13.10.2022 työstetty versio

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa ammattieettisiä periaatteita
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • huolehtii asiakasturvallisuudesta
 • noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontamääräystä 
 • noudattaa työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeita
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa työpaikan yhteisiä sääntöjä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti ja myönteisesti
 • kohtaa asiakkaan yksilönä
 • mukauttaa käyttäytymistään ja ilmaisuaan vuorovaikutustilanteissa
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja ja -tapoja vastaavaksi
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoa kohtaan
 • havaitsee ja vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • kirjaa ja dokumentoi asiakastyötä ohjeiden mukaisesti

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • havainnoi ja selvittää asiakkaan tarpeita, mielenkiinnon kohteita, vahvuuksia ja voimavaroja
 • suunnittelee työtään
 • suunnittelee työtään yhdessä työryhmän kanssa
 • sisällyttää suunnitelmaansa moniammatilliselta työryhmältä saadut ohjeet
 • arvioi suunnitelman toteutumista

Kasvun ja toimintakyvyn edistäminen elämänkulun eri vaiheissa

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa ihmisen kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
 • käyttää työssään tietoa ihmisen toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa.
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan tuen tarpeista
 • tukee asiakasta kehityksen osa-alueilla
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan terveyttä edistävistä suosituksista

Osallisuuden ja yhdessä toimimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa osallisuudesta
 • tukee ja kannustaa asiakasta toimimaan itsenäisesti
 • tukee ja kannustaa asiakasta itseä koskeviin valintoihin
 • ohjaa yhdessä toimimista
 • huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen 

Opiskelija

 • edistää asiakkaan omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • tukee asiakkaan mielen hyvinvointia
 • ohjaa ja avustaa liikkumiseen
 • ohjaa ja avustaa ulkoiluun
 • ohjaa ja avustaa ravitsemukseen
 • ohjaa ja avustaa riittävään lepoon
 • ohjaa ja avustaa puhtauden ja hygienian ylläpitoon
 • ohjaa ja avustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • ohjaa ja avustaa pukeutumisessa
 • huolehtii ympäristön esteettömyydestä
 • käyttää apuvälineitä ja teknologiaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa hygieniavaatimuksia työpaikan ohjeistuksen mukaisesti

Alan työmenetelmien käyttäminen asiakkaan ohjaamisessa

Opiskelija

 • suunnittelee asiakkaalle ohjattua toimintaa
 • käyttää asiakaslähtöisesti toiminnallisia menetelmiä
 • käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
 • käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja
 • mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia
 • tukee/vahvistaa asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään
 • luo mahdollisuuksia ja kannustaa oppimiseen arjen tilanteissa
 • työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti

Palveluista tiedottaminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista
 • käyttää työssään tietoa varhaisen puuttumisen merkityksestä
 • ilmoittaa työryhmälle havainnoistaan huolen herätessä kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti

Työkyvystä/työhyvinvoinnista huolehtiminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • käyttää tietoa fyysisestä, psyykkisestä ja kognitiivisesta kuormitusta aiheuttavista tekijöistä
 • huolehtii omasta työkyvystään työvuoron aikana
 • huolehtii omasta työkyvystään työajan ulkopuolella

Versio 8. 31.10.2022 HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

Toimintaa ohjaavien lakien, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija 

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • tunnistaa asiakkaan palveluohjausprosessin
 • käyttää tietoa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista

Työyhteisössä toimiminen

Opiskelija

 • noudattaa työpaikan ohjeita ja määräyksiä
 • toimii osana moniammatillista työryhmää
 • noudattaa työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita
 • tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
 • toimii ergonomisesti
 • varmistaa asiakasturvallisuuden
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä 
 • toimii ensiaputilanteissa
 • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita
 • kuuntelee asiakasta ja käyttää selkeää kieltä
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää tietoa asiakkaan kulttuurista, kielestä ja katsomuksesta

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja palveluissa
 • käyttää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työnsä suunnittelussa
 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaiden tarpeiden mukaan
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman 
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä
 • käyttää näyttöön perustuvia hoitotyön menetelmiä

Työn toteutus

Opiskelija

Päivittäiset toiminnot

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä
 • käyttää toimintakyvyn mittareita
 • tunnistaa asiakkaan voimavarat ja avun tarpeet
 • käyttää hyvinvointiteknologiaa työssään 
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä
 • ohjaa ja tukee asiakasta perusliikkumisessa
 • ohjaa ja tukee asiakasta peseytymisessä ja pukeutumisessa
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan ihon terveyteen liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta ihon hoidossa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja tukee asiakasta suun ja jalkojen hoidossa
 • huolehtii asiakkaan ympäristön siisteydestä ja vaatehuollosta
 • ohjaa ja tukee asiakasta ruokailussa
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta   
 • käyttää tietoa erityisruokavalioista
 • ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoiminnoissa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan eritystoimintaan liittyviä ongelmia
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia
 • hyödyntää kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä
 • tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarpeen
 • huolehtii asiakkaan riittävästä levosta ja unesta

Kansantautien hoitotyö                                                                                                                  

 • käyttää työssään tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta
 • käyttää työssään tietoa kansantautien aiheuttamista muutoksista elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa 
 • tunnistaa kansantautien riskitekijöitä
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia
 • motivoi asiakasta terveysliikuntaan sekä elämäntapamuutoksiin
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen
 • havainnoi asiakkaan elintoimintoja ja kansantautien aiheuttamia oireita
 • tunnistaa asiakkaan oireita ja elintoimintojen muutoksia
 • käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa
 • tulkitsee mittaustulokset ja toimii tulosten vaatimalla tavalla
 • toteuttaa asiakkaan kansantautien lääkkeetöntä hoitoa ja lääkehoitoa
 • motivoi asiakasta omahoitoon
 • käyttää hoitotyön auttamismenetelmiä
 • havainnoi asiakkaan kipua
 • arvioi asiakkaan kivun voimakkuutta eri menetelmien
 • käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä 
 • käyttää työssään tietoa elämän loppuvaiheen hoidon periaatteista

Työn arviointi

Opiskelija

 • tiedottaa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyvistä havainnoista
 • dokumentoi asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyviä havaintoja  
 • arvioi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista

Lääkehoito omana tutkinnon osanaan

Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

13.10.2022 työstetty versio

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa ammattieettisiä periaatteita
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • huolehtii asiakasturvallisuudesta
 • noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontamääräystä 
 • noudattaa työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeita
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa työpaikan yhteisiä sääntöjä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti ja myönteisesti
 • kohtaa asiakkaan yksilönä
 • mukauttaa käyttäytymistään ja ilmaisuaan vuorovaikutustilanteissa
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja ja -tapoja vastaavaksi
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoa kohtaan
 • havaitsee ja vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • kirjaa ja dokumentoi asiakastyötä ohjeiden mukaisesti

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • havainnoi ja selvittää asiakkaan tarpeita, mielenkiinnon kohteita, vahvuuksia ja voimavaroja
 • suunnittelee työtään
 • suunnittelee työtään yhdessä työryhmän kanssa
 • sisällyttää suunnitelmaansa moniammatilliselta työryhmältä saadut ohjeet
 • arvioi suunnitelman toteutumista

Kasvun ja toimintakyvyn edistäminen elämänkulun eri vaiheissa

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa ihmisen kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
 • käyttää työssään tietoa ihmisen toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa.
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan tuen tarpeista
 • tukee asiakasta kehityksen osa-alueilla
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan terveyttä edistävistä suosituksista

Osallisuuden ja yhdessä toimimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa osallisuudesta
 • tukee ja kannustaa asiakasta toimimaan itsenäisesti
 • tukee ja kannustaa asiakasta itseä koskeviin valintoihin
 • ohjaa yhdessä toimimista
 • huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen 

Opiskelija

 • edistää asiakkaan omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • tukee asiakkaan mielen hyvinvointia
 • ohjaa ja avustaa liikkumiseen
 • ohjaa ja avustaa ulkoiluun
 • ohjaa ja avustaa ravitsemukseen
 • ohjaa ja avustaa riittävään lepoon
 • ohjaa ja avustaa puhtauden ja hygienian ylläpitoon
 • ohjaa ja avustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • ohjaa ja avustaa pukeutumisessa
 • huolehtii ympäristön esteettömyydestä
 • käyttää apuvälineitä ja teknologiaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa hygieniavaatimuksia työpaikan ohjeistuksen mukaisesti

Alan työmenetelmien käyttäminen asiakkaan ohjaamisessa

Opiskelija

 • suunnittelee asiakkaalle ohjattua toimintaa
 • käyttää asiakaslähtöisesti toiminnallisia menetelmiä
 • käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
 • käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja
 • mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia
 • tukee/vahvistaa asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään
 • luo mahdollisuuksia ja kannustaa oppimiseen arjen tilanteissa
 • työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti

Palveluista tiedottaminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista
 • käyttää työssään tietoa varhaisen puuttumisen merkityksestä
 • ilmoittaa työryhmälle havainnoistaan huolen herätessä kasvatusalan, sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti

Työkyvystä/työhyvinvoinnista huolehtiminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • käyttää tietoa fyysisestä, psyykkisestä ja kognitiivisesta kuormitusta aiheuttavista tekijöistä
 • huolehtii omasta työkyvystään työvuoron aikana
 • huolehtii omasta työkyvystään työajan ulkopuolella

Versio 8. 31.10.2022 HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

Toimintaa ohjaavien lakien, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija 

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • tunnistaa asiakkaan palveluohjausprosessin
 • käyttää tietoa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista

Työyhteisössä toimiminen

Opiskelija

 • noudattaa työpaikan ohjeita ja määräyksiä
 • toimii osana moniammatillista työryhmää
 • noudattaa työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita
 • tunnistaa työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
 • toimii ergonomisesti
 • varmistaa asiakasturvallisuuden
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä 
 • toimii ensiaputilanteissa
 • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita
 • kuuntelee asiakasta ja käyttää selkeää kieltä
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää tietoa asiakkaan kulttuurista, kielestä ja katsomuksesta

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja palveluissa
 • käyttää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työnsä suunnittelussa
 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaiden tarpeiden mukaan
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman 
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä
 • käyttää näyttöön perustuvia hoitotyön menetelmiä

Työn toteutus

Opiskelija

Päivittäiset toiminnot

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä
 • käyttää toimintakyvyn mittareita
 • tunnistaa asiakkaan voimavarat ja avun tarpeet
 • käyttää hyvinvointiteknologiaa työssään 
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä
 • ohjaa ja tukee asiakasta perusliikkumisessa
 • ohjaa ja tukee asiakasta peseytymisessä ja pukeutumisessa
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan ihon terveyteen liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta ihon hoidossa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja tukee asiakasta suun ja jalkojen hoidossa
 • huolehtii asiakkaan ympäristön siisteydestä ja vaatehuollosta
 • ohjaa ja tukee asiakasta ruokailussa
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta   
 • käyttää tietoa erityisruokavalioista
 • ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoiminnoissa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan eritystoimintaan liittyviä ongelmia
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia
 • hyödyntää kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä
 • tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarpeen
 • huolehtii asiakkaan riittävästä levosta ja unesta

Kansantautien hoitotyö                                                                                                                  

 • käyttää työssään tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta
 • käyttää työssään tietoa kansantautien aiheuttamista muutoksista elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa 
 • tunnistaa kansantautien riskitekijöitä
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia
 • motivoi asiakasta terveysliikuntaan sekä elämäntapamuutoksiin
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen
 • havainnoi asiakkaan elintoimintoja ja kansantautien aiheuttamia oireita
 • tunnistaa asiakkaan oireita ja elintoimintojen muutoksia
 • käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa
 • tulkitsee mittaustulokset ja toimii tulosten vaatimalla tavalla
 • toteuttaa asiakkaan kansantautien lääkkeetöntä hoitoa ja lääkehoitoa
 • motivoi asiakasta omahoitoon
 • käyttää hoitotyön auttamismenetelmiä
 • havainnoi asiakkaan kipua
 • arvioi asiakkaan kivun voimakkuutta eri menetelmien
 • käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä 
 • käyttää työssään tietoa elämän loppuvaiheen hoidon periaatteista

Työn arviointi

Opiskelija

 • tiedottaa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyvistä havainnoista
 • dokumentoi asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyviä havaintoja  
 • arvioi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista

Lääkehoito omana tutkinnon osanaan

Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

29.9.2022 työpajassa työstetty versio:

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN?

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa ammattieettisiä periaatteita
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • huolehtii asiakasturvallisuudesta
 • Noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontamääräystä 
 • noudattaa työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeita
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan ellei ole omana kokonaisuutenaan -> ks. viimeinen otsikko
 • noudattaa työaikoja?
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostaen!
 • kohtaa asiakkaan yksilönä
 • mukauttaa käyttäytymistään ja ilmaisuaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoa kohtaan
 • havaitsee ja vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja ja -tapoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää selkokieltä, puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä asiakaslähtöisesti
 • ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • havainnoi ja selvittää asiakkaan tarpeita, mielenkiinnon kohteita, vahvuuksia ja voimavaroja
 • suunnittelee työtään
 • suunnittelee työtään yhdessä työryhmän kanssa
 • sisällyttää suunnitelmaansa moniammatilliselta työryhmältä saadut ohjeet
 • arvioi suunnitelman toteutumista

Työn toteuttaminen

 • noudattaa työpaikan päiväjärjestystä
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • raportoi ja dokumentoi suunnitelman toteutumista
 • tekee työnsä asiakkaalle laadittujen tavoitteiden mukaisesti

Kasvun ja kehityksen tukeminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa ihmisen kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
 • käyttää työssään tietoa ihmisen toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa.
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan tuen tarpeista
 • tunnistaa asiakkaan vahvuuksia ja tuen tarpeita kehityksen osa-alueilla
 • tukee asiakasta kehityksen osa-alueilla
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan terveyttä edistävistä suosituksista
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta

Osallisuuden ja yhdessä toimimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa osallisuudesta
 • tukee ja kannustaa asiakasta toimimaan itsenäisesti
 • tukee ja kannustaa asiakasta itseä koskeviin valintoihin
 • ohjaa yhdessä toimimista
 • huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen 

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään
 • edistää asiakkaan omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • tukee asiakkaan mielen hyvinvointia
 • ohjaa ja avustaa liikkumiseen
 • ohjaa ja avustaa ulkoiluun
 • ohjaa ja avustaa ravitsemukseen
 • ohjaa ja avustaa riittävään lepoon
 • ohjaa ja avustaa puhtauden ja hygienian ylläpitoon
 • ohjaa ja avustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • ohjaa ja avustaa pukeutumisessa
 • huolehtii ympäristön esteettömyydestä
 • käyttää apuvälineitä ja teknologiaa
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa hygieniavaatimuksia

Alan työmenetelmien käyttäminen asiakkaan ohjaamisessa

Opiskelija

 • suunnittelee asiakkaalle ohjattua toimintaa
 • käyttää asiakaslähtöisesti toiminnallisia menetelmiä
 • käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
 • käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja
 • mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia
 • tukee/vahvistaa asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään
 • luo mahdollisuuksia ja kannustaa oppimiseen arjen tilanteissa
 • työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti

Palveluista tiedottaminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista
 • käyttää työssään tietoa varhaisen puuttumisen merkityksestä
 • ilmoittaa työryhmälle havainnoistaan huolen herätessä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti

Työkyvystä huolehtiminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • käyttää tietoa fyysistä, eettistä ja kognitiivista kuormitusta aiheuttavista tekijöistä
 • huolehtii omasta työkyvystään työvuoron aikana
 • huolehtii omasta työkyvystään työajan ulkopuolella

15.9.2022 työpajassa työstetty versio Kasvun ja osallisuuden edistäminen?:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 •  huolehtii asiakasturvallisuudesta
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa hygieniavaatimuksia 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • mahdollistaa positiivisen palvelukokemuksen  – subjektiivinen kokemus – miten voidaan mitata ja arvioida ja näyttää toteen, että asiakas kokee tilanteen positiivisesti? esim. toiset lapset ja vanhemmat halajavat retkille ja toiset eivät haluaisi sitä lainkaan
 •  mukauttaa käyttäytymistään vuorovaikutustilanteessa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee ja vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja ja -tapoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää selkokieltä, puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä asiakaslähtöisesti
 • ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • havainnoi ja selvittää asiakkaan tarpeita, mielenkiinnon kohteita, vahvuuksia ja voimavaroja
 • suunnittelee työtään itsenäisesti
 • suunnittelee työtään yhdessä työryhmän kanssa
 • sisällyttää suunnitelmaansa moniammatilliselta työryhmältä saadut ohjeet
 • arvioi suunnitelman toteutumista

Työn toteuttaminen

 • noudattaa työpaikan päiväjärjestystä
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • raportoi ja dokumentoi suunnitelman toteutumista
 • tekee työnsä asiakkaalle laadittujen tavoitteiden mukaisesti

Kasvun ja kehityksen tukeminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
 • käyttää työssään tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa.
 •  tunnistaa asiakkaan vahvuuksia ja tuen tarpeita fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
 • tukee asiakasta fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
 • käyttää työssään tietoa ihmisen toimintaan vaikuttavista psykologisista tekijöistä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta

 Osallisuuden ja yhdessä toimimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa osallisuudesta
 • tukee asiakkaan toimijuutta ja valintojen tekemistä
 • ohjaa yhdessä toimimista
 • huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan
 • hyödyntää alan menetelmiä osallisuuden edistämisessä
 • toimii haasteellisissa ja ristiriitatilanteissa rakentavasti yhdessä toimimista edistäen

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen (vai tukeminen)

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään
 • edistää asiakkaan omatoimisuutta
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia turvalliseen ja säännölliseen liikkumiseen
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia turvalliseen ja säännölliseen ulkoiluun.
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia terveelliseen ravitsemukseen
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia riittävään lepoon
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia puhtauden ja hygienian ylläpitoon
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta pukeutumisessa
 • käyttää apuvälineitä ja teknologiaa asiakaslähtöisesti
 • huolehtii ympäristön puhtaudesta, viihtyisyydestä ja esteettömyydestä

Alan työmenetelmien käyttäminen asiakkaan ohjaamisessa

Opiskelija

 • suunnittelee asiakkaalle ohjattua toimintaa
 • käyttää asiakaslähtöisesti toiminnallisia menetelmiä kasvun ja osallisuuden edistämisessä
 • käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
 • käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja
 • mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia
 • tukee/vahvistaa asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään
 • luo mahdollisuuksia oppimiseen arjen tilanteissa ja kannustaa oppimiseen
 • työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti

Palveluista tiedottaminen

Opiskelija

 •  käyttää työssään tietoa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista
 • osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen

Ammattilaisena kehittyminen

 • käyttää työssään vahvuuksiaan
 • pyytää palautetta työskentelystään
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan

30.8.2022 työpajassa työstettu versio Kasvun ja osallisuuden edistäminen?

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 •  huolehtii asiakasturvallisuudesta
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • mahdollistaa positiivisen palvelukokemuksen
 •  mukauttaa käyttäytymistään vuorovaikutustilanteessa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee ja vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja ja -tapoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää selkokieltä, puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä asiakaslähtöisesti
 • ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • havainnoi ja selvittää asiakkaan tarpeita, vahvuuksia ja voimavaroja
 • suunnittelee työnsä yhdessä työryhmän kanssa
 • tekee työnsä asiakkaalle laadittujen tavoitteiden mukaisesti
 • arvioi suunnitelman toteutumista
 •  noudattaa työpaikan päiväjärjestystä
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • raportoi ja dokumentoi suunnitelman toteutumista
 •  

Kasvun ja kehityksen tukeminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
 • käyttää työssään tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa.
 •  tunnistaa asiakkaan vahvuuksia ja tuen tarpeita fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
 • tukee asiakasta fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
 • huomioi työssään ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta

Alan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien käyttäminen asiakkaan ohjaamisessa

Opiskelija

 • suunnittelee asiakkaalle ohjattua toimintaa
 • käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
 • käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja
 • käyttää asiakaslähtöisiä toiminnallisia menetelmiä kasvun ja oppimisen edistämisessä
 • mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia
 • tukee/vahvistaa asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään
 • luo mahdollisuuksia oppimiseen arjen tilanteissa ja kannustaa oppimiseen
 • työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti

 Osallisuuden ja yhdessä toimimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa osallisuudesta
 • tukee asiakkaan toimijuutta ja valintojen tekemistä
 • ohjaa yhdessä toimimista
 • huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan
 • käyttää toiminnallisia menetelmiä asiakaslähtöisesti
 • hyödyntää taiteen tai kulttuurin mahdollisuuksia osallisuuden edistämisessä
 • toimii haasteellisissa ja ristiriitatilanteissa rakentavasti yhdessä toimimista edistäen

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen vai tukeminen

Luetellaanko tähän kaikki päivittäiset toiminnot?

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään
 • edistää asiakkaan omatoimisuutta
 • ohjaa ja avustaa vai tukee asiakasta päivittäisissä toiminnoissa
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia turvalliseen ja säännölliseen liikkumiseen
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia turvalliseen ja säännölliseen ulkoiluun.
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia terveelliseen ravitsemukseen
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia riittävään lepoon
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia puhtauden ja hygienian ylläpitoon
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta pukeutumisessa
 • (Käytetäänkö verbinä ohjaamista, tukemista, mahdollisuuksien luomista, avustamista?)
 • käyttää apuvälineitä ja teknologiaa asiakaslähtöisesti
 • huolehtii ympäristön puhtaudesta, viihtyisyydestä ja esteettömyydestä

Palveluista tiedottaminen

Opiskelija

 •  käyttää työssään tietoa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista
 • osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen

Ammatillinen kasvu?

versio kesäkuu 2022 KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN?

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • toimii ergonomisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia 
 • työskentelee kestävän kehityksen

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • huomioi asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet
 • huomioi työpaikan päivän kulun
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä
 • toimii suunnitelmansa mukaisesti
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan

Kasvun ja kehityksen tukeminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
 • huomioi työssään asiakkaan vahvuudet fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
 • huomioi työssään asiakkaan tuen tarpeet fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
 • huomioi työssään ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta

Alan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien käyttäminen / Ohjaustaidot

Opiskelija

 • mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia
 • tukee asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään
 • käyttää asiakaslähtöisiä toiminnallisia menetelmiä kasvun ja oppimisen edistämisessä
 • hyödyntää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
 • luo mahdollisuuksia oppimiseen arjen tilanteissa ja kannustaa oppimiseen
 • työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti

Osallistumisen ja yhdessä toimimisen edistäminen

Opiskelija

 • hyödyntää työssään tietoa osallisuudesta
 • tukee asiakkaan toimijuutta ja valintojen tekemistä
 • ohjaa yhdessä toimimista ja työryhmän toimintaa
 • huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan
 • näyttää toiminnallisia menetelmiä asiakaslähtöisesti
 • hyödyntää taiteen tai kulttuurin mahdollisuuksia osallisuuden edistämisessä
 • toimii haasteellisissa ja ristiriitatilanteissa rakentavasti yhdessä toimimista edistäen

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään
 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta ruokailussa
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • edistää asiakkaan omatoimisuutta
 • ohjaa ja luo mahdollisuuksia turvalliseen ja säännölliseen liikkumiseen
 • hyödyntää apuvälineitä ja teknologiaa asiakaslähtöisesti
 • huolehtii ympäristön puhtaudesta, viihtyisyydestä ja toimivuudesta  

Palveluista tiedottaminen

Opiskelija

 • antaa asiakkaalle ja lähiverkostolle tietoa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palveluiden käytössä
 • osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen

Versio 7. HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN 29.9.-22 

Otsikko? Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen  

Toimintaa ohjaavien lakien, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen. 

Opiskelija  

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan 
 • Noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita  
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti (puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle tämä sisältyy omavalvontamääräyksiin)( ennakoi työssään väkivallan uhkaa )  
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn  ”varmistaa asiakkaiden turvallisuuden 
 • toimii ergonomisesti, työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita noudattaen ja työhyvinvointia edistäen   
 • Huomioi ja suunnittelee työtehtävät, työympäristön, työprosessit ja oman työskentelynsä terveellisyyden, turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta (ergonomia)” 
 • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti  
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  

Otsikko? Ammatillinen vuorovaikutus – ONKO OTSIKKO HYVÄ? VAI KOHTAAMINEN? 

Opiskelija 

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti 
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa 
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan 
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään 
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa 
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat 
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena 
 • Suomen / ruotsin kielen riittävä osaaminen? 
 • Toimii osana moniammatillista työryhmää 
 • Havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja mahdollistaa eri tapoja ilmaista itseään 

Työn suunnitteleminen   

Opiskelija 

 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja huolenpidossa 
 • hyödyntää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työnsä suunnittelussa 
 • Suunnittelee työtehtävät asiakaslähtöisesti 
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman  
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä 
 • arvioi riskejä työtilanteissa ja suunnittelee työskentelyn vaara- ja kuormitustekijät huomioiden 

Otsikko? 

Opiskelija 

Työotsikko: Otsikko puuttuu 

Toimintakyvyn tukemisen prosessi??? 

 • arvioi asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä huomioiden toimintakyvyn eri ulottuvuudet  
 • käyttää soveltuvia toimintakyvyn mittareita,  esim. RAI-mittaristoa  
 • tunnistaa asiakkaan voimavarat ja avun tarpeet 
 • tukee asiakkaan toimintakykyä voimavaralähtöisesti osana moniammatillista työryhmää  
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä 
 •  
 • toimii näyttöön perustuvia menetelmiä käyttäen 
 • tukee asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia  
 •         

Ohjaa ja kannustaa asiakasta toiminnallisuuteen  

 • ohjaa asiakkaalle soveltuvaa terveysliikuntaa ja mahdollistaa ulkoilun  
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia  
 • hyödyntää kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä eri toiminnallisia menetelmiä käyttäen 

Asiakkaan ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti hänen toimintakykynsä huomioiden 

 • ohjaa ja tukee asiakasta suoriutumaan voimavaralähtöisesti  peseytymisestä ja pukeutumisesta 
 • ohjaa ja tukee asiakasta suoriutumaan voimavaralähtöisesti perusliikkumisessa 
 • ohjaa ja tukee asiakasta suoriutumaan voimavaralähtöisesti suun ja jalkojen hoidossa 
 • ohjaa ja tukee asiakasta ruokailussa huomioiden erityisruokavaliot 
 • ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoiminnoissa 
 • Huolehtii asiakkaan riittävästä levosta ja unesta  
 • Harkittavaksi: huomioi asiakkaan seksuaalisuuden / toimii sukupuolisensitiivisesti ?? 
 • Harkittavaksi: ympäristön siisteyteen liittyvät asiat ja vaatehuolto 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia 
 • ohjaa ja auttaa asiakasta suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyvissä ongelmissa 
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta    
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan eritystoimintaan liittyviä ongelmia  
 • tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarpeen  
 •  

Kansantautien hoitotyö ???-> TÄHÄN JÄIMME!29.9-22 

 • Osoittaa ymmärtävänsä terveen ihmisen rakenteen ja elimistön toiminnan  
 • Osoittaa ymmärtävänsä kansantautien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa  
 • Tunnistaa ja ehkäisee kansantautien riskitekijöitä 
 • Motivoi asiakasta omahoitoon, terveysliikuntaan sekä elämäntapamuutoksiin 
 • Havainnoi asiakkaan elintoimintojen muutoksia  
 • Tunnistaa asiakkaan  elintoimintoja muutoksia  
 • Käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa 
 • Tulkitsee asiakkaasta tekemänsä havainnot ja mittaukset 
 • Toimii saamiensa tulosten vaatimalla tavalla??? 
 • Havainnoi asiakkaan kansantautien aiheuttamia oireita?? 
 • Tunnistaa asiakkaan kansantautien oireiden vaikutuksia toimintakykyyn? 
 • Osoittaa ymmärtävänsä kansantautien vaikutuksen terveyteen ja hyvinvointiin 
 • Toteuttaa kansantautien lääkkeetöntä ja lääkehoitoa 
 •  
 • katetrointi, liman imeminen, (haavanhoito?), lääkkeellisen hapen anto, (avanteen hoito ja –ohjaus?) 
 • Osoittaa ymmärtävänsä /Kertoo / kertakatetroinnin periaatteet??? 
 •  
 • Havainnoi asiakkaan kipua  
 • Arvioi asiakkaan kivun voimakkuutta eri menetelmien 
 • Käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä  
 •  
 • Osoittaa ymmärtävänsä elämän loppuvaiheen hoidon  periaatteet 
 •  
 • Toimii ensiaputilanteissa 
 •  
 • Dokumentoi asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyviä havaintoja   
 • Tiedottaa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyvistä havainnoista 
 • Käyttää hyvinvointiteknologiaa työssään  
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä  
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä 

Otsikko? 

Opiskelija 

 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut, etuudet sekä kolmannen sektorin palvelut  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan hoito- ja palveluketjun 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä  

Lääkehoito omana tutkinnon osanaan 


Versio 6. 15.9. HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN  

Otsikko? Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen  

Toimintaa ohjaavien lakien, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen. 

Opiskelija  

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan 
 • Noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita  
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti (puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle tämä sisältyy omavalvontamääräyksiin)( ennakoi työssään väkivallan uhkaa )  
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden 
 • toimii ergonomisesti, työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita noudattaen ja työhyvinvointia edistäen   
 • Huomioi ja suunnittelee työtehtävät, työympäristön, työprosessit ja oman työskentelynsä terveellisyyden, turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta (ergonomia)” 
 • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti  
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  

Otsikko? Ammatillinen vuorovaikutus – ONKO OTSIKKO HYVÄ? VAI KOHTAAMINEN? 

Opiskelija 

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti 
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa 
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan 
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään 
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa 
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat 
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena 
 • Toimii osana moniammatillista työryhmää 
 • Havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja mahdollistaa eri tapoja ilmaista itseään 

Työn suunnitteleminen   

Opiskelija 

 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja huolenpidossa 
 • hyödyntää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työnsä suunnittelussa 
 • Suunnittelee työtehtävät asiakaslähtöisesti 
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman  
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä 
 • arvioi riskejä työtilanteissa ja suunnittelee työskentelyn vaara- ja kuormitustekijät huomioiden 

Otsikko? 

Opiskelija 

Työotsikko: Otsikko puuttuu 

 • osoittaa ymmärtävänsä terveen ihmisen rakenteen ja elimistön toiminnan  
 • Osoittaa ymmärtävänsä kansantautien (ehdotuksia: diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, muistisairaudet, mielenterveyden haasteet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, syöpäsairaudet) aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa  
 • tunnistaa ja ehkäisee kansantautien riskitekijöitä 
 • motivoi asiakasta omahoitoon, terveysliikuntaan sekä elämäntapamuutoksiin 

Toimintakyvyn tukemisen prosessi 

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä huomioiden toimintakyvyn eri ulottuvuudet  
 • käyttää soveltuvia toimintakyvyn mittareita,  esim. RAI-mittaristoa  
 • tunnistaa asiakkaan voimavarat ja avun tarpeet 
 • tukee asiakkaan toimintakykyä voimavaralähtöisesti osana moniammatillista työryhmää  
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä 
 •  
 • toimii näyttöön perustuvia menetelmiä käyttäen 
 • tukee asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia  
 •         

Ohjaa ja kannustaa asiakasta toiminnallisuuteen  

 • ohjaa asiakkaalle soveltuvaa terveysliikuntaa ja mahdollistaa ulkoilun  
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia  
 • hyödyntää kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä eri toiminnallisia menetelmiä käyttäen 

Asiakkaan ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti hänen toimintakykynsä huomioiden 

 • ohjaa ja tukee asiakasta suoriutumaan voimavaralähtöisesti  peseytymisestä ja pukeutumisesta 
 • ohjaa ja tukee asiakasta suoriutumaan voimavaralähtöisesti perusliikkumisessa 
 • ohjaa ja tukee asiakasta suoriutumaan voimavaralähtöisesti suun ja jalkojen hoidossa 
 • ohjaa ja tukee asiakasta ruokailussa huomioiden erityisruokavaliot 
 • ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoiminnoissa 
 • Huolehtii asiakkaan riittävästä levosta ja unesta  
 • Harkittavaksi: huomioi asiakkaan seksuaalisuuden / toimii sukupuolisensitiivisesti ?? 
 • Harkittavaksi: ympäristön siisteyteen liittyvät asiat ja vaatehuolto 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia 
 • ohjaa ja auttaa asiakasta suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyvissä ongelmissa 
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta    
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan eritystoimintaan liittyviä ongelmia  
 • tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarpeen  
 •  

Kansantautien hoitotyö ja lääkehoito  

 • Tarkkailee, mittaa ja kirjaa asiakkaan elintoimintoja  
 • Tulkitsee tekemänsä mittaukset ja havainnot ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
 • osoittaa ymmärtävänsä kansantautien vaikutuksen terveyteen ja hyvinvointiin 
 • tarkkailee asiakkaan sairauksien oireita ja raportoi havainnoistaan moniammatillisessa työryhmässä 
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa 
 • osoittaa tuntevansa keskeisimmät kansantautien lääkeaineryhmät ja riskilääkkeet 
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia, haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia 
 • tarkkailee asiakkaan kipua   
 • käyttää erilaisia kivunlievitysmenetelmiä  
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen hoidon keskeiset periaatteet ja osallistuu sen toteuttamiseen 
 • antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa 
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja   
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja   
 • arvioi asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista? 
 • hyödyntää hyvinvointiteknologiaa työssään  
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä  
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä 

Otsikko? 

Opiskelija 

 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut, etuudet sekä kolmannen sektorin palvelut  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan hoito- ja palveluketjun 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä  

5. versio 31.8.2022

HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

Otsikko? Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Toimintaa ohjaavien lakien, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen.

Opiskelija 

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • Noudattaa itsemääräämisoikeutta
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti (puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle tämä sisältyy omavalvontamääräyksiin)( ennakoi työssään väkivallan uhkaa ) 
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn 
 • toimii ergonomisesti, työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita noudattaen ja työhyvinvointia edistäen  
 • Huomioi ja suunnittelee työtehtävät, työympäristön, työprosessit ja oman työskentelynsä terveellisyyden, turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta (ergonomia)”
 • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

Otsikko? Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • Suomen / ruotsin kielen riittävä osaaminen?
 • Toimii osana moniammatillista työryhmää
 • Havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja mahdollistaa eri tapoja ilmaista itseään

Työn suunnitteleminen  

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja huolenpidossa
 • hyödyntää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työnsä suunnittelussa
 • Suunnittelee työtehtävät asiakaslähtöisesti
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman 
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä
 • arvioi riskejä työtilanteissa ja suunnittelee työskentelyn vaara- ja kuormitustekijät huomioiden

Otsikko?

Opiskelija

Työotsikko: Otsikko puuttuu

 • osoittaa ymmärtävänsä terveen ihmisen rakenteen ja elimistön toiminnan
 • tuntee kansantautien (ehdotuksia: diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, keuhkosairaudet, muistisairaudet, depressio, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, syöpäsairaudet) aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa 
 • tunnistaa ja ehkäisee kansantautien riskitekijöitä
 • motivoi asiakasta omahoitoon, terveysliikuntaan sekä elämäntapamuutoksiin

Toimintakyvyn tukemisen prosessi

 • arvioi asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä huomioiden toimintakyvyn eri ulottuvuudet
 • käyttää soveltuvia toimintakyvyn mittareita,  esim. RAI-mittaristoa
 • tunnistaa asiakkaan voimavarat ja avun tarpeet
 • tukee asiakkaan toimintakykyä voimavaralähtöisesti osana moniammatillista työryhmää
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
 •  
 • toimii näyttöön perustuvia menetelmiä käyttäen
 • tukee asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia
 •        

Ohjaa ja kannustaa asiakasta toiminnallisuuteen

 • ohjaa asiakkaalle soveltuvaa terveysliikuntaa ja mahdollistaa ulkoilun
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia
 • hyödyntää kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä eri toiminnallisia menetelmiä käyttäen

Asiakkaan ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti hänen toimintakykynsä huomioiden

 • ohjaa ja tukee asiakasta selviytymään/ suoriutumaan voimavaralähtöisesti
  • peseytymisestä ja pukeutumisesta
  • perusliikkumisessa
  • suun hoidossa
  • jalkojen hoidossa
  • TÄMÄ KESKEN
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyvissä ongelmissa
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta   
 • ohjaa ja tukee asiakasta ruokailussa huomioiden erityisruokavaliot
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan eritystoimintaan liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoimintaan liittyvissä ongelmissa
 • tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarpeen
 • huolehtii asiakkaan riittävästä levosta
 • huomioi asiakkaan seksuaalisuuden
 •  

Kansantautien hoitotyö ja lääkehoito

 • Tarkkailee, mittaa ja kirjaa asiakkaan elintoimintoja ja osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla
 • osoittaa ymmärtävänsä kansantautien vaikutuksen terveyteen ja hyvinvointiin
 • tarkkailee asiakkaan sairauksien oireita ja raportoi havainnoistaan moniammatillisessa työryhmässä
 • Tähän toivomme aukikirjoitettavaksi myös pienet hoitotoimenpiteet, kuten katetrointi, liman imeminen, haavanhoito, avanteen hoito ja -ohjaus jne
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa
 • osoittaa tuntevansa keskeisimmät kansantautien lääkeaineryhmät ja riskilääkkeet
 •  
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia, haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia
 • tarkkailee asiakkaan kipua 
 •         käyttää erilaisia kivunlievitysmenetelmiä 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen hoidon keskeiset periaatteet ja osallistuu sen toteuttamiseen
 • antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja  
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja  
 • arvioi asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista?
 • hyödyntää hyvinvointiteknologiaa työssään 
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä

Otsikko?

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut, etuudet sekä kolmannen sektorin palvelut
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan hoito- ja palveluketjun
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä 

Lääkehoito omana tutkinnon osanaan

4. versio 29.8.2022

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen?

Otsikko? Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan 
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti (puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle tämä sisältyy omavalvontamääräyksiin)( ennakoi työssään väkivallan uhkaa ) 
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn 
 • toimii ergonomisesti, työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita noudattaen ja työhyvinvointia edistäen  
 • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

Otsikko? Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena

Otsikko? Työn suunnitteleminen  

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja huolenpidossa
 • hyödyntää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työnsä suunnittelussa
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman 
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä

Otsikko?

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä terveen ihmisen rakenteen ja elimistön toiminnan
 • tuntee kansantautien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa 
 • tunnistaa ja ehkäisee kansantautien riskitekijöitä
 • tunnistaa ja havainnoi asiakkaan terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä
 • tukee asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia
 • motivoi asiakasta omahoitoon sekä elämäntapamuutoksiin
 • ohjaa ja tukee asiakasta päivittäisissä toiminnoissa vai otsikkotasolle??
 • tukee asiakkaan toimintakykyä (ohjaa ja kannustaa asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä ??)
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta toiminnallisuuteen
 • ohjaa asiakkaalle soveltuvaa liikuntaa ja mahdollistaa ulkoilun
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia
 • hyödyntää kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä
 • hyödyntää hyvinvointiteknologiaa työssään 
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä
 • ohjaa ja tukee asiakasta peseytymisessä ja pukeutumisessa
 • ohjaa ja tukee asiakasta suun hoidossa
 • ohjaa ja tukee asiakasta jalkojen hoidossa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyvissä ongelmissa
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta   
 • ohjaa ja tukee asiakasta ruokailussa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan eritystoimintaan liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoimintaan liittyvissä ongelmissa
 • tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarpeen
 • huolehtii asiakkaan riittävästä levosta
 • huomioi asiakkaan seksuaalisuuden
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja
 • osoittaa ymmärtävänsä kansantautien vaikutuksen terveyteen ja hyvinvointiin
 • tarkkailee asiakkaan sairauksien oireita
 • tarkkailee asiakkaan kipua 
 • käyttää erilaisia kivunlievitysmenetelmiä 
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia, haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen hoidon periaatteet
 • antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja  
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja  
 • arvioi asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista?

Otsikko?

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut, etuudet sekä kolmannen sektorin palvelut
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan hoito- ja palveluketjun
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä 

Lääkehoito omana tutkinnon osanaan

3. versio 22.6.2022

HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN ?

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia 
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • tukee asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta
 • käyttää vuorovaikutustilanteissa selkokieltä ja tarvittaessa hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • käyttää työssään tieto­ ja viestintätekniikkaa asiakaslähtöisesti
 • kunnioittaa perheiden moninaisuutta hyödyntäen tietoa perheiden moninaisuudesta ja perhekulttuureista
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • toimii sukupuolisensitiivisesti

Työn suunnitteleminen  

Opiskelija

 • osallistuu asiakaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • toimii asiakaskohtaisen suunnitelman mukaan
 • arvioi asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan viikoittaiset suunnitelmat 
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen

Opiskelija

 • tuntee/ osoittaa ymmärtävänsä? terveen ihmisen rakenteen ja toiminnan
 • tuntee yleisempien sairauksien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa 
 • tunnistaa ja ehkäisee kansanterveydellisiä riskejä
 • tarkkailee elintoimintoja ja sairauksien oireita
 • havainnoi asiakkaan toimintakykyä
 • tukee ja ohjaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavia päivittäisissä toiminnoissa
 • toteuttaa mielenterveys- ja päihdesairauksia sairastavien hoitoa
 • huomioi asiakkaan seksuaaliterveyden 
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa??
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia, haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia??
 • tukee ja edistää asiakkaan toimintakykyä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • arvioi asiakkaan toimintakyvyn ja valitsee hänen toimintakykyään tukevan auttamistavan ja apuvälineen
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä  
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä ja huollossa
 • toteuttaa suun perushoitoa
 • toteuttaa jalkojen perushoitoa
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia    
 • toteuttaa asiakkaan ravitsemushoitoa 
 • motivoi ja ohjaa asiakasta ravitsemuksessa
 • huomioi asiakkaan unen ja levon tarpeen (ja tarjoaa joitain keinoja unen ja levon puutteisiin ?)
 • tarkkailee asiakkaan kipua ja käyttää erilaisia kivunlievitysmenetelmiä 
 • motivoi asiakasta terveyttä ja hyvinvointia edistävään omahoitoon sekä elämäntapamuutoksiin
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä 
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toteuttaa palliatiivista -ja saattohoitoa työryhmän jäsenenä
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja  
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja  

Palveluista tiedottaminen

Opiskelija

 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä ja huollossa  
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaan hoito- ja palveluketjun
 • antaa asiakkaalle tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista työryhmän jäsenenä
 • ohjaa asiakasta palveluiden käytössä

Osallisuuden edistäminen

Opiskelija

 • ohjaa ja kannustaa asiakasta toiminnallisuuteen ja tukee osallisuutta  
 • ohjaa asiakkaalle soveltuvaa liikuntaa ja mahdollistaa ulkoilun
 • käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan sekä tarjoaa uusia osallistumisen mahdollisuuksia
 • hyödyntää hyvinvointiteknologiaa työssään 

Työskentelyn arvioiminen

Opiskelija

 • arvioi omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään
 • antaa palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta 

Lääkehoito omana tutkinnon osanaan

 

2. Luonnos 14.6.2022

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat

Työn suunnittelu  

 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä
 • huomioi asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet
 • huomioi työpaikan päivän kulun
 • toimii suunnitelmansa mukaisesti
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan

Työn toteutus  

 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä 
 • tunnistaa, ja ehkäisee kansanterveydellisiä riskejä ja tapaturmia 
 • motivoi asiakasta terveyttä ja hyvinvointia edistävään omahoitoon sekä elämäntapamuutoksiin 
 • edistää erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä turvallisuutta ja hyvinvointia 
 • toteuttaa perushoitoa ja huolenpitoa asiakas- ja tarvelähtöisesti 
 • soveltaa työssään näyttöön perustuvia käytäntöjä 
 • tuntee terveen ihmisen rakenteen ja toiminnan sekä perusliikkumisen avustamisen periaatteet 
 • tuntee sairauksien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa 
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja ja oireita sekä toimintakykyä, kirjaa havaintojaan sekä tiedottaa niistä 
 • toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia sairastavien perushoitoa ja edistää toimintakykyisyyttä  
 • toteuttaa mielenterveys- ja päihdesairauksia sairastavien hoitoa ja edistää toimintakykyisyyttä  
 • toteuttaa suun terveyden edistämistä ja suun perushoitoa sekä tunnistaa suun perushoidon haasteita 
 • toteuttaa jalkojen perushoitoa ja tunnistaa jalkojen hoidon haasteita 
 • tarkkailee asiakkaan kipua ja toteuttaa kivunhoitoa käyttäen erilaisia kivunlievitysmenetelmiä 
 • huomioi asiakkaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
 • huomioi asiakkaan seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden 
 • huomioi asiakkaan unen ja levon tarpeen ja tarjoaa joitain keinoja unen ja levon puutteisiin 
 • huomioi asiakkaan kulttuurin ja omaiset saattohoidossa 
 • osallistuu työryhmän jäsenenä saattohoitoon ja kuolevan potilaan hoitoon. 
 • huomioi kokonaisvaltaisesti asiakkaan ravitsemuksen tarpeen ja ruokatilanteen sekä suun terveyden 
 • motivoi ja ohjaa asiakasta ravitsemuksessa huomioiden ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot, uskonnolliset ja eettiset ruokavaliot sekä suun terveyden 
 • toteuttaa asiakkaan ravitsemushoitoa 
 • huomioi esteettisyyden ravitsemuksessa 
 • tuntee palveluohjauksen prosessin ja antaa asiakkaalle ja lähiverkostolle tietoa sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista 
 • tuo esille joitain asiakasta vahvistavia palveluita ja vaihtoehtoja 
 • tukee asiakasta ja tämä lähiverkostoa päätöksenteossa 
 • ohjaa hyvinvointia sekä toimintakykyä tukevan teknologian käytössä ja huollossa  
 • hyödyntää hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia työssään 
 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä -määräyksiä ja torjuu työn aiheuttamia haittoja 
 • tuntee työpaikan turvallisuussuunnitelman 
 • tuntee vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla 
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan 
 • hyödyntää terveysliikuntaa sekä ehkäisee työtapaturmia 
 • työskentelee turvallisesti soveltaen työryhmän jäsenenä ergonomian ja työturvallisuuden periaatteita ja ehkäisten työstä aiheutuvia tapaturmia ja haittoja 
 • käsittelee potilasasiakirjoja tietoturvan ja salassapito-ohjeiden mukaan 
 • huomioi tartuntatautien torjuntatyön säädökset ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen 
 • käyttää turvallisesti ja sujuvasti apuvälineitä avustustilanteissa 
 • kohtaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ja huomioi työpaikan turvallisuuskäytännöt 
 • tekee itsenäisiä päätöksiä lähihoitajan vastuualueella 
 •  toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä lähihoitajan vastuualueella 

Työn arviointi 

 • tekee kehittämisehdotuksia 
 • arvioi ja huomioi työskentelyssään hoitotyön fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät ja ennaltaehkäisee niitä 
 • arvioi omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä antaa palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta 
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja 
 • tekee kehittämisehdotuksia asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 

Lääkehoito 

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  
 • Käyttää lääketietokantoja  
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä   
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet  
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen  
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen  
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset  
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi   
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen  
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla  
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)   
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa  
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman    
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoitoa   
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot   

Kuntoutumisen tukeminen 

 • tukee, ohjaa ja motivoi asiakkaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti  
 • käyttää suunnitelmallisesti ja edistäen asiakkaan toimintakykyä tukevaa ja voimavaralähtöistä työotetta 
 • tunnistaa sosiaalisia ongelmia ja hyvinvoinnin tilaa sekä ottaa ne huomioon työryhmän ohjeiden mukaan 
 • ohjaa apuvälineiden käytössä ja huollossa 
 • ymmärtää ergonomian ja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisen merkityksen tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidon laadussa  
 • arvioi asiakkaan toimintakyvyn ja valitsee hänen toimintakykyään tukevan auttamistavan ja apuvälineen 
 • kuulee asiakkaan mielipiteitä ja toiveita tukien asiakkaan osallisuutta ja elämän merkityksellisyyttä 
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta toiminnallisuuteen ja tukee osallisuutta  
 • ohjaa asiakkaalle soveltuvaa liikuntaa ja mahdollistaa ulkoilun osana hoitoa ja huolenpitoa 
 • tarjoaa aktiivisesti asiakkaalle toimintaa käyttäen eri toiminnallisia menetelmiä 
 • huomioi asiakkaan mielenkiinnon kohteet ohjatessaan asiakasta sosiaaliseen toimintaan sekä tarjoaa uusia osallistumisen mahdollisuuksia 

Aloituswebinaarissa ydinosaamiseksi kuvatun osaamisen pohjalta muokatut ammattitaitovaatimukset

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • Arvioi/kartoittaa asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä hyödyntäen yksikön käytössä olevia arviointityökaluja/olevaa arviointitietoa
 • Tunnistaa sosiaali- ja terveysalan palveluiden tarvetta
 • Tunnistaa sosiaalietuuksien tarvetta
 • Osallistuu RAI-arvioinnin tekemiseen (mitkä tutkinnon osat)

Työn toteutus

Opiskelija

 • Kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti
 • Käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
 • Mukauttaa vuorovaikutustaan asiakkaan tilanteen edellyttämällä tavalla
 • Toimii asiakastilanteissa kulttuurisensitiivisesti?
 • Käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteissa
 • Ennaltaehkäisee ja ennakoi haasteellisia tilanteita
 • Havainnoi asiakkaan toimintakyvyn ja hyvinvoinnin muutoksia
 • Tunnistaa sairauksien aiheuttamia muutoksia toimintakyvyssä
 • Tarkkailee elintoimintoja ja tekee tarvittavia mittauksia (mitkä tutkinnon osat)
 • Käyttää voimavaralähtöistä työotetta /Työskentelee voimavaralähtöisellä työotteella
 • Ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 • Toteuttaa erilaisin menetelmin asiakkaan hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä
 • Käyttää hyvinvointiteknologiaa asiakkaan hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä
 • Käyttää hyvinvointiteknologiaa asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
 • Osallistaa asiakasta oman toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen
 • Edistää ja ylläpitää asiakkaan mielekästä arkea
 • Edistää asiakkaan hyvinvointia hyödyntäen kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia
 • Edistää ja aktivoi asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä
 • Edistää asiakkaan liikkumista ja ulkoilua
 • Ohjaa asiakkaan liikkumista luonnollisten liikemallien mukaisesti
 • Tukee asiakkaan kehonhahmotusta
 • Ohjaa asiakkaalle liikkuvuutta, tasapainoa, lihasvoimaa ja kestävyyttä edistäviä harjoituksia
 • Soveltaa terveyttä edistäviä liikuntasuosituksia työssään
 • Hyödyntää työssään apuvälineitä ja hyvinvointiteknologiaa
 • Ohjaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä
 • Huoltaa apuvälineitä työyhteisön ohjeiden mukaan
 • Huolehtii ympäristön esteettömyydestä
 • Tukee asiakkaan osallisuutta
 • Edistää yhdessä toimimista  
 • Edistää asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • Ohjaa asiakasta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän käytössä/Osallistuu palveluohjausprosessiin yksikön työnkuvan mukaisesti
 • Suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yksilö- ja ryhmänohjausta
 • Käyttää yksilö- ja ryhmäohjauksen menetelmiä
 • Hyödyntää erilaisia ohjausmenetelmiä eri elämän vaiheissa olevien asiakkaiden kanssa
 • Antaa ensiavun
 • Toteuttaa saattohoitoa ja kuolevan potilaan hoitotyötä (mitkä tutkinnon osat)
 • Dokumentoi asiakkaan tietoja ymmärrettävästi työyhteisön toimintatapojen mukaisesti
 • Noudattaa työyhteisön ohjeita viestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä
 • Edistää asiakkaan hyvinvointia hyödyntäen kulttuurin ja taiteen mahdollisuuksia
 • Käyttää ammattikäsitteistöä työyhteisössä
 • Dokumentoi työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • Huolehtii ympäristön siisteydestä ja esteettisyydestä
 • Viestii tiimin jäsenille (ymmärrettävästi) suullisesti ja kirjallisesti
 • Toimii yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa
 • Osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen

Työn arviointi

 • Arvioi asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä hyödyntäen yksikön käytössä olevia arviointityökaluja
 • Arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  
 • Käyttää lääketietokantoja  
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä   
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet  
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen  
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen  
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset  
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi   
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen  
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla  
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)   
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa  
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman    
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoitoa   
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot