Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta
 • noudattaa varhaiskasvatuslain henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii noudattaen alan arvoperustaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • toimii inklusiivisen varhaiskasvatuksen periaatteiden mukaisesti
 • varmistaa omalla toiminnallaan lasten turvallisuuden
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa lapsen ja hänen huoltajansa arvostavasti
 • toimii huomioiden lapsen ja perheen kielellisen, kulttuurisen, katsomuksellisen ja eettisen taustan
 • keskustelee, kuuntelee ja osoittaa kiinnostusta lasta ja huoltajaa kohtaan
 • havaitsee lapsen vuorovaikutusaloitteita ja vastaa niihin sensitiivisesti
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • toimii myönteisenä vuorovaikutusmallina 
 • toimii yhteistyössä työryhmän kanssa
 • keskustelee työryhmässä asenteiden ja käyttäytymisen vaikutuksista vuorovaikutustilanteissa

Lapsen hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija

 • työskentelee työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • suunnittelee työtehtävänsä yhteistyössä työryhmän kanssa
 • havainnoi lasta ja lapsiryhmää ja kertoo havainnoistaan
 • käyttää toiminnassaan tietoa lapsen yksilöllisistä vahvuuksista ja tuen tarpeista
 • tukee lapsen myönteisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista
 • huolehtii sensitiivisesti lapsen perustarpeista ja perushoidosta
 • auttaa ja ohjaa lasta omatoimisuudessa ja arjen taidoissa
 • luo omalla toiminnallaan kiireetöntä ja keskittymistä edistävää ympäristöä
 • ohjaa lasta tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymisessä
 • toteuttaa turvallisuuskasvatusta
 • suojaa lasta kiusaamiselta, häirinnältä, syrjinnältä ja väkivallalta työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • innostaa lasta omaehtoiseen ja ohjattuun liikkumiseen sisällä ja ulkona
 • huolehtii lapsen erityisruokavalioista sekä katsomuksellisista ja eettisistä ruokavalioista
 • ehkäisee lastentauteja ja infektiosairauksia työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • toimii varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • toimii ensiaputilanteissa

Lapsen kasvun ja oppimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • toimii lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
 • toteuttaa työssään kokopäiväpedagogiikkaa
 • edistää lapsen kielen kehitystä ja kielellistä ilmaisua
 • kannustaa lasta vuorovaikutukseen
 • ohjaa lasta havainnoimaan, ihmettelemään ja oivaltamaan
 • tukee lapsen ongelmanratkaisutaitoja ja kriittistä ajattelua
 • ohjaa lapsen matemaattisen ajattelun kehittymistä
 • käyttää tietoa eri kulttuureista ja katsomuksista
 • ohjaa lasta moninaisuuden kunnioittamiseen
 • ohjaa lasta eettiseen ajatteluun ja kestävään elämäntapaan

Lapsen osallisuus ja monipuolinen pedagoginen toiminta

Opiskelija

 • suunnittelee ja toteuttaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa
 • tukee lapsen osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • käyttää tavoitteellisesti varhaiskasvatuksen monipuolisia työtapoja, leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ja ilmaisu
 • valitsee lapselle soveltuvan työtavan, välineet ja materiaalit
 • ohjaa ja innostaa lasta työtapojen, välineiden ja materiaalien valinnassa
 • muokkaa oppimisympäristöjä yhdessä lasten kanssa
 • rohkaisee lasta vertaissuhteiden solmimiseen ja ohjaa sosiaalisissa taidoissa
 • käyttää toiminnassaan tietoa leikin merkityksestä
 • kannustaa lasta leikkiin
 • tarjoaa tilaa, aikaa ja välineitä lasten omaehtoiselle leikille
 • ohjaa leikkiä lasten aloitteiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti
 • tukee ja rikastaa lasten leikkiä
 • kannustaa lasta taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun
 • rohkaisee lasta mielikuvitukseen ja luovuuteen
 • tarjoaa mahdollisuuksia eri aistien käyttöön
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa
 • toteuttaa pedagogista dokumentointia työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti

Vanhemmuuden tukeminen

Opiskelija

 • työskentelee perheiden moninaisuutta kunnioittaen
 • luo myönteistä vuorovaikutussuhdetta huoltajaan
 • keskustelee lapsen päivittäisistä tapahtumista ja kokemuksista
 • kertoo huoltajalle havaintoja lapsen hyvinvoinnista, kehityksestä ja oppimisesta
 • tukee huoltajaa lapsen hyvinvoinnissa, kehityksessä ja oppimisessa
 • kannustaa huoltajaa osallisuuteen ja vaikuttamiseen

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Opiskelija

 • käyttää toiminnassaan tietoa lapsen tuesta ja sen järjestämisestä
 • kannustaa lasta havaitsemaan vahvuuksiaan
 • tukee lapsen yksilöllistä kehitystä ja oppimista osana päivittäistä toimintaa
 • edistää lapsen kehitystä ja oppimista osana vertaisryhmää
 • varmistaa lapsen osallistumisen toimintaan
 • luo mahdollisuuksia lapsen onnistumisen kokemuksille
 • osallistuu tuen muotojen suunnitteluun ja toteuttamiseen työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • osallistuu tuen tarpeen arviointiin ja toimintatapojen kehittämiseen työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • osallistuu monialaiseen yhteistyöhön työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • käyttää työssään tietoa tuen palveluista

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii ehkäisevän ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun periaatteen mukaisesti
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti

Työyhteisössä toimiminen

 • toimii yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • varmistaa omalla toiminnallaan lapsen ja nuoren turvallisuuden
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään, kaltoinkohteluun sekä väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • toimii ensiaputilanteissa

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa lapsen, nuoren ja perheen arvostavasti
 • toimii huomioiden lapsen, nuoren ja perheen kielellisen, kulttuurisen, katsomuksellisen ja eettisen taustan
 • keskustelee, kuuntelee ja osoittaa kiinnostusta lasta, nuorta ja perhettä kohtaan
 • havaitsee lapsen, nuoren ja perheen vuorovaikutusaloitteita ja vastaa niihin sensitiivisesti
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä lapsen, nuoren ja perheen kanssa
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • toimii myönteisenä vuorovaikutusmallina
 • työskentelee sukupuolisensitiivisesti
 • käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä

Työn suunnittelu ja arviointi

Opiskelija

 • tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen voimavarat ja vahvuudet
 • tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen tuen tarpeet
 • käyttää tietoa sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluista, etuuksista ja kolmannen sektorin palveluista
 • suunnittelee työtään yhteistyössä työryhmän kanssa
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävät
 • dokumentoi asiakastyötä ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti
 • arvioi asiakassuunnitelman toteutumista yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa

Lapsen ja nuoren kehityksen tukeminen ja ohjaaminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa lapsen ja nuoren kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • osoittaa ymmärtävänsä oppimisvaikeuksien, vammojen, kehityshäiriöiden ja oireyhtymien vaikutuksia lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen
 • tukee ja ohjaa lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista
 • käyttää lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista tukevia työmenetelmiä
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa
 • varmistaa lapsen ja nuoren digiturvallisuuden
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • ohjaa lasta ja nuorta apuvälineiden käytössä

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen

Opiskelija

 • tukee lasta ja nuorta yksilöllisesti arjen sujumisessa
 • ohjaa lasta ja nuorta arjentaidoissa
 • tunnistaa ja huomioi lapsen ja nuoren näkemyksen häntä itseään koskevissa asioissa
 • käyttää osallisuutta edistäviä menetelmiä
 • tukee lapsen ja nuoren itsetunnon vahvistumista
 • luo mahdollisuuksia lapsen ja nuoren onnistumisen kokemuksille
 • edistää lapsen ja nuoren kykyä toimia vertaisryhmässä
 • käyttää tietoa kasvua ja kehitystä suojaavista tekijöistä ja riskitekijöistä
 • keskustelee havaitsemistaan huolen aiheista

Mielen hyvinvoinnin tukeminen

Opiskelija                               

 • osoittaa ymmärtävänsä mielenterveyden merkityksen lapsen ja nuoren hyvinvoinnille
 • käyttää tietoa mielenterveysongelmista ja päihteiden riskikäytöstä ja riippuvuuksista
 • käyttää tietoa traumaattisten kokemusten vaikutuksesta lapsen ja nuoren kehitykseen ja käyttäytymiseen
 • tukee lapsen ja nuoren mielen hyvinvointia
 • tukee lapsen ja nuoren seksuaalisuutta 
 • tukee lasta ja nuorta kriisitilanteissa
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • toimii haastavissa asiakastilanteissa ammatillisesti

Terveyden edistäminen lapsen ja nuoren hoitotyössä

Opiskelija

 • käyttää näyttöön perustuvaa tietoa infektiosairauksista ja lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksista
 • toimii asiakassuunnitelmaan mukaisesti
 • havainnoi lapsen ja nuoren terveydentilaa ja arvioi hoidon tarvetta
 • ohjaa lasta ja nuorta edistämään toimintakykyään
 • ohjaa lapsen ja nuoren hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin
 • ohjaa infektioiden ehkäisyssä ja hoitaa infektiosairauksia
 • hoitaa lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksia
 • käyttää tietoa ravitsemuksesta ja lapsen ja nuoren erityisruokavalioista sekä katsomuksellisista ja eettisistä ruokavalioista
 • ohjaa ja tukee lasta ja nuorta suunhoidossa
 • käyttää näyttöön perustuvia hoitotyön menetelmiä
 • osoittaa ymmärtävänsä lapsen ja nuoren saattohoidon periaatteet
 • keskustelee lapsen ja nuoren kanssa kuolemasta kehitystaso huomioiden
 • osoittaa ymmärtävänsä lapsen ja nuoren lääkehoitoon liittyvät erityispiirteet
 • tekee virheettömästi lääkelaskut ja yksikön muunnokset
 • toteuttaa lapsen ja nuoren lääkehoitoa
 • seuraa lapsen ja nuoren lääkehoidon vaikutuksia sekä yhteis-, sivu- ja haittavaikutuksia

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

Opiskelija

 • työskentelee perheiden moninaisuutta kunnioittaen
 • käyttää tietoa perheiden erilaisista elämäntilanteista ja niiden vaikutuksista lapsen ja nuoren hyvinvointiin
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan lapsen ja nuoren vahvuuksia ja tuen tarpeita
 • ohjaa vanhempaa tukemaan lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista
 • ohjaa vanhempaa huolehtimaan kasvua ja kehitystä tukevasta ympäristöstä
 • tukee vanhemmuutta ja ohjaa vanhempaa arjen hallinnassa
 • käyttää kuntoutus- ja perhetyön menetelmiä
 • käyttää tietoa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta
 • ohjaa avunsaannissa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

30 kommenttia

Outi Tirkkonen & #183;3.2.2022 20:45

Miten tänne linkittyy varhaiskasvatuksen osaaminen? Sanasto ja termistö on nyt kovin hoitopainoitteista, kasvatuksen ja pedagogiikan sijaan.

Seija Kangas & #183;21.2.2022 13:47

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sivua on nyt päivitetty nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Sari Ojajärvi & #183;7.3.2022 14:21

Ensimmäisen tutkinnon osan? Työn toteutus-otsikon alla on sopivasti tyhjä täppä ammattitaitovaatimuksen ’noudattaa lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta’ alla, tulisiko siihen ’noudattaa (varhaiskasvatuslakiin 1.8.2021 lisättyä) epäkohtailmoitusvelvollisuutta’

Sari & #183;18.3.2022 14:16

Onko imetysohjaus vedetty yli siksi, että sen ajatellaan kuuluvan vastasyntyneen hoitoon? Mielestäni imetysohjaus tulee näkyä sanana tutkinnon perusteissa (esim. HUS:n palkkaamat lähihoitajat synnyttäneiden vuodeosastolle)

Seija Kangas & #183;11.4.2022 13:27

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sivua on päivitetty webinaarissa 24.3.2022 tuotetun materiaalin pohjalta. Jatkamme työstämistä keskustelussa esille tulleiden huomioiden pohjalta.

Katja Eskelinen & #183;3.6.2022 12:34

Hei, Karvin 6/2021 julkaisussa ”Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, Paula Kilpeläinen” koulutuksen järjestäjät ja työelämän edustajat ovat huolissaan Lapset ja nuoret osaamisalan opiskelijoiden geneerisen osaamisen kehittämistarpeista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista, tiimityö- ja digitaidoista, kestävän kehityksen osaamisesta, motivaation puutteesta ja alan vetovoimaisuudesta. Samassa julkaisussa kerrotaan johtopäätökset osiossa kuinka paljon työpaikkoja avautuu seuraavan 15 vuoden aikana sosiaali- ja terveysalalle. Jostain syystä kasvatus- ja opetuspalveluiden työpaikoista ei mainita mitään. Samaan hengenvetoon kysyisin, että kommentoidaanko tähän Lanun molempia tutkinnon osia?

  Paula Helakari & #183;13.6.2022 15:11

  Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sivua on nyt päivitetty webinaarissa 19.5. tuotetun materiaalin pohjalta.Jatkamme työstämistä edelleen keskusteluissa esille tulleiden huomioiden pohjalta.
  Tälle sivulle voi kommentoida molempia Lanun tutkinnon osia. Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen tutkinnon osaa (nykyiset perusteet) uudistetaan yhteistyössä Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon perusteiden uudistajan kanssa. Työstäminen jatkuu elokuussa 2022.
  Kiitos kommenteistanne!

   Paula Helakari & #183;13.6.2022 15:19

   Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan aiemmin tuotetut versiot on siirretty arkistoon.

Seija Kangas & #183;16.6.2022 15:59

Lanun toinen tutkinnon osa on nyt päivitetty. Toivottavasti ehdit auttamaan meitä ja kommentoimaan luonnosta.

Katri Thurman & #183;25.8.2022 17:39

Keskeinen osaaminen vaikuttaa olevan painottunut kasvatukseen ja ohjaukseen ja pohdin, että tässä kohtaa opiskelija ei saa valmiuksia esim. lastensairaanhoidossa toimimiseen.

Outi Tirkkonen & #183;5.9.2022 16:52

Minusta tässä tämänhetkisessä versiossa ei tule selkeästi esiin, että kyse on lapsesta, nuoresta tai perheestä. Vähän liioitellen tätä voisi lukea aikuista tai vanhusta koskevina ammattitaitovaatimuksina.

Seija Kangas & #183;16.9.2022 10:30

Sivulle lisätty 15.9.2022 työpajassa työstetty Lanun toisen tutkinnon osan -versio. Pääset jatkamaan työtä 29.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPHn sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

  Paula Helakari & #183;4.10.2022 13:46

  Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sivua on päivitetty. Sivulta löytyy ensimmäinen luonnos Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen tutkinnon osasta. Toivottavasti ehdit kommentoimaan luonnosta. Kiitos sinulle!

Seija Kangas & #183;6.10.2022 08:39

Kutsu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon yhteisen tutkinnon osan webinaariin 14.10.2022 lisätty Ajankohtaista välilehdelle. Kutsussa osallistumislinkki.

Päivi Pakarinen & #183;12.10.2022 10:32

Hei! Aiemmin tutkinnon perusteissa oli laajasti lapsen, nuoren ja perheen ravitsemuksesta, onko tätä huomioitu uusissa perusteissa lainkaan?

ohjaa asiakaslähtöisesti ja monipuolisesti terveellisessä ravitsemuksessa ja ruokailutapojen kehittämisessä huomioiden ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot
ohjaa ja avustaa ruoan hankinnassa ja valmistuksessa asiakaslähtöisesti edistäen perheen omatoimisuutta
ohjaa ja avustaa asiakasta huolehtimaan kodinhoidosta huomioiden monipuolisesti asiakkaan ja perheen turvallisuuden ja hyvinvoinnin

Päivi Pakarinen & #183;12.10.2022 14:04

Hei! Aiemmissa perusteissa oli ravitsemuksen osio laajasti lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tutkinnon osassa, onko tämä jäänyt pois uusista tutkinnon perusteista?

ohjaa asiakasta terveellisessä ravitsemuksessa huomioiden ravitsemussuositukset, erityisruokavaliot, ruokakulttuurin ja tavat
ohjaa ja avustaa ruoan hankinnassa ja valmistuksessa
ohjaa ja avustaa kodinhoidossa huomioiden asiakkaan tarpeet, toiveet ja tottumukset

Ravitsemusopettajat & #183;12.10.2022 14:34

Pohdimme, että miksi tekstistä ei löydy mainintaa ravitsemus- ja ruokakasvatuksesta?

Outi Tirkkonen & #183;15.10.2022 20:13

Careerian kasvatus- ja sosiaalialan pedatiimin puolesta kommentin kirjannut Outi Tirkkonen:
Kommentit: Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
1. Kokonaisuus vaikuttaa varsin hengästyttävältä ja laajalta
2. Ottaa huolen puheeksi viittaa liikaa huolenpuheeksiotto-menetelmään. Joku muu tapa ilmaista asia?
3. “ ohjaa lasta ja nuorta edistämään terveyttään, hyvinvointiaan ja toimintakykyään” – on epämääräinen ilmaus, jos ajatellaan sitä käytännön työtehtävänä
4. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen otsikon alla on vain vähän asioita (4), joista kolme on (sinänsä tärkeitä) seksuaalisuuteen liittyviä asioita. PItäisikö tätä hiukan tasapainottaa vai liittyisivätkö nämä asiat jonkun toisen otsikon alle
5. Neuvojen antaminen parisuhdeasioista tuntuu aika suurelliselta vaatimukselta ainakin näin kirjattuna. Ikään kuin terapeutin osaamiseen kuuluvana asiana
6. “osoittaa ymmärtävänsä mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia” on huono ilmaisu. Tästä tulee käsitys ikään kuin jotenkin hyväksyisi päihteiden riskikäytön ja riippuvuudet
7. “Osaa käyttää tietoa traumaattisten kokemusten vaikutuksesta lapsen ja nuoren käyttäytymiseen, kasvuun … voisiko muotoilu olla jotenkin näin… tunnistaa traumaattisten kokemusten vaikutuksen lasten käyttäytymiseen ja vuorovaikutustilanteisiin työskennellessään lasten kanssa
8. “kohtaa haastavasti käyttäytyvän lapsen ?” on hiukan eettisesti kyseenalaista leimata joku lapsi haastavaksi lapseksi. Kysehän on haastavasta käytöksestä. olisiko parempi kuitenkin selviytyy vuorovaikutustilanteista, joissa lapsi käyttäytyy haastavasti tai selviytyy haastavista vuorovaikutustilanteista
9. Palveluihin ohjaaminen on useassa eri paikassa, 4 eri kertaa. Voisiko yhdistää vain yhteen paikkaan
10. Lasten ja nuorten suojelu tuntuu jotenkin irralliselta osiolta, muodostaa jotenkin teknisen ja kapean näkökulman lasten ja nuorten suojeluun
11. Missä on työn arviointi ja arviointi yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa?

Paula Helakari & #183;21.10.2022 14:41

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sivua on päivitetty. Sivun yläosasta löytyy toinen luonnos Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen tutkinnon osasta. Luonnosta on muokattu 14.10 Webinaarin ja saatujen kommenttien pohjalta. Toivottavasti ehdit kommentoimaan luonnosta. Kiitos Sinulle!

Outi Tirkkonen & #183;9.11.2022 10:01

Careerian kasvatuksen ja ohjauksen pedatiimi on käynyt läpi Lapsen kasvun hyvinvonnin ja opetuksen tutkinnon osaa. Tuntuu hyvältä ja melko selkeältä jo! Tässä muutama huomio!

– ”toimii lapsen ja perheen kulttuuristen, katsomuksellisten ja eettisten tapojen mukaisesti” antaa ymmärtää niin kuin pitäisi täysin muuttua itse perheen kulttuurin mukaiseksi, olisiko parempi – toimii huomioiden perheen kulttuuriset, katsomukselliset ja eettiset tavat. Moninaisuus erikseen tai sitten ajatellaan että tulee esille kielessä kulttuurissa, empatiassa tms.

-” mukauttaa ilmaisuaan lapsen ja huoltajan kieli- ja kommunikointitaitoja vastaavaksi” tästä tulee hiukan sellainen tunne että ikään kuin pitäisi puhua kaikkia maailman kieliä,ranska, espanjaa jne. olisiko parempi jos muutettaisiin yksikköön kieli- ja kommunikointitaitoa vastaavaksi

”työskentelee työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
suunnittelee työtehtävänsä yhteistyössä työryhmän kanssa” tuntuvat irrallista hyvinvointi otsikon alla, olisivat parempia ihan tuon ylimmäisen otsikon alla

”käyttää tietoa lapsen yksilöllisistä vahvuuksista ja tuen tarpeista” haluaisimme lisätä tähän sanan – käyttää työssään tietoa lasten…

”Ohjaa moninaisuuteen ja kestävään elämäntapaan” , käsittämätön lause; ehdotus ohjaa kestävään elämäntapaan

Leikiin liittyvässä osiossa pitäisi olla näkyvissä osallistuminen tai mukana oleminen lasten leikeissä

”kannustaa lasta taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun” jää latteaksi ilmaisuksi. Pitäisi myös uskaltaa ja osata ohjata lapsia taiteellisessa ilmaisussa. Voisiko olla tämän lisäksi näin toteuttaa(tai ohjaa) taiteellista toimintaa lasten kanssa

”mahdollistaa lapsen onnistumisen kokemuksia” parempi ilmaisu olisi mielestämme mahdollistaa lapselle onnistumisen kokemuksia

Helena Kuokkanen & #183;15.11.2022 15:19

Molemmissa tutkinnon osissa olisi hyvä korostaa lapsen ja nuoren toimijuus näkökulmaa, niitä resursseja joita lapsilla ja nuorella on. Oppimisen edistäminen ja ohjaaminen perustuu näiden resurssien havainnointiin ja näkyväksi tekemiseen. Kehityspsykologinen näkökulma korostaa lapsen kehitystä suhteessa muihin, ikäänkuin olisi olemassa keskimääräinen lapsi/ nuori. Itsetunto käsitteen sijasta tai lisäksi käyttäisin käsitettä itsemyötätunto , esim.opiskelija tukee myötätuntoista suhtautumista muihin.
Kaipaisin myös opiskelijan oman toiminnan arviointia.

Outi Trikkonen & #183;19.12.2022 20:50

MIhin on kadonnut sukupuolisensitiivisyys lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen tutkinnon osasta? Tärkeä asia.

  Mikko Viitanen & #183;20.12.2022 12:19

  Yritin etsimällä etsiä lapsen ja nuoren hoitotyöhön liittyviä elementtejä niitä löytämättä. Tuntuu vahvasti painottuvan varhaiskasvatukseen, ja hoitotyö on jätetty pois, vaikka osaamisalan nimi on Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito. Myös hoitotyön yksiköt (sairaalat, kuntoutusyksiköt jne) ovat jatkossa lähihoitajien merkittävä työllistäjä.

Anna-Leena Heikkilä & #183;11.1.2023 08:41

Käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä: tämä sisältönä on aivan mahdotonta toteuttaa Pohjois-Suomen alueella. Eikö riitä kielten osaamisen osoittamisen osalta YTO-opinnot?

Anna-Leena Heikkilä & #183;11.1.2023 08:51

Hoidollinen sisältö näyttää kasvaneen – vastaako tämä laajentunut sisältö todenmukaisesti siihen, mihin Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalasta valmistuneet sijoittuvat työelämässä. Täällä Lapin alueella lähihoitajat eivät työllisty erikoissairaanhoitoon, vaan valtaosa sijoittuu varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön. Varhaiskasvatuksessa ei tarvitse näin laajaa hoidollista osaamista, pitkäaikaissairauksista yleisimpiä ovat esim. diabetes, astma – mutta infektioon sairastuneita lapsia varhaiskasvatukseen ei saa tuoda.

Jos hoidollinen sisältö on näin laaja, miten on suunniteltu osaamisen osoittaminen aidoissa työympäristöissä. Löytyykö sellaisia toimintaympäristöjä, missä kaikkien sisältöjen osaamisen voi osoittaa mahdollisimman kattavasti?

Anna-Leena Heikkilä & #183;11.1.2023 08:54

Karvin varhaiskasvatuksen koulutuksien arviointiprosessi on meneillään. Onko huomioitu tutkinnon perusteiden laatimisessa Karvin arviointiprosessissa esiin nousseita asioita? Arviointiprosessissa on keskustelu esimerkiksi juuri hoidollisen osaamisen laajuudesta siitä näkökulmasta, että lähihoitajat eivät pääse erikoissairaanhoitoon työelämäjaksoille, saatikka työllisty sinne.

Anna-Leena Heikkilä & #183;11.1.2023 08:59

’lapsen ja nuoren’ – useissa kohdissa sisältö on kirjattu muotoon lapsen ja nuoren…. -> miten on suunniteltu osaamisen osoittaminen? Minkälaisissa toimintaympäristöissä, jotta ja – sana toteutuu?

Anna-Leena Heikkilä & #183;11.1.2023 09:12

Näyttäisi siltä, että, ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen liittyvä itsearviointi on jäänyt lähes kokonaan pois. Onko näin tarkoitus? Vai onko jäänyt huomioimatta?

Anna-Leena Heikkilä & #183;11.1.2023 09:19

Yleisenä huomiona voisi kommentoida, että sisältöjä on tullut lisää ajankohtaisuus huomioiden, esimerkiksi Mielen hyvinvoinnin tukeminen kokonaisuutena on erittäin tervetullut. Samalla tulisi pohtia, mitkä sisällöt eivät ole olennaisia työelämän tai työllistymisen näkökulmasta, jotta tutkinnon perusteiden laajuus ei kasva entisestään.

Gradian sote -opet & #183;13.1.2023 09:44

Ihmetyttää, että Lastensuojelutyö lähihoitajan työssä sekä Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen puuttuu valinnaisista.
Onko ajateltu, että millaisissa työympäristöissä lääkehoito on ajateltu näytettävän? Vaatimukset ovat kovat, kun näytöt annetaan enimmäkseen päiväkodeissa. Muita näyttöympäristöjä ei ole juurikaan saatavilla.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *