Osallisuuden edistäminen vammaistyössä

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

Työyhteisössä toimiminen

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään, kaltoinkohteluun sekä väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • toimii ensiaputilanteissa

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä vammaisuuden vaikutuksia asiakkaan vuorovaikutukseen
 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • havainnoi asiakkaan ilme-, ele- ja olemuskieltä
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • hyödyntää eri aistitoimintoja ja kosketusta vuorovaikutuksessa
 • kuuntelee ja on läsnä vuorovaikutustilanteissa
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • käyttää selkeää kieltä ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää tulkkauspalvelua asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä
 • tukee ja avustaa asiakasta yhteydenpidossa läheisten kanssa
 • toimii osana monialaista työryhmää

Työn suunnittelu ja arviointi

Opiskelija

 • selvittää asiakkaan voimavarat ja tuen tarpeet
 • selvittää asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita
 • käyttää tietoa sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluista, etuuksista ja kolmannen sektorin palveluista
 • suunnittelee työtehtävät asiakkaan toimintakyvyn, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti
 • suunnittelee työtehtävät huomioiden työyksikön päivittäisen suunnitelman
 • dokumentoi ja tiedottaa lainsäädännön ja työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista

Omannäköinen elämä

Opiskelija

 • tukee asiakasta itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä
 • toimii asiakas- ja palvelusuunnitelman mukaisesti
 • tukee ja avustaa asiakasta tavoitteiden saavuttamisessa
 • tukee ja avustaa asiakasta valintojen ja päätösten tekemisessä
 • tukee asiakasta omannäköisen elämän ja mielekkään arjen toteuttamisessa
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta

Itsestä ja kodista huolehtiminen

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään ja ympäristöstään
 • suunnittelee asiakkaan kanssa päivittäiset toiminnot
 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodinhoidossa
 • käyttää tietoa ravitsemussuosituksista
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikehygieniassa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikkeiden hankinnassa, ruoan valmistuksessa ja ruokailussa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodin turvallisuuteen liittyvissä toiminnoissa
 • varmistaa ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden
 • ohjaa avun saannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen 

Opiskelija

 • edistää asiakkaan vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • keskustelee asiakkaan kanssa asiakasta itseään koskevista asioista
 • tukee asiakasta vaihtoehtojen pohtimisessa ja valintojen tekemisessä
 • tukee asiakkaan osallistumista omaan palveluprosessiin
 • suunnittelee ja ennakoi tulevaa toimintaa yhdessä asiakkaan kanssa
 • tukee osallistumista ja yhdessä toimimista
 • tukee ja ohjaa asiakasta sosiaalisen verkoston luomisessa ja ylläpitämisessä
 • tukee asiakkaan osallistumista harrastuksiin, opiskeluun, päivätoimintaan tai työhön
 • tukee asiakkaan osallistumista yhteiskuntaan
 • ohjaa asiakasta digitaalisten välineiden, sovellusten ja ympäristöjen käytössä
 • varmistaa asiakkaan digiturvallisuuden
 •  luo asiakkaalle mahdollisuuksia aistikokemuksiin
 • käyttää taidetta ja kulttuuria asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen edistämisessä
 • käyttää liikuntaa ja toiminnallisia menetelmiä asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen edistämisessä
 • hyödyntää luontoa ja ympäristöä asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen edistämisessä
 • ohjaa asiakkaita yksilöllisesti ja ryhmässä

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

Työyhteisössä toimiminen

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • varmistaa asiakasturvallisuuden
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään, kaltoinkohteluun sekä väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • toimii ensiaputilanteissa

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää eri aistitoimintoja ja kosketusta vuorovaikutuksessa
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • kuuntelee ja on läsnä vuorovaikutustilanteissa
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • käyttää aktivoivia vuorovaikutustapoja
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja tulkkauspalvelua
 • käyttää tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • tukee ja avustaa asiakasta yhteydenpidossa läheisten kanssa
 • toimii osana monialaista työryhmää
 • käyttää digitaalisia välineitä vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu ja arviointi

Opiskelija

 • havainnoi ja arvioi asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä
 • suunnittelee työtehtävät asiakkaan toimintakyvyn, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti
 • suunnittelee työtehtävät huomioiden työyksikön päivittäisen suunnitelman
 • tiedottaa ja dokumentoi työryhmässä asiakkaan terveydentilasta ja toimintakyvystä
 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista

Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

 • käyttää työssään tietoa vammaisuuden erityispiirteistä
 • käyttää työssään tietoa vammaisuuden vaikutuksesta asiakkaan toimintakykyyn, kommunikointiin ja käyttäytymiseen 
 • ylläpitää ja edistää asiakkaan aistitoimintoja
 • tukee asiakkaan kehon hahmottamista
 • varmistaa asiakkaan toimintoja ja liikkumista tukevan ympäristön ja esteettömyyden
 • ohjaa asiakasta liikkumaan luonnollisten liikemallien mukaisesti
 • ohjaa ja avustaa asiakasta siirtymistilanteissa ja liikkumisessa
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä ja huollossa
 • käyttää apuvälineitä asiakkaan liikkumisen avustamisessa
 • ohjaa asiakasta terveyttä edistävään liikuntaan
 • ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
 • toteuttaa asiakkaan toimintoja ja liikkumista tukevaa asentohoitoa 
 • käyttää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä
 • varmistaa asiakkaan digiturvallisuuden

 Hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen

 • tukee asiakasta taitojen vahvistamisessa ja oppimisessa
 • kannustaa asiakasta yhdessä toimimiseen
 • tukee asiakkaan mielen hyvinvointia
 • käyttää työssään tietoa seksuaalisuuden moninaisuudesta
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta
 • käyttää tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä
 • tukee asiakasta parisuhdeasioissa sekä vanhemmuudessa
 • tunnistaa asiakkaan mielenterveyden haasteita, päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • käyttää tietoa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluista
 • tukee asiakasta kriisitilanteissa
 • ohjaa asiakasta avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä
 • käyttää työssään tietoa haastavista asiakastilanteista
 • ennakoi ja toimii haastavissa asiakastilanteissa 

Terveyden ylläpitäminen ja edistäminen

Opiskelija

 • havainnoi asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa
 • edistää asiakkaan terveyttä asiakassuunnitelman mukaisesti
 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa 
 • käyttää kuntoutumista tukevaa työotetta asiakkaan arjessa 
 • seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistävään ravitsemukseen
 • hoitaa asiakkaan ravitsemuksen erityistilanteita 
 • käyttää tietoa suun terveyden vaikutuksista asiakkaan hyvinvointiin 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suun terveyden hoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta ihon ja jalkojen terveyden hoidossa 
 • toteuttaa asiakkaan hoitoon liittyvät toimenpiteet 
 • ohjaa asiakasta edistämään omaa terveyttään
 • huolehtii asiakkaan levosta ja unesta
 • käyttää terveys- ja hyvinvointiteknologiaa
 • osoittaa ymmärtävänsä vammaisen asiakkaan lääkehoidon merkityksen
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • ohjaa ja motivoi asiakasta lääkehoidon toteuttamisessa
 • seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia sekä yhteis-, sivu- ja haittavaikutuksia
 • käyttää työssään tietoa kuolevan asiakkaan hoidosta

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

14 kommenttia

Seija Kangas & #183;21.2.2022 13:45

Vammaistyön sivua on nyt päivitetty nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Seija Kangas & #183;4.3.2022 12:00

Vammaistyön sivua päivitetty ennakkokyselyn, webinaarin ja lausunnolla olevan vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen avulla. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle avustasi!

Mervi Kaikkonen & #183;16.3.2022 15:44

Vammaistyön tiimin kommentit;
Lähtökohtana on asiakkaan tukeminen asiakaslähtöisesti mahdollisimman normaaliin ja itsenäiseen elämään itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Liikkeelle lähdettävä ihmisoikeusnäkökulmasta; vammaisille henkilöillä on oikeus mahdollisimman normaaliin ja tasa-arvoiseen elämään muiden kanssa. Tämä mahdollistetaan erilaisten tukitoimien ja palveluiden avulla. Vammaisuus ei ole sairaus.
Tuodaan esille työmenetelmät, jolla vammaista asiakasta tuetaan elämään omannäköistä elämää; ohjaaminen, avustaminen, tukeminen, luovat ja toiminnalliset menetelmät jne. Tulisi löytää asiakkaan voimavarat ja kiinnostuksen kohteet käyttäen vammaistyön työmenetelmiä.
Lainsäädäntö, palvelujärjestelmän tunteminen, eettiset ohjeet, ihmiskäsitys, vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot, tieto erilaisista vammaisuuden muodoista, erilaiset menetelmät osallisuuden tukemiseen toimivat lähtökohtana asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja oman näköisen elämän mahdollistajana.

Sari Ojajärvi & #183;21.3.2022 10:20

Mielenterveys ja päihdetyön osaamisalasta löytyvän ammattitaitovaatimuksen
’toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä sukupuoliodotuksia’
voisi lisätä myös tähän Vammaistyön osaamisalaan.

Annukka Suvikas & #183;24.3.2022 10:28

Vammaistyössä palvelujärjestelmässä pyritään rakentamaan asiakkaalle palvelut hänen yksilöllisistä tarpeista käsin. Tällöin on palvelutarpeita ja toimintakykyä täytyy osata yhteistyössä arvioida ja rakentaa asiakkaan ja läheisten kanssa yhteistä tietoa tähän. Voisiko vammaistyössä käyttää myös kuntoutuksen käsitettä, jolloin ammattilailla olisi yhteinen näkökulma ja käsitteistö. Esimerkiksi kokonaiskuntoutukseen osallistuminen/toteuttamiseen, toimintakyvyn kuvaaminen laaja-alaisesti (ICF), kuntoutusprosessin ymmärtäminen ja arviointimenetelmien käyttö. Lähihoitaja huolehtii paljon myös siitä, löytääkö asiakas oikeat palvelut ja toteutuvatko hänen taloudelliset etuutensa.

  Eveliina Alinen & #183;29.3.2022 12:35

  Mikäli RAI on tulossa lakiin, tulisi se myös huomioida toimintakyvyn kuvaamisessa. Tämä vielä epävarmaa vammaislakien osalta.

Seija Kangas & #183;31.3.2022 13:40

Vammaistyön osaamisalan perusteluonnosta on nyt muokattu webinaarissa 24.3.2022. Iso kiitos teille, jotka olitte työstämässä tätä 3. versiota tai jätitte kommenttinne aiempiin versioihin. Osa kommenteista ehdittiin sisällyttää tähän versioon, osa otetaan huomioon seuraavissa versioissa. Kaikki kommenttinne ovat arvokkaita ja vievät tätä yhteistä työtä eteenpäin. Kiitos jo tässä vaiheessa seuraavista kommenteistanne! Ne ovat arvokas osa perustetyötä.

Seija Kangas & #183;8.4.2022 13:49

Vammaistyön sivustolta on kommentoinnin helpottamiseksi siirretty aiemmat luonnosversiot Arkisto -välilehdelle. Olisi hienoa, mikäli ehtisit auttamaan meitä ja kirjoittamaan kommenttisi ja ehdotuksesi tutkinnon perusteluonnokseen. Kiitos sinulle!

Päivi Dyster & #183;6.5.2022 08:45

Kinestetiikan toimintamalli edistää vammaisen asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta sekä on laajasti käytössä vammaisten palveluissa. Kinestetiikka edistää työntekijän työhyvinvointia. Kinestetiikka tulee huomioida tutkinnonperusteissa.
Mervi Kaikkonen, Anne Pasanen ja Päivi Dyster

Seija Kangas & #183;15.6.2022 15:20

Vammaistyön osaamisalan luonnos on päivitetty. Olisi kiva, jos ehdit kommentoimaan ja siten auttamaan meitä kirjoittajia.

Mikko Haapala & #183;11.8.2022 15:24

Vammaistyössä järjestöt tekevät tärkeää työtä. Järjestöistä tai verkostomaisesta työskentelytavasta ylipäätään voisi olla jotakin. Samoin työn kehittämisestä, kehittävästä työotteesta.

Vammaisten ihmisten itsemääräämisoikeus, ihmisoikeusnäkökulma, ja mahdollisuudet vaikuttaa ja päättää omasta elämästään, pitäisi olla keskiössä. Joissain teksteissä ”ohjaa” kalskahtaa työntekijä-/organisaatiolähtöiseltä tavalta lähestyä yksilön toimintaa. ”Tukeminen” tässä mielessä parempi. Siinä ei oteta samalla tavalla kantaa siihen, kuka (työntekijä?) määrittää toiminnan tavoitteita ja tapoja.

Seija Kangas & #183;5.9.2022 13:15

Sivuille lisätty 31.8.2022 työpajassa työstetty luonnos. Työstäminen jatkuu 15.9. työpajassa. Tästä lisätietoa Ajankohtaista -välilehdellä. Mikäli et pääse osallistumaan työpajaan, voit kommentoida luonnosta joko ilmoittautumislinkin kautta tai kirjoittamalla kommenttisi tähän kommenttikenttään. Kiitos teille kaikille!

Seija Kangas & #183;15.9.2022 12:34

Sivulle lisätty 15.9.2022 työpajassa työstetty Vammaistyön osaamisalan -versio. Pääset jatkamaan työtä 29.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPHn sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Seija Kangas & #183;30.9.2022 13:47

Sivulle lisätty 29.9.2022 työpajassa työstetty Vammaistyön osaamisalan -versio. Pääset jatkamaan työtä 13.10.2022 kaikille avoimessa webinaarissa, jossa työstetään valinnaisia tutkinnon osia. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkin löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPH:n sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *