Jalkojenhoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

   

Opiskelija    

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

   

Työyhteisössä toimiminen   

  

Opiskelija   

 • toimii osana moniammatillista työryhmää jalkojenhoidon vastuualueella
 • noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä eri ammattiryhmien tehtävät jalkojenhoidon vastuualueella     
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti  
 • varmistaa asiakasturvallisuuden   
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaisesti   
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  
 • käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa
 • toimii ensiaputilanteissa   

  

  

Ammatillinen vuorovaikutus    

  

Opiskelija   

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti   
 • kuuntelee asiakasta ja käyttää selkeää kieltä   
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi   
 •  käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja   
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena   
 • käyttää tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta   
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä

  

   Aseptinen työskentely  

 • käyttää asianmukaista työasua ja suojaimia
 • valmistelee hoitotilan aseptista työjärjestystä noudattaen erilaisissa toimintaympäristöissä
 • toimii hoitotilanteessa aseptisesti
 • huolehtii hoitoympäristön puhtaudesta asiakastyön päätyttyä
 • huoltaa jalkojenhoitotyössä tarvittavia välineitä ja laitteita
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet   
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää työssään käytettäviä materiaaleja  
 • toimittaa ohjeiden mukaisesti epäkuntoiset välineet ja laitteet huoltoon

 Työn suunnittelu

 • suunnittelee päivittäiset työtehtävät huomioiden yksikön kokonaistilanteen
 • tutkii ja tunnistaa asiakkaiden jalkojenhoidon tarpeet käyttäen erilaisia menetelmiä
 • huomioi tutkimisessa asiakkaan sairauksien vaikutukset jalkojen terveyteen
 • laatii asiakkaalle hoidon tarpeeseen perustuvan jalkojenhoitosuunnitelman
 • suunnittelee työtehtävät asiakkaan tarpeiden mukaan 
 • valitsee asiakkaalle sopivat jalkojenhoidossa käytettävät työvälineet, materiaalit, tarvikkeet ja tuotteet

Työn toteutus

 • käyttää tietoa jalkojen rakenteesta ja toiminnasta
 • käyttää tietoa asiakkaan perussairauksien vaikutuksista jalkojen terveyteen ja toimintakykyyn
 • käyttää näyttöön perustuvaa tietoa
 •  toimii jalkojenhoitosuunnitelman mukaisesti
 • löytää uusia ratkaisuvaihtoehtoja muuttuvissa hoitotilanteissa
 • käyttää jalkojenhoitotyössä tarvittavia välineitä ja laitteita turvallisesti
 • hoitaa asiakkaan jalkaterän iho- ja kynsimuutokset
 • huomioi asiakkaan toimintakyvyn hoitotilanteessa ja tunnistaa mahdollisia toimintakyvyn muutoksia
 • käyttää siirtymisen ja liikkumisen apuvälineitä
 •  käyttää työssään valmiita kevennystuotteita asiakaslähtöisesti
 • suunnittelee ja valmistaa asiakkaalle yksilöllisen kevennystuotteen
 • ohjaa asiakasta kevennystuotteen käytössä
 • toteuttaa asiakkaan jalkojen hieronnan
 •  
 • laatii yhdessä asiakkaan kanssa jalkojen omahoitosuunnitelman
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään jalkojen omahoidon toteuttamisessa
 • käyttää tietoa jalkojen, ihon ja kynsien hoitoon käytettävistä lääkkeistä
 • ohjaa asiakasta lääkehoidon toteuttamisessa
 • osoittaa ymmärtävänsä jalkojenhoidon palvelujärjestelmän
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluiden käytössä
 • dokumentoi toteutuneen hoidon asiakastietojärjestelmään
 •  
 • ohjaa asiakaslähtöisesti ryhmiä jalkojen hyvinvoinnissa

1 kommentti

Johanna Savunen & #183;4.3.2022 15:38

Jalkojenhoidon osaamisalan sivua on nyt päivitetty nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *