Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito (24.3.: mitä pitää sisällään? sisältääkö myös ravitsemuksesta huolehtimisen jne. huolenpitotyön osaamisen?), ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely (24.3.: aseptiikka, ergonomia, potilasturvallisuus, väkivaltatilanteissa toiminta), teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen, 24.3.: kestävä kehitys

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan vammaistyön osaamisalan keskeiset työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat, jotka tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

29.9. työpajassa työstetty luonnos

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa (vammaisalan) lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • varmistaa työssään asiakasturvallisuuden ja toimii asiakasturvallisesti
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • kohtaa asiakkaan samalta tasolta ja viestii ikäkauden mukaisesti
 • hyödyntää eri aistitoimintoja ja kosketusta vuorovaikutuksessa
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja tarvittaessa tulkkauspalvelua
 • tukee ja avustaa yhteydenpidossa läheisten kanssa
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • (toimii osana työryhmää)
 • viestii työryhmässä työhön kuuluvista asioista
 • ohjaa asiakkaita yksilöllisesti ja ryhmässä


Työn suunnittelu ja arviointi

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävät asiakkaan toimintakyvyn, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti
 • suunnittelee työnsä työyksikön aikataulujen mukaisesti  
 • toimii suunnitelmansa mukaisesti
 • arvioi työtään suhteessa asiakkaan tavoitteisiin
 • muuttaa suunnitelmaansa tilanteen mukaan  
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • kirjaa ja raportoi suullisesti työpaikan käytäntöjen mukaisesti

Asiakkaan omannäköisen elämän ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

 • tukee asiakasta itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa
 • toimii asiakkaan yksityisyyttä kunnioittaen
 •  
 • selvittää asiakkaan voimavarat ja tuen tarpeet käyttäen soveltuvia menetelmiä 
 • selvittää asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita
 •  
 • tukee ja avustaa asiakasta tavoitteidensa saavuttamisessa
 • tukee ja avustaa asiakasta hänen elämäänsä koskevien valintojen ja päätösten tekemisessä
 • tukee asiakasta omannäköisen elämän ja mielekkään arjen toteuttamisessa
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan palvelusuunnitelmasta
 •  
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan voimavaroista ja tuen tarpeista
 • käyttää työssään tietoa etuuksista ja palveluista
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta

Asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Opiskelija

 • Käyttää työssään tietoa vammaisuuden erityispiirteistä
 • Käyttää työssään tietoa vammaisuuden vaikutuksesta asiakkaan toimintakykyyn, kommunikointiin ja käyttäytymiseen
 •  
 • havainnoi asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa
 • arvioi asiakkaan toimintakykyä eri menetelmiä käyttäen
 • edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti
 •  
 • käyttää työssään tietoa lääkehoidon merkityksestä vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia sekä yhteis-, sivu- ja haittavaikutuksia 
 • tiedottaa työryhmässä asiakkaan terveydentilasta ja toimintakyvystä
 •  
 • osaa antaa ensiavun
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti ja kuntouttavaa työotetta käyttäen
 • toteuttaa asiakkaan hoitoon liittyvät hoitotoimenpiteet
 •  
 • havainnoi asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistävään ravitsemukseen
 • hoitaa asiakkaan ravitsemuksen erityistilanteita
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suun terveyden hoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta jalkojen terveyden hoidossa
 •  
 • ohjaa asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 •  
 • ylläpitää ja edistää asiakkaan aistitoimintoja
 • tukee asiakkaan kehon hahmottamista
 • toteuttaa asiakaan toimintoja- ja liikkumista tukevaa asentohoitoa
 • varmistaa toimintoja ja liikkumista tukevan ympäristön ja esteettömyyden
 • ohjaa asiakasta liikkumaan luonnollisten liikemallien mukaisesti
 • hyödyntää liikkeen ohjauksessa aktivoivia vuorovaikutustapoja ja kosketusta
 • antaa aikaa ja aktivoi asiakkaan voimavarat käyttöön siirtymis- ja liikkumistilanteissa
 • hyödyntää omaa liikkumistaan asiakkaan siirtymisten ja liikkeen ohjaamisessa
 • hyödyntää painonsiirtoja, tukipintoja ja ihmisen luontaista liikemallia ohjauksessa ja avustamisessa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta siirtymistilanteissa ja liikkumisessa
 • hyödyntää tilaa sekä siirtymisen ja liikkumisen apuvälineitä asiakkaan liikkumisen avustamisessa
 •  
 • ohjaa asiakasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
 • ohjaa asiakasta terveyttä edistävään liikuntaan
 •  
 • tukee asiakkaan psykososiaalista toimintakykyä
 • tukee asiakkaan mielen hyvinvointia
 •  
 • käyttää erilaisia menetelmiä asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
 • käyttää kuntoutumista tukevaa työotetta asiakkaan arjessa
 • hyödyntää käytössä olevaa hyvinvointiteknologiaa
 •  
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tarvittaessa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä
 • tukee asiakasta parisuhdeasioissa sekä vanhemmuudessa
 • käyttää työssään tietoa seksuaalisuuden moninaisuudesta
 • tunnistaa asiakkaan mielenterveyden haasteita ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 •  
 • varmistaa asiakkaan psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen turvallisuuden
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä väkivallan uhan ja ottaa asian puheeksi työryhmän kanssa
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään, kaltoinkohteluun sekä väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • ohjaa asiakasta avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä
 • Käyttää työssään tietoa haastavista asiakastilanteista
 •  
 • käyttää työssään tietoa kuolevan asiakkaan hoidosta
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Itsestä ja kodista huolehtiminen

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään ja ympäristöstään
 • suunnittelee asiakkaan kanssa päivittäiset toiminnot
 • ohjaa ja avustaa asiakasta arjen toiminnoissa 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodinhoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikkeiden hankinnassa, ruoan valmistuksessa ja ravitsemuksesta huolehtimisessa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikehygieniassa
 • huomioi ravitsemussuositukset
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodin turvallisuuteen liittyvissä toiminnoissa
 • varmistaa ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden
 • ohjaa avun saannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen 

Opiskelija

 • edistää asiakkaan vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • tarjoaa asiakkaalle tietoa ymmärrettävästi
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • tukee ja ohjaa tekemään valintoja
 • ennakoi tulevaa toimintaa ja viestii siitä asiakkaalle
 • tukee osallistumista ja yhdessä toimimista
 • tukee ja ohjaa asiakasta sosiaalisen verkoston luomisessa ja ylläpitämisessä
 • tukee asiakasta harrastuksiin, opiskeluun, päivätoimintaan tai työhön osallistumisessa lähitapahtumissa tai verkossa
 • tukee asiakkaan osallistumista yhteiskuntaan
 • tukee asiakkaan osallistumista omaan palveluprosessiin
 • käyttää erilaisia menetelmiä asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen rakentamisessa
 •  
 • käyttää taidetta ja kulttuuria asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen rakentamisessa
 • käyttää liikuntaa ja toiminnallisia menetelmiä asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen rakentamisessa
 • käyttää luontoa ja ympäristöä asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen rakentamisessa

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

14 kommenttia

Seija Kangas & #183;21.2.2022 13:45

Vammaistyön sivua on nyt päivitetty nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Seija Kangas & #183;4.3.2022 12:00

Vammaistyön sivua päivitetty ennakkokyselyn, webinaarin ja lausunnolla olevan vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen avulla. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle avustasi!

Mervi Kaikkonen & #183;16.3.2022 15:44

Vammaistyön tiimin kommentit;
Lähtökohtana on asiakkaan tukeminen asiakaslähtöisesti mahdollisimman normaaliin ja itsenäiseen elämään itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Liikkeelle lähdettävä ihmisoikeusnäkökulmasta; vammaisille henkilöillä on oikeus mahdollisimman normaaliin ja tasa-arvoiseen elämään muiden kanssa. Tämä mahdollistetaan erilaisten tukitoimien ja palveluiden avulla. Vammaisuus ei ole sairaus.
Tuodaan esille työmenetelmät, jolla vammaista asiakasta tuetaan elämään omannäköistä elämää; ohjaaminen, avustaminen, tukeminen, luovat ja toiminnalliset menetelmät jne. Tulisi löytää asiakkaan voimavarat ja kiinnostuksen kohteet käyttäen vammaistyön työmenetelmiä.
Lainsäädäntö, palvelujärjestelmän tunteminen, eettiset ohjeet, ihmiskäsitys, vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot, tieto erilaisista vammaisuuden muodoista, erilaiset menetelmät osallisuuden tukemiseen toimivat lähtökohtana asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja oman näköisen elämän mahdollistajana.

Sari Ojajärvi & #183;21.3.2022 10:20

Mielenterveys ja päihdetyön osaamisalasta löytyvän ammattitaitovaatimuksen
’toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä sukupuoliodotuksia’
voisi lisätä myös tähän Vammaistyön osaamisalaan.

Annukka Suvikas & #183;24.3.2022 10:28

Vammaistyössä palvelujärjestelmässä pyritään rakentamaan asiakkaalle palvelut hänen yksilöllisistä tarpeista käsin. Tällöin on palvelutarpeita ja toimintakykyä täytyy osata yhteistyössä arvioida ja rakentaa asiakkaan ja läheisten kanssa yhteistä tietoa tähän. Voisiko vammaistyössä käyttää myös kuntoutuksen käsitettä, jolloin ammattilailla olisi yhteinen näkökulma ja käsitteistö. Esimerkiksi kokonaiskuntoutukseen osallistuminen/toteuttamiseen, toimintakyvyn kuvaaminen laaja-alaisesti (ICF), kuntoutusprosessin ymmärtäminen ja arviointimenetelmien käyttö. Lähihoitaja huolehtii paljon myös siitä, löytääkö asiakas oikeat palvelut ja toteutuvatko hänen taloudelliset etuutensa.

  Eveliina Alinen & #183;29.3.2022 12:35

  Mikäli RAI on tulossa lakiin, tulisi se myös huomioida toimintakyvyn kuvaamisessa. Tämä vielä epävarmaa vammaislakien osalta.

Seija Kangas & #183;31.3.2022 13:40

Vammaistyön osaamisalan perusteluonnosta on nyt muokattu webinaarissa 24.3.2022. Iso kiitos teille, jotka olitte työstämässä tätä 3. versiota tai jätitte kommenttinne aiempiin versioihin. Osa kommenteista ehdittiin sisällyttää tähän versioon, osa otetaan huomioon seuraavissa versioissa. Kaikki kommenttinne ovat arvokkaita ja vievät tätä yhteistä työtä eteenpäin. Kiitos jo tässä vaiheessa seuraavista kommenteistanne! Ne ovat arvokas osa perustetyötä.

Seija Kangas & #183;8.4.2022 13:49

Vammaistyön sivustolta on kommentoinnin helpottamiseksi siirretty aiemmat luonnosversiot Arkisto -välilehdelle. Olisi hienoa, mikäli ehtisit auttamaan meitä ja kirjoittamaan kommenttisi ja ehdotuksesi tutkinnon perusteluonnokseen. Kiitos sinulle!

Päivi Dyster & #183;6.5.2022 08:45

Kinestetiikan toimintamalli edistää vammaisen asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta sekä on laajasti käytössä vammaisten palveluissa. Kinestetiikka edistää työntekijän työhyvinvointia. Kinestetiikka tulee huomioida tutkinnonperusteissa.
Mervi Kaikkonen, Anne Pasanen ja Päivi Dyster

Seija Kangas & #183;15.6.2022 15:20

Vammaistyön osaamisalan luonnos on päivitetty. Olisi kiva, jos ehdit kommentoimaan ja siten auttamaan meitä kirjoittajia.

Mikko Haapala & #183;11.8.2022 15:24

Vammaistyössä järjestöt tekevät tärkeää työtä. Järjestöistä tai verkostomaisesta työskentelytavasta ylipäätään voisi olla jotakin. Samoin työn kehittämisestä, kehittävästä työotteesta.

Vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus, ihmisoikeusnäkökulma, ja mahdollisuudet vaikuttaa ja päättää omasta elämästään, pitäisi olla keskiössä. Joissain teksteissä ”ohjaa” kalskahtaa työntekijä-/organisaatiolähtöiseltä tavalta lähestyä yksilön toimintaa. ”Tukeminen” tässä mielessä parempi. Siinä ei oteta samalla tavalla kantaa siihen, kuka (työntekijä?) määrittää toiminnan tavoitteita ja tapoja.

Seija Kangas & #183;5.9.2022 13:15

Sivuille lisätty 31.8.2022 työpajassa työstetty luonnos. Työstäminen jatkuu 15.9. työpajassa. Tästä lisätietoa Ajankohtaista -välilehdellä. Mikäli et pääse osallistumaan työpajaan, voit kommentoida luonnosta joko ilmoittautumislinkin kautta tai kirjoittamalla kommenttisi tähän kommenttikenttään. Kiitos teille kaikille!

Seija Kangas & #183;15.9.2022 12:34

Sivulle lisätty 15.9.2022 työpajassa työstetty Vammaistyön osaamisalan -versio. Pääset jatkamaan työtä 29.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPHn sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Seija Kangas & #183;30.9.2022 13:47

Sivulle lisätty 29.9.2022 työpajassa työstetty Vammaistyön osaamisalan -versio. Pääset jatkamaan työtä 13.10.2022 kaikille avoimessa webinaarissa, jossa työstetään valinnaisia tutkinnon osia. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkin löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPH:n sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.