Näytteenotto hoitotyössä 

Näytteenoton suunnittelu 

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä  
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 
 • osoittaa ymmärtävänsä laboratoriotutkimusprosessin ja laboratoriopalvelujärjestelmän 
 • osoittaa ymmärtävänsä tavallisimmat laboratoriotutkimukset ja tutkimuslyhenteet 
 • osoittaa ymmärtävänsä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmän  
 • käyttää työyksikön asiakastietojärjestelmiä  
 • ohjaa asiakkaan näytteenottoon valmistautumisen 
 • suunnittelee asiakkaan näytteenoton laboratoriotutkimuspyynnön mukaisesti 
 • valmistelee näytteenottoon tarvittavan välineistön ja työympäristön 

Näytteenottotilanteessa toimiminen 

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa näytteenotossa 
 • työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti  
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti   
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • kohtaa asiakkaan arvostavasti ja tarkistaa asiakkaan henkilöllisyyden 
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi  
 • ohjaa asiakasta näytteenottotilanteen eri vaiheissa 
 • ottaa asiakkaalta laboratorionäytteitä työyksikön ohjeiden mukaisesti  
 • seuraa asiakkaan vointia näytteenoton yhteydessä  
 • käsittelee, säilyttää ja lähettää näytteitä työyksikön ohjeiden mukaisesti 
 • tulkitsee laboratoriotutkimusten tuloksia oman vastuualueen mukaisesti 
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan hoito- ja palveluketjun  
 • varmistaa asiakkaan hoidon jatkuvuuden 
 • ohjaa asiakasta palveluissa ja sähköisten palveluiden käytössä 
 • dokumentoi asiakkaan näytteenoton toimintaohjeiden mukaisesti 
 • huoltaa näytteenotossa tarvittavan välineistön ja tarkistaa materiaalien saatavuuden  
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
 • toimii ensiaputilanteissa 
 • toimii haastavissa asiakastilanteissa ammatillisesti