Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan suun hoidon osaamisalan työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

13.10.2022  7. versio  

Perushammashoidossa toimiminen  

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen   

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita  
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita   
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa   
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan  
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti   

Työtehtäviin valmistautuminen ja suunnittelu  

 • Hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassaan 
 • suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä ja viikoittaisia työtehtäviä sekä muuttaa toimintaansa tarvittaessa  
 • toteuttaa hoitoympäristön toimintavalmiuteen liittyviä päivittäisiä ja määräajoin tehtäviä työtehtäviä työpaikan ohjeiden mukaan 
 • toimii työpaikalla ohjeiden mukaan materiaalien hankinnassa ja muussa toimintavalmiuden ylläpidossa  
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää työssään käytettäviä materiaaleja   
 • työskentelee edistäen kestävää kehitystä  
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet   

Asiakkaan kohtaaminen ja työyhteisössä toimimine

 • tekee yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa 
 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa  
 • mahdollistaa asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen 
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen   
 • toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen lähiverkoston sekä tiimin kanssa  
 • käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä käyttää selkeää kieltä 
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluihin hoitotiimin kanssa 
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä  
 • arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaa asiakasta tiimin jäsenenä  
 • hyödyntää työssään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmästä  
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä sekä noudattaa verkon käytön etikettiä 

 Aseptinen työskentely  

 • osoittaa ymmärtävänsä välinehuollon huoltoprosessin ja laadunvalvonnan menetelmät  
 • osallistuu välinehuollon prosessiin 
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveydenhuollon laitteita ja koneita hoitohuoneessa 
 • valmistelee hoitoympäristön aseptista työtapaa noudattaen  
 • noudattaa aseptista työskentelytapaa erilaisissa hoitotilanteissa  

 Radiologisten tutkimusmenetelmien käyttäminen  

 • suojaa asiakkaan ja hoitotiimin röntgenkuvauksen aikana  
 • ohjaa asiakasta ennen kuvantamista ja sen jälkeen  
 • käsittelee kuvalevyä  
 • osoittaa ymmärtävänsä suun terveydenhoidon tavanomaiset kuvantamismenetelmät   
 • osoittaa ymmärtävänsä säteilyn lainsäädännön ja ohjeistukset säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 

Toimenpiteissä toimiminen  

 • käyttää hammaslääketieteellistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti 
 • hankkii tietoa asiakkaasta esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella tiimin jäsenenä  
 • työskentelee työparina suun tutkimuksessa ja kirjaa asiakkaan hoitotiedot potilastietojärjestelmään  
 • valmistelee toimenpiteet työjärjestyksen mukaan sekä varaa oikeat välineet ja materiaalit  
 • työskentelee työjärjestyksen mukaan paikkaushoidossa, poistohoidossa, pulpanhoidossa ja iensairauksien hoidossa    
 • hyödyntää hoitosuunnitelmaa hoitotyön toteutuksessa ja muuttaa toimintaansa hoitosuunnitelman muuttuessa  
 • ohjaa asiakasta toimenpiteiden jälkeen  
 • hyödyntää työssään tietoa suun yleisimpien sairauksien vaikutuksista hoitosuunnitelmaan 
 • hyödyntää työssään tietoa hampaiden morfologiasta sekä pään anatomiasta ja fysiologiasta  
 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  
 • Tunnistaa tavallisimmat suunhoidossa käytetyt lääkkeet 
 • Käsittelee ja antaa lääkkeitä   
 • Työskentelee puuduteruiskun kokoamisessa ja purkamisessa  
 • Tarkkailee asiakasta puudutteen tai lääkkeen annon jälkeen mahdollisten komplikaatioiden varalta  
 • Tunnistaa mahdollisten komplikaatioiden oireet ja toimii tilanteen mukaisesti 

Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden huomioon ottaminen  

 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaan  
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle  
 • toimii pistotapaturma- ja muissa vaaratilanteissa ilmoittamiskäytäntöjen edellyttämällä tavalla  
 • työskentelee ergonomisesti 
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan  
 • ylläpitää ja edistää osaltaan hyvää työilmapiiriä  
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden 
 • kohtaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ammatillisesti  
 • hyödyntää työssään tietoa tartuntatautien torjuntatyön säädöksistä ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen  
 • tunnistaa tavanomaiset suunhoidon ensiaputilanteet ja antaa ensiapua niihin liittyen  

Erikoishammashoidossa toimiminen  

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen   

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita  
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita   
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa   
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti   

Työtehtäviin valmistautuminen ja suunnittelu  

 • Hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassaan 
 • suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä ja viikoittaisia työtehtäviä sekä muuttaa toimintaansa tarvittaessa  
 • toteuttaa hoitoympäristön toimintavalmiuteen liittyviä päivittäisiä ja määräajoin tehtäviä työtehtäviä työpaikan ohjeiden mukaan 
 • toimii työpaikalla ohjeiden mukaan materiaalien hankinnassa ja muussa toimintavalmiuden ylläpidossa  
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää työssään käytettäviä materiaaleja   
 • työskentelee edistäen kestävää kehitystä 

Asiakkaan kohtaaminen ja työyhteisössä toimimine

 • tekee yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa 
 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa  
 • mahdollistaa asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen 
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen   
 • toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen lähiverkoston sekä tiimin kanssa  
 • käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä käyttää selkeää kieltä 
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluihin hoitotiimin kanssa 
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä  
 • hyödyntää työssään tietoa suun terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmästä  
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä sekä noudattaa verkon käytön etikettiä 

 Aseptinen työskentely  

 • osoittaa ymmärtävänsä välinehuollon huoltoprosessin ja laadunvalvonnan menetelmät  
 • osallistuu välinehuollon prosessiin 
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveydenhuollon laitteita ja koneita hoitohuoneessa 
 • valmistelee hoitoympäristön aseptista työtapaa noudattaen  
 • noudattaa aseptista työskentelytapaa erilaisissa hoitotilanteissa  

 Radiologisten tutkimusmenetelmien käyttäminen  

 • suojaa asiakkaan ja hoitotiimin röntgenkuvauksen aikana  
 • ohjaa asiakasta ennen kuvantamista ja sen jälkeen  
 • käsittelee kuvalevyä  
 • osoittaa ymmärtävänsä suun terveydenhoidon tavanomaiset kuvantamismenetelmät   
 • osoittaa ymmärtävänsä säteilyn lainsäädännön ja ohjeistukset säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 

Toimenpiteissä toimiminen  

 • käyttää hammaslääketieteellistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti 
 • hankkii tietoa asiakkaasta esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella tiimin jäsenenä  
 • työskentelee työparina suun tutkimuksessa ja kirjaa asiakkaan hoitotiedot potilastietojärjestelmään  
 • valmistelee toimenpiteet työjärjestyksen mukaan sekä varaa oikeat välineet ja materiaalit  
 • työskentelee tiimin jäsenenä suukirurgian, protetiikan, purentafysiologian ja oikomishoidon toimenpiteissä   
 • hyödyntää hoitosuunnitelmaa hoitotyön toteutuksessa  
 • ohjaa asiakasta toimenpiteiden yhteydessä 
 • hyödyntää suukirurgian, protetiikan, purentafysiologian ja oikomishoidon tietoa  
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa yleissairauksien vaikutuksista hoitosuunnitelmaan  
 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  
 • Tunnistaa tavallisimmat suunhoidossa käytetyt lääkkeet 
 • Käsittelee ja antaa lääkkeitä 
 • Tarkkailee asiakasta puudutteen tai lääkkeen annon jälkeen mahdollisten komplikaatioiden varalta  

Työhyvinvoinnin ja turvallisuuden huomioon ottaminen  

 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaan  
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle  
 • toimii vaaratilanteissa ilmoittamiskäytäntöjen edellyttämällä tavalla   
 • työskentelee ergonomisesti 
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan  
 • ylläpitää ja edistää osaltaan hyvää työilmapiiriä  
 • Huomioi työssään asiakasturvallisuuden  
 • kohtaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ammatillisesti  
 • hyödyntää työssään tietoa tartuntatautien torjuntatyön säädöksistä ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen  
 • tunnistaa tavanomaiset suunhoidon ensiaputilanteet ja antaa ensiapua niihin liittyen  

13.10.2022 7. versio Suun terveyden edistämisessä toimiminen  

Asiakkaiden kohtaaminen ja työyhteisössä toimiminen  

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa  
 • mahdollistaa asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen 
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä käyttää selkeää kieltä 
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä suun terveyden edistämisessä 
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen  
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä odotuksia 
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan 
 • toimii moniammatillisen tiimin ja verkoston jäsenenä suun terveyden edistämistyössä  
 • työskentelee erilaisissa työympäristöissä ja tiimeissä suun terveyden edistämisessä.  
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun  
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia  

Asiakkaan suun terveyden edistäminen  

 • valmistelee suun terveyden edistämisen ympäristön työtehtävän mukaisesti ja käyttää laitteita, välineitä sekä materiaaleja   
 • selvittää asiakkaan suun terveydentilan ja hoidon tarpeen sekä tekee suun terveystarkastuksen  
 • tekee asiakkaan kanssa suun omahoitosuunnitelman ja ohjaa suun omahoidossa, oikeiden välineiden ja tuotteiden valinnassa sekä niiden käytössä  
 • kirjaa asiakkaan tiedot ja tekemänsä havainnot suun terveydentilasta potilastietojärjestelmään  

  

Asiakasryhmän suun terveyden edistäminen  

 • tunnistaa asiakasryhmien ohjauksen tarpeet ja tekee asiakasryhmälle suun terveyden edistämisen suunnitelman  
 • ohjaa asiakasryhmää suun terveyden edistämisessä toimintaympäristön huomioiden  
 • toteuttaa asiakasryhmän ohjauksen käyttämällä eri menetelmiä 

Suun terveyden edistämisen tietoperusta 

 • tunnistaa terveen suun ja sen tunnusmerkit  
 • osoittaa ymmärtävänsä suun yleisimmät sairaudet ja muutokset sekä niiden syntymekanismit 
 • osoittaa ymmärtävänsä hampaiston kehitysvaiheet sekä tavanomaiset kehityshäiriöt  
 • tunnistaa normaalipurennan ja yleisimmät purennan poikkeamat 
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa ravinnosta, ksylitolista ja fluorista  
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa suuhygieniasta, suun hoitovälineistä ja suunhoitotuotteista  
 • osoittaa ymmärtävänsä yleissairauksien yhteyden ja lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen sekä suun terveyden yhteyden yleissairauksiin 
 • osoittaa ymmärtävänsä päihteiden vaikutuksen ja hoitovaihtoehdot suun terveyteen   
 • hyödyntää työssään näyttöön perustuvaa tietoa  
 • osoittaa ymmärtävänsä ajankohtaiset haasteet suun terveyden edistämisessä 
 • hyödyntää työssään terveysneuvonnan malleja   

29.9.2022 6. versio Suun hoitotyössä toimiminen 

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen  

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa  
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti  

Työtehtäviin valmistautuminen ja suunnittelu 

 • Hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassaan
 • suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä ja viikoittaisia työtehtäviä sekä muuttaa toimintaansa tarvittaessa 
 • toteuttaa hoitoympäristön toimintavalmiuteen liittyviä päivittäisiä ja määräajoin tehtäviä työtehtäviä työpaikan ohjeiden mukaan
 • toimii työpaikalla ohjeiden mukaan materiaalien hankinnassa ja muussa toimintavalmiuden ylläpidossa 
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää työssään käytettäviä materiaaleja  
 • työskentelee edistäen kestävää kehitystä ja ottaa huomioon laadulliset tekijät 
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet  

Asiakkaan kohtaaminen  ja työyhteisössä toimiminen

 • tekee yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa
 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • mahdollistaa asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa 
 • toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen lähiverkoston sekä tiimin kanssa 
 • käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä käyttää selkeää kieltä
 • käyttää viestintävälineitä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoa omaan ammattialaansa kuuluvissa tehtävissä  
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluihin hoitotiimin kanssa
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä 
 • arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaa asiakasta tiimin jäsenenä 
 • hyödyntää työssään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmästä 
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä sekä noudattaa verkon käytön etikettiä

 Aseptinen työskentely 

 • osoittaa ymmärtävänsä välinehuollon huoltoprosessin ja laadunvalvonnan menetelmät 
 • osallistuu välinehuollon prosessiin
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveydenhuollon välineitä, laitteita ja koneita toimien ohjeiden mukaan 
 • valmistelee hoitoympäristön aseptista työtapaa noudattaen 
 • noudattaa aseptista työskentelytapaa erilaisissa hoitotilanteissa 

 Radiologisten tutkimusmenetelmien käyttäminen 

 • suojaa asiakkaan ja hoitotiimin röntgenkuvauksen aikana 
 • ohjaa asiakasta ennen kuvantamista ja sen jälkeen 
 • käsittelee kuvalevyä ohjeiden mukaisesti  
 • osoittaa ymmärtävänsä suun terveydenhoidon tavanomaiset kuvantamismenetelmät  
 • osoittaa ymmärtävänsä säteilyn lainsäädännön ja ohjeistukset säteilyn lääketieteellisestä käytöstä

Suunhoidon eri toimenpiteissä toimiminen 

 • käyttää hammaslääketieteellistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti
 • hankkii tietoa asiakkaasta esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella tiimin jäsenenä 
 • työskentelee työparina suun tutkimuksessa ja kirjaa asiakkaan hoitotiedot potilastietojärjestelmään 
 • Valmistelee perus- ja erikoishammashoidon toimenpiteet työjärjestyksen mukaan sekä varaa oikeat välineet ja materiaalit
 • työskentelee työjärjestyksen mukaan paikkaushoidossa, poistohoidossa, pulpanhoidossa ja iensairauksien hoidossa
 • työskentelee tiimin jäsenenä suukirurgian, protetiikan, purentafysiologian ja oikomishoidon toimenpiteissä  
 • hyödyntää hoitosuunnitelmaa hoitotyön toteutuksessa ja muuttaa toimintaansa hoitosuunnitelman muuttuessa 
 • ohjaa asiakasta toimenpiteiden jälkeen 
 • hyödyntää työssään tietoa suun yleisimpien sairauksien vaikutuksista hoitosuunnitelmaan
 • hyödyntää työssään tietoa hampaiden morfologiasta sekä pään anatomiasta ja fysiologiasta 

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden huomioon ottaminen 

 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaan 
 • noudattaa työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita  
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle 
 • toimii vaaratilanteissa ohjeiden ja ilmoittamiskäytäntöjen edellyttämällä tavalla 
 • toimii pistotapaturmatilanteissa toimintaohjeiden mukaan 
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan 
 • ylläpitää ja edistää osaltaan hyvää työilmapiiriä 

Asiakasturvallisuuden huomioon ottaminen 

 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden 
 • kohtaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ammatillisesti 
 • hyödyntää työssään tietoa tartuntatautien torjuntatyön säädöksistä ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen 
 • tunnistaa tavanomaiset suunhoidon ensiaputilanteet ja antaa ensiapua niihin liittyen 

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Tunnistaa tavallisimmat suunhoidossa käytetyt lääkkeet
 • Käsittelee ja antaa lääkkeitä eri antotavoilla käyttäen kaksoistarkistusta 
 • Työskentelee ohjeiden mukaisesti puuduteruiskun kokoamisessa ja purkamisessa 
 • Tarkkailee asiakasta puudutteen tai lääkkeen annon jälkeen mahdollisten komplikaatioiden varalta 
 • Tunnistaa mahdollisten komplikaatioiden oireet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti

29.9.2022 6. versio Suun terveyden edistämisessä toimiminen 

Asiakkaiden kohtaaminen ja työyhteisössä toimiminen 

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • mahdollistaa asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä käyttää selkeää kieltä
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä suun terveyden edistämisessä
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa 
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä odotuksia
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä 
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä 
 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä 
 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa 
 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä 
 • toimii moniammatillisen tiimin ja verkoston jäsenenä suun terveyden edistämistyössä 
 • työskentelee erilaisissa työympäristöissä ja tiimeissä suun terveyden edistämisessä. 
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun 
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia 

Asiakkaan suun terveyden edistäminen 

 • valmistelee suun terveyden edistämisen ympäristön työtehtävän mukaisesti ja käyttää laitteita, välineitä sekä materiaaleja  
 • selvittää asiakkaan suun terveydentilan ja hoidon tarpeen sekä tekee suun terveystarkastuksen 
 • tekee asiakkaan kanssa suun omahoitosuunnitelman ja ohjaa suun omahoidossa, oikeiden välineiden ja tuotteiden valinnassa sekä niiden käytössä 
 • kirjaa asiakkaan tiedot ja tekemänsä havainnot suun terveydentilasta potilastietojärjestelmään

Asiakasryhmän suun terveyden edistäminen 

 • tunnistaa asiakasryhmien ohjauksen tarpeet ja tekee asiakasryhmälle suun terveyden edistämisen suunnitelman 
 • ohjaa asiakasryhmää suun terveyden edistämisessä toimintaympäristön huomioiden
 • toteuttaa asiakasryhmän ohjauksen käyttämällä eri menetelmiä

Suun terveyden edistämisen tietoperusta

 • tunnistaa terveen suun ja sen tunnusmerkit
 • osoittaa ymmärtävänsä suun yleisimmät sairaudet ja muutokset sekä niiden syntymekanismit
 • osoittaa ymmärtävänsä hampaiston kehitysvaiheet sekä tavanomaiset kehityshäiriöt
 • tunnistaa normaalipurennan ja yleisimmät purennan poikkeamat
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa ravinnosta, ksylitolista ja fluorista 
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa suuhygieniasta, suun hoitovälineistä ja suunhoitotuotteista 
 • osoittaa ymmärtävänsä yleissairauksien yhteyden ja lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen sekä suun terveyden yhteyden yleissairauksiin
 • osoittaa ymmärtävänsä päihteiden vaikutuksen suun terveyteen  
 • hyödyntää työssään näyttöön perustuvaa tietoa
 • osoittaa ymmärtävänsä ajankohtaiset haasteet suun terveyden edistämisessä
 • hyödyntää työssään terveysneuvonnan malleja  

15.9.2022 5. versio Suun hoitotyössä toimiminen 

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa  
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti  

Työtehtäviin valmistautuminen ja suunnittelu 

 • Hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassaan
 • suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä ja viikoittaisia työtehtäviä sekä muuttaa toimintaansa tarvittaessa 
 • toteuttaa hoitoympäristön toimintavalmiuteen liittyviä päivittäisiä ja määräajoin tehtäviä työtehtäviä työpaikalla sovitulla tavalla 
 • toimii työpaikalla sovitulla tavalla materiaalien hankinnassa ja muussa toimintavalmiuden ylläpidossa 
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää työssään käytettäviä materiaaleja  
 • työskentelee edistäen kestävää kehitystä ja ottaa huomioon laadulliset tekijät 
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet  

Asiakkaan kohtaaminen  

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • mahdollistaa asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa 
 • toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen lähiverkoston sekä tiimin kanssa 
 • käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • käyttää viestintävälineitä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoa omaan ammattialaansa kuuluvissa tehtävissä  
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluihin hoitotiimin kanssa
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä 
 • arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaa asiakasta tiimin jäsenenä 
 • hyödyntää työssään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmästä 

Työyhteisössä toimiminen 

 • tuntee eri ammattiryhmien tehtäviä ja vastuualueita tekee yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa 
 • toimii ammatillisesti ja vastuullisesti työyhteisössä 
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä sekä noudattaa verkon käytön etikettiä

Aseptinen työskentely 

 • osoittaa ymmärtävänsä välinehuollon huoltoprosessin ja laadunvalvonnan menetelmät 
 • osallistuu välinehuollon prosessiin
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveydenhuollon välineitä, laitteita ja koneita toimien ohjeiden mukaan 
 • valmistelee hoitoympäristön aseptista työtapaa noudattaen 
 • noudattaa aseptista työskentelytapaa erilaisissa hoitotilanteissa 

 Radiologisten tutkimusmenetelmien käyttäminen 

 • suojaa asiakkaan ja hoitotiimin röntgenkuvauksen aikana 
 • ohjaa asiakasta ennen kuvantamista ja sen jälkeen 
 • käsittelee kuvalevyä ohjeiden mukaisesti  
 • osoittaa ymmärtävänsä suun terveydenhoidon tavanomaiset kuvantamismenetelmät  
 • osoittaa ymmärtävänsä säteilyn lainsäädännön ja ohjeistukset säteilyn lääketieteellisestä käytöstä

Suunhoidon eri toimenpiteissä toimiminen 

 • käyttää hammaslääketieteellistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti
 • hankkii tietoa asiakkaasta esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella tiimin jäsenenä 
 • työskentelee työparina suun tutkimuksessa ja kirjaa asiakkaan hoitotiedot potilastietojärjestelmään 
 • Valmistelee perus- ja erikoishammashoidon toimenpiteet työjärjestyksen mukaan sekä varaa oikeat välineet ja materiaalit
 • työskentelee työparina oikea-aikaisesti ja ennakoiden paikkaushoidossa, poistohoidossa, pulpanhoidossa ja iensairauksien hoidossa
 • työskentelee tiimin jäsenenä suukirurgian, protetiikan, purentafysiologian ja oikomishoidon toimenpiteissä  
 • hyödyntää hoitosuunnitelmaa hoitotyön toteutuksessa ja muuttaa toimintaansa hoitosuunnitelman muuttuessa 
 • ohjaa asiakasta toimenpiteiden jälkeen 
 • hyödyntää työssään tietoa suun yleisimpien sairauksien vaikutuksista  hoitosuunnitelmaan
 • hyödyntää työssään tietoa hampaiden morfologiasta sekä pään anatomiasta ja fysiologiasta 

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden huomioon ottaminen 

 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaan 
 • noudattaa työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita  
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle 
 • toimii vaaratilanteissa ohjeiden ja ilmoittamiskäytäntöjen edellyttämällä tavalla 
 • toimii pistotapaturmatilanteissa toimintaohjeiden mukaan 
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan 
 • ylläpitää ja edistää osaltaan hyvää työilmapiiriä 

Asiakasturvallisuuden huomioon ottaminen 

 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden 
 • kohtaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ammatillisesti 
 • hyödyntää työssään tietoa tartuntatautien torjuntatyön säädöksistä ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen 
 • tunnistaa tavanomaiset suunhoidon ensiaputilanteet ja antaa ensiapua niihin liittyen 

Työn arviointi ja oman työn kehittäminen 

 • arvioi hoitotyön toteutumista ja tuo esille eri vaihtoehtoja toimia 
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja ja käyttää luotettavia lähteitä 
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta muuttaakseen tarvittaessa toimintaansa 
 • arvioi ja tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä hakee ohjausta tarvittaessa 

Lääkehoito (oma tutkinnon osa) 

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen ja osoittaa ymmärtävänsä sen vaikutuksen hoitosuunnitelmaan
 • Tunnistaa tavallisimmat suunhoidossa käytetyt lääkkeet
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi käyttäen kaksoistarkistusta
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Työskentelee ohjeiden mukaisesti puuduteruiskun kokoamisessa ja purkamisessa 
 • Tarkkailee asiakasta puudutteen tai lääkkeen annon jälkeen mahdollisten komplikaatioiden varalta 
 • Tunnistaa mahdollisten komplikaatioiden oireet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. 

5. versio 15.9. 2022 Suun terveyden edistämisessä toimiminen 

Asiakkaan kohtaaminen ja työyhteisössä toimiminen 

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • mahdollistaa asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa 
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä suun terveyden edistämisessä
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa 
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä odotuksia
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä 
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä 
 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä 
 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa 
 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä 
 • toimii moniammatillisen tiimin ja verkoston jäsenenä suun terveyden edistämistyössä 
 • työskentelee erilaisissa työympäristöissä ja tiimeissä suun terveyden edistämisessä. 
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun 
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia 
 •  

Suunhoidon tietoperusta

 • tunnistaa terveen suun ja sen tunnusmerkit
 • osoittaa ymmärtävänsä hampaiston kehitysvaiheet sekä tavanomaiset kehityshäiriöt
 • tunnistaa normaalipurennan ja yleisimmät purennan poikkeamat
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa ravinnosta, ksylitolista ja fluorista 
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa suuhygieniasta, suun hoitovälineistä ja suunhoitotuotteista 
 • osoittaa ymmärtävänsä yleissairauksien yhteyden ja lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen sekä suun terveyden yhteyden yleissairauksiin. 
 • osoittaa ymmärtävänsä päihteiden vaikutuksen suun terveyteen  
 • hyödyntää työssään näyttöön perustuvaa tietoa ja hakee tietoa luotettavista lähteistä ja ajankohtaisista haasteista 
 • hyödyntää työssään terveysneuvonnan malleja  

Asiakkaan suun terveyden edistäminen 

 • valmistelee suun terveyden edistämisen työtehtävään soveltuvan työympäristön työtehtävän mukaisesti ja käyttää laitteita, työvälineitä ja materiaaleja työssään 
 • selvittää asiakkaan suun terveydentilan ja hoidon tarpeen ja tekee asiakkaan suun terveystarkastuksen 
 • tekee asiakkaan kanssa suun omahoitosuunnitelman ja ohjaa asiakasta suun omahoidossa, oikeiden välineiden ja tuotteiden valinnassa sekä niiden käytössä 
 • kirjaa asiakkaan tiedot ja tekemänsä havainnot asiakkaan suun terveydentilasta potilastietojärjestelmään hyödyntämällä suun terveydenhoidon rakenteista kirjaamista 
 • arvioi hoitosuunnitelman toteutumista 

Asiakasryhmän suun terveyden edistäminen 

 • tunnistaa asiakasryhmien ohjauksen tarpeet ja tekee asiakasryhmälle suun terveyden edistämisen suunnitelman.  
 • ohjaa asiakasryhmää suun terveyden edistämisessä toimintaympäristön huomioiden ja arvioi ohjauksen toteutumista. 

Oman toiminnan arviointi 

 • arvioi omaa toimintaansa ja osaamistaan realistisesti 
 • ylläpitää ja kehittää työn edellyttämiä tietoja ja taitoja 
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa 
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan ja hakee ohjausta tarvittaessa 
 • selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia 

31.8. 2022 4. versio Suun hoitotyössä toimiminen 

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa  
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti  

Työtehtäviin valmistautuminen ja suunnittelu 

 • suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä ja viikoittaisia työtehtäviä sekä muuttaa toimintaansa tarvittaessa 
 • toteuttaa hoitoympäristön toimintavalmiuteen liittyviä päivittäisiä ja määräajoin tehtäviä työtehtäviä työpaikalla sovitulla tavalla 
 • toimii työpaikalla sovitulla tavalla materiaalien hankinnassa ja muussa toimintavalmiuden ylläpidossa 
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää työssään käytettäviä materiaaleja  
 • työskentelee kustannustietoisesti/ edistää kestävää kehitystä ja ottaa huomioon laadulliset tekijät 
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet  

Asiakkaan kohtaaminen  

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston ja tiimin kanssa 
 • käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • käyttää viestintävälineitä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoa omaan ammattialaansa kuuluvissa tehtävissä  
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluihin hoitotiimin kanssa
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä 
 • arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaa asiakasta tiimin jäsenenä 
 • hyödyntää työssään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmästä 

Työyhteisössä toimiminen 

 • tuntee eri ammattiryhmien tehtäviä ja vastuualueita tekee yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa 
 • toimii ammatillisesti ja vastuullisesti työyhteisössä 
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä sekä noudattaa verkon käytön etikettiä 

Aseptinen työskentely 

 • osoittaa ymmärtävänsä välinehuollon huoltoprosessin ja laadunvalvonnan menetelmät 
 • osallistuu välinehuollon prosessiin
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveydenhuollon välineitä, laitteita ja koneita toimien ohjeiden mukaan 
 • valmistelee hoitoympäristön aseptista työtapaa noudattaen 
 • noudattaa aseptista työskentelytapaa erilaisissa hoitotilanteissa 

 Radiologisten tutkimusmenetelmien käyttäminen 

 • suojaa asiakkaan ja hoitotiimin röntgenkuvauksen aikana 
 • ohjaa asiakasta ennen kuvantamista ja sen jälkeen 
 • käsittelee kuvalevyä ohjeiden mukaisesti  
 • osoittaa ymmärtävänsä suun terveydenhoidon tavanomaiset kuvantamismenetelmät  
 • osoittaa ymmärtävänsä säteilyn lainsäädännön ja ohjeistukset säteilyn lääketieteellisestä käytöstä

Suunhoidon eri toimenpiteissä toimiminen 

 • hankkii tietoa asiakkaasta esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella tiimin jäsenenä 
 • työskentelee työparina suun tutkimuksessa ja kirjaa asiakkaan hoitotiedot potilastietojärjestelmään 
 • työskentelee työparina paikkaushoidossa, poistohoidossa, juurihoidossa ja iensairauksien hoidossa (välineet, materiaalit, työjärjestys) !
 • työskentelee tiimin jäsenenä suukirurgian, protetiikan, purentafysiologian ja oikomishoidon toimenpiteissä (välineet, materiaalit, työjärjestys) 
 • hyödyntää hoitosuunnitelmaa hoitotyön toteutuksessa ja muuttaa toimintaansa hoitosuunnitelman muuttuessa 
 • ohjaa asiakasta toimenpiteiden jälkeen 
 • hyödyntää työssään tietoa suun yleisimmistä sairauksista ja niiden syntymekanismista  
 • hyödyntää työssään tietoa hampaiden morfologiasta sekä pään anatomiasta ja fysiologiasta 
 • hyödyntää työssään tietoa tavanomaisista suukirurgisista, proteettisista, purentafysiologisista ja oikomishoidon hoitomenetelmistä.

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden huomioon ottaminen 

 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaan 
 • noudattaa työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita  
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle 
 • toimii vaaratilanteissa ohjeiden ja ilmoittamiskäytäntöjen edellyttämällä tavalla 
 • toimii pistotapaturmatilanteissa toimintaohjeiden mukaan 
 • huomioi työskennellessään tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvat kuormitus- ja riskitekijät ja muuttaa toimintaansa kuormittumisen ja riskien vähentämiseksi 
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan 
 • ylläpitää ja edistää osaltaan hyvää työilmapiiriä 

Asiakasturvallisuuden huomioon ottaminen 

 • kohtaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ammatillisesti 
 • hyödyntää työssään tietoa tartuntatautien torjuntatyön säädöksistä ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen 
 • pitää huolta asiakasturvallisuudesta 
 • tunnistaa tavanomaiset suunhoidon ensiaputilanteet ja antaa ensiapua niihin liittyen ?

Työn arviointi ja oman työn kehittäminen 

 • arvioi hoitotyön toteutumista ja tuo esille eri vaihtoehtoja toimia 
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja ja käyttää luotettavia lähteitä 
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta muuttaakseen tarvittaessa toimintaansa 
 • arvioi ja tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä hakee ohjausta tarvittaessa 

Lääkehoito (oma tutkinnon osa) 

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen 
 • Tunnistaa tavallisimmat suunhoidossa käytetyt lääkkeet
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi 
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla ?
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Työskentelee ohjeiden mukaisesti puuduteruiskun kokoamisessa ja purkamisessa 
 • Tarkkailee asiakasta puudutteen tai lääkkeen annon jälkeen mahdollisten komplikaatioiden varalta 
 • Tunnistaa mahdollisten komplikaatioiden oireet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. 

4. versio 31.8.2022 Suun terveyden edistämisessä toimiminen 

Asiakkaan kohtaaminen ja työyhteisössä toimiminen 

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa 
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa 
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä odotuksia
 •  
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä 
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä 
 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä 
 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa 
 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä 
 • toimii moniammatillisen tiimin ja verkoston jäsenenä suun terveyden edistämistyössä 
 • työskentelee erilaisissa työympäristöissä ja tiimeissä suun terveyden edistämisessä. 
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun 
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia 

Suunhoidon tietoperustan hyödyntäminen  

 • osoittaa ymmärtävänsä hampaiston kehitysvaiheet sekä tavanomaiset kehityshäiriöt, terveen suun ja normaalipurennan tunnusmerkit 
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa ravinnosta, ksylitolista ja fluorista 
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa suuhygieniasta, suun hoitovälineistä ja suunhoitotuotteista 
 • osoittaa ymmärtävänsä yleissairauksien yhteyden ja lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen sekä suun terveyden yhteyden yleissairauksiin. 
 • osoittaa ymmärtävänsä päihteiden vaikutuksen suun terveyteen  
 • hyödyntää työssään näyttöön perustuvaa tietoa ja hakee tietoa luotettavista lähteistä ja ajankohtaisista haasteista 
 • hyödyntää työssään terveysneuvonnan malleja  

Asiakkaan suun terveyden edistäminen 

 • valmistelee suun terveyden edistämisen työtehtävään soveltuvan työympäristön työtehtävän mukaisesti ja käyttää laitteita, työvälineitä ja materiaaleja työssään 
 • selvittää asiakkaan suun terveydentilan ja hoidon tarpeen ja tekee asiakkaan suun terveystarkastuksen 
 • tekee asiakkaan kanssa suun omahoitosuunnitelman ja ohjaa asiakasta suun omahoidossa, oikeiden välineiden ja tuotteiden valinnassa sekä niiden käytössä 
 • kirjaa asiakkaan tiedot ja tekemänsä havainnot asiakkaan suun terveydentilasta potilastietojärjestelmään hyödyntämällä suun terveydenhoidon rakenteista kirjaamista 
 • arvioi hoitosuunnitelman toteutumista 

Asiakasryhmän suun terveyden edistäminen 

 • tunnistaa asiakasryhmien ohjauksen tarpeet ja tekee asiakasryhmälle suun terveyden edistämisen suunnitelman.  
 • ohjaa asiakasryhmää suun terveyden edistämisessä toimintaympäristön huomioiden ja arvioi ohjauksen toteutumista. 

Oman toiminnan arviointi 

 • arvioi omaa toimintaansa ja osaamistaan realistisesti 
 • ylläpitää ja kehittää työn edellyttämiä tietoja ja taitoja 
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa 
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan ja hakee ohjausta tarvittaessa 
 • selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia 

19.5.2022 3. versio Suun hoitotyössä toimiminen 

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa  
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten suunnitelman mukaisesti  
 • toimii työsuojelu- ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti 
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle 
 • toimii ergonomisesti oikein ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia edistäen 
 • noudattaa hygieniavaatimuksia  
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee taloudellisesti 
 • edistää kestävää kehitystä (sisältyy taloudellinen työskentely) 

Työtehtäviin valmistautuminen ja suunnittelu 

 • suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä ja viikoittaisia työtehtäviä sekä muuttaa toimintaansa tarvittaessa 
 • toteuttaa hoitoympäristön toimintavalmiuteen liittyviä päivittäisiä ja määräajoin tehtäviä työtehtäviä työpaikalla sovitulla tavalla 
 • toimii työpaikalla sovitulla tavalla materiaalien hankinnassa ja muussa toimintavalmiuden ylläpidossa 
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää työssään käytettäviä materiaaleja  
 • työskentelee kustannustietoisesti ja ottaa huomioon laadulliset tekijät 
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet  

Asiakkaan kohtaaminen  

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston ja tiimin kanssa 
 • ohjaa asiakasta tehden yhteistyötä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja hoitotiimin kanssa 
 • käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • käyttää viestintävälineitä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoa omaan ammattialaansa kuuluvissa tehtävissä  

Työyhteisössä toimiminen 

 • tuntee eri ammattiryhmien tehtäviä ja vastuualueita tekee yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa 
 • toimii ammatillisesti ja vastuullisesti työyhteisössä 
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä sekä noudattaa verkon käytön etikettiä 

Aseptinen työskentely 

 • osallistuu välinehuollon prosessiin ja osoittaa ymmärtävänsä laadunvalvonnan menetelmät 
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveydenhuollon välineitä, laitteita ja koneita toimien ohjeiden mukaan 
 • suorittaa hoitoympäristön alku- potilasvaihto ja lopputyöt aseptista työtapaa noudattaen 
 • noudattaa aseptista työskentelytapaa erilaisissa hoitotilanteissa 

 Radiologisten tutkimusmenetelmien käyttäminen 

 • suojaa asiakkaan ja hoitotiimin röntgenkuvauksen aikana 
 • ohjaa asiakasta ennen kuvantamista ja sen jälkeen 
 • käsittelee kuvalevyä ohjeiden mukaisesti  
 • osoittaa ymmärtävänsä  suun terveydenhoidon tavanomaiset kuvantamismenetelmät  
 • osoittaa ymmärtävänsä säteilyn lainsäädännön ja ohjeet 

Suunhoidon eri toimenpiteissä toimiminen 

 • hankkii tietoa asiakkaasta esitietojen ja kliinisen tutkimuksen menetelmin tiimin jäsenenä 
 • varaa tarvittavat välineet ja materiaalit ? 
 • työskentelee työparina tarkastuksessa ja kirjaa asiakkaan hoitotiedot potilastietojärjestelmään 
 • työskentelee työparina paikkaushoidossa, poistohoidossa, juurihoidossa ja iensairauksien hoidossa (välineet, materiaalit, työjärjestys) 
 • työskentelee tiimin jäsenenä suukirurgian, protetiikan, purentafysiologian ja oikomishoidon toimenpiteissä  
 • hyödyntää hoitosuunnitelmaa hoitotyön toteutuksessa ja muuttaa toimintaansa hoitosuunnitelman muuttuessa 
 • ohjaa asiakasta toimenpiteiden jälkeen 
 • hyödyntää työssään tietoa suun yleisimmistä sairauksista ja niiden syntymekanismista  
 • hyödyntää työssään tietoa hampaiden morfologiasta sekä pään anatomiasta ja fysiologiasta 
 • hyödyntää työssään tietoa tavanomaisista kirurgisista, proteettisista, purentafysiologisista ja oikomishoidon hoitomenetelmistä sekä hoidon periaatteista 

Palvelujärjestelmässä toimiminen? 

 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluihin 
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä 
 • arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaa asiakasta tiimin jäsenenä 
 • hyödyntää työssään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmää sekä käyttää tietojaan asiakasohjaustilanteissa 
 • hyödyntää työssään tietoa asiakkaan hoito- ja palveluketjuista 

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden huomioon ottaminen 

 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä ja torjuu työn aiheuttamia haittoja 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaan 
 • toimii vaaratilanteissa ohjeiden ja ilmoittamiskäytäntöjen edellyttämällä tavalla 
 • toimii pistotapaturmatilanteissa toimintaohjeiden mukaan 
 • huomioi työskennellessään tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvat kuormitus- ja riskitekijät ja muuttaa toimintaansa kuormittumisen ja riskien vähentämiseksi 
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan 
 • ylläpitää ja edistää osaltaan hyvää työilmapiiriä 
 • hyödyntää terveysliikuntaa sekä ennaltaehkäisee työtapaturmia ja vammoja 

Asiakasturvallisuuden huomioon ottaminen 

 • kohtaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ammatillisesti 
 • hyödyntää työssään tietoa tartuntatautien torjuntatyön säädöksistä ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen 
 • pitää huolta asiakasturvallisuudesta 
 • tunnistaa tavanomaiset suunhoidon ensiaputilanteet ja antaa ensiapua niihin liittyen 

Työn arviointi ja oman työn kehittäminen 

 • arvioi hoitotyön toteutumista ja tuo esille eri vaihtoehtoja toimia 
 • työhön liittyvät ratkaisut ja päätökset?? 
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja ja käyttää luotettavia lähteitä 
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta muuttaakseen tarvittaessa toimintaansa 
 • arvioi ja tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä hakee ohjausta tarvittaessa 

Lääkehoito (oma tutkinnon osa) 

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Käyttää lääketietokantoja 
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä 
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen 
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
 • Tunnistaa tavallisimmat suunhoidossa käytetyt lääkkeet 
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi 
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen 
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?) 
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot 
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman  
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkkeiden säilyttämisessä ja hävittämisessä 
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön 
 • Työskentelee ohjeiden mukaisesti puuduteruiskun kokoamisessa ja purkamisessa 
 • Tarkkailee asiakasta puudutteen tai lääkkeen annon jälkeen mahdollisten komplikaatioiden varalta 
 • Tunnistaa mahdollisten komplikaatioiden oireet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. 

3. versio 19.5.2022 Suun terveyden edistämisessä toimiminen 

Asiakkaan kohtaaminen ja työyhteisössä toimiminen 

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa 
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa 
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä odotuksia 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä 
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä 
 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä 
 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa 
 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä 
 • toimii moniammatillisen tiimin ja verkoston jäsenenä suun terveyden edistämistyössä 
 • työskentelee erilaisissa työympäristöissä ja tiimeissä suun terveyden edistämisessä. 
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun 
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia 

Suunhoidon tietoperustan hyödyntäminen  

 • osoittaa ymmärtävänsä hampaiston kehitysvaiheet sekä tavanomaiset kehityshäiriöt, terveen suun ja normaalipurennan tunnusmerkit 
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa ravinnosta, ksylitolista ja fluorista 
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa suuhygieniasta, suun hoitovälineistä ja suunhoitotuotteista 
 • osoittaa ymmärtävänsä yleissairauksien yhteyden ja lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen sekä suun terveyden yhteyden yleissairauksiin. 
 • osoittaa ymmärtävänsä päihteiden vaikutuksen suun terveyteen  
 • hyödyntää työssään näyttöön perustuvaa tietoa ja hakee tietoa luotettavista lähteistä ja ajankohtaisista haasteista 
 • hyödyntää työssään terveysneuvonnan malleja  

Asiakkaan suun terveyden edistäminen 

 • valmistelee suun terveyden edistämisen työtehtävään soveltuvan työympäristön työtehtävän mukaisesti ja käyttää laitteita, työvälineitä ja materiaaleja työssään 
 • selvittää asiakkaan suun terveydentilan ja hoidon tarpeen ja tekee asiakkaan suun terveystarkastuksen 
 • tekee asiakkaan kanssa suun omahoitosuunnitelman ja ohjaa asiakasta suun omahoidossa, oikeiden välineiden ja tuotteiden valinnassa sekä niiden käytössä 
 • kirjaa asiakkaan tiedot ja tekemänsä havainnot asiakkaan suun terveydentilasta potilastietojärjestelmään hyödyntämällä suun terveydenhoidon rakenteista kirjaamista 
 • arvioi hoitosuunnitelman toteutumista 

Asiakasryhmän suun terveyden edistäminen 

 • tunnistaa asiakasryhmien ohjauksen tarpeet ja tekee asiakasryhmälle suun terveyden edistämisen suunnitelman.  
 • ohjaa asiakasryhmää suun terveyden edistämisessä toimintaympäristön huomioiden ja arvioi ohjauksen toteutumista. 

Oman toiminnan arviointi 

 • arvioi omaa toimintaansa ja osaamistaan realistisesti 
 • ylläpitää ja kehittää työn edellyttämiä tietoja ja taitoja 
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa 
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan ja hakee ohjausta tarvittaessa 
 • selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia 

2. luonnosversio 7.4.2022, Suunhoidon osaamisalan luonnos 24.3.2022 pidetyn webinaarin työpajatyöskentelyn jälkeen

Suun hoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia 
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Työtehtäviin valmistautuminen ja suunnittelu

 • suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä ja viikoittaisia työtehtäviä itsenäisesti sekä muuttaa toimintaansa tarvittaessa
 • toteuttaa hoitoympäristön toimintavalmiuteen liittyviä päivittäisiä ja määräajoin tehtäviä työtehtäviä työpaikalla sovitulla tavalla
 • toimii työpaikalla sovitulla tavalla materiaalien hankinnassa ja muussa toimintavalmiuden ylläpidossa
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää työssään käytettäviä materiaaleja
 • työskentelee kustannustietoisesti ja ottaa huomioon laadulliset tekijät
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • noudattaa alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa
 • työskentelee työpaikan omavalvontasuunnitelman mukaisesti  
 • työskentelee työpaikan kestävän kehityksen ohjeistuksen mukaisesti  

Asiakkaan kohtaaminen

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston ja tiimin kanssa
 • ohjaa asiakasta tehden yhteistyötä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja hoitotiimin kanssa
 • käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä
 • käyttää viestintävälineitä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoa omaan ammattialaansa kuuluvissa tehtävissä

Työyhteisössä toimiminen

 • tuntee eri ammattiryhmien tehtäviä ja vastuualueita tekee yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa
 • noudattaa työyhteisön sääntöjä, ohjeita ja toimintaperiaatteita?
 • toimii ammatillisesti ja vastuullisesti työyhteisössä
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä sekä noudattaa verkon käytön etikettiä

Aseptinen työskentely

 • työskentelee välinehuollossa ja noudattaa välineiden huoltoprosessia
 • käyttää laadunvalvonnan menetelmiä
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveydenhuollon välineitä, laitteita ja koneita toimien ohjeiden mukaan
 • suorittaa hoitoympäristön alku- potilasvaihto ja lopputyöt aseptista työtapaa noudattaen
 • noudattaa aseptista työskentelytapaa erilaisissa hoitotilanteissa

 Radiologisten tutkimusmenetelmien käyttäminen

 • osallistuu radiologisiin toimenpiteisiin lain ja asetusten mukaisesti ?
 • suojaa asiakkaan ja hoitotiimin röntgenkuvauksen aikana
 • ohjaa asiakasta ennen kuvantamista ja sen jälkeen
 • käsittelee kuvalevyä ohjeiden mukaisesti ??
 • hyödyntää työssään tietoa suun terveydenhoidon tavanomaisista kuvantamisen menetelmistä
 • hyödyntää tietoa säteilyn lääketieteellisestä käytöstä

Suunhoidon eri toimenpiteissä toimiminen

 • hankkii tietoa asiakkaasta esitietojen ja kliinisen tutkimuksen menetelmin tiimin jäsenenä
 • työskentelee työparina tarkastuksessa ja kirjaa asiakkaan hoitotiedot potilastietojärjestelmään
 • työskentelee työparina paikkaushoidossa, poistohoidossa, juurihoidossa ja iensairauksien hoidossa (välineet, materiaalit, työjärjestys)
 • työskentelee tiimin jäsenenä suukirurgian, protetiikan, purentafysiologian ja oikomishoidon toimenpiteissä
 • hyödyntää hoitosuunnitelmaa hoitotyön toteutuksessa ja muuttaa toimintaansa hoitosuunnitelman muuttuessa
 • ohjaa asiakasta omahoidossa
 • hyödyntää työssään tietoa suun yleisimmistä sairauksista ja niiden syntymekanismista
 • hyödyntää työssään tietoa hampaiden morfologiasta sekä pään anatomiasta ja fysiologiasta
 • hyödyntää työssään tietoa tavanomaisista kirurgisista, proteettisista, purentafysiologisista ja oikomishoidon hoitomenetelmistä sekä hoidon periaatteista

Palvelujärjestelmässä toimiminen?

 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluihin
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä
 • arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaa asiakasta tiimin jäsenenä
 • hyödyntää työssään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmää sekä käyttää tietojaan asiakasohjaustilanteissa
 • hyödyntää työssään tietoa asiakkaan hoito- ja palveluketjuista

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden huomioonottaminen

 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä ja torjuu työn aiheuttamia haittoja
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaan
 • toimii vaaratilanteissa ohjeiden ja ilmoittamiskäytäntöjen edellyttämällä tavalla
 • toimii pistotapaturmatilanteissa toimintaohjeiden mukaan
 • huomioi työskennellessään tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvat kuormitus- ja riskitekijät ja muuttaa toimintaansa kuormittumisen ja riskien vähentämiseksi
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan
 • ylläpitää ja edistää osaltaan hyvää työilmapiiriä
 • hyödyntää terveysliikuntaa sekä ennaltaehkäisee työtapaturmia ja vammoja

Asiakasturvallisuuden huomioon ottaminen

 • kohtaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ammatillisesti
 • hyödyntää työssään tietoa tartuntatautien torjuntatyön säädöksistä ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen
 • pitää huolta asiakasturvallisuudesta
 • tunnistaa tavanomaiset suunhoidon ensiaputilanteet ja antaa ensiapua niihin liittyen

Työn arviointi ja oman työn kehittäminen

 • arvioi hoitotyön toteutumista ja tuo esille eri vaihtoehtoja toimia
 • työhön liittyvät ratkaisut ja päätökset??
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja ja käyttää luotettavia lähteitä
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta muuttaakseen tarvittaessa toimintaansa
 • arvioi ja tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä hakee ohjausta tarvittaessa

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Käyttää lääketietokantoja
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen
 • Tunnistaa tavallisimmat suunhoidossa käytetyt lääkkeet
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman 
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkkeiden säilyttämisessä ja hävittämisessä
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön
 • Työskentelee ohjeiden mukaisesti puuduteruiskun kokoamisessa ja purkamisessa
 • Tarkkailee asiakasta puudutteen tai lääkkeen annon jälkeen mahdollisten komplikaatioiden varalta
 • Tunnistaa mahdollisten komplikaatioiden oireet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.

Suun terveyden edistämisessä toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä odotuksia

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • selvittää asiakkaan suun terveydentilan ja hoidon tarpeen

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • hyödyntää keräämäänsä tietoa ja tekee asiakkaalle suun terveyden edistämisen hoitosuunnitelman asiakkaan kanssa yhteistyössä
 • tekee asiakasryhmälle suun terveyden edistämisen terveysneuvonnan suunnitelman

Työn toteutus

 • tunnistaa hampaiston kehitysvaiheet sekä hampaiston tavanomaiset kehityshäiriöt
 • tunnistaa terveen suun sekä terveen suun tunnusmerkit
 • tunnistaa normaalipurennan sekä normaalipurennan tunnusmerkit
 • hyödyntää työssään suun terveyden kannalta keskeistä tietoperustaa ravinnosta, ksylitolista ja fluorista
 • hyödyntää työssään tietoa suuhygieniasta, suun hoitovälineistä ja suunhoitotuotteista
 • tunnistaa suun yleisimpiä sairauksia sekä tunnistaa joitakin suun yleisimpien sairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä
 • tunnistaa yleissairauksien yhteyden suun terveyteen
 • tunnistaa suun terveyden yhteyden yleissairauksiin
 • tunnistaa lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen
 • tietää päihteiden vaikutuksen suun terveyteen ja nimeää joitakin hoitovaihtoehtoja
 • suunnittelee suun terveyden edistämisen työtehtäviä itsenäisesti ja ottaa suunnittelussaan huomioon suun terveyden edistämisen muut suunnitelmat
 • toimii joustavasti moniammatillisen tiimin ja verkoston jäsenenä suun terveyden edistämistyössä
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti tiimin jäsenenä
 • työskentelee erilaisissa työympäristöissä ja tiimeissä suun terveyden edistämisessä ja tekee yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä
 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä
 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa
 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä
 • valmistelee suun terveyden edistämisen työtehtävään soveltuvan työympäristön työtehtävän mukaisesti
 • valitsee suun terveyden edistämiseen tarkoituksenmukaiset työvälineet, materiaalit, tarvikkeet ja tuotteet
 • käyttää työvälineitä, materiaaleja, tarvikkeita ja tuotteita oikein ja turvallisesti ja työskentelee aseptisesti ja turvallisesti
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää suun terveyden edistämisessä käytettäviä materiaaleja ja tuotteita ohjeita noudattaen
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveyden edistämisessä käytettäviä välineitä, laitteita ja koneita toimien itsenäisesti ohjeiden mukaan
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet säännösten mukaisesti ja työskentelee työpaikan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • työskentelee kustannustietoisesti
 • tekee itsenäisesti asiakkaan suun terveystarkastukseen
 • tekee asiakkaalle suun omahoitosuunnitelman yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • ohjaa itsenäisesti asiakasta suun omahoidossa
 • huomioi ja toteuttaa asiakkaan tarpeita ohjaustilanteessa yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • ohjaa asiakasta yksilöllisesti suun omahoidossa, oikeiden välineiden ja tuotteiden valinnassa sekä niiden käytössä
 • kirjaa virheettömästi asiakkaan esitiedot ja tekemänsä havainnot asiakkaan suun terveydentilasta potilastietojärjestelmään hyödyntämällä suun terveydenhoidon rakenteista kirjaamista
 • toteuttaa asiakasryhmän suun terveysneuvontaa itsenäisesti
 • työskentelee ehkäisevässä kliinisessä suun terveydenhoitotyössä itsenäisesti ja ohjeita noudattaen, toimintaympäristöt huomioiden
 • löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja
 • hyödyntää työssään terveysneuvonnan malleja
 • ohjaa erilaisia asiakasryhmiä suun terveyden edistämisessä ja suun omahoidossa
 • tunnistaa monipuolisesti asiakasryhmien terveysneuvonnan tarpeet ja vastaa niihin neuvonnassaan
 • työskentelee itsenäisesti, asiakasryhmät sekä toimintaympäristöt huomioiden
 • hyödyntää työssään tietoa suun terveyden edistämisen toimintamalleista, laatusuosituksista ja ajankohtaisista haasteista
 • tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia
 • käyttää työssään näyttöön perustuvaa tietoa ja hakee aktiivisesti tietoa luotettavista lähteistä
 • suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun
 • arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä

Työn arviointi

 • arvioi hoitosuunnitelman toteutumista ja muuttaa hoitosuunnitelmaa tarvittaessa
 • arvioi omaa toimintaansa ja osaamistaan realistisesti
 • ylläpitää ja kehittää työn edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan ja hakee ohjausta tarvittaessa
 • arvioi suunnitelmaansa ja sen toteutumista asiakasryhmän suun terveysneuvonnassa sekä löytää kehittämisen kohteita

 1. luonnosversio, luonnoksessa yhdistettynä 19.1.2022 olleen webinaarin ennakkokyselyn vastaukset ja webinaarityöskentelyn tulokset sekä nykyisistä tutkinnon perusteista saadut ammattitaitovaatimukset

helmikuu 22:

Suun hoitotyössä toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • noudattaa alan arvopohjaa, tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita 
 • toimii ja käyttäytyy ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan, asiakkaan lähiverkoston ja tiimin kanssa
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä
 • käyttää sujuvasti viestintävälineitä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoa omaan ammattialaansa kuuluvissa tehtävissä

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • hankkii tietoa asiakkaan suun terveydentilasta esitietojen ja kliinisen tutkimuksen menetelmin tiimin jäsenenä

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee päivittäisiä ja viikoittaisia työtehtäviä itsenäisesti sekä muuttaa toimintaansa tarvittaessa

Työn toteutus

 • työskentelee työpaikan kestävän kehityksen ohjeistuksen mukaisesti  
 • työskentelee työpaikan omavalvontasuunnitelman mukaisesti  
 • tuntee eri ammattiryhmien tehtäviä ja vastuualueita tekee yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa
 • ohjaa monipuolisesti asiakasta suun hoidossa tehden yhteistyötä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja hoitotiimin kanssa
 • noudattaa työyhteisön sääntöjä, ohjeita ja toimintaperiaatteita
 • viestii ja toimii ammatillisesti ja asiallisesti
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti työyhteisön kanssa
 • kirjaa virheettömästi asiakkaan hoitotiedot potilastietojärjestelmään ja tulkitsee niitä
 • hyödyntää hoitosuunnitelmaa hoitotyön toteutuksessa ja muuttaa toimintaansa hoitosuunnitelman muuttuessa
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveydenhuollon välineitä, laitteita ja koneita toimien ohjeiden mukaan
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää työssään käytettäviä materiaaleja säännöksiä ja ohjeita noudattaen
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet säännösten mukaan
 • työskentelee kustannustietoisesti ja perustelee työskentelyään laadullisilla tekijöillä
 • toimii itsenäisesti hoitoympäristön päivittäiseen toimintavalmiuteen liittyvissä tehtävissä
 • toteuttaa hoitoympäristön toimintavalmiuteen liittyviä, määräajoin tehtäviä työtehtäviä työpaikalla sovitulla tavalla
 • toimii työpaikalla sovitulla tavalla materiaalien hankinnassa ja muussa toimintavalmiuden ylläpidossa
 • osallistuu radiologisiin toimenpiteisiin lain ja asetusten mukaisesti
 • hallitsee asiakkaan ja hoitotiimin suojaamisen röntgenkuvauksen aikana
 • ohjaa asiakasta ennen kuvantamista ja sen jälkeen
 • hallitsee kuvalevyn käsittelyn ja muut kuvantamisen menetelmät sekä työskentelee oikein ja itsenäisesti
 • hyödyntää työssään tietoa suun terveydenhoidon tavanomaisista kuvantamisen menetelmistä
 • tietää suun yleisimmät sairaudet ja niiden syntymekanismit ja hyödyntää tietoa työssään
 • hallitsee paikkaushoidon, poistohoidon, pulpanhoidon ja iensairauksien hoitomenetelmät
 • varaa oikeat välineet ja materiaalit perushammashoidon toimenpiteisiin
 • hallitsee perushammashoidon toimenpiteiden työjärjestyksen myös muuttuvissa tilanteissa
 • työskentelee toimenpiteissä sujuvasti ja ennakoiden
 • työskentelee kustannustietoisesti
 • antaa asiakkaalle hoidon jälkeisiä ohjeita
 • on tietoinen hampaiden morfologiasta sekä pään anatomiasta ja fysiologiasta
 • hallitsee hammaslääketieteellisen ammattisanaston
 • tietää tavanomaisista kirurgisista, proteettisista, purentafysiologisista ja oikomishoidon hoitomenetelmistä sekä hoidon periaatteista
 • hallitsee kirurgian, protetiikan, purentafysiologian sekä oikomishoidon toimenpiteet
 • hyödyntää työssään tietoa hampaiden morfologiasta sekä pään anatomiasta ja fysiologiasta ja purentafysiologiasta
 • varaa oikeat välineet ja materiaalit erikoishammashoidon toimenpiteisiin
 • hallitsee erikoishammashoidon toimenpiteiden työjärjestyksen
 • antaa asiakkaalle omahoito-ohjeita ja ohjaa asiakasta omahoidossa
 • työskentelee välinehuollossa ja noudattaa huoltoprosessia
 • tietää omavalvonnan merkityksen välinehuollossa
 • käyttää laadunvalvonnan menetelmiä
 • noudattaa aseptista työskentelytapaa erilaisissa hoitotilanteissa
 • suorittaa potilasvaihdon aseptista työtapaa noudattaen
 • tuntee palvelujärjestelmän vastuualueensa mukaisesti ja päivittää palvelujärjestelmään liittyvää osaamistaan
 • tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun ja hyödyntää tietoa työssään
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluihin sekä esittää vaihtoehtoja
 • toimii vastuullisena tiimin jäsenenä työnjaon mukaisesti
 • arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaa asiakasta suun terveydenhuollon palveluihin tiimin jäsenenä
 • hyödyntää työssään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmää sekä käyttää tietojaan asiakasohjaustilanteissa
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä
 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä ja torjuu työn aiheuttamia haittoja
 • tuntee työpaikan turvallisuussuunnitelman
 • tuntee vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii ohjeiden edellyttämällä tavalla
 • tietää pistotapaturman toimintaohjeet ja toimii ohjeiden mukaan
 • huomioi työskennellessään tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvat kuormitus- ja riskitekijät ja muuttaa toimintaansa kuormittumisen ja riskien vähentämiseksi
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan
 • ylläpitää ja edistää osaltaan hyvää työilmapiiriä
 • hyödyntää terveysliikuntaa sekä ennaltaehkäisee työtapaturmia ja vammoja
 • kohtaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ammatillisesti
 • toimii työpaikan turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti
 • hallitsee potilasasiakirjojen käsittelyyn liittyvän tietoturvan ja toimii salassapito-ohjeiden mukaan
 • tietää ja huomioi työssään tartuntatautien torjuntatyön säädökset ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen
 • pitää huolta asiakasturvallisuudesta
 • tunnistaa tavanomaiset suunhoidon ensiaputilanteet ja antaa ensiapua niihin liittyen

Työn arviointi

 • arvioi hoitotyön toteutumista
 • ratkaisee ongelmia ja tuo esille eri vaihtoehtoja toimia
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta muuttaakseen tarvittaessa toimintaansa
 • arvioi ja tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä hakee ohjausta tarvittaessa
 • tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Käyttää lääketietokantoja
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen
 • Tunnistaa tavallisimmat suunhoidossa käytetyt lääkkeet
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman 
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkkeiden säilyttämisessä ja hävittämisessä
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön
 • Työskentelee ohjeiden mukaisesti puuduteruiskun kokoamisessa ja purkamisessa
 • Tarkkailee asiakasta puudutteen tai lääkkeen annon jälkeen mahdollisten komplikaatioiden varalta
 • Tunnistaa mahdollisten komplikaatioiden oireet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti.

Suun terveyden edistämisessä toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä odotuksia

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • selvittää asiakkaan suun terveydentilan ja hoidon tarpeen

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • hyödyntää keräämäänsä tietoa ja tekee asiakkaalle suun terveyden edistämisen hoitosuunnitelman asiakkaan kanssa yhteistyössä
 • tekee asiakasryhmälle suun terveyden edistämisen terveysneuvonnan suunnitelman

Työn toteutus

 • tunnistaa hampaiston kehitysvaiheet sekä hampaiston tavanomaiset kehityshäiriöt
 • tunnistaa terveen suun sekä terveen suun tunnusmerkit
 • tunnistaa normaalipurennan sekä normaalipurennan tunnusmerkit
 • hyödyntää työssään suun terveyden kannalta keskeistä tietoperustaa ravinnosta, ksylitolista ja fluorista
 • hyödyntää työssään tietoa suuhygieniasta, suun hoitovälineistä ja suunhoitotuotteista
 • tunnistaa suun yleisimpiä sairauksia sekä tunnistaa joitakin suun yleisimpien sairauksien syntyyn vaikuttavia tekijöitä
 • tunnistaa yleissairauksien yhteyden suun terveyteen
 • tunnistaa suun terveyden yhteyden yleissairauksiin
 • tunnistaa lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen
 • tietää päihteiden vaikutuksen suun terveyteen ja nimeää joitakin hoitovaihtoehtoja
 • suunnittelee suun terveyden edistämisen työtehtäviä itsenäisesti ja ottaa suunnittelussaan huomioon suun terveyden edistämisen muut suunnitelmat
 • toimii joustavasti moniammatillisen tiimin ja verkoston jäsenenä suun terveyden edistämistyössä
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti tiimin jäsenenä
 • työskentelee erilaisissa työympäristöissä ja tiimeissä suun terveyden edistämisessä ja tekee yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä
 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä
 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa
 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä
 • valmistelee suun terveyden edistämisen työtehtävään soveltuvan työympäristön työtehtävän mukaisesti
 • valitsee suun terveyden edistämiseen tarkoituksenmukaiset työvälineet, materiaalit, tarvikkeet ja tuotteet
 • käyttää työvälineitä, materiaaleja, tarvikkeita ja tuotteita oikein ja turvallisesti ja työskentelee aseptisesti ja turvallisesti
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää suun terveyden edistämisessä käytettäviä materiaaleja ja tuotteita ohjeita noudattaen
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveyden edistämisessä käytettäviä välineitä, laitteita ja koneita toimien itsenäisesti ohjeiden mukaan
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet säännösten mukaisesti ja työskentelee työpaikan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • työskentelee kustannustietoisesti
 • tekee itsenäisesti asiakkaan suun terveystarkastukseen
 • tekee asiakkaalle suun omahoitosuunnitelman yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • ohjaa itsenäisesti asiakasta suun omahoidossa
 • huomioi ja toteuttaa asiakkaan tarpeita ohjaustilanteessa yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • ohjaa asiakasta yksilöllisesti suun omahoidossa, oikeiden välineiden ja tuotteiden valinnassa sekä niiden käytössä
 • kirjaa virheettömästi asiakkaan esitiedot ja tekemänsä havainnot asiakkaan suun terveydentilasta potilastietojärjestelmään hyödyntämällä suun terveydenhoidon rakenteista kirjaamista
 • toteuttaa asiakasryhmän suun terveysneuvontaa itsenäisesti
 • työskentelee ehkäisevässä kliinisessä suun terveydenhoitotyössä itsenäisesti ja ohjeita noudattaen, toimintaympäristöt huomioiden
 • löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja
 • hyödyntää työssään terveysneuvonnan malleja
 • ohjaa erilaisia asiakasryhmiä suun terveyden edistämisessä ja suun omahoidossa
 • tunnistaa monipuolisesti asiakasryhmien terveysneuvonnan tarpeet ja vastaa niihin neuvonnassaan
 • työskentelee itsenäisesti, asiakasryhmät sekä toimintaympäristöt huomioiden
 • hyödyntää työssään tietoa suun terveyden edistämisen toimintamalleista, laatusuosituksista ja ajankohtaisista haasteista
 • tekee itsenäisesti työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia
 • käyttää työssään näyttöön perustuvaa tietoa ja hakee aktiivisesti tietoa luotettavista lähteistä
 • suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun
 • arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä

Työn arviointi

 • arvioi hoitosuunnitelman toteutumista ja muuttaa hoitosuunnitelmaa tarvittaessa
 • arvioi omaa toimintaansa ja osaamistaan realistisesti
 • ylläpitää ja kehittää työn edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan ja hakee ohjausta tarvittaessa
 • arvioi suunnitelmaansa ja sen toteutumista asiakasryhmän suun terveysneuvonnassa sekä löytää kehittämisen kohteita

Suun terveyden edistäminen eri asiakasryhmille, valinnainen 2.2.2023 versio

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa salassapito-, vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa   
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan  
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

Ammatillinen vuorovaikutus 

Opiskelija 

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • kohtaa asiakkaan yksilönä
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi 
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkeää kieltä 
 • toimii haastavissa asiakastilanteissa ammatillisesti

Suun terveyden edistäminen

 • käyttää työssään näyttöön perustuvaa tietoa  
 • hyödyntää asiakassuunnitelmaa työssään
 • käyttää tietoa hampaiston kehitysvaiheista
 • käyttää tietoa suun terveydestä ja muutoksista suun terveydessä
 • osoittaa ymmärtävänsä ravinnon, ksylitolin ja fluorin merkityksen suun terveydelle
 • osoittaa ymmärtävänsä suuhygienian merkityksen suun terveydelle
 • käyttää tietoa suun sairauksista, suun muutoksista sekä niiden syntymekanismeista
 • käyttää tietoa sairauksien, lääkkeiden ja päihteiden vaikutuksista suun terveyteen
 • käyttää tietoa suun sairauksien vaikutuksesta terveyteen 
 • selvittää asiakkaan suun terveydentilan
 • puhdistaa asiakkaan suun ja hammasproteesin
 • valitsee yhdessä asiakkaan kanssa sopivat välineet ja tuotteet suun omahoitoon
 •  
 •  keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • ohjaa ja tukee asiakasta ja hänen läheisiään suun omahoidossa
 • dokumentoi asiakkaan suun terveyteen liittyviä havaintoja
 • tiedottaa asiakkaan suuhun liittyvistä havainnoista
 • käyttää tietoa suun terveydenhuollon palveluista
 • työskentelee osana moniammatillista työryhmää 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
 • varmistaa asiakas- ja työturvallisuuden  
 • toimii ensiaputilanteissa