Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

15.9.2022 työpajassa työstetty versio

Luonnos 3

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kaikkiin tutkinnon osiin:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden
 • toimii työpaikan laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa lapsen, nuoren ja perheen arvostavasti
 • kohtaa lapsen, nuoren ja perheen yksilöllisesti
 • on läsnä sekä osoittaa kiinnostusta lasta, nuorta ja perhettä kohtaan
 • havaitsee lapsen, nuoren ja perheen vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • tukee lapsen, nuoren ja perheen  vuorovaikutusaloitteita
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä lapsen, nuoren ja perheen kanssa
 • mukauttaa vuorovaikutustaan lapsen, nuoren ja perheen kieli- ja kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • osoittaa ymmärtävänsä käyttäytymisensä ja tunteiden vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, katsomukselliset ja eettiset tavat

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen voimavarat ja vahvuudet
 • tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen tuen tarpeet
 • suunnittelee työtään yhteistyössä työryhmän kanssa
 • asettaa tavoitteita asiakkaan kanssa
 • toimii asiakassuunnitelman mukaisesti
 • (toimii työpaikan käytäntöjen mukaan
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä
 • tekee moniammatillista yhteistyötä)
 • muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan
 • kirjaa ja dokumentoi asiakastyötä ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti

Työn toteutus

Lapsen ja nuoren ohjaaminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa lapsen ja nuoren kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • osoittaa ymmärtävänsä oppimisvaikeuksien, vammojen, kehityshäiriöiden ja oireyhtymien vaikutuksia lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen
 • tukee lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista
 • käyttää kasvua, kehitystä ja oppimista tukevia työmenetelmiä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • ohjaa lasta ja nuorta apuvälineiden käytössä
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa
 • varmistaa asiakkaan digiturvallisuuden
 • ohjaa palveluiden käytössä
 • arvioi toimintaansa suhteessa asiakkaan tavoitteisiin

Osallisuuden ja arjen tukeminen

Opiskelija

 • tukee lasta ja nuorta arjen sujumisessa yksilölliset tarpeet huomioiden
 • osallistaa lasta ja nuorta omassa arjessaan
 • käyttää osallisuutta edistäviä menetelmiä
 • ottaa huomioon lapsen ja nuoren näkemyksen häntä itseään koskevissa päätöksissä (asioissa)
 • luo lapselle ja nuorelle onnistumisen kokemuksia
 • antaa kannustavaa ja positiivista palautetta lapselle ja nuorelle
 • edistää lapsen ja nuoren yhdessä toimimista
 • arvioi yhdessä lapsen ja nuoren kanssa toiminnan toteutumista
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • osoittaa ymmärtävänsä kasvun ja kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä
 • ottaa huolen puheeksi
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisia ongelmia

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija

 • ohjaa ja avustaa lasta ja nuorta päivittäisissä toiminnoissa
 • ohjaa lasta ja nuorta edistämään terveyttään, hyvinvointiaan ja toimintakykyään
 • osoittaa ymmärtävänsä seksuaalisuuden merkityksen hyvinvoinnille
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista
 • työskentelee sukupuolisensitiivisesti
 • Käyttää tietoa seksuaalisuuden moninaisuudesta
 •  

osoittaa ymmärtävänsä infektiosairaudet (jos ei sisälly 40 ops)

 • ohjaa infektioiden torjunnassa ja hoidossa
 • osoittaa ymmärtävänsä lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksien erityispiirteet sekä niiden vaikutukset hoidon tarpeeseen
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoon liittyvät toimenpiteet
  • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa
   • tiedottaa havainnoistaan
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaan
 • valmistaa asiakkaan kuntoutukseen, hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin
 •  
 • osaa antaa ensiavun (? lasten hätä ensiapu? onko tässä vai 40 ops)
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • Tukee asiakasta ja läheisiä surutyössä

Lasten ja nuorten lääkehoito

 • toteuttaa lääkehoidon oikein ja turvallisesti ottaen huomioon lapsiin ja nuoriin liittyvät erityispiirteet ja lääkkeenantotavat
 • tekee virheettömästi lääkelaskut ja tekee yksikön muunnokset
 • lääkejako lapsille?

(Mielen hyvinvointi) – sisältyisikö ilman väliotsikkoa terveyden ja hyvinvoinnin alle   

Opiskelija                               

 • osoittaa ymmärtävänsä mielenterveyden merkityksen hyvinvoinnille
 • tukee lapsen ja nuoren mielen hyvinvointia
 • käyttää mielen hyvinvointia tukevia menetelmiä
 • osoittaa ymmärtävänsä mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa riippuvuus-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin
 • tukee lasta ja nuorta erilaisissa kriisitilanteissa

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

Opiskelija

 • tukee vanhemmuutta
 • tukee ja ohjaa vanhempaa arjen hallinnassa
 • osoittaa ymmärtävänsä perheiden moninaisuuden
 • käyttää tietoa perheiden erilaisista elämäntilanteista ja niiden vaikutuksista lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointiin
 • käyttää kuntoutus- ja perhetyön menetelmiä
 • ohjaa vanhempaa tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan lapsen ja nuoren vahvuuksia ja tuen tarpeita
 • ohjaa vanhempaa huolehtimaan kasvua ja kehitystä tukevasta ympäristöstä

Lapsen ja nuoren suojelu

Opiskelija

 • toimii ehkäisevän ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun periaatteen mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä lastensuojelun tarpeen
 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa
 • ohjaa avunsaannissa (ja turvallisuuden edistämisessä) yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • tekee lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen

Varhaiskasvatus: Yhteinen tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon ja ammattitutkinnon kanssa. Työstetään yhdessä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden uudistajan kanssa.

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa lasten turvallisuuden
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • työskentelee ergonomisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa lapsen ja hänen huoltajansa arvostavasti
 • toimii lapsen ja perheen kulttuuristen, katsomuksellisten ja eettisten tapojen mukaisesti
 • on läsnä ja osoittaa kiinnostusta lasta kohtaan
 • havaitsee lapsen vuorovaikutusaloitteita ja toimii niiden mukaisesti
 • mukauttaa ilmaisuaan lapsen ja huoltajan kieli- ja kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • toimii myönteisenä vuorovaikutusmallina  
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • toimii yhteistyössä työryhmän kanssa

Lapsen hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija

 • työskentelee työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • suunnittelee työtehtävänsä yhteistyössä työryhmän kanssa
 • havainnoi lasta ja lapsiryhmää ja kertoo havainnoistaan
 • käyttää tietoa lapsen yksilöllisistä vahvuuksista ja tuen tarpeista
 • tukee lapsen myönteisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista
 • huolehtii sensitiivisesti lapsen perustarpeista ja perushoidosta
 • ohjaa lasta omatoimisuudessa ja arjen taidoissa
 • luo omalla toiminnallaan kiireetöntä ja keskittymistä edistävää ympäristöä
 • ohjaa lasta tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymisessä
 • toteuttaa turvallisuuskasvatusta
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • innostaa lasta omaehtoiseen ja ohjattuun liikkumiseen sisällä ja ulkona
 • noudattaa lapsen erityisruokavalioita sekä katsomuksellisia ja eettisiä ruokavalioita
 • ehkäisee lastentauteja ja infektiosairauksia
 • toimii varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • käyttää ensiaputaitoja

Lapsen kasvun ja oppimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • toimii lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
 • edistää lapsen kielen kehitystä ja kielellistä ilmaisua
 • kannustaa lasta vuorovaikutukseen
 • ohjaa lasta havainnoimaan, ihmettelemään ja oivaltamaan
 • tukee lapsen ongelmanratkaisutaitoja ja kriittistä ajattelua
 • ohjaa lapsen matemaattisen ajattelun kehittymistä
 • käyttää tietoa eri kulttuureista ja katsomuksista
 • rohkaisee lasta tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin
 • ohjaa lasta eettiseen ajatteluun, empatiaan ja ristiriitatilanteissa toimimiseen

Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta ja monipuoliset työtavat

Opiskelija

 • käyttää monipuolisia työtapoja, leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu
 • suunnittelee ja toteuttaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa
 • tukee lapsen osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • valitsee lapselle soveltuvan työtavan, välineet ja materiaalit
 • innostaa lasta valitsemaan soveltuvia työtapoja, välineitä ja materiaaleja
 • ohjaa lasta toimimaan erikokoisissa ryhmissä
 • kannustaa lasta vertaissuhteiden solmimiseen
 • ohjaa lasta moninaisuuteen ja kestävään elämäntapaan
 • käyttää toiminnassaan tietoa leikin merkityksestä
 • kannustaa lasta leikkiin
 • tarjoaa tilaa, aikaa ja välineitä lasten omaehtoiselle leikille
 • ohjaa leikkiä lasten aloitteiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti
 • tukee ja rikastaa lasten leikkiä
 • kannustaa lasta taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun
 • rohkaisee lasta mielikuvitukseen ja luovuuteen
 • tarjoaa mahdollisuuksia eri aistien käyttöön
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa
 • osallistuu työnkuvansa mukaisesti pedagogiseen dokumentointiin

Vanhemmuuden tukeminen

Opiskelija

 • työskentelee perheiden moninaisuutta kunnioittaen
 • luo myönteistä vuorovaikutussuhdetta huoltajaan
 • kertoo havaintoja lapsen päivittäisistä tapahtumista ja kokemuksista
 • ottaa huolen puheeksi
 • kannustaa huoltajaa osallisuuteen ja vaikuttamiseen

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Opiskelija

 • kannustaa lasta havaitsemaan vahvuuksiaan
 • tukee lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä osana päivittäistä toimintaa
 • edistää lapsen kasvua ja kehitystä osana vertaisryhmää
 • mahdollistaa lapsen onnistumisen kokemuksia
 • käyttää toiminnassaan tietoa tuen tasoista ja tuen muodoista
 • osallistuu monialaiseen yhteistyöhön työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • käyttää työssään tietoa tuen palveluista

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

13 kommenttia

Outi Tirkkonen & #183;3.2.2022 20:45

Miten tänne linkittyy varhaiskasvatuksen osaaminen? Sanasto ja termistö on nyt kovin hoitopainoitteista, kasvatuksen ja pedagogiikan sijaan.

Seija Kangas & #183;21.2.2022 13:47

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sivua on nyt päivitetty nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Sari Ojajärvi & #183;7.3.2022 14:21

Ensimmäisen tutkinnon osan? Työn toteutus-otsikon alla on sopivasti tyhjä täppä ammattitaitovaatimuksen ’noudattaa lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta’ alla, tulisiko siihen ’noudattaa (varhaiskasvatuslakiin 1.8.2021 lisättyä) epäkohtailmoitusvelvollisuutta’

Sari & #183;18.3.2022 14:16

Onko imetysohjaus vedetty yli siksi, että sen ajatellaan kuuluvan vastasyntyneen hoitoon? Mielestäni imetysohjaus tulee näkyä sanana tutkinnon perusteissa (esim. HUS:n palkkaamat lähihoitajat synnyttäneiden vuodeosastolle)

Seija Kangas & #183;11.4.2022 13:27

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sivua on päivitetty webinaarissa 24.3.2022 tuotetun materiaalin pohjalta. Jatkamme työstämistä keskustelussa esille tulleiden huomioiden pohjalta.

Katja Eskelinen & #183;3.6.2022 12:34

Hei, Karvin 6/2021 julkaisussa ”Ammatillinen osaaminen ja pedagoginen toiminta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa, Paula Kilpeläinen” koulutuksen järjestäjät ja työelämän edustajat ovat huolissaan Lapset ja nuoret osaamisalan opiskelijoiden geneerisen osaamisen kehittämistarpeista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoista, tiimityö- ja digitaidoista, kestävän kehityksen osaamisesta, motivaation puutteesta ja alan vetovoimaisuudesta. Samassa julkaisussa kerrotaan johtopäätökset osiossa kuinka paljon työpaikkoja avautuu seuraavan 15 vuoden aikana sosiaali- ja terveysalalle. Jostain syystä kasvatus- ja opetuspalveluiden työpaikoista ei mainita mitään. Samaan hengenvetoon kysyisin, että kommentoidaanko tähän Lanun molempia tutkinnon osia?

  Paula Helakari & #183;13.6.2022 15:11

  Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sivua on nyt päivitetty webinaarissa 19.5. tuotetun materiaalin pohjalta.Jatkamme työstämistä edelleen keskusteluissa esille tulleiden huomioiden pohjalta.
  Tälle sivulle voi kommentoida molempia Lanun tutkinnon osia. Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen tutkinnon osaa (nykyiset perusteet) uudistetaan yhteistyössä Kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon perusteiden uudistajan kanssa. Työstäminen jatkuu elokuussa 2022.
  Kiitos kommenteistanne!

   Paula Helakari & #183;13.6.2022 15:19

   Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan aiemmin tuotetut versiot on siirretty arkistoon.

Seija Kangas & #183;16.6.2022 15:59

Lanun toinen tutkinnon osa on nyt päivitetty. Toivottavasti ehdit auttamaan meitä ja kommentoimaan luonnosta.

Katri Thurman & #183;25.8.2022 17:39

Keskeinen osaaminen vaikuttaa olevan painottunut kasvatukseen ja ohjaukseen ja pohdin, että tässä kohtaa opiskelija ei saa valmiuksia esim. lastensairaanhoidossa toimimiseen.

Outi Tirkkonen & #183;5.9.2022 16:52

Minusta tässä tämänhetkisessä versiossa ei tule selkeästi esiin, että kyse on lapsesta, nuoresta tai perheestä. Vähän liioitellen tätä voisi lukea aikuista tai vanhusta koskevina ammattitaitovaatimuksina.

Seija Kangas & #183;16.9.2022 10:30

Sivulle lisätty 15.9.2022 työpajassa työstetty Lanun toisen tutkinnon osan -versio. Pääset jatkamaan työtä 29.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPHn sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

  Paula Helakari & #183;4.10.2022 13:46

  Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sivua on päivitetty. Sivulta löytyy ensimmäinen luonnos Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen tutkinnon osasta. Toivottavasti ehdit kommentoimaan luonnosta. Kiitos sinulle!

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.