee näytteitä
valmistelee asiakkaan ja avustaa tutkimuksissa ja toimenpiteissä toimien aseptisesti ja turvallisesti
tarkkailee ja ohjaa asiakasta tutkimuksen ja toimenpiteen aikana ja sen jälkeen omalla vastuualueellaan
toimenpiteissä avustaminen työyksikön toimintamallin mukaisesti
 
Lääkehoito Tämä yhdenmukaiseksi muiden osaamisalojen kanssa – ei vielä katsottu lävitse
·         Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
·         Käyttää lääketietokantoja
·         Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
·         Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi ja turvallisesti omalla vastuualueellaan
·         Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa
·         Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja tiedottaa siitä moniammatillista tiimiä
·         Selvittää potilaan käytössä olevat lääkkeet ja huomioi potilaan kotilääkityksen vaikutuksen potilaan tilaan ja nyt annettavaan lääkitykseen
·         Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa
·         Antaa lääkkeet luonnollista reittiä, injektiona ihon alle ja lihakseen, hengityksen kautta ja avaa laskimoon suoniyhteyden sekä avustaa tarvittaessa I.O. yhteyden avaamisessa sekä toteuttaa nesteensiirron yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaan
·         Tarkkailee tavallisimpien akuuttitilanteissa käytettävien lääkkeiden vaikutuksia
 
 
Immobilisaatiohoidon toteuttaminen Tämä käymättä lävitse!
 
TÄHÄN UUDET KRITEERIT!!!
 
Työn arviointi Tämä pitää vielä katsoa onko tämä jo arviointikriteereissä
ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella
toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta
arvioi realistisesti omaa ammatillista kasvuaan ja osaamistaan
tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia asiakkaan kokemaan akuuttihoitotyön laatuun
tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 
31.8. 2022 2. versio Akuuttihoitotyössä toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen
toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen ja eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaisesti.
kohtaa eri-ikäisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti
Asiakkaan tarpeiden arviointi
tunnistaa asiakkaiden voimavaroja ja tarpeita eri tiedonkeruumenetelmiä hyödyntäen
tekee asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnin ja ottaa asiakkaan vastaan yksikön käytäntöjen mukaan
käyttää asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja vastuualueellaan
käyttää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hoidon tarpeen arvioinnin, ohjauksen ja etäohjauksena tukena
 
Työn tavoitteellinen suunnittelu/Työn suunnittelu/Työn tekemiseen valmistautuminen
 
suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella hahmottaen työnsä kokonaisuutena sekä toimien joustavasti päivittäisissä tilanteissa
noudattaa työssään tietosuojaa, julkisuuslainsäädäntöä ja salassapitoa säädösten edellyttämällä tavalla
työskentelee omavalvontamääräysten, työpaikan toimintaperiaatteiden ja laatusuositusten mukaisesti
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 
Työn toteutus/Hoitotyön prosessi
asiakkaan hoidon tarpeen arviointi, hoidon suunnittelu, hoidon toteutus ja arviointi
 
arvioi ja tunnistaa systemaattisesti kiireellistä hoitoa vaativan asiakkaan (POIS: sairastuneen tai vammautuneen tai elottoman ) ja hoidon kiireellisyyden
tarkkailee, tunnistaa ja ennakoi asiakkaan voinnissa ja tilassa tapahtuvia muutoksia ja tilan heikentymistä ennakoivia merkkejä
käyttää turvallisesti eri tutkimusmenetelmiä ja -välineitä ja terveydenhuollonlaitteita
toteuttaa ja ohjaa näytteenottoa työyksikön käytännön mukaisesti
tilaa tarvittavat laboratoriotutkimukset ja käsittelee näytteitä
tulkitsee perustutkimustuloksia omalla vastuualueellaan
 
 
verinäytteen ottaminen ensimmäiseen tutkinnon osaan?!
tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia
hahmottaa asiakkaan hoitoprosessin kokonaisuuden
suunnittelee ja toteuttaa turvallisesti asiakkaan tarpeiden edellyttämän akuuttihoidon
arvioi asiakkaan akuuttihoidon toteutumista ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
seuraa asiakkaan tilaa ja vointia huomioiden tilassa tapahtuvat muutokset
kirjaa havaintoja asiakkaan tilasta ja hoidon toteutuksesta sekä raportoi havainnoistaan työryhmälle
 
Toimenpiteet/toteuttaminen
valmistelee asiakkaan ja avustaa tutkimuksissa ja toimenpiteissä toimien aseptisesti ja turvallisesti
tarkkailee ja ohjaa asiakasta tutkimuksen ja toimenpiteen aikana ja sen jälkeen sekä huomioi tehtyyn toimenpiteeseen liittyvät erityisvaatimukset ja
 
toimenpiteissä avustaminen mm.suturaatio, korvahuuhtelu, paiseen puhkaisu
arvioi mahdollisia häiriötekijöitä mittauksessa, huomioi ne työskentelyssään ja tekee korjaavia toimenpiteitä
toimii ja viestii vastuullisesti moniammatillisessa työryhmässä annettujen hoitomääräysten ja asiakkaan hoitoprosessin mukaisesti
noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
tekee äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen asiakkaan tilan arvion hyödyntäen tietoa ihmisen anatomiasta, fysiologiasta, elintoiminnoista ja niiden muutoksista
toimii kriisissä olevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa ja ohjaa heitä psykososiaalisen tuen piiriin
huomioi asiakkaan seksuaalisuuden ilmenemisen moninaisuuden
Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä
palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä
Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä
palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä
hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa
hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä
tunnistaa elottomuuden ja aloittaa henkeä pelastavat toimenpiteet
 
ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan hoitoprosessin eri vaiheissa ja antaa potilaalle jatkohoito- ja kotihoito-ohjeet
havainnoi aktiivisesti asiakkaan perushoidollisia tarpeita akuuttihoitotyön ympäristössä
suunnittelee ja toteuttaa monipuolisesti asiakkaan kanssa hänen tarvitsemansa perushoidon akuuttihoitotyön ympäristössä hoitosuunnitelman mukaisesti
arvioi realistisesti asiakkaan perushoidon ja oman toimintansa toteutumista akuuttihoidon ympäristössä
noudattaa aseptisen toiminnan periaatteita
tunnistaa asiakkaan kärsimyksen ja kivun, toteuttaa oireita lievittävää kivunhoitoa hyödyntäen tietoa lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä kivunhoidon menetelmistä
noudattaa ihmisen hoitotahtoa
tietää kuolevan ihmisen hoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä
Immobilisaatiohoidon toteuttaminen
arvioi asiakaslähtoisesti immobilisaatiohoidon tarpeen työryhmän jäsenenä hyödyntäen tietoa eri-ikäisten asiakkaiden luunmurtumien ja jännevammojen syntymekanismeista ja murtumatyypeistä
valmistelee asiakkaan immobilisaatiohoitoa varten huomioiden kipsihoidon riskit
valmistelee huolellisesti hoitotilan ja varaa murtumanhoidon vaatimat hoito- ja työvälineet sekä tarvittavat tuentamateriaalit hyödyntäen tietoa eri materiaaleista
toteuttaa immobilisaatiomääräykseen ja radiologiseen löydökseen pohjautuvan ylä- ja alaraajan hyväasentoisen murtuman tuennan työryhmän kanssa
toteuttaa murtuman edellyttämän tuennan asiakaslähtöisesti, anatomisilta mitoiltaan ja kulmiltaan oikein hyödyntäen tietoa muun muassa sormien, kämmenen, ranteen, kyynärvarren, kyynärpään, olkavarren, jalkaterän, nilkan, säären, polven ja reiden alueen vammojen immobilisaatiohoidosta
avustaa yleisimpien yläraajan ja alaraajan vammojen reponoinnissa
varmistaa tuetun raajan toiminnallisuuden työryhmän jäsenenä
tarkkailee asiakkaan vointia ja hoitaa asiakkaan kipua
tarkkailee monipuolisesti ihon kuntoa, havaitsee ihon hoidolliset ongelmat ja toimii haavan hoidossa aseptisesti
työskentelee aseptisesti, ergonomisesti sekä asiakasturvallisuuden ja säteilyturvallisuuden huomioiden
käyttää kipsin poistossa turvallisesti ja oikein kipsisahaa ja kipsisaksia
arvioi työryhmän jäsenenä murtumapotilaan apuvälinetarpeen, säätää valmisortoosin sopivaksi hyödyntäen tietoa anatomiasta ja fysiologiasta sekä ohjaa niiden käytössä huomioiden asiakkaan toimintakyvyn
ohjaa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen jatko- ja kotihoito-ohjeet asiakkaan saaman hoidon mukaisesti
huoltaa työtilan ja hoitovälineet ja huolehtii materiaalien täydentämisestä kestävän kehityksen mukaisesti
tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun
antaa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen tietoa tarkoituksenmukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluista
ohjaa sujuvasti asiakasta sähköisten palveluiden käytössä
tekee tarkoituksenmukaisesti monialaista yhteistyötä asiakkaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä sekä säteily-, sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä
noudattaa työyksikön turvallisuussuunnitelmaa ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
tunnistaa työssään psyykkisiä ja fyysisiä kuormitus- ja riskitekijöitä ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja kehittää työtapojaan
tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan tai hänen läheisensä ja tiedottaa siitä työryhmälle sekä toimii tilanteen vaatimalla tavalla
tarkistaa laitteiston käyttökunnon, käyttää laitteistoa turvallisesti, huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristö siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä
ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudesta, työkyvystään ja ennaltaehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
huolehtii omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen
huomioi asiakasturvallisuuden työskentelyssään
huolehtii asiakkaan turvallisuudesta säteily-, sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksien mukaisesti
toimii aseptisen ja ergonomisen työskentelyn periaatteiden mukaisesti
tunnistaa ja aktivoi asiakkaan voimavaroja siirtotilanteissa ja hyödyntää luonnollisia liikemalleja
käyttää turvallisesti ja sujuvasti siirtymisen apuvälineitä
Työn arviointi
ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella
toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta
arvioi realistisesti omaa ammatillista kasvuaan ja osaamistaan
tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia asiakkaan kokemaan akuuttihoitotyön laatuun
tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
Lääkehoito
Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
Käyttää lääketietokantoja
Tulkitsee lääkemääräyksiä
Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa
Tunnistaa yksikön riskilääkkeet
Selvittää asiakkaan lääkityksen
Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen
Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi
Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen
Antaa lääkkeet luonnollista reittiä, injektiona ihon alle ja lihakseen, hengityksen kautta ja avaa laskimoon suoniyhteyden sekä avustaa tarvittaessa I.O. yhteyden avaamisessa sekä toteuttaa nesteensiirron yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaan
Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla
Tarkkailee tavallisimpien akuuttitilanteissa käytettävien lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)
Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa

31.8.2022 2. versio Ensihoidossa toimiminen
Asiakkaan kohtaaminen
toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen ja eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaisesti.
noudattaa työssään tietosuojaa, julkisuuslainsäädäntöä ja salassapitoa säädösten edellyttämällä tavalla
noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
toimii alueellisten ensihoito-ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan perustellen toimintaansa
kohtaa eri-ikäisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti
Asiakkaan tarpeiden arviointi
Työn tavoitteellinen suunnittelu/”Ensihoidon prosessi” hoitopolku
tekee ensihoitoyksikön ja varusteiden tarkastuksen, huollon ja täydennyksen
huolehtii henkilökohtaiset suojavarusteet ensihoitoyksikköön
tekee asiakkaan ensiarvion ja tunnistaa asiakkaan voimavaroja ja tarpeita eri tiedonkeruumenetelmiä hyödyntäen
tekee tarkennetun tilannearvion
 suunnittelee asiakkaan tilan edellyttämän ensihoidon ja hälyttää tarvittaessa lisäavun
tekee kuljetuspäätöksen tai kuljettamatta jättämispäätöksen
 
suojavarusteiden käyttö: kypärät, liivit, kengät, huomiovaatteet
varallaolo: fyysinen kunto, ammatillinen kehittäminen, valmiuden ylläpitäminen
tehtävän vastaanottaminen, virve
ajoneuvon käsittely liikenteessä, autolla ajaminen, hälytysajo
tehtävään valmistautuminen matkalla
kohteeseen saapuminen ja työturvallisuus
kohteessa: asiakkaan kohtaaminen, omaisen kohtaaminen, tilanarvio, toiminta, hoitopäätökset, kuljetuspäätös, hoito-ohjeen kysyminen, kuljetus/kotihoito-ohje
kuljettaa ajoneuvoa C1-ajokorttitasolla (tutkinnon osan laajuus pitää huomioida, kun ajo-opetusta tulee opetukseen lisää) – logistiikan puolelta opetus
ensiarvio
viranomaisverkko
ajokortti-asia selvittelyssä
Asiakkaan tarpeiden arviointi (tämä kohta kopioitu Akuutti puolelta)
käyttää asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja vastuualueellaan
käyttää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hoidon tarpeen arvioinnin, ohjauksen ja etäohjauksena tukena
 
Työn tavoitteellinen suunnittelu/Työn suunnittelu/Työn tekemiseen valmistautuminen
 
Työn toteutus
 
ottaa vastaan ensihoidon tehtävän ja arvioi lisätiedon tarpeellisuutta
käyttää ensihoidon kiireellisyysluokkia ja tehtäväkoodeja
viestii viranomaisten kanssa käyttäen alan teknisiä sovelluksia
tietää hätäkeskuksen ilmoituksen käsittelyn vaiheet ja sen vaikutuksen omaan työhön
tekee ensiarvion
haastattelee asiakasta järjestelmällisesti ja tekee tarkennetun tilanarvioinnin huomioiden aiemman sairaushistorian
tekee asiakkaan tilan kannalta oleelliset systemaattiset tutkimukset
päättää tarvittaessa hoito-ohjeen pyytämisestä alueen ohjeen mukaisesti
 
toteuttaa asiakkaan tilan edellyttämän ensihoidon aiemman sairaushistorian huomioiden
 
toimii yhteistyössä eri ensihoitoyksiköiden ja potilaan jatkohoitoon osallistuvien yksiköiden kanssa ensihoidon asiakastilanteissa
 
 
seuraa ja arvioi annetun hoidon ja asiakkaan tilan
 
kirjaa ja raportoi ensihoitokertomukseen asiakkaan tilan kannalta oleelliset tiedot
 
 
ohjaa asiakkaita ja heidän lähiverkostonsa oikea-aikaiseen ja oikeaan hoitopaikkaan sekä antaa asiakkaan tilan kannalta oleelliset kotihoito-ohjeet asiakkaalle, jos hänen tilansa ei vaadi kuljetusta
 
tunnistaa psyykkisesti kuormittavan tilanteen ja kriisin tunnusmerkkejä asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa käytöksestä ja ohjaa heitä psykososiaalisen tuen piiriin
arvioi asiakkaan tilan systemaattisen mallin mukaisesti tunnistaen kiireellistä hoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt
tekee tarkennetun tilanarvioinnin, haastattelee asiakasta järjestelmällisesti ja arvioi tilanteen perustellen lisäavun tarvetta ja toimintaansa
tunnistaa elottomuuden sekä ensisijaiset ja toissijaiset kuoleman merkit
aloittaa välittömästi paineluelvytyksen ja jatkaa hoitoelvytystoimia oman vastuualueensa mukaisesti elvytyksen ajan
toteuttaa asiakkaan tilan kannalta oleelliset perusmittaukset hyödyntäen tietoa kansansairauksista, mielenterveys- ja päihdesairauksista, ihmisen elimistöstä, anatomiasta, fysiologiasta ja toimintakyvystä ottaen huomioon laitteiden antamat virhemahdollisuudet
ottaa oikeaoppisen EKG:n ja käy sen lävitse systemaattisesti
tunnistaa EKG:n avulla, rytmin taajuuden, säännöllisyyden, normaalin sinusrytmin, ST-muutokset, ekstrasystoliat, eteisvärinän ja henkeä uhkaavat rytmihäiriöt sekä pyytää tarvittaessa hoito-ohjetta ja lisäapua
toteuttaa vieritutkimukset ja käsittelee näytteitä tarkoituksenmukaisesti
arvioi, mittaa ja hoitaa asiakkaan kipua
käyttää tarkoituksenmukaisesti ensihoidon tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita
käyttää tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti ensihoidon siirto- ja tuentavälineitä
huolehtii yksikön päivittäissiisteydestä, välineiden täydennyksestä ja toimivuudesta sekä viikkosiivouksesta
huolehtii joustavasti työryhmän jäsenenä ajoneuvon käyttökunnosta ja käyttää ensihoitoyksikön teknisiä välineitä
asennoituu ammatillisesti hälytysajoon
hyödyntää työssään tietoa hälytysajon merkityksestä ja ennakoi erilaisia ajoon vaikuttavia sääolosuhteita ja liikennetilanteita
suhteuttaa ambulanssin kuljettamisen vallitseviin olosuhteisiin
huomioi muiden tien käyttäjien vaikeuden havaita hälytysajossa oleva ambulanssi
huolehtii turvallisesta potilaan hoidosta kuljetuksen aikana
huolehtii omasta ja työparin turvallisuudesta hälytysajon aikana
kuljettaa hälytysajoneuvoa vähintään suljetulla harjoitusalueella
noudattaa työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä sekä säteily-, sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä
noudattaa työyksikön turvallisuussuunnitelmaa vaaratilanteiden ilmoittamiskäytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
toimii hygienia- ja aseptiikkaohjeistuksen mukaisesti
tunnistaa oman alansa psyykkisiä ja fyysisiä kuormitus- ja riskitekijöitä ja niiden merkityksen työssä jaksamiseen ja kehittää omaa työtään kuormitustekijät huomioiden
huolehtii omasta työkyvystään ja fyysisestä kunnostaan, edistää työhyvinvointiaan ja terveyttään sekä ehkäisee tavoitteellisen harjoitusohjelman avulla terveysvaaroja- ja haittoja
ylläpitää osaltaan hyvää työilmapiiriä ja yhdessä toimimista
ottaa työssään huomioon väkivallan uhan ja tiedottaa työryhmälle havainnoistaan uhkaavista tilanteista
toimii ensihoidon ohjeistusten mukaisesti väkivaltaisen asiakkaan kohtaamistilanteessa
toimii osana työyhteisöä ennaltaehkäisevästi uhkaavissa väkivaltatilanteissa
suojelee tarvittaessa itseään ja muita ja pyytää tarvittaessa lisäapua
tunnistaa ja arvioi oman toimintansa vaikutuksia asiakasturvallisuuteen ensihoitotyössä
tunnistaa omia voimavarojaan ja huomioi elämäntilanteen, unen, stressin ja terveyden vaikutuksen toimintakykyyn
tunnistaa työssään fyysistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ja vähentää niitä omalla toiminnallaan
työskentelee ergonomisesti ehkäisten työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja
hyödyntää tarkoituksenmukaisesti työssään luonnollisia liikemalleja ja hallitsee omaa kehoaan avustaessaan asiakasta liikkumisessa ja siirtymisessä
käyttää sujuvasti ja turvallisesti apuvälineitä siirtotilanteissa
toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta
ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja, taitoja ja työkykyä
suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia
työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun päivittäisessä asiakastyössä
edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan
toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
IO-poran käyttö
 
Työn arviointi
tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perustella
ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja, taitoja ja työkykyä
arvioi realistisesti omaa ammatillista kasvua ja osaamistaan
tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia asiakkaan kokemaan ensihoitotyön laatuun
arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä
Lääkehoito
Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
Käyttää lääketietokantoja
Hankkii tarvittaessa lisätietoa lääkehoidosta luotettavista lähteistä
Tunnistaa yksikön riskilääkkeet
Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
Selvittää potilaan käytössä olevat lääkkeet ja huomioi potilaan kotilääkityksen vaikutuksen potilaan tilaan ja nyt annettavaan lääkitykseen
Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi
Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen
Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla
Tunnistaa ensihoidon hoitotasolla käytettävät lääkkeet
Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)

 1. versio tammikuu 2022 Ensihoidossa toimiminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä, määräyksiä, alueellisia ensihoito-ohjeita ja toimintaperiaatteita perustellen toimintaansa
 • kohtaa asiakkaat ja heidän lähiverkostonsa arvostavasti, ammatillisesti, kunnioittavasti, tasavertaisesti ja turvallisuuden tunnetta luoden
 • kunnioittaa eri-ikäisiä, eri tavalla kommunikoivia ja kulttuuritaustaltaan ja vakaumukseltaan erilaisia ihmisiä
 • käyttää vuorovaikutusta tavoitteellisesti hoitotilanteessa asiakkaan tilaa edistävästi
 • mukauttaa ilmaisunsa asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi hyödyntäen joustavasti selkokieltä ja ei-kielellistä ilmaisua vuorovaikutustilanteessa sekä ilmaisee asiansa ymmärrettävästi, selkeästi ja luottamusta herättäen

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee perustellusti asiakkaan tilan edellyttämän perus- ja ensihoidon

Työn toteutus

 • työskentelee päivittäisissä hoitotilanteissa hoitotyötä ohjaavien arvojen, yksikön arvojen, eettisten periaatteiden ja toimintaohjeiden mukaisesti
 • noudattaa työssään tietosuojaa, julkisuuslainsäädäntöä ja salassapitoa säädösten edellyttämällä tavalla
 • työskentelee työryhmän kanssa omavalvontamääräysten, työpaikan toimintaperiaatteiden ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • ottaa vastaan ensihoidon tehtävän ja arvioi lisätiedon tarpeellisuutta
 • käyttää sujuvasti ensihoidon potilastilanteissa ensihoidon kiireellisyysluokkia ja tehtäväkoodeja
 • viestii hätäkeskuksen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden pelastusviranomaisten kanssa Virve – viranomaisverkkoa ja muita teknisiä sovelluksia käyttäen
 • tietää hätäkeskuksen ilmoituksen käsittelyn vaiheet ja sen vaikutuksen omaan työhön
 • noudattaa Virve – viestiohjetta päivittäisissä ensihoidon tilanteissa
 • johtaa tilannetta perustason ensihoidon tilanteissa
 • toimii yhteistyössä eri ensihoitoyksiköiden ja potilaan jatkohoitoon osallistuvien yksiköiden kanssa ensihoidon asiakastilanteissa
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • toteuttaa järjestelmällisesti ja perustellusti asiakkaan ensiarvioinnin
 • päättää tarvittaessa hoito-ohjeen pyytämisestä alueen ohjeen mukaisesti ja tilanteen vaatimasta lisäavun kutsumisesta
 • toteuttaa asiakkaan tilan edellyttämän perus- ja ensihoidon aiemman sairaushistorian huomioiden
 • seuraa ja arvioi annetun hoidon ja asiakkaan tilan
 • kirjaa ja raportoi selkeästi ensihoitokertomukseen asiakkaan tilan kannalta oleelliset tiedot ja toteuttamansa hoidon, hoidon vasteen, löydökset ja poikkeavat arvot
 • käyttää joustavasti tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena
 • ohjaa vastuullisesti ja perustellusti tietoturvan ja salassapidon huomioiden eri-ikäisiä asiakkaita ja heidän lähiverkostoa erilaisissa ensihoidon tilanteissa hyödyntäen etäohjauksen mahdollisuutta
 • tunnistaa psyykkisesti kuormittavan tilanteen ja kriisin tunnusmerkkejä asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa käytöksestä ja ohjaa heitä psykososiaalisen tuen piiriin
 • ohjaa asiakkaita ja heidän lähiverkostonsa oikea-aikaiseen ja oikeaan hoitopaikkaan sekä antaa asiakkaan tilan kannalta oleelliset kotihoito-ohjeet asiakkaalle, jos hänen tilansa ei vaadi kuljetusta
 • arvioi asiakkaan tilan systemaattisen mallin mukaisesti tunnistaen kiireellistä hoitoa vaativat peruselintoimintojen häiriöt
 • tekee tarkennetun tilanarvioinnin, haastattelee asiakasta järjestelmällisesti ja arvioi tilanteen perustellen lisäavun tarvetta ja toimintaansa
 • tunnistaa elottomuuden sekä ensisijaiset ja toissijaiset kuoleman merkit
 • aloittaa välittömästi paineluelvytyksen ja jatkaa hoitoelvytystoimia oman vastuualueensa mukaisesti elvytyksen ajan
 • tekee asiakkaan tilan kannalta oleelliset systemaattiset tutkimukset
 • toteuttaa asiakkaan tilan kannalta oleelliset perusmittaukset hyödyntäen tietoa kansansairauksista, mielenterveys- ja päihdesairauksista, ihmisen elimistöstä, anatomiasta, fysiologiasta ja toimintakyvystä ottaen huomioon laitteiden antamat virhemahdollisuudet
 • ottaa oikeaoppisen EKG:n ja käy sen lävitse systemaattisesti
 • tunnistaa EKG:n avulla, rytmin taajuuden, säännöllisyyden, normaalin sinusrytmin, ST-muutokset, ekstrasystoliat, eteisvärinän ja henkeä uhkaavat rytmihäiriöt sekä pyytää tarvittaessa hoito-ohjetta ja lisäapua
 • toteuttaa vieritutkimukset ja käsittelee näytteitä tarkoituksenmukaisesti
 • arvioi, mittaa ja hoitaa asiakkaan kipua
 • käyttää tarkoituksenmukaisesti ensihoidon tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita
 • käyttää tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti ensihoidon siirto- ja tuentavälineitä
 • huolehtii yksikön päivittäissiisteydestä, välineiden täydennyksestä ja toimivuudesta sekä viikkosiivouksesta
 • huolehtii joustavasti työryhmän jäsenenä ajoneuvon käyttökunnosta ja käyttää ensihoitoyksikön teknisiä välineitä
 • asennoituu ammatillisesti hälytysajoon
 • hyödyntää työssään tietoa hälytysajon merkityksestä ja ennakoi erilaisia ajoon vaikuttavia sääolosuhteita ja liikennetilanteita
 • suhteuttaa ambulanssin kuljettamisen vallitseviin olosuhteisiin
 • huomioi muiden tien käyttäjien vaikeuden havaita hälytysajossa oleva ambulanssi
 • huolehtii turvallisesta potilaan hoidosta kuljetuksen aikana
 • huolehtii omasta ja työparin turvallisuudesta hälytysajon aikana
 • kuljettaa hälytysajoneuvoa vähintään suljetulla harjoitusalueella
 • noudattaa työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä sekä säteily-, sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä
 • noudattaa työyksikön turvallisuussuunnitelmaa vaaratilanteiden ilmoittamiskäytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
 • toimii hygienia- ja aseptiikkaohjeistuksen mukaisesti
 • tunnistaa oman alansa psyykkisiä ja fyysisiä kuormitus- ja riskitekijöitä ja niiden merkityksen työssä jaksamiseen ja kehittää omaa työtään kuormitustekijät huomioiden
 • huolehtii omasta työkyvystään ja fyysisestä kunnostaan, edistää työhyvinvointiaan ja terveyttään sekä ehkäisee tavoitteellisen harjoitusohjelman avulla terveysvaaroja- ja haittoja
 • ylläpitää osaltaan hyvää työilmapiiriä ja yhdessä toimimista
 • ottaa työssään huomioon väkivallan uhan ja tiedottaa työryhmälle havainnoistaan uhkaavista tilanteista
 • toimii ensihoidon ohjeistusten mukaisesti väkivaltaisen asiakkaan kohtaamistilanteessa
 • toimii osana työyhteisöä ennaltaehkäisevästi uhkaavissa väkivaltatilanteissa
 • suojelee tarvittaessa itseään ja muita ja pyytää tarvittaessa lisäapua
 • tunnistaa ja arvioi oman toimintansa vaikutuksia asiakasturvallisuuteen ensihoitotyössä
 • tunnistaa omia voimavarojaan ja huomioi elämäntilanteen, unen, stressin ja terveyden vaikutuksen toimintakykyyn
 • tunnistaa työssään fyysistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ja vähentää niitä omalla toiminnallaan
 • työskentelee ergonomisesti ehkäisten työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja
 • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti työssään luonnollisia liikemalleja ja hallitsee omaa kehoaan avustaessaan asiakasta liikkumisessa ja siirtymisessä
 • käyttää sujuvasti ja turvallisesti apuvälineitä siirtotilanteissa
 • toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta
 • ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja, taitoja ja työkykyä
 • suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun päivittäisessä asiakastyössä
 • edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan

Työn arviointi

 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perustella
 • ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja, taitoja ja työkykyä
 • arvioi realistisesti omaa ammatillista kasvua ja osaamistaan
 • tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia asiakkaan kokemaan ensihoitotyön laatuun
 • arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä

Lääkehoito

Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti

Käyttää lääketietokantoja

Hankkii tarvittaessa lisätietoa lääkehoidosta luotettavista lähteistä

Tunnistaa yksikön riskilääkkeet

Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset

Selvittää potilaan käytössä olevat lääkkeet ja huomioi potilaan kotilääkityksen vaikutuksen potilaan tilaan ja nyt annettavaan lääkitykseen

Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi

Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen

Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla

Tunnistaa ensihoidon hoitotasolla käytettävät lääkkeet

Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)

Toteuttaa nesteensiirron laskimoon

Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)

Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot

Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman 

Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti

Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön

Antaa ensiavun lääkeainemyrkytyksessä 

 1. versio tammikuu 2022 Akuuttihoitotyössä toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä, määräyksiä ja akuuttihoitotyön ohjeita
 • kohtaa asiakkaat ja heidän lähiverkostonsa yksilöllisesti, aidosti, ammatillisesti ymmärtävästi ja turvallisuudentunnetta luoden
 • kunnioittaa eri-ikäisiä, eri tavoilla kommunikoivia ja kulttuuritaustaltaan ja vakaumukseltaan erilaisia ihmisiä
 • käyttää vuorovaikutusta tavoitteellisesti hoitotilanteessa asiakkaan tilaa edistävästi
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja -välineitä sekä selkokieltä

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella hahmottaen työnsä kokonaisuutena sekä toimien joustavasti päivittäisissä tilanteissa

Työn toteutus

 • toimii akuuttihoitotyön hoitoprosessin eri vaiheissa ammattiryhmänsä vastuualueella hoitotyötä ohjaavien arvojen, yksikön arvojen, eettisten periaatteiden ja toimintaohjeiden mukaisesti
 • noudattaa työssään tietosuojaa, julkisuuslainsäädäntöä ja salassapitoa säädösten edellyttämällä tavalla
 • työskentelee omavalvontamääräysten, työpaikan toimintaperiaatteiden ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hyödyntää monipuolisesti työn suunnittelussa tietoa äkillisesti sairastuneen asiakkaan hoidosta
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia sekä hahmottaa asiakkaan hoitoprosessin kokonaisuuden
 • toimii ja viestii vastuullisesti moniammatillisessa työryhmässä annettujen hoitomääräysten ja asiakkaan hoitoprosessin mukaisesti
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • tekee äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen asiakkaan tilan arvion hyödyntäen tietoa ihmisen anatomiasta, fysiologiasta, elintoiminnoista ja niiden muutoksista
 • suunnittelee ja toteuttaa turvallisesti asiakkaan tarpeiden edellyttämän akuuttihoidon
 • arvioi asiakkaan akuuttihoidon toteutumista ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • seuraa monipuolisesti asiakkaan tilaa ja vointia huomioiden tilassa tapahtuvat muutokset
 • kirjaa sujuvasti havaintoja asiakkaan tilasta ja hoidon toteutuksesta sekä raportoi havainnoistaan työryhmälle
 • käyttää sujuvasti työyhteisön asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja vastuualueellaan
 • käyttää joustavasti tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hoidon tarpeen arvioinnin, ohjauksen ja etäohjauksena tukena
 • toimii kriisissä olevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa ja ohjaa heitä psykososiaalisen tuen piiriin
 • huomioi asiakkaan seksuaalisuuden ilmenemisen moninaisuuden

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä

 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä

 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä

 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa

 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä

 • arvioi ja tunnistaa systemaattisesti äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen asiakkaan tilan ja hoidon kiireellisyyden käyttäen eri tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita.
 • tunnistaa elottomuuden ja aloittaa henkeä pelastavat toimenpiteet
 • tarkkailee monipuolisesti asiakkaan voinnissa ja tilassa tapahtuvia muutoksia, tunnistaa työryhmän jäsenenä tilan heikentymistä ennakoivia merkkejä käyttäen turvallisesti eri tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita
 • arvioi mahdollisia häiriötekijöitä mittauksessa, huomioi ne työskentelyssään ja tekee korjaavia toimenpiteitä
 • valmistelee asiakkaan ja avustaa työryhmän jäsenenä tutkimuksissa ja toimenpiteissä toimien aseptisesti ja turvallisesti
 • tarkkailee ja ohjaa asiakasta tutkimuksen ja toimenpiteen aikana ja sen jälkeen sekä huomioi tehtyyn toimenpiteeseen liittyvät erityisvaatimukset ja huolehtii oman vastuualueensa mukaisesti potilaasta hoitoprosessin ajan
 • toteuttaa vieritutkimukset, laboratoriotutkimukset, mikrobiologiset näytteet sekä käsittelee näytteitä tarkoituksenmukaisesti näytteenoton yhteydessä
 • ohjaa asiakasta näytteenotossa ja tulkitsee perustutkimustuloksia työryhmän jäsenenä omalla vastuualueellaan
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan hoitoprosessin eri vaiheissa ja antaa potilaalle jatkohoito- ja kotihoito-ohjeet
 • havainnoi aktiivisesti asiakkaan perushoidollisia tarpeita akuuttihoitotyön ympäristössä
 • suunnittelee ja toteuttaa monipuolisesti asiakkaan kanssa hänen tarvitsemansa perushoidon akuuttihoitotyön ympäristössä hoitosuunnitelman mukaisesti
 • arvioi realistisesti asiakkaan perushoidon ja oman toimintansa toteutumista akuuttihoidon ympäristössä
 • noudattaa aseptisen toiminnan periaatteita
 • tunnistaa asiakkaan kärsimyksen ja kivun, toteuttaa oireita lievittävää kivunhoitoa hyödyntäen tietoa lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä kivunhoidon menetelmistä
 • noudattaa ihmisen hoitotahtoa
 • tietää kuolevan ihmisen hoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • arvioi asiakaslähtoisesti immobilisaatiohoidon tarpeen työryhmän jäsenenä hyödyntäen tietoa eri-ikäisten asiakkaiden luunmurtumien ja jännevammojen syntymekanismeista ja murtumatyypeistä
 • valmistelee asiakkaan immobilisaatiohoitoa varten huomioiden kipsihoidon riskit
 • valmistelee huolellisesti hoitotilan ja varaa murtumanhoidon vaatimat hoito- ja työvälineet sekä tarvittavat tuentamateriaalit hyödyntäen tietoa eri materiaaleista
 • toteuttaa immobilisaatiomääräykseen ja radiologiseen löydökseen pohjautuvan ylä- ja alaraajan hyväasentoisen murtuman tuennan työryhmän kanssa
 • toteuttaa murtuman edellyttämän tuennan asiakaslähtöisesti, anatomisilta mitoiltaan ja kulmiltaan oikein hyödyntäen tietoa muun muassa sormien, kämmenen, ranteen, kyynärvarren, kyynärpään, olkavarren, jalkaterän, nilkan, säären, polven ja reiden alueen vammojen immobilisaatiohoidosta
 • avustaa yleisimpien yläraajan ja alaraajan vammojen reponoinnissa
 • varmistaa tuetun raajan toiminnallisuuden työryhmän jäsenenä
 • tarkkailee asiakkaan vointia ja hoitaa asiakkaan kipua
 • tarkkailee monipuolisesti ihon kuntoa, havaitsee ihon hoidolliset ongelmat ja toimii haavan hoidossa aseptisesti
 • työskentelee aseptisesti, ergonomisesti sekä asiakasturvallisuuden ja säteilyturvallisuuden huomioiden
 • käyttää kipsin poistossa turvallisesti ja oikein kipsisahaa ja kipsisaksia
 • arvioi työryhmän jäsenenä murtumapotilaan apuvälinetarpeen, säätää valmisortoosin sopivaksi hyödyntäen tietoa anatomiasta ja fysiologiasta sekä ohjaa niiden käytössä huomioiden asiakkaan toimintakyvyn
 • ohjaa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen jatko- ja kotihoito-ohjeet asiakkaan saaman hoidon mukaisesti
 • huoltaa työtilan ja hoitovälineet ja huolehtii materiaalien täydentämisestä kestävän kehityksen mukaisesti
 • tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun
 • antaa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen tietoa tarkoituksenmukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluista
 • ohjaa sujuvasti asiakasta sähköisten palveluiden käytössä
 • tekee tarkoituksenmukaisesti monialaista yhteistyötä asiakkaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä sekä säteily-, sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä
 • noudattaa työyksikön turvallisuussuunnitelmaa ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
 • tunnistaa työssään psyykkisiä ja fyysisiä kuormitus- ja riskitekijöitä ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja kehittää työtapojaan
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan tai hänen läheisensä ja tiedottaa siitä työryhmälle sekä toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • tarkistaa laitteiston käyttökunnon, käyttää laitteistoa turvallisesti, huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristö siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudesta, työkyvystään ja ennaltaehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
 • huolehtii omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen
 • huomioi asiakasturvallisuuden työskentelyssään
 • huolehtii asiakkaan turvallisuudesta säteily-, sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksien mukaisesti
 • toimii aseptisen ja ergonomisen työskentelyn periaatteiden mukaisesti
 • tunnistaa ja aktivoi asiakkaan voimavaroja siirtotilanteissa ja hyödyntää luonnollisia liikemalleja
 • käyttää turvallisesti ja sujuvasti siirtymisen apuvälineitä

Työn arviointi

 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella
 • toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta
 • arvioi realistisesti omaa ammatillista kasvuaan ja osaamistaan
 • tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia asiakkaan kokemaan akuuttihoitotyön laatuun
 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

Lääkehoito

Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti

Käyttää lääketietokantoja

Tulkitsee lääkemääräyksiä

Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa

Tunnistaa yksikön riskilääkkeet

Selvittää asiakkaan lääkityksen

Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen

Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset

Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi

Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen

Antaa lääkkeet luonnollista reittiä, injektiona ihon alle ja lihakseen, hengityksen kautta ja avaa laskimoon suoniyhteyden sekä avustaa tarvittaessa I.O. yhteyden avaamisessa sekä toteuttaa nesteensiirron yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaan

Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla

Tarkkailee tavallisimpien akuuttitilanteissa käytettävien lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)

Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa