Lääkehoito

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa lääkehoitoon liittyvää lainsäädäntöä
 • toimii lääkehoitoon liittyvien laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • noudattaa salassapitovelvollisuutta, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
 • toimii hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • toimii oman vastuualueensa mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkkeisiin liittyvät keskeiset käsitteet
 • käyttää tietoa lääkemuodoista
 • käyttää tietoa lääkemuotojen vaiheista ja vaikutuksista elimistössä
 • käyttää tietoa lääkehoidon merkityksestä asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin
 • käyttää lääketietokantoja
 • suunnittelee lääkehoitoon liittyvät päivittäiset työtehtävät
 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä

Työn toteutus

Opiskelija

 • toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • selvittää asiakkaan lääkityksen ja käytössä olevat itsehoitovalmisteet
 • tulkitsee asiakkaan lääkemääräyksiä
 • tunnistaa asiakkaan riskilääkkeet
 • käsittelee ja annostelee asiakkaan lääkkeet virheettömästi
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • antaa lääkkeitä luonnollista tietä
 • antaa lääkkeitä injektioina
 • antaa PKV-lääkkeitä ja luonnollista tietä annettavia huumausainelääkkeitä
 • vaihtaa lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion
 • seuraa asiakkaan lääkkeiden vaikutuksia sekä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksia
 • tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeita ja muutostarpeita
 • tunnistaa asiakkaan lääkkeiden virheellisen käytön
 • säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • osallistuu lääkkeiden tilaamiseen ja hankintaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • ohjaa asiakasta lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä
 • työskentelee lääkehoidossa asiakasturvallisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä yksikön toimintatavan lääkityspoikkeamatilanteessa

Työn arviointi

Opiskelija

 • tiedottaa asiakkaan lääkehoitoon liittyvistä huomioista
 • dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot

25.9.2022

versio 9.9.2022

LÄÄKEHOITO, NIMI?

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa ammattieettisiä periaatteita
 • noudattaa lääkehoitoon liittyvää voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa lääkehoitoon liittyviä laatusuosituksia ja omavalvontamääräyksiä
 • noudattaa salassapito­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti/työskentelee turvallisesti ja sujuvasti
 • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
Lääkehoidon toteutus
Opiskelija
Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
Osoittaa ymmärtävänsä lääkkeisiin liittyvät keskeiset käsitteet
Osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa Osoittaa ymmärtävänsä eri lääkemuotojen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
Suunnittelee lääkehoitoon liittyvät päivittäiset työtehtävät
Toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä (eri ammattiryhmien roolit ja vastuut lääkehoidossa)
Toimii oman vastuualueensa mukaisesti
Osallistuu lääkkeiden tilaamiseen ja hankintaan
Käyttää lääketietokantoja
Selvittää asiakkaan lääkityksen ja käytössä olevat itsehoitovalmisteet
Tulkitsee asiakkaan lääkemääräyksiä
Tunnistaa asiakkaan riskilääkkeet
Käsittelee ja annostelee asiakkaan lääkkeet virheettömästi
Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
Antaa lääkkeitä luonnollista tietä (tabletteina, kapseleina, liuoksina, silmä- ja korvatippoina, voiteina, laastareina ja peräpuikkoina ja inhalaationa)
Antaa lääkkeitä injektioina (lihakseen ja ihonalaiskudokseen)
Antaa PKV-lääkkeitä ja luonnollista tietä annettavia huumausainelääkkeitä ??
Vaihtaa lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion
Seuraa asiakkaan lääkkeiden vaikutuksia sekä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksia
Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeita ja muutostarpeita
Tunnistaa asiakkaan lääkkeiden virheellisen käytön
Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
Ohjaa asiakasta lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä
Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot
Osoittaa ymmärtävänsä yksikön toimintatavan lääkityspoikkeamatilanteessa
Työskentelee lääkehoidossa asiakasturvallisesti