Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

5. versio 15.9.2022

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa potilaiden turvallisuuden ja ennaltaehkäisee tapaturmia
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa potilaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta potilasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee potilaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan potilaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta (tämä yhtenevästi muiden tutkinnon osien kanssa)
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen potilaiden hoidon tarpeiden perusteella
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaskohtaisen suunnitelman merkityksen
 • osallistuu potilaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • dokumentoi hoitoprosessin eri vaiheissa
 • toimii suunnitelman ja potilaan tarpeiden mukaisesti
 • käyttää organisaation potilastietojärjestelmiä
 • varmistaa potilaan digiturvallisuuden (käsitteen määrittely (mitä digiturvallisuus kattaa) ja onko keskeistä osaamista tässä?)

Työn toteutus

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä eri sairauksien vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • havainnoi potilaan yleistilaa, toimintakykyä ja voimavaroja sekä niissä tapahtuvia muutoksia
 • käyttää eri mittareita hoidon tarpeen arvioinnissa
 • tukee ja edistää potilaan toimintakykyä ja kuntoutumista
 • käyttää terveys -ja hyvinvointiteknologiaa ja ohjaa sen käytössä
 • aktivoi potilaan osallisuutta liikkumiseen
 • ohjaa ja avustaa potilasta turvallisessa liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä
 • toteuttaa asentohoitoa
 • tukee ja ohjaa potilaita päivittäisissä toiminnoissa
 • arvioi ja seuraa potilaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • toteuttaa suunhoitoa
 • toteuttaa jalkojen perushoitoa
 • toteuttaa kivunhoitoa
 • ohjaa potilasta riittävään lepoon
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen
 • toteuttaa eri sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa pre -ja postoperatiivista hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa tavanomaisia -ja muita varotoimia
 • tarkkailee potilaan elintoimintoja
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä ja tarvittavia laboratoriotutkimusnäytteitä
 • valmistelee potilaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen
 • toimii ensiapu -ja elvytystilanteissa työryhmän jäsenenä ja hälyttää lisäapua
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toteuttaa palliatiivista -ja saattohoitoa toimintaympäristön mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaan hoito- ja palveluketjun
 • ohjaa hakemaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista työryhmän jäsenenä
 • tekee monialaista yhteistyötä potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkkeiden vaikutuksia elimistössä
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen eri sairauksien hoidossa
 • tunnistaa riskilääkkeet
 • käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi
 • seuraa potilaan lääkehoidon vaikutuksia
 • tiedottaa potilaan lääkehoidon yhteis -,haitta -ja sivuvaikutuksista
 • tunnistaa lääkereaktioita ja tiedottaa niistä
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • vaihtaa lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion
 • dokumentoi lääkehoidosta
 • ohjaa potilasta ja hänen läheisiä lääkehoidossa
 • työskentelee lääkehoidossa turvallisesti

Työn arviointi

 • arvioi potilaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan (päällekkäisyys arviointiasteikossa?)
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä (päällekkäisyys arviointiasteikossa?)
 • pyytää palautetta toiminnastaan”mahdollistaa/tuottaa/tarjoaa/? asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen” (miten muotoillaan kaikkiin tutkinnon osiin? – millaisella ammattitaitovaatimuksella palvelukokemuksen syntyminen tulee arvioitua ja näkyy opiskelijan tekemisen kautta?) : Tähän emme vielä löytäneet vastausta

Kotihoidossa toimiminen 31.8.2022

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa ammatillisesti ja arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • ilmaisee itseään selkeästi 

Työn suunnittelu   

 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaan palvelu-ja hoitosuunnitelman mukaisesti  
 • osoittaa ymmärtävänsä palveluohjauksen prosessin
 • suunnittelee ja varaa tarvitsemansa välineet ja tarvikkeet asiakaskäynnille 
 • toimii työvuoron työsuunnitelman mukaan 
 • Tietää RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja muodot
 • osoittaa ymmärtävänsä moniammatillisen palliatiivisen ja saattohoidon periaatteet kotihoidossa
 • huomioi työn suunnittelussa asiakkaan toimintakyvyn   
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakaskohtaisen suunnitelman merkityksen 
 • käyttää organisaation vai/työyksikön? asiakastietojärjestelmiä   

Työn toteutus  

 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon toimintaympäristönä   
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta  
 • työskentelee asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • osallistuu asiakkaan RAI-toimintakyky arviointiin  
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen ja sairauksien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan voimavarat sekä toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä  
 •  
 • havainnoi asiakasta ja hänen kotiympäristöään 
 • havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja vointia/ vaiko elintoimintoja
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia    
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen  
 • ohjaa elämänhallintaan 
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen  
 • työskentelee yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa  
 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon asiakkaan palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • tunnistaa asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 • osoittaa ymmärtävänsä tukipalveluiden merkityksen asiakkaan arjessa selviytymisessä 
 • ohjaa asiakasta tukipalveluiden käyttöön?
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta itseään koskevien asioiden hoitoon 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 •  
 • Osaa käyttää ja ohjata asiakasta ja hänen läheisiään terveys- ja hyvinvointiteknologian hankinnassa, käytössä ja huollossa  
 •  
 • ohjaa asiakasta etäyhteys- ja virtuaalipalvelujen käyttöön
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen  
 • tunnistaa ja seuraa asiakkaiden sairauksien oireita  
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja ja niissä tapahtuvia muutoksia ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa tarvittaessa laboratorionäytteitä  
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • Osoittaa ymmärtävänsä sairauksien ja iän vaikutuksen lääkehoitoon
 • Itsehoito ja rohdosvalmisteet
 • Osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen kotihoidon asiakkaan sairauksien hoidossa
 • Lääkkeiden riittävyys, uusinta, hävittäminen, N-lääkkeiden käyttö kotona?
 • Asiakkaan ja läheisten ohjaaminen lääkehoidossa
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
 • Tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista
 • Annosjakelu ja teknologian hyödyntäminen lääkehoidossa
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon   
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa  
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin  
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun  
 • arvioi asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • arvioi asiakkaan tilan äkillisessä voinnin muutoksessa  
 • antaa tarvittaessa antaa ensiapua ja hälyyttää lisäapua
 •  

toimii tilanteen vaatimalla tavalla asiakkaan voinnin muuttuessa    

 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • osallistuu tarvittaessa kotisaattohoitoon (tuki)
 • osallistuu asiakkaan elämän loppuvaiheen hoitotyöhön 
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa  
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja      
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 
 • mobiilikirjaaminen

Työn arviointi  

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista  
 • pyytää ja antaa palautetta toiminnastaan   
 • arvioi toimintaansa
 • kehittämisehdotukset
 • itsearviointi (tunnistaa vahvuudet ja kehittämiskohteet)
 • vertaisarviointi?
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön   

8 kommenttia

Johanna Savunen & #183;28.2.2022 15:17

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan sivua on nyt päivitetty . Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

SuPer ry & #183;12.4.2022 12:52

Viitaten keskusteluun 24.3. työpajassa Kotihoidossa toimimisen tutkinnon osan sisällöistä suhteessa Sairaanhoitotyössä toimimisen tutkinnon osaan 5.4. 2022 julkaistu SuPerin selvitys lähihoitajien työtehtävistä kotihoidossa (https://www.superliitto.fi/site/assets/files/158142/selvitys_lahihoitajien_tyotehtavista_kotihoidossa_2022.pdf)
osoittaa, miten laaja-alaista työ kotihoidossa on. Erityisesti sivun 15 listaa kotihoidon työntekijöiden työtehtävistä olisi hyvä tarkastella kotihoidossa toimimisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia mietittäessä. Lisäksi kun palliatiivista hoitoa kehitetään, on oletettavaa, että kotihoidon lähihoitajien sairaanhoidollinen osaaminen on entistä tärkeämpää.

Päivi Dyster & #183;6.5.2022 08:39

Kinestetiikan toimintamalli edistää eri sairauksia sairastavien toimintakykyä ja osallisuutta ja edistää työntekijän työhyvinvointia.
Kinestetiikka tulee huomioida tutkinnonperusteissa.
Mervi Kaikkonen, Anne Pasanen ja Päivi Dyster

Tuija Erämies & #183;19.5.2022 08:38

Hoitotason elvytys pitää ”Sairaanhoitotyössä toimiminen” tutkinnon osassa nykyisin hallita – tämä on mielestäni turha vaatimus lähihoitajalle.
Peruselvytyksen osaaminen eli EA1 taidot ovat lähihoitajille sekä muillekin hoitotyötekijöille tarpeellisempaa osata!
Kun sitä ei ole nyt selkeästi laitettu noihin tutkinnon perusteisiin, moni koulutuksen järjestäjä on jättänyt ensiavun opetuksen toteuttamatta, kun on niin kallista kouluttaa noita ensiapukouluttajia… ja ensiavussa sääntöinä on olleet tuntimäärät (EA1 tason ensiapu on 16 tuntia opetusta) on kuulemma liikaa osalle koulutuksen järjestäjistä, se on jätetty kylmän rauhallisesti pois. Tai ensiapua on opettanut hoitotyön opettajat, joilla ei ole ensiapukouluttajan koulutusta. Silloin ei virallista ensiapukorttia ole voitu opiskelijoille kirjoittaa/antaa…
Laitetaan takaisin maininta EA1 tason osaaminen tutkinnon perusteisiin – joko kaikille pakolliseen tutkinnon osaan tai kaikkiin osaamisaloihin!

Johanna Savunen & #183;6.6.2022 13:23

Hei, 3.6. 2022 on päivitetty Sairaanhoitotyössä toimimisen osaamisalan sivua. Suuri kiitos kaikista kommenteistanne:) Kommenttejanne hyödynnetään kirjoitustyön edetessä kesän ja syksyn aikana. Otamme edelleen mielellämme vastaan kommenttejanne!

Katri Thurman & #183;25.8.2022 17:32

Sahu vuorovaikutusosuus näyttää selvästi olevan vielä kesken, mutta ajattelisin, että ydinosaamista on arvostavan ja läsnäolevan kohtaamisen lisäksi: Selkeä ja ammatillinen vuorovaikutus, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät sekä ohjausosaaminen. Ja kielet ottaisin tähän myös, jotta ei sisältö olisi pakollisen osan kanssa samaa.

Kotihoidossa toimimisen osalta kommentoin jo tuonne Ikääntyneen osaan, mutta tässäkin ajattelisin, että hoito- ja /tai palvelusuunnitelmaosaaminen kuvaa opiskelijan osaamista laajasti, eli kuinka osaa tunnistaa tarpeita, asettaa asiakas/potilaslähtöisiä tavoitteita, tuntee keinoja, kirjaa ja arvioi.
Kotihoidossa myös huoli-ilmoitukset ja ilmoitusvelvollisuus olisi tärkeitä.

Johanna Savunen & #183;6.9.2022 13:38

Sairaanhoidon ja huolenpidon tutkinnon osa on nyt päivitetty 31.8. olleessa työpajassa. Työ jatkuu 15.9. kaikille avoimessa työpajassa.

Johanna Savunen & #183;16.9.2022 14:00

Hei, 15.9.2022 työstetty versio julkaistu, työtä jatketaan pienryhmässä 29.9.. Muistathan ilmoittautua!

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.