Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan keskeiset työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat, jotka tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

13.10.2022 työpajassa työstetty versio

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa asiakkaan ja oman turvallisuuden
 • noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontamääräyksiä
 • noudattaa työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeita
 • toteuttaa ensiapua
 • työskentelee työergonomisesti
 • työskentelee aseptisesti
 • puuttuu ja tiedottaa havaitsemistaan epäkohdista
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • edistää kestävää kehitystä
 • dokumentoi lainsäädännön ja työyksikön ohjeiden mukaan

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti ja asiakaslähtöisesti
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • vastaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin ja tapoihin ilmaista itseään
 • mukauttaa omaa vuorovaikutustaan asiakkaan tarpeen mukaan
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää selkokieltä, puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • käyttää tietoa kielestä ja kulttuurista
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • toteuttaa asiakkaan turvallista, esteetöntä ja viihtyisää ympäristöä
 • tekee moniammatillista yhteistyötä

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä ja muutosvalmiutta
 • arvioi asiakkaan voimavaroja ja tuentarpeita
 • arvioi asiakkaan somaattisen voinnin ja tuentarpeen
 • arvioi lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista tuen tarvetta
 • asettaa tavoitteet yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa
 • suunnittelee työtään yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa
 • suunnittelee asiakasprosessia yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • osoittaa ymmärtävänsä keskeisimmät eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia

Työn toteutus

Ehkäisevä ja edistävä mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyö

Opiskelija

 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta hänen omassa elämässään
 • käyttää tietoa mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla
 • vahvistaa mielenterveys- päihde ja riippuvuustyöhän liittyvää positiivista asennoitumista
 • tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • tukee asiakkaan toipumisorientaatiota
 • toteuttaa ehkäisevää ja edistävää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyötä
 • antaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä
 • työskentelee sukupuolisensitiivisesti

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön menetelmät

Opiskelija

 • arvioi asiakkaan hyvinvointia eri toimintaympäristöissä
 • käyttää työssään näyttöön perustuvia suosituksia ja työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä
 • tukee eri-ikäisten asiakkaiden elämänhallinta-, sosiaalisia- ja tunnetaitoja
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä päivittäisissä toiminnoissa ja arjen hallinnassa
 • ohjaa asiakkaita itsehoidollisiin menetelmiin
 • käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä voimavaralähtöisesti
 • käyttää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön arviointi- ja seurantamittareita
 • käyttää luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • käyttää ryhmä- ja yhteisöhoidon menetelmiä
 • osoittaa ymmärtävänsä yhteistyö- ja hoitosuhteen merkityksen ja siihen liittyvät ilmiöt ja vaiheet
 • aloittaa, työskentelee ja lopettaa yhteistyö- ja hoitosuhteen
 • käyttää trauma- ja kriisityön menetelmiä
 • käyttää verkosto- ja perhetyön menetelmiä
 • käyttää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä ja varmistaa asiakkaan digiturvallisuuden
 • ohjaa asiakkaan tarvitsemaansa palveluun
 • ohjaa apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
 • käyttää asiakastyössä kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön lääkehoito

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen ja tuntee keskeiset lääkeaineryhmät mielenterveys-, päihde-, ja riippuvuustyössä
 • ohjaa ja motivoi lääkehoidon toteuttamisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti
 • seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
 • tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista

Työn arviointi

Opiskelija

 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa ja arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • hyödyntää työnohjausta
 • arvioi omaa yrittäjyysosaamistaan
 • pyytää palautetta toiminnastaan

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

29.9.2022 työpajassa työstetty versio

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa asiakkaan turvallisuuden
 • noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontamääräyksiä
 • noudattaa työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeita (esim. ensiapu, työergonomia, aseptiikka tarkemmin koulukohtaisiin koulutuksen järjestäjien toteuttamissuunnitelmiin)
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä
 • dokumentoi lainsäädännön ja työyksikön ohjeiden mukaan

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti ja asiakaslähtöisesti
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • vastaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin ja tapoihin ilmaista itseään
 • mukauttaa omaa vuorovaikutustaan asiakkaan tarpeen mukaan
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää vuorovaikutustilanteissa ymmärrettävää kieltä 
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • toteuttaa asiakkaan turvallista, esteetöntä ja viihtyisää ympäristöä
 • tekee moniammatillista yhteistyötä

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä ja muutosvalmiutta
 • arvioi asiakkaan voimavaroja ja tuentarpeita
 • arvioi asiakkaan somaattisen voinnin ja tuentarpeen
 • arvioi lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista tuen tarvetta
 • asettaa tavoitteet yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa
 • suunnittelee työtään yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa
 • suunnittelee asiakasprosessia yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • osoittaa ymmärtävänsä eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia

Työn toteutus

Ehkäisevä ja edistävä mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyö

Opiskelija

 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta hänen omassa elämässään
 • käyttää tietoa mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla
 • tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • tukee asiakkaan toipumisorientaatiota
 • toteuttaa ehkäisevää ja edistävää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyötä
 • antaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä
 • työskentelee sukupuolisensitiivisesti

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön menetelmät

Opiskelija

 • havainnoi asiakkaan hyvinvointia eri toimintaympäristöissä
 • käyttää työssään näyttöön perustuvia suosituksia ja työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä
 • tukee eri-ikäisten asiakkaiden elämänhallinta-, sosiaalisia- ja tunnetaitoja
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä päivittäisissä toiminnoissa ja arjen hallinnassa
 • ohjaa asiakkaita itsehoidollisiin menetelmiin
 • käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä
 • käyttää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön arviointi- ja seurantamittareita
 • käyttää ryhmä- ja yhteisöhoidon menetelmiä voimavaralähtöisesti
 • käyttää luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • aloittaa, työskentelee ja lopettaa yhteistyö- ja hoitosuhteen
 • käyttää trauma- ja kriisityön menetelmiä
 • käyttää verkosto- ja perhetyön menetelmiä
 • käyttää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä ja varmistaa asiakkaan digiturvallisuuden
 • ohjaa asiakkaan tarvitsemaansa palveluun
 • ohjaa apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
 • käyttää asiakastyössä kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön lääkehoito

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen ja tuntee keskeiset lääkeaineryhmät mielenterveys-, päihde-, ja riippuvuustyössä
 • ohjaa ja motivoi lääkehoidon toteuttamisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti
 • seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
 • tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista
 • love-koulutus

Työn arviointi

Opiskelija

 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa ja arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • hyödyntää työnohjausta
 • arvioi omaa yrittäjyysosaamistaan
 • pyytää palautetta toiminnastaan

15.9.2022 työpajassa työstetty versio

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa asiakkaan turvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti (esim. ensiapu, työergonomia, aseptiikka tarkemmin koulukohtaisiin koulutuksen järjestäjien toteuttamissuunnitelmiin)
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä
 • dokumentoi lainsäädännön ja työyksikön ohjeiden mukaan

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti ja asiakaslähtöisesti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään ja vastaa niihin
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää vuorovaikutustilanteissa selkokieltä ja tarvittaessa hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • huomioi asiakkaan ympäristön turvallisuuden, esteettömyyden ja viihtyisyyden
 • tekee moniammatillista yhteistyötä

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä ja muutosvalmiutta
 • havaitsee asiakkaan voimavarat ja tuentarpeet
 • tunnistaa lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista tuen tarvetta
 • tunnistaa kaltoinkohtelua, perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa
 • asettaa tavoitteet yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa
 • Suunnittelee työtään yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa
 • Suunnittelee asiakasprosessia yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • Osoittaa ymmärtävänsä eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden mielenterveys- päihde- ja riippuvuustyössä tarvittavan tietopohjan ja keskeiset käsitteet

Työn toteutus

Ehkäisevä ja edistävä mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyö

Opiskelija

 • Edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta hänen omassa elämässään
 • toteuttaa ehkäisevää ja edistävää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyötä
 • osoittaa ymmärtävänsä mielenterveyden suoja- ja riskitekijöitä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla
 • käyttää tietoa mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä asiakastyössä
 • tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • osoittaa ymmärtävänsä toipumisorientaation lähestymistavan ja tukee asiakkaan toipumisorientaatiota
 • Osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista
 • Työskentelee sukupuolisensitiivisesti

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön menetelmät

Opiskelija

 • Osoittaa ymmärtävänsä näyttöön perustuvaa tietoa ja suosituksia eri toimintaympäristöissä
 • käyttää työssään näyttöön perustuvia työmenetelmiä
 • tukee asiakkaiden elämänhallinta-, sosiaalisia- ja tunnetaitoja eri ikäryhmissä
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä päivittäisissä toiminnoissa ja arjen hallinnassa
 • osoittaa ymmärtävänsä itsehoidolliset menetelmät ja ohjaa asiakkaita itsehoidollisiin menetelmiin
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa eri toimintaympäristöissä
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoon liittyvät toimenpiteet
 • osoittaa ymmärtävänsä haittoja vähentävän työn merkityksen
 • käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä
 • käyttää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön arviointi- ja seurantamittareita
 • käyttää ryhmä- ja yhteisöhoidon menetelmiä
 • käyttää luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • osoittaa ymmärtävänsä yhteistyö- ja hoitosuhteen merkityksen ja siihen liittyvät ilmiöt ja vaiheet
 • aloittaa, työskentelee ja lopettaa yhteistyö- ja hoitosuhteen
 • osoittaa ymmärtävänsä trauma- ja kriisityön periaatteet ja toimii sen mukaisesti
 • käyttää lastensuojelun ja perhetyön menetelmiä
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa
 • varmistaa asiakkaan digiturvallisuuden
 • osoittaa ymmärtävänsä ja ohjaa asiakkaan tarvitsemaansa palveluun
 • ohjaa tarpeenmukaisten apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
 • hyödyntää asiakastyössä kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön lääkehoito

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen ja tuntee keskeiset lääkeaineryhmät mielenterveys-, päihde-, ja riippuvuustyössä
 • ohjaa ja motivoi tarvittaessa osaltaan lääkehoidon toteuttamisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
 • tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista

Työn arviointi

Opiskelija

 •  arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • hyödyntää työnohjausta
 • pyytää palautetta toiminnastaan

31.8.2022 työpajassa työstetty versio

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen (kaikkiin tutkinnon osiin)

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus (kaikkiin tutkinnon osiin?)

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti ja asiakaslähtöisesti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään ja vastaa niihin
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • tukee asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta
 • käyttää vuorovaikutustilanteissa selkokieltä ja tarvittaessa hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • käyttää työssään tieto­ ja viestintätekniikkaa asiakaslähtöisesti
 • huomioi perheiden moninaisuutta hyödyntäen tietoa perheiden moninaisuudesta ja perhekulttuureista
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset arvot
 • toimii sukupuolisensitiivisesti

Työn suunnittelu

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä
 • havaitsee asiakkaan voimavarat ja tuentarpeet
 • asettaa tavoitteet yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa
 • Suunnittelee työtään yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa
 • Suunnittelee asiakasprosessia yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen lähiverkostonsa kanssa
 • Suunnittelee omaa työtään ja dokumentoi sitä
 • Osoittaa ymmärtävänsä eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden mielenterveys- päihde- ja riippuvuustyössä tarvittavan tietopohjan ja keskeiset käsitteet

Työn toteutus

 • Toteuttaa ehkäisevää ja edistävää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyötä
 • Osoittaa ymmärtävänsä mielenterveyden suoja- ja riskitekijöitä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla
 • Hyödyntää tietoa mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä asiakastyössä
 • Tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • Osoittaa ymmärtävänsä toipumisorientaation lähestymistavan ja tukee asiakkaan toipumisorientaatiota tarvittaessa
 • Osoittaa ymmärtävänsä näyttöön perustuvaa tietoa ja suosituksia eri toimintaympäristöissä
 • Käyttää työssään näyttöön perustuvia työmenetelmiä
 • Tukee asiakkaiden elämänhallinta-, sosiaalisia- ja tunnetaitoja eri ikäryhmissä
 • Ohjaa asiakasta ja läheisiä päivittäisissä toiminnoissa ja päivärytmin säilyttämisessä
 • Osoittaa ymmärtävänsä itsehoidolliset menetelmät ja ohjaa asiakkaita itsehoidollisiin menetelmiin
 • Osoittaa ymmärtävänsä haittoja vähentävän työn merkityksen
 • Käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä
 • Käyttää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön arviointi- ja seurantamittareita
 • Käyttää ryhmä- ja yhteisöhoidon menetelmiä
 • Osoittaa ymmärtävänsä yhteistyö- ja hoitosuhteen merkityksen ja siihen liittyvät ilmiöt ja vaiheet
 • Osoittaa ymmärtävänsä trauma- ja kriisityön periaatteet ja toimii tarvittaessa sen mukaisesti
 • Osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan tarvitsemat palvelut
 • Ohjaa ja avustaa tarvittaessa asiakasta ja läheisiä palveluihin
 • Ohjaa tarpeenmukaisten apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
 • Tekee moniammatillista yhteistyötä
 •  
 • Osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen ja tuntee keskeiset lääkeaineryhmät mielenterveys-, päihde-, ja riippuvuustyössä
 • Ohjaa ja motivoi tarvittaessa osaltaan lääkehoidon toteuttamisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
  Seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
 • Tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista
 • Tunnistaa lastensuojelun tarvetta
 • Osoittaa ymmärtävänsä perhekeskeisen työn periaatteita ja työmenetelmiä
 • Tukee asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä
 • Tunnistaa kaltoinkohtelua
 • Ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • Dokumentoi asiakastyötä

Työn arviointi

 •  arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • pyytää palautetta toiminnastaan

Luonnos 5:

Kaikkiin tutkinnon osiin:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • huomioi asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet
 • huomioi työpaikan päivän kulun
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä
 • toimii suunnitelmansa mukaisesti
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan

YHTEISTYÖ- JA HOITOSUHTEEN EDISTÄMINEN

Opiskelija

 • kohtaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia kokevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • edistää asiakkaan mielenhyvinvointia
 • tukee asiakkaan perheenjäsenten ja läheisten mielenhyvinvointia
 • luo turvallisen asiakassuhteen
 • toimii asiakkaan hengellisten, henkisten ja eettisten tarpeiden mukaisesti
 • käyttää työssään hyväksi tietoa yhteistyö- ja hoitosuhteeseen liittyvistä ilmiöistä
 • huomioi luottamuksen syntyyn ja ylläpitämiseen liittyviä tekijöitä säädellen distanssia
 • huomioi transferenssin ja vastatransferenssin sekä vastarinnan ja defenssien merkityksen vuorovaikutussuhteessa
 • käyttää aktiivista kuuntelua vuorovaikutussuhteessa
 • ymmärtää dialogisuuden merkityksen yhteistyösuhteessa asiakkaan ja verkoston kanssa
 • päättää hoitosuhteen vastuullisesti osana työryhmää

EHKÄISEVÄ JA EDISTÄVÄ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ

Opiskelija

 • vahvistaa yksilön ja yhteisön mielenterveyttä suojaavia tekijöitä
 • vahvistaa yksilön ja yhteisön päihteettömyyttä suojaavia tekijöitä
 • vähentää mielenterveyttä vaarantavia tekijöitä
 • vähentää päihteisiin liittyviä terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä
 • vahvistaa asiakkaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja
 • vahvistaa asiakkaan elämänhallintataitoja
 • ennakoi yhdessä asiakkaan kanssa terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia tekijöitä
 • ennakoi yhdessä asiakkaan kanssa turvallisuutta vaarantavia tekijöitä
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta

TERVEYS

Opiskelija

 • osoittaa työssään tunnistavansa keskeisiä mielenterveys- päihde- ja riippuvuusongelmia ja mielenterveys- ja päihdesairauksia
 • osoittaa työssään tunnistavansa keskeisiä somaattisia sairauksia ja tartuntatauteja
 • käyttää työssään näyttöön perustuvien suositusten mukaisia menetelmiä
 • edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa
 • tiedottaa moniammatillista työryhmää havainnoistaan asiakkaan yleisvoinnissa ja terveydentilassa
 • ennakoi yhdessä asiakkaan kanssa terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia tekijöitä
 • ennakoi yhdessä asiakkaan kanssa turvallisuutta vaarantavia tekijöitä
 • edistää asiakkaan toipumisorientaatiota
 • käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä
 • toteuttaa lääkehoidon oikein ja turvallisesti ottaen huomioon mielenterveys- ja päihdetyön erityispiirteet
 • osaa antaa ensiavun

TOIMINTAKYKY

Opiskelija

 • huomioi työssään mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien vaikutukset toimintakykyyn
 • arvioi asiakkaan toimintakykyä, voimavaroja ja muutosvalmiutta
 • tukee asiakkaan päivittäisistä toiminnoista selviytymistä
 • työskentelee voimavaralähtöisesti
 • käyttää keskeisiä mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuustyön yksilö- ja ryhmätyömenetelmiä
 • ohjaa asiakkaita hyödyntämään hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia
 • ottaa työssään huomioon tekniikan ja median hyödyt, rajoitukset ja riskit
 • toimii osana moniammatillista työryhmää

SEKSUAALISUUS

Opiskelija

 • huomioi asiakkaan seksuaalisuuden moninaisuuden
 • kohtaa asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä sukupuoliodotuksia
 • edistää toiminnallaan sukupuolten välistä tasa-arvoa

KRIISITYÖ

Opiskelija

 • tunnistaa psyykkisiä kriisejä ja niiden eri vaiheita
 • hyödyntää työssään tietoa kriisien ja traumojen vaikutuksesta mielenterveys- ja päihdetyössä osana työryhmää
 • käyttää kriisityön menetelmiä yhdessä työryhmän kanssa

OSALLISUUS

Opiskelija

 • mahdollistaa asiakkaalle päivittäiseen elämään liittyvien valintojen teon
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä ja valintoja
 • kuulee asiakkaan mielipiteitä
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta hänen omassa elämässään
 • edistää asiakkaan kykyä päättää asioistaan oman elämänsä toimijana
 • mahdollistaa asiakkaalle päivittäiseen elämään liittyvien valintojen teon
 • ohjaa ja motivoi asiakasta ylläpitämään ja edistämään toimintakykyään
 • avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja arjen hallinnassa
 • ohjaa asiakasta kodinhoidollisissa toimissa, vaatehuollossa, ravitsemuksessa, ruoanhankinnassa ja laitossa
 • huomioi asiakkaan ympäristön turvallisuuden, esteettömyyden ja viihtyisyyden
 • käyttää toiminnallisia menetelmiä ja hyödyntää kulttuurin, liikunnan ja taiteen mahdollisuuksia osallisuuden edistämisessä
 • motivoi asiakasta yhdessä toimimiseen
 • hyödyntää asiakastyössä kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea

KALTOINKOHTELU

Opiskelija

 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä välivallan uhan
 • ohjaa avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Luonnos 4:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen (kaikkiin tutkinnon osiin)

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus (kaikkiin tutkinnon osiin?)

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • tukee asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta
 • käyttää vuorovaikutustilanteissa selkokieltä ja tarvittaessa hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • käyttää työssään tieto­ ja viestintätekniikkaa asiakaslähtöisesti
 • kunnioittaa perheiden moninaisuutta hyödyntäen tietoa perheiden moninaisuudesta ja perhekulttuureista
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • toimii sukupuolisensitiivisesti

Asiakkaan kohtaaminen / vuorovaikutusosaaminen

Opiskelija

 • Kohtaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia kokevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kuuntelee, osoittaa kiinnostusta ja reagoi asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin.
 • Arvioi säännöllisesti omia asenteitaan, arvojaan ja osaamistaan työskennellessään mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien kanssa. 
 • Tunnistaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien vaikutuksen toimintakykyyn, voimavaroihin ja asiakkaan läheisiin sekä tukee ja ohjaa asiakasta ja läheisiä tarpeen mukaisesti palveluketjuja hyödyntäen.
 • Huomioi, että mielenterveys-, päihde- ja/tai riippuvuusongelmat esiintyvät usein yhdessä sekä toimii asiakaslähtöisesti, moniammatillisesti ja hyvässä yhteistyössä, kun ehkäisee, ottaa puheeksi tai hoitaa niihin liittyviä ongelmia ja haittoja.
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
 • tekee työhönsä liittyviä päätöksiä lähihoitajan vastuualueella
 • ratkaisee työhönsä liittyviä ongelmia lähihoitajan vastuualueella
 • hankkii lisätietoa työhönsä liittyvien ratkaisujensa tueksi
 • säätelee ammatillisesti distanssia
 • toimii asiakkaan hengellisten, henkisten ja eettisten tarpeiden mukaisesti
 • edistää asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • edistää asiakkaan toipumisorientaatiota PITÄISIKÖ TÄTÄ AVATA LISÄÄ? MENETELMIÄ/ENNALTAEHKÄISYÄ
 • tunnistaa riskikäyttäytymisen ja sen haitat
 • tuntee päivystykselliset ja liikkuvat palvelut ja ohjaa niihin asiakkaita PALVELUT JA PALVELUIDEN OHJAUS
 • edistää asiakkaan osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia hänen omassa elämässään ja lähiyhteisössään
 • edistää asiakkaan ryhmään tai yhteisöön kuulumisen tunnetta
 • osoittaa ymmärtävänsä kokemusasiantuntijoiden ja vertaistuen merkityksen ja mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä
 • luo asiakkaan ja lähiverkoston kanssa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen ja ylläpitää sitä
 • kohtaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia kokevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kuuntelee, osoittaa kiinnostusta ja reagoi asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin.
 • käyttää ammattikäsitteistöä työyhteisössä
 • dokumentoi työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • viestii tiimin jäsenille (ymmärrettävästi) suullisesti ja kirjallisesti
 • toimii yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa

Ehkäisevä ja edistävä mielenterveys- ja päihdetyö

Opiskelija

Mielenterveys- ja päihdetyön asiakasprosessi

Opiskelija

 • arvioi asiakkaan terveydentilaa ja toimintakykyä
 • kartoittaa asiakkaan voimavaroja
 • käyttää yksikön käytössä olevia arviointityökaluja ja olemassa olevaa arviointitietoa
 • huolehtii asiakkaan ja lähiverkoston osallistumisesta palveluiden tarpeen määrittelyyn, suunnitteluun sekä arviointiin
 • ohjaa asiakasta palveluihin hakeutumisessa
 • tunnistaa ja kartoittaa asiakkaan lähiverkoston tarvetta palveluihin
 • ohjaa asiakkaan verkostoa tuen piiriin
 • tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden keskeisiä mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä sairauksia
 • osoittaa ymmärtävänsä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden keskeisiä mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä -sairauksia asiakastyössä
 • tunnistaa erilaiset psyykkiset kriisit ja niiden eri vaiheet
 • arvioi asiakkaan palveluiden toteutumista

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön menetelmät

Opiskelija

 • Tietää keskeiset mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuustyön ehkäisevät, haittoja vähentävät, hoidolliset ja kuntouttavat menetelmät sekä näyttöön perustuvat suositukset sekä käyttää niitä asiakastyössä. Osaa käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä tupakan ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja huumeiden käytön sekä rahapelaamisen ja itsetuhoisuuden ja yleisimpien mielenterveyden ongelmien varhaiseksi tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja tuen tarjoamiseksi.
 • Hyödyntää työssään yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason keinoja ylläpitää ja vahvistaa mielenhyvinvointia sekä vahvistaa päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöltä, rahapelaamiselta ja muulta riskikäyttäytymiseltä suojaavia tekijöitä sekä ehkäistä riskitekijöitä tai pienentää niiden vaikutusta eri ikäryhmissä.
 • Hyödyntää työssään keinoja vahvistaa mielenterveys-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä elämänhallintaa eri ikäryhmissä.
 • tietää keskeiset mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuustyön ehkäisevät, haittoja vähentävät, hoidolliset ja kuntouttavat menetelmät sekä näyttöön perustuvat suositukset sekä käyttää niitä asiakastyössä
 • osaa käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä tupakan ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja huumeiden käytön sekä rahapelaamisen ja itsetuhoisuuden ja yleisimpien mielenterveyden ongelmien varhaiseksi tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja tuen tarjoamiseksi
 • osoittaa ymmärtävänsä muutosvalmiuden ja -vaiheiden mallia
 • lääkehoito (tämä yhtenä menetelmänä)

Mielenterveyden riskitekijät ja sitä suojaavat tekijät yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla

Opiskelija

Elämänhallinta-, sosiaaliset- ja tunnetaidot ja niiden vahvistaminen eri ikäryhmissä

Opiskelija

Mielenterveystaidot (esim. katsotaan MTEA1 sisältöjä)

Opiskelija

Opiskelija kehittää ammattitaitoaan

Opiskelija

Tärkeää muistettavaa ja pohdittavaa

 • ennalta ehkäisevä työ, ylisukupolvisuus, käsitteiden määrittäminen (esim., mielen hyvinvointi)
 • käyttöhuoneet – ennalta ehkäisevä merkitys, ajankohtaisuus, tulevaisuus, mahdolliset pilotit
 • terveysneuvonta – arvostava ote, haittoja ehkäisevä työ
 • riippuvuus ei mielellään otsikkotasolle tutkinnon osan nimeen
 • suojaavat tekijät tunnistaminen, riskitekijät tunnistaminen
 • mielenterveys- ja päihdetyön eri tasot
 • primaari ja sekundaari
 • Päihdetyö: tuntee kuntouttavan ja haittoja vähentävän hoidon erot ja tavoitteet. Kaikki päihdetyö ei tähtää päihteettömyyteen: haittoja vähentävä päihdetyö on merkityksellistä!
 • Pitäisikö ammattitaitovaatimuksissa sanoittaa osaamista toimintakyvyn laaja-alaisessa kuvaamisessa (ICF), olla maininta toimintakyvyn arvioinnin välineistä/mittaamisesta ja kuntoutusprosessiosaamisesta?

Muita otsikoita:

 • ylisukupolvisuus, koulupudokkuus
 • menetelmät esim. vanhemmuustaitojen tuki
 • varhainen puuttuminen
 • ehkäisevän työn perusperiaatteet
 • monialaisuus, monitoimijuus, moniammatillisuus – mikä termi käytössä koko tutkinnossa?
 • riskiehkäisy ja haittojen ehkäisy
 • osallisuus

Luonnos 3: Lisätty kaikkiin tutkinnon osiin tuleva ohjeistuksen ryhmittelyotsikko ja ammattitaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Asiakkaan kohtaaminen / vuorovaikutusosaaminen

Opiskelija

 • Kohtaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia kokevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kuuntelee, osoittaa kiinnostusta ja reagoi asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin.
 • Arvioi säännöllisesti omia asenteitaan, arvojaan ja osaamistaan työskennellessään mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien kanssa. 
 • Tunnistaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien vaikutuksen toimintakykyyn, voimavaroihin ja asiakkaan läheisiin sekä tukee ja ohjaa asiakasta ja läheisiä tarpeen mukaisesti palveluketjuja hyödyntäen.
 • Huomioi, että mielenterveys-, päihde- ja/tai riippuvuusongelmat esiintyvät usein yhdessä sekä toimii asiakaslähtöisesti, moniammatillisesti ja hyvässä yhteistyössä, kun ehkäisee, ottaa puheeksi tai hoitaa niihin liittyviä ongelmia ja haittoja.
 • kohtaa asiakkaan kunnioittavasti ja yksilöllisesti
 • käyttää selkokieltä ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
 • varmistaa vuorovaikutustilanteissa asiakkaan ymmärtämisen
 • mukauttaa vuorovaikutustaan asiakkaan yksilöllisten tekijöiden ja kulttuuritaustan edellyttämällä tavalla
 • kohtaa asiakkaita yhdenvertaisesti
 • edistää osallisuutta
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
 • tekee työhönsä liittyviä päätöksiä lähihoitajan vastuualueella
 • ratkaisee työhönsä liittyviä ongelmia lähihoitajan vastuualueella
 • hankkii lisätietoa työhönsä liittyvien ratkaisujensa tueksi
 • huomioi (myös) ei-kielellisen ilmaisun vuorovaikutustilanteissa
 • kuuntelee asiakasta
 • käyttää tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena
 • ohjaa asiakkaita vastuullisesti ja tasavertaisesti eri tilanteissa,
 • kuuntelee, osoittaa kiinnostusta ja reagoi asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin.
 • säätelee ammatillisesti distanssia
 • toimii asiakkaan hengellisten, henkisten ja eettisten tarpeiden mukaisesti
 • edistää asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • edistää asiakkaan toipumisorientaatiota PITÄISIKÖ TÄTÄ AVATA LISÄÄ? MENETELMIÄ/ENNALTAEHKÄISYÄ
 • tunnistaa riskikäyttäytymisen ja sen haitat
 • tuntee päivystykselliset ja liikkuvat palvelut ja ohjaa niihin asiakkaita PALVELUT JA PALVELUIDEN OHJAUS
 • edistää asiakkaan osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia hänen omassa elämässään ja lähiyhteisössään
 • edistää asiakkaan ryhmään tai yhteisöön kuulumisen tunnetta
 • osoittaa ymmärtävänsä kokemusasiantuntijoiden ja vertaistuen merkityksen ja mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä
 • luo asiakkaan ja lähiverkoston kanssa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen ja ylläpitää sitä
 • kohtaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia kokevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kuuntelee, osoittaa kiinnostusta ja reagoi asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin.
 • käyttää ammattikäsitteistöä työyhteisössä
 • dokumentoi työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • viestii tiimin jäsenille (ymmärrettävästi) suullisesti ja kirjallisesti
 • toimii yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta

Ehkäisevä ja edistävä mielenterveys- ja päihdetyö

Opiskelija

Mielenterveys- ja päihdetyön asiakasprosessi

Opiskelija

 • arvioi asiakkaan terveydentilaa ja toimintakykyä
 • kartoittaa asiakkaan voimavaroja
 • käyttää yksikön käytössä olevia arviointityökaluja ja olemassa olevaa arviointitietoa
 • huolehtii asiakkaan ja lähiverkoston osallistumisesta palveluiden tarpeen määrittelyyn, suunnitteluun sekä arviointiin
 • ohjaa asiakasta palveluihin hakeutumisessa
 • tunnistaa ja kartoittaa asiakkaan lähiverkoston tarvetta palveluihin
 • ohjaa asiakkaan verkostoa tuen piiriin
 • tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden keskeisiä mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä sairauksia
 • osoittaa ymmärtävänsä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden keskeisiä mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä -sairauksia asiakastyössä
 • tunnistaa erilaiset psyykkiset kriisit ja niiden eri vaiheet
 • arvioi asiakkaan palveluiden toteutumista

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön menetelmät

Opiskelija

 • Tietää keskeiset mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuustyön ehkäisevät, haittoja vähentävät, hoidolliset ja kuntouttavat menetelmät sekä näyttöön perustuvat suositukset sekä käyttää niitä asiakastyössä. Osaa käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä tupakan ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja huumeiden käytön sekä rahapelaamisen ja itsetuhoisuuden ja yleisimpien mielenterveyden ongelmien varhaiseksi tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja tuen tarjoamiseksi.
 • Hyödyntää työssään yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason keinoja ylläpitää ja vahvistaa mielenhyvinvointia sekä vahvistaa päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöltä, rahapelaamiselta ja muulta riskikäyttäytymiseltä suojaavia tekijöitä sekä ehkäistä riskitekijöitä tai pienentää niiden vaikutusta eri ikäryhmissä.
 • Hyödyntää työssään keinoja vahvistaa mielenterveys-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä elämänhallintaa eri ikäryhmissä.
 • tietää keskeiset mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuustyön ehkäisevät, haittoja vähentävät, hoidolliset ja kuntouttavat menetelmät sekä näyttöön perustuvat suositukset sekä käyttää niitä asiakastyössä
 • osaa käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä tupakan ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja huumeiden käytön sekä rahapelaamisen ja itsetuhoisuuden ja yleisimpien mielenterveyden ongelmien varhaiseksi tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja tuen tarjoamiseksi
 • osoittaa ymmärtävänsä muutosvalmiuden ja -vaiheiden mallia
 • lääkehoito (tämä yhtenä menetelmänä)

Mielenterveyden riskitekijät ja sitä suojaavat tekijät yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla

Opiskelija

Elämänhallinta-, sosiaaliset- ja tunnetaidot ja niiden vahvistaminen eri ikäryhmissä

Opiskelija

Mielenterveystaidot (esim. katsotaan MTEA1 sisältöjä)

Opiskelija

Opiskelija kehittää ammattitaitoaan

Opiskelija

Tärkeää muistettavaa ja pohdittavaa

 • ennalta ehkäisevä työ, ylisukupolvisuus, käsitteiden määrittäminen (esim., mielen hyvinvointi)
 • käyttöhuoneet – ennalta ehkäisevä m ierkitys, ajankohtaisuus, tulevaisuus, mahdolliset pilotit
 • terveysneuvonta – arvostava ote, haittoja ehkäisevä työ
 • riippuvuus ei mielellään otsikkotasolle tutkinnon osan nimeen
 • suojaavat tekijät tunnistaminen, riskitekijät tunnistaminen
 • mielenterveys- ja päihdetyön eri tasot
 • primaari ja sekundaari
 • Päihdetyö: tuntee kuntouttavan ja haittoja vähentävän hoidon erot ja tavoitteet. Kaikki päihdetyö ei tähtää päihteettömyyteen: haittoja vähentävä päihdetyö on merkityksellistä!
 • Pitäisikö ammattitaitovaatimuksissa sanoittaa osaamista toimintakyvyn laaja-alaisessa kuvaamisessa (ICF), olla maininta toimintakyvyn arvioinnin välineistä/mittaamisesta ja kuntoutusprosessiosaamisesta?

Muita otsikoita:

 • ylisukupolvisuus, koulupudokkuus
 • menetelmät esim. vanhemmuustaitojen tuki
 • varhainen puuttuminen
 • ehkäisevän työn perusperiaatteet
 • monialaisuus, monitoimijuus, moniammatillisuus – mikä termi käytössä koko tutkinnossa?
 • riskiehkäisy ja haittojen ehkäisy
 • osallisuus

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

Luonnos2: kommentit, webinaari 24.3.2022

Asiakkaan kohtaaminen / vuorovaikutusosaaminen

Opiskelija

 • Kohtaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia kokevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kuuntelee, osoittaa kiinnostusta ja reagoi asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin.
 • Arvioi säännöllisesti omia asenteitaan, arvojaan ja osaamistaan työskennellessään mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien kanssa. 
 • Tunnistaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien vaikutuksen toimintakykyyn, voimavaroihin ja asiakkaan läheisiin sekä tukee ja ohjaa asiakasta ja läheisiä tarpeen mukaisesti palveluketjuja hyödyntäen.
 • Huomioi, että mielenterveys-, päihde- ja/tai riippuvuusongelmat esiintyvät usein yhdessä sekä toimii asiakaslähtöisesti, moniammatillisesti ja hyvässä yhteistyössä, kun ehkäisee, ottaa puheeksi tai hoitaa niihin liittyviä ongelmia ja haittoja.
 • kohtaa asiakkaan kunnioittavasti ja yksilöllisesti
 • käyttää selkokieltä ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
 • varmistaa vuorovaikutustilanteissa asiakkaan ymmärtämisen
 • mukauttaa vuorovaikutustaan asiakkaan yksilöllisten tekijöiden ja kulttuuritaustan edellyttämällä tavalla
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • kohtaa asiakkaita yhdenvertaisesti
 • edistää osallisuutta
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
 • tekee työhönsä liittyviä päätöksiä lähihoitajan vastuualueella
 • ratkaisee työhönsä liittyviä ongelmia lähihoitajan vastuualueella
 • hankkii lisätietoa työhönsä liittyvien ratkaisujensa tueksi
 • huomioi (myös) ei-kielellisen ilmaisun vuorovaikutustilanteissa
 • kuuntelee asiakasta
 • käyttää tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena
 • ohjaa asiakkaita vastuullisesti ja tasavertaisesti eri tilanteissa,
 • kuuntelee, osoittaa kiinnostusta ja reagoi asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin.
 • säätelee ammatillisesti distanssia
 • toimii asiakkaan hengellisten, henkisten ja eettisten tarpeiden mukaisesti
 • edistää asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • edistää asiakkaan toipumisorientaatiota PITÄISIKÖ TÄTÄ AVATA LISÄÄ? MENETELMIÄ/ENNALTAEHKÄISYÄ
 • tunnistaa riskikäyttäytymisen ja sen haitat
 • tuntee päivystykselliset ja liikkuvat palvelut ja ohjaa niihin asiakkaita PALVELUT JA PALVELUIDEN OHJAUS
 • edistää asiakkaan osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia hänen omassa elämässään ja lähiyhteisössään
 • edistää asiakkaan ryhmään tai yhteisöön kuulumisen tunnetta
 • osoittaa ymmärtävänsä kokemusasiantuntijoiden ja vertaistuen merkityksen ja mahdollisuudet mielenterveys- ja päihdetyössä
 • luo asiakkaan ja lähiverkoston kanssa luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen ja ylläpitää sitä
 • kohtaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia kokevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kuuntelee, osoittaa kiinnostusta ja reagoi asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin.
 • käyttää ammattikäsitteistöä työyhteisössä
 • dokumentoi työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • viestii tiimin jäsenille (ymmärrettävästi) suullisesti ja kirjallisesti
 • toimii yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta

Ehkäisevä ja edistävä mielenterveys- ja päihdetyö

Opiskelija

Mielenterveys- ja päihdetyön asiakasprosessi

Opiskelija

 • arvioi asiakkaan terveydentilaa ja toimintakykyä
 • kartoittaa asiakkaan voimavaroja
 • käyttää yksikön käytössä olevia arviointityökaluja ja olemassa olevaa arviointitietoa
 • huolehtii asiakkaan ja lähiverkoston osallistumisesta palveluiden tarpeen määrittelyyn, suunnitteluun sekä arviointiin
 • ohjaa asiakasta palveluihin hakeutumisessa
 • tunnistaa ja kartoittaa asiakkaan lähiverkoston tarvetta palveluihin
 • ohjaa asiakkaan verkostoa tuen piiriin
 • tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden keskeisiä mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä sairauksia
 • osoittaa ymmärtävänsä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden keskeisiä mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä -sairauksia asiakastyössä
 • tunnistaa erilaiset psyykkiset kriisit ja niiden eri vaiheet
 • arvioi asiakkaan palveluiden toteutumista

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön menetelmät

Opiskelija

 • Tietää keskeiset mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuustyön ehkäisevät, haittoja vähentävät, hoidolliset ja kuntouttavat menetelmät sekä näyttöön perustuvat suositukset sekä käyttää niitä asiakastyössä. Osaa käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä tupakan ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja huumeiden käytön sekä rahapelaamisen ja itsetuhoisuuden ja yleisimpien mielenterveyden ongelmien varhaiseksi tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja tuen tarjoamiseksi.
 • Hyödyntää työssään yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason keinoja ylläpitää ja vahvistaa mielenhyvinvointia sekä vahvistaa päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöltä, rahapelaamiselta ja muulta riskikäyttäytymiseltä suojaavia tekijöitä sekä ehkäistä riskitekijöitä tai pienentää niiden vaikutusta eri ikäryhmissä.
 • Hyödyntää työssään keinoja vahvistaa mielenterveys-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä elämänhallintaa eri ikäryhmissä.
 • tietää keskeiset mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuustyön ehkäisevät, haittoja vähentävät, hoidolliset ja kuntouttavat menetelmät sekä näyttöön perustuvat suositukset sekä käyttää niitä asiakastyössä
 • osaa käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä tupakan ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja huumeiden käytön sekä rahapelaamisen ja itsetuhoisuuden ja yleisimpien mielenterveyden ongelmien varhaiseksi tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja tuen tarjoamiseksi
 • osoittaa ymmärtävänsä muutosvalmiuden ja -vaiheiden mallia
 • lääkehoito (tämä yhtenä menetelmänä)

Mielenterveyden riskitekijät ja sitä suojaavat tekijät yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla

Opiskelija

Elämänhallinta-, sosiaaliset- ja tunnetaidot ja niiden vahvistaminen eri ikäryhmissä

Opiskelija

Mielenterveystaidot (esim. katsotaan MTEA1 sisältöjä)

Opiskelija

Opiskelija kehittää ammattitaitoaan

Opiskelija

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Opiskelija

 • työskentelee työturvallisuussuunnitelman mukaisesti
 • toimii vaaratilanteissa työyksikön ohjeistuksen mukaisesti
 • toimii huomioiden työn keskeisiä kuormitus- ja riskitekijöitä
 • ehkäisee tapaturmia
 • ylläpitää työkykyään ja työssäjaksamistaan
 • toteuttaa työssään omavalvontaa
 • huolehtii ympäristön siisteydestä ja esteettisyydestä
 • työskentelee aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, standardien, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • Huomioi työssään mielenterveys- sekä päihde- ja riippuvuustyön lakisääteisten perus- ja ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumisen.
 • noudattaa mielenterveystyötä ohjaavia lakeja
 • noudattaa päihde- ja riippuvuustyötä ohjaavia lakeja
 • varmistaa työssään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen
 • osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvalvollisuuden toteuttamiseen

Tärkeää muistettavaa ja pohdittavaa

 • ennalta ehkäisevä työ, ylisukupolvisuus, käsitteiden määrittäminen (esim., mielen hyvinvointi)
 • käyttöhuoneet – ennalta ehkäisevä m ierkitys, ajankohtaisuus, tulevaisuus, mahdolliset pilotit
 • terveysneuvonta – arvostava ote, haittoja ehkäisevä työ
 • riippuvuus ei mielellään otsikkotasolle tutkinnon osan nimeen
 • suojaavat tekijät tunnistaminen, riskitekijät tunnistaminen
 • mielenterveys- ja päihdetyön eri tasot
 • primaari ja sekundaari
 • Päihdetyö: tuntee kuntouttavan ja haittoja vähentävän hoidon erot ja tavoitteet. Kaikki päihdetyö ei tähtää päihteettömyyteen: haittoja vähentävä päihdetyö on merkityksellistä!
 • Pitäisikö ammattitaitovaatimuksissa sanoittaa osaamista toimintakyvyn laaja-alaisessa kuvaamisessa (ICF), olla maininta toimintakyvyn arvioinnin välineistä/mittaamisesta ja kuntoutusprosessiosaamisesta?

Muita otsikoita:

 • ylisukupolvisuus, koulupudokkuus
 • menetelmät esim. vanhemmuustaitojen tuki
 • varhainen puuttuminen
 • ehkäisevän työn perusperiaatteet
 • monialaisuus, monitoimijuus, moniammatillisuus – mikä termi käytössä koko tutkinnossa?
 • riskiehkäisy ja haittojen ehkäisy
 • osallisuus

Luonnos1 Nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti:

Asiakkaan kohtaaminen

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan aseman ja osallisuuden vahvistaminen?

Opiskelija

 • ilmaisee asiansa ymmärrettävästi, selkeästi ja luottamusta herättäen
 • käyttää ammatillista käsitteistöä mielenterveys- ja päihdetyössä
 • huomioi ei-kielellisen ilmaisun vuorovaikutustilanteissa
 • kuulee asiakasta
 • huomioi asiakkaan tarpeita
 • mukauttaa ilmaisunsa asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • hyödyntää selkokieltä
 • käyttää tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja asiakaslähtöisesti
 • palvelee ja ohjaa asiakkaita vastuullisesti ja tasavertaisesti eri tilanteissa, myös puhelimessa ja sähköisillä viestimillä huomioiden tietoturvan ja salassapidon
 • palvelee asiakkaita suomenkielellä
 • hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
 • tekee työhönsä liittyviä päätöksiä lähihoitajan vastuualueella
 • ratkaisee työhönsä liittyviä ongelmia lähihoitajan vastuualueella
 • hankkii lisätietoa työhönsä liittyvien ratkaisujensa tueksi
 • kirjaa kokonaisvaltaisesti asiakastyönprosessin eri vaiheita
 • huomioi asiakas- ja tietoturvan
 • tunnistaa yhteistyö- ja hoitosuhteeseen liittyviä ilmiöitä
 • kohtaa asiakkaan ammatillisesti
 • luo turvallisen vuorovaikutussuhteen
 • luo tasavertaisen yhteistyösuhteen asiakkaan kanssa
 • huomioi luottamuksen synnyn ja ylläpitämiseen liittyvät tekijät
 • säätelee ammatillisesti distanssia
 • huomioi transferenssin ja vastatransferensiin sekä vastarinnan ja defenssien merkityksen vuorovaikutussuhteessa ja hoitoprosessissa
 • käyttää aktiivista kuuntelua vuorovaikutussuhteessa asiakkaan ja lähiverkoston kanssa
 • päättää yhteistyö- ja hoitosuhteen vastuullisesti
 • toimii erilaisista kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa
 • hakee tietoa monikuluttuurisuudesta
 • ottaa toiminnassaan huomioon asiakkaan hengelliset, henkiset ja eettiset tarpeet
 • huomioi asiakkaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden
 • huomioi asiakkaan seksuaalisuuden moninaisuuden
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä sukupuoliodotuksia
 • edistää toiminnallaan sukupuolten välistä tasa-arvoa
 • tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä ja toipumisorientaatiota huomioiden eri-ikäiset ja taustaltaan erilaiset asiakkaat
 • tunnistaa riskikäyttäytymisen ja sen haitat
 • tuntee päivystykselliset ja liikkuvat palvelut ja ohjaa niihin asiakkaita
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä ja valintoja
 • kuulee asiakkaan mielipiteitä
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta hänen omassa elämässään ja lähiyhteisössään
 • motivoi asiakasta yhdessä toimimiseen
 • vahvistaa asiakkaan ryhmään tai yhteisöön kuulumisen tunnetta
 • hyödyntää työssään kokemusasiantuntijoita

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Opiskelija

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä, voimavaroja, muutosvalmiutta ja päivittäisistä toiminnoista selviytymistä
 • huolehtii asiakkaan ja lähiverkoston osallistumisesta palveluiden tarpeen määrittelyyn, suunnitteluun sekä arviointiin
 • ohjaa ja motivoi voimavaralähtöisesti asiakasta edistämään ja ylläpitämään toimintakykyään
 • arvioi hoidon tai tuen tarpeen kiireellisyyden
 • ohjaa asiakasta palveluihin hakeutumisessa
 • tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden keskeisiä mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä -sairauksia
 • hyödyntää tietoa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden keskeisiä mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä -sairauksia asiakastyössä
 • tunnistaa erilaiset psyykkiset kriisit ja niiden eri vaiheet

Työn tavoitteellinen suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtään yhdessä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
 • tunnistaa mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä mielenterveys- ja päihdesairauksia
 • hyödyntää tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä mielenterveys- ja päihdesairauksista voimavaralähtöisesti asiakastyössä
 • tunnistaa keskeisiä somaattisia sairauksia ja tartuntatauteja
 • toimii keskeisten somaattisten sairauksien ja tartuntatautien hoitomenetelmien mukaisesti
 • käyttää työssään näyttöön perustuvia suosituksia
 • suunnittelee ja käyttää mielenterveys- ja päihdetyön yksilöä ja ryhmätyömenetelmiä tarkoituksenmukaisesti
 • ottaa huomioon keskeiset toimintakykyyn vaikuttavat tekijät ja toimii asiakaslähtöisesti
 • laatii suunnitelman, toteuttaa ja arvioi sen yhdessä asiakkaan ja tämän lähiverkoston kanssa
 • suunnittelee ja käyttää mielenterveys- ja päihdetyön ehkäiseviä, hoidollisia ja kuntouttavia yksilö- ja ryhmätyömenetelmiä

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee sosiaali- ja terveysalan säädösten, ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • toimii mielenterveys- ja päihdetyön ehkäisevien, hoidollisten ja kuntouttavien sekä näyttöön perustuvien suositusten mukaisesti
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa, tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • hyödyntää tietoa työpaikan eri omavalvontasuunnitelmista
 • työskentelee omavalvontamääräysten, työpaikan toimintaperiaatteiden ja laatusuositusten mukaisesti osana työryhmää
 • tietää oikeudellisen ennakoinnin periaatteita ja käyttää niitä työssään
 • kunnioittaa asiakkaan toimijuutta ja edistää asiakkaan tietoisuutta oikeuksistaan
 • käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitoja mielenterveys- ja päihdetyössä sekä lääkehoidossa
 • ohjaa asiakasta palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • suunnittelee päivittäiset ja viikoittaiset työtehtävänsä
 • joustaa muuttuvissa tilanteissa
 • ilmaisee asiansa ymmärrettävästi erilaisissa viestintätilanteissa noudattaen työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä
 • noudattaa turvallisen verkonkäytön ohjeita
 • käyttää etä- ja verkkopalveluita moniammatillisessa yhteistyössä
 • kirjaa ja tallentaa havainnot
 • tiedottaa asiakkaan tilasta työryhmälle
 • hakee tarvittaessa apua
 •  
 • laatii, toteuttaa, kirjaa ja arvioi päivittäisen toiminnan suunnitelmaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi yhdessä asiakkaan kanssa
 • ohjaa asiakasta kotihoidollisissa toimissa, vaatehuollossa, ravitsemuksessa, ruoan hankinnassa ja laitossa kannustaen omatoimisuuteen
 • huomioi ja edistää asiakkaan ympäristön turvallisuutta, esteettömyyttä ja viihtyisyyttä
 • käyttää monipuolisesti toiminnallisia menetelmiä ja hyödyntää kulttuurin, liikunnan ja taiteen mahdollisuuksia osallisuuden edistämisessä
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian hankinnassa ja käytössä ja huollossa
 • ylläpitää hyvinvointiteknologian osaamistaan ja hyödyntää teknologian mahdollisuuksia työssään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti
 • ohjaa asiakkaita hyödyntämään hyvinvointiteknologian mahdollisuuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi
 • ottaa huomioon tekniikan ja median hyödyt, rajoitukset ja riskit
 •  
 • toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksilön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen
 • hallitsee yleisimpien lääketietokantojen toimintaperiaatteet ja hyödyntää niitä omassa työssään
 • käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet aseptisesti, virheettömästi ja turvallisesti asiakkaalle
 • tekee virheettömästi annoslaskut ja yksikönmuunnokset
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan sähköisen lääkemääräyksen tulkinnassa ja voimassaoloajassa, lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sekä hallitsee tavallisimpien mielenterveys- ja päihdesairauksien lääkehoidon
 • tietää ja tarkkailee tavallisimpien mielenterveys- ja päihdetyössä käytettävien lääkkeiden vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ja monilääkityksiä
 • tunnistaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia
 • huomioi mahdollisten lääkkeiden väärinkäytön ilmiöitä ja tiedottaa niistä suullisesti ja kirjallisesti työryhmässä ja ehkäisee niitä
 • huomioi lääkkeiden käyttämättä jättämisen vaikutukset
 • huomioi tahdosta riippumattoman lääkityksen erityispiirteet
 • edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäisee turvallisuutta uhkaavia tekijöitä
 • käyttää erilaisia kriisityön menetelmiä yhdessä työryhmän kanssa

Arviointi

Opiskelija

 • arvioi ja kehittää toimintaansa
 • arvioi ja tukee monipuolisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja avun tarvetta