Sairaanhoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

Työyhteisössä toimiminen 

Opiskelija 

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaisesti 
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa 
 • työskentelee aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa  
 • varmistaa potilasturvallisuuden 
 • toimii ensiapu- ja elvytystilanteissa työryhmän jäsenenä ja hälyttää lisäapua

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa potilaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • kuuntelee ja on läsnä osoittaen kiinnostusta potilasta ja hänen lähiverkostoaan kohtaan
 • vahvistaa potilaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan potilaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä potilaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä potilaskohtaisen suunnitelman merkityksen
 • osallistuu potilaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • käyttää organisaation potilastietojärjestelmiä
 • suunnittelee työtehtävät potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti
 • suunnittelee työtehtävät työyksikön tilanteen mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaan hoito- ja palveluketjun
 • käyttää tietoa potilaan sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista
 • tekee monialaista yhteistyötä potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi

Sairaanhoitotyö

Opiskelija

 • käyttää tietoa kirurgisen potilaan hoitotyöstä
 • käyttää tietoa sisätautipotilaan hoitotyöstä
 • käyttää tietoa neurologisen potilaan hoitotyöstä
 • käyttää tietoa syöpäpotilaan hoitotyöstä
 • käyttää tietoa polikliinisen potilaan hoitotyöstä
 • käyttää näyttöön perustuvaa tietoa
 • toimii suunnitelman ja potilaan tarpeiden mukaisesti
 • tunnistaa potilaan sairauksien oireita ja voinnin muutoksia
 • tarkkailee ja mittaa potilaan elintoimintoja
 • toimii mittaustulosten vaatimalla tavalla
 •  
 • toteuttaa eri sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen sairauksien hoidossa
 • toteuttaa lääkehoitoa yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • seuraa potilaan lääkehoidon vaikutuksia sekä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksia
 •  
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • valmistelee potilaan ja avustaa tutkimuksissa ja toimenpiteissä
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä ja laboratoriotutkimusnäytteitä
 •  
 •  ohjaa ja auttaa potilasta päivittäisissä toiminnoissa
 • arvioi potilaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • käyttää tietoa suun sairauksien vaikutuksista potilaan terveyteen 
 • käyttää tietoa sairauksien ja lääkehoidon vaikutuksista suun terveyteen 
 • tarkkailee ja tunnistaa potilaan ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia
 • käyttää tietoa haavatyypeistä ja haavatyyppien hoitomenetelmistä
 • ohjaa potilasta riittävään lepoon
 • toteuttaa potilaan asentohoitoa
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksestä terveyteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun 
 • havainnoi potilaan kipua
 • arvioi potilaan kivun voimakkuutta
 • käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä 
 •  
 • käyttää tietoa palliatiivisen hoidon periaatteista ja suruprosessin vaiheista
 • toteuttaa palliatiivista hoitoa

Toimintakyvyn tukeminen

 • käyttää tietoa sairauksien vaikutuksista potilaan toimintakykyyn
 • havainnoi potilaan toimintakykyä ja voimavaroja sekä niissä tapahtuvia muutoksia
 • arvioi potilaan toimintakykyä
 • tukee ja edistää potilaan toimintakykyä
 • tukee ja edistää potilaan kuntoutumista
 • aktivoi potilasta liikkumaan
 • ohjaa ja avustaa potilasta turvallisessa liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä
 • käyttää terveys- ja hyvinvointiteknologiaa
 • ohjaa potilasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä
 • tukee potilaan mielenterveyttä
 • kannustaa potilasta päihteettömyyteen

Työn arviointi

Opiskelija

 • dokumentoi potilaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja
 • tiedottaa potilaan vointiin ja toimintakykyyn liittyvistä havainnoista
 • arvioi potilaskohtaisen suunnitelman toteutumista

Kotihoidossa toiminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija 

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii ja sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti

Työyhteisössä toimiminen 

Opiskelija 

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä 
 • noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa 
 • käyttää työyksikön asiakastietojärjestelmiä 
 • varmistaa asiakasturvallisuuden kotiympäristössä
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä 
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaisesti   
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa  
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
 • toimii ensiaputilanteissa 

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • käyttää tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • kuuntelee asiakkaan ja läheisten mielipiteitä ja toiveita
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää digitaalisia välineitä vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu   

 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon toimintaympäristönä   
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakaskohtaisen suunnitelman merkityksen   
 • osoittaa ymmärtävänsä RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja muodot 
 • käyttää tietoa palliatiivisen ja saattohoidon periaatteista kotihoidossa
 • toimii työvuoron työsuunnitelman mukaan   
 • suunnittelee työtehtävät asiakkaan hoito –ja palvelusuunnitelman mukaisesti   
 • ottaa asiakaskäynnille  tarvittavat välineet mukaansa
 • suunnittelee työnsä asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarat huomioiden
 • kunnioittaa asiakkaan tapoja, yksityisyyttä, kotia ja omaisuutta  

Kotihoidon palvelut

 • käyttää tietoa kotihoidon palveluista ja etuuksista
 • käyttää tietoa asiakkaan palveluohjausprosessista  
 • osoittaa ymmärtävänsä tiedon siirron merkityksen palveluketjussa
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palvelujen käytössä 
 • ohjaa asiakasta etäyhteys- ja virtuaalipalvelujen käytössä
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta itseään koskevien asioiden hoidossa

Asiakkaan voimavarojen ja toimintakyvyn tukeminen

 • havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja toimintaa kotiympäristössä
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta osallisuuteen
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • toteuttaa asiakkaan kotikuntoutusta
 • tunnistaa asiakkaan tarpeita terveys- ja hyvinvointiteknologian käyttöön
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä
 • tukee asiakkaan elämän merkityksellisyyttä
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen  

Asiakkaan ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa

 • työskentelee asiakaskohtaisen suunnitelman mukaan
 • ohjaa asiakasta peseytymisessä ja pukeutumisessa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia  
 • ohjaa ja avustaa ihon ja jalkojen hoidossa
 • käyttää tietoa suun sairauksien vaikutuksista asiakkaan terveyteen
 • käyttää tietoa sairauksien ja lääkehoidon vaikutuksista suun terveyteen
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suunhoidossa
 • arvioi ravitsemustilaa ja nestetasapainoa  
 • ohjaa terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta ruokailussa

Kotihoidon asiakkaan hoitotyö

 • käyttää tietoa asiakkaiden sairauksien vaikutuksista toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen  
 • käyttää tietoa ikääntymismuutoksista
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon   
 • tunnistaa asiakkaan sairauksien oireita ja voinnin muutoksia
 • käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa
 • tulkitsee mittaustulokset ja toimii tulosten vaatimalla tavalla
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa laboratorionäytteitä  
 • käyttää näyttöön perustuvia hoitotyön menetelmiä
 • käyttää tietoa ikääntymismuutosten vaikutuksesta lääkehoitoon
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien lääkkeetöntä hoitoa ja lääkehoitoa
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • arvioi asiakkaan tilan äkillisessä voinnin muutoksessa
 • käyttää tietoa kivun merkityksestä terveyteen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun 
 • arvioi asiakkaan kipua
 • käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä 
 • käyttää tietoa kotisaattohoidon periaatteista ja suruprosessin vaiheista

Työn arviointi   

 • dokumentoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja      
 • tiedottaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyvistä havainnoista 
 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista
 • osallistuu asiakkaan RAI-toimintakykyarviointiin    

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

13 kommenttia

Johanna Savunen & #183;28.2.2022 15:17

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan sivua on nyt päivitetty . Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

SuPer ry & #183;12.4.2022 12:52

Viitaten keskusteluun 24.3. työpajassa Kotihoidossa toimimisen tutkinnon osan sisällöistä suhteessa Sairaanhoitotyössä toimimisen tutkinnon osaan 5.4. 2022 julkaistu SuPerin selvitys lähihoitajien työtehtävistä kotihoidossa (https://www.superliitto.fi/site/assets/files/158142/selvitys_lahihoitajien_tyotehtavista_kotihoidossa_2022.pdf)
osoittaa, miten laaja-alaista työ kotihoidossa on. Erityisesti sivun 15 listaa kotihoidon työntekijöiden työtehtävistä olisi hyvä tarkastella kotihoidossa toimimisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia mietittäessä. Lisäksi kun palliatiivista hoitoa kehitetään, on oletettavaa, että kotihoidon lähihoitajien sairaanhoidollinen osaaminen on entistä tärkeämpää.

Päivi Dyster & #183;6.5.2022 08:39

Kinestetiikan toimintamalli edistää eri sairauksia sairastavien toimintakykyä ja osallisuutta ja edistää työntekijän työhyvinvointia.
Kinestetiikka tulee huomioida tutkinnonperusteissa.
Mervi Kaikkonen, Anne Pasanen ja Päivi Dyster

Tuija Erämies & #183;19.5.2022 08:38

Hoitotason elvytys pitää ”Sairaanhoitotyössä toimiminen” tutkinnon osassa nykyisin hallita – tämä on mielestäni turha vaatimus lähihoitajalle.
Peruselvytyksen osaaminen eli EA1 taidot ovat lähihoitajille sekä muillekin hoitotyötekijöille tarpeellisempaa osata!
Kun sitä ei ole nyt selkeästi laitettu noihin tutkinnon perusteisiin, moni koulutuksen järjestäjä on jättänyt ensiavun opetuksen toteuttamatta, kun on niin kallista kouluttaa noita ensiapukouluttajia… ja ensiavussa sääntöinä on olleet tuntimäärät (EA1 tason ensiapu on 16 tuntia opetusta) on kuulemma liikaa osalle koulutuksen järjestäjistä, se on jätetty kylmän rauhallisesti pois. Tai ensiapua on opettanut hoitotyön opettajat, joilla ei ole ensiapukouluttajan koulutusta. Silloin ei virallista ensiapukorttia ole voitu opiskelijoille kirjoittaa/antaa…
Laitetaan takaisin maininta EA1 tason osaaminen tutkinnon perusteisiin – joko kaikille pakolliseen tutkinnon osaan tai kaikkiin osaamisaloihin!

  Varian sahu osaamisalaopettajat & #183;12.10.2022 15:25

  Olemme samaa mieltä, että EA 1 tason osaaminen on tärkeää kaikille lähihoitajille

Johanna Savunen & #183;6.6.2022 13:23

Hei, 3.6. 2022 on päivitetty Sairaanhoitotyössä toimimisen osaamisalan sivua. Suuri kiitos kaikista kommenteistanne:) Kommenttejanne hyödynnetään kirjoitustyön edetessä kesän ja syksyn aikana. Otamme edelleen mielellämme vastaan kommenttejanne!

Katri Thurman & #183;25.8.2022 17:32

Sahu vuorovaikutusosuus näyttää selvästi olevan vielä kesken, mutta ajattelisin, että ydinosaamista on arvostavan ja läsnäolevan kohtaamisen lisäksi: Selkeä ja ammatillinen vuorovaikutus, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät sekä ohjausosaaminen. Ja kielet ottaisin tähän myös, jotta ei sisältö olisi pakollisen osan kanssa samaa.

Kotihoidossa toimimisen osalta kommentoin jo tuonne Ikääntyneen osaan, mutta tässäkin ajattelisin, että hoito- ja /tai palvelusuunnitelmaosaaminen kuvaa opiskelijan osaamista laajasti, eli kuinka osaa tunnistaa tarpeita, asettaa asiakas/potilaslähtöisiä tavoitteita, tuntee keinoja, kirjaa ja arvioi.
Kotihoidossa myös huoli-ilmoitukset ja ilmoitusvelvollisuus olisi tärkeitä.

Johanna Savunen & #183;6.9.2022 13:38

Sairaanhoidon ja huolenpidon tutkinnon osa on nyt päivitetty 31.8. olleessa työpajassa. Työ jatkuu 15.9. kaikille avoimessa työpajassa.

Johanna Savunen & #183;16.9.2022 14:00

Hei, 15.9.2022 työstetty versio julkaistu, työtä jatketaan pienryhmässä 29.9.. Muistathan ilmoittautua!

Johanna Savunen & #183;8.10.2022 14:54

Hei, 29.9.2022 työstetty versio julkaistu

Satu-Tiina Vaarala & #183;12.10.2022 17:09

Oppiaineryhmäkokouksessa tähän saimme kommentteina seuraavaa:

”Työn” suunnittelu ja ”Työn” toteutus?
Ei ole mainintaa sairauksista
Syvemmin voisi olla: ”Elintoimintojen seuraaminen, tunnistaa peruselintoimintojen muutoksia ja vaikutuksia terveydentilaan ja toimii asianmukaisesti muuttuneessa tilanteessa”
Ensiapu –> hoitoelvytys?
Vuorovaikutus – puuttuu kiusaamiseen
Riittävä suomen / ruotsin kieli – ei mainittu, mainittu jo Hytossa –> voisko olla kaikissa tutkinnon osissa?
Erikoisalat puuttuvat vielä, neurologiset, urologiset sairauksia sairastavien hoitotyö jne?

  Satu-Tiina Vaarala & #183;13.10.2022 08:12

  Jalkojen ja suun terveuden edistäminen (Hyto) ja ongelmien ennaltaehkäisy tulee toivottavasti HYTO:SSA riittävästi kuvattuna. Lähihoitajatason osaamiseen jalkojen (ja suun)terveyden edistämisessä toivon panostusta. Kaikissa osaamisaloissa tarkkailun/havainnoinnin lisäksi on hyvä kirjata jalkojen ja suun terveysongelmien tunnistaminen ja toiminta asianmukaisesti.

Gradian sote -opet & #183;13.1.2023 09:59

Potilas -käsitteen käyttö herätti keskustelua ja pohdintaa sopivasta näyttöympäristöstä.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *