Lastensuojelutyö lähihoitajan työssä

Ammattieettisyys ja lainsäädännön noudattaminen

 • noudattaa lastensuojelutyön lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • toimii ehkäisevän ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun periaatteen mukaisesti
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • työskentelee työpaikan omavalvontamääräyksen, turvallisuus- ja hyvän kohtelun suunnitelman mukaisesti
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan

Vuorovaikutus lapsen, nuoren ja perheen kanssa

 • kohtaa lapsen, nuoren ja perheen arvostavasti
 • tunnistaa oman ilmaisunsa ja käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • toimii huomioiden lasten, nuorten ja perheiden moninaisuuden
 • toimii myönteisenä vuorovaikutusmallina
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • toimii haastavissa vuorovaikutustilanteissa ammatillisesti

Lapsen ja nuoren arjen tukeminen

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • käyttää tietoa perheiden erilaisista elämäntilanteista ja niiden vaikutuksista lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointiin
 • käyttää tietoa lapsen ja nuoren kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • osoittaa ymmärtävänsä kehityshäiriöiden vaikutuksia lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen
 • huolehtii lapsen ja nuoren fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön turvallisuudesta
 • tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen voimavarat ja vahvuudet  
 • suunnittelee työtään yhteistyössä työryhmän kanssa
 • toimii asiakassuunnitelman mukaisesti
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • havainnoi ja tukee lapsen ja nuoren arjen sujumista
 • ohjaa lasta ja nuorta arjen taidoissa
 • tukee lapsen ja nuoren itsetuntoa
 • tunnistaa lapsen ja nuoren näkemyksen häntä itseään koskevissa asioissa
 • käyttää osallisuutta edistäviä työmenetelmiä ja -välineitä
 • edistää lapsen ja nuoren kykyä toimia vertaisryhmässä
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassaan
 • varmistaa lapsen ja nuoren digiturvallisuuden

Yhteistyö monialaisen verkoston kanssa

 • tunnistaa kasvun ja kehityksen riski- ja suojaavat tekijät
 • tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen tuen tarpeet
 • keskustelee havaitsemistaan huolen aiheista
 • osoittaa ymmärtävänsä lastensuojelun tarpeen
 • käyttää perhetyön menetelmiä
 • ohjaa lasta, nuorta ja perhettä palveluiden käytössä
 • huolehtii säännöllisestä yhteydenpidosta lapsen ja nuoren vanhempiin
 • mahdollistaa lapsen ja nuoren yhteydenpidon hänelle tärkeisiin ihmisiin
 • käyttää tietoa lastensuojelulain mukaisista rajoituksista sijaishuollossa

Haastavassa elämäntilanteessa ohjaaminen

 • osoittaa ymmärtävänsä mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • osoittaa ymmärtävänsä traumaattisten kokemusten vaikutuksen lapsen ja nuoren kehitykseen ja käyttäytymiseen
 • tukee lasta ja nuorta kriisitilanteissa
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa
 • noudattaa ilmoitusvelvollisuutta lapseen kohdistuneesta väkivalta- ja seksuaalirikosepäilystä poliisille
 • dokumentoi lainsäädännön ja työyksikön ohjeiden mukaisesti