Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan perustason ensihoidon osaamisalan työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

Perustason ensihoidon osaamisala

Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan perustason ensihoidon osaamisalan työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

3. versio 19.5.2022 Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Asiakkaan kohtaaminen

Opiskelija

 • toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen, eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaan
 • kohtaa eri-ikäisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Opiskelija

 • tunnistaa asiakkaiden voimavaroja ja tarpeita hyödyntäen erilaisia tiedonkeruumenetelmiä

Työn tavoitteellinen suunnittelu

Opiskelija

 • perehtyy työryhmän jäsenenä työyksikössä käytössä olevaan asiakkaan suunnitelmaan (hoitosuunnitelma, palvelusuunnitelma, varhaiskasvatussuunnitelma)
 • asettaa toiminnalleen tavoitteita työyksikön suunnitelman mukaisesti (päivittäiset toiminnot työpaikalla) ja työskentelee työryhmän jäsenenä asiakkaan suunnitelman mukaisesti
 • perehtyy työpaikan eri omavalvontasuunnitelmiin ja toteuttaa yksikön omavalvontaa

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee turvallisesti asiakasryhmää koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan
 • työskentelee hyvien työelämätaitojen mukaisesti
 • toteuttaa toiminnalleen asettamia tavoitteita työyksikön suunnitelman mukaisesti
 • noudattaa työssään tietosuojaa ja salassapitoa
 • huolehtii eri-ikäisten asiakkaiden fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä ja hyvinvoinnista
 • tunnistaa ja ehkäisee asiakkaan kansanterveydellisiä riskejä ja tapaturmia
 • toteuttaa hoitoa ja huolenpitoa asiakas- ja tarvelähtöisesti sekä ohjaa, kannustaa ja auttaa asiakasta huolehtimaan perustarpeistaan
 • noudattaa aseptisen työskentelyn periaatteita
 • tarkkailee ja arvioi erilaisia menetelmiä käyttäen eri-ikäisten ihmisten normaaleja elintoimintoja, havaitsee muutoksia näissä ja tiedottaa niistä asianmukaisesti
 • toteuttaa perusmittaukset tietäen normaalit mittaustulokset terveellä ihmisellä
 • aloittaa tarvittavat ensiaputoimet
 • hankkii tietoa asiakkaan toimintakyvystä käyttäen monipuolisesti tiedonkeruumenetelmiä, kirjaa havaintojaan ja tiedottaa havainnoistaan asianmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti työyksikön käytäntöjen mukaisesti
 • hyödyntää työskentelyssään keräämäänsä tietoa
 • (käsittelee ruokaa ja elintarvikkeita elintarvikehygienian vaatimusten mukaisesti)
 • (huomioi erilaisten asiakkaiden ravitsemukseen liittyvät tarpeet)
 • avustaa ja ohjaa asiakasta ravitsemukseen liittyvissä asioissa
 • ennakoi, tunnistaa ja ennalta ehkäisee asiakkaiden toimintaympäristössä olevia turvallisuusriskejä ja vaaratilanteita
 • käyttää hyvinvointiteknologiaa työssään ja ohjaa asiakasta hyvinvointia sekä toimintakykyä tukevan teknologian käytössä ja huoltoon toimittamisessa
 • hyödyntää työssään tietoa terveen ihmisen liikkumisesta ja liikkumisen avustamisen periaatteista
 • ohjaa asiakkaan liikkumista luonnollisten liikemallien mukaisesti
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti ja käyttää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia siirtotekniikoita asiakkaan toimintakykyä hyödyntäen
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä
 • aktivoi asiakasta toiminnallisuuteen käyttäen monipuolisesti toiminnallisia menetelmiä työpaikan käytäntöjen mukaisesti, esimerkiksi liikunta, ulkoilu
 • toteuttaa työryhmän jäsenenä palvelujen tarjontaa työyksikön käytäntöjen mukaisesti?
 • osallistuu työryhmän jäsenenä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 • huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristön siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti esim. kierrätys
 • tietää ja työskentelee työturvallisuutta koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti noudattaen työyksikön työturvallisuusohjeita ja käytänteitä vaaratilanteiden ilmoittamisesta
 • työskentelee vastuullisesti huomioiden oman työkykynsä ja työhyvinvointinsa
 • tunnistaa ja ennalta ehkäisee fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä, tiedottaa niistä työryhmälle ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla

Turvallisen lääkehoidon perusteet tulisi jo ensimmäisessä tutkinnon osassa /Potilasturvallisuus? (THL Potilas- ja asiakasturvallisuuden opas)

Työn arviointi

 • toimii ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteessa
 • tunnistaa asiakkaiden erilaisia tarpeita ja käyttää erilaisia tiedonkeruumenetelmiä
 • toteuttaa asiakaslähtöistä suunnitelmaa ja arvioi suunnitelman toteutumista työryhmän jäsenenä
 • työskentelee tiedostaen oman vastuunsa ja velvollisuutensa asiakkaan terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • arvioi omaa osaamistaan ja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perustella
 • ymmärtää ja työskentelee tiedostaen oman työnsä vaikutukset osana laajempaa kokonaisuutta
 •  


3. versio 19.5.2022 Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, yksikön arvoja, eettisiä periaatteita, toimintaohjeita ja keskeisiä hoitotyötä ohjaavia arvoja
 • työskentelee turvallisesti asiakasryhmää koskevien toimintaperiaatteiden ja suositusten mukaan
 • kuuntelee ja havainnoi asiakasta sekä keskustelee oma-aloitteisesti asiakkaan kanssa hänen tarpeistaan ottaen huomioon asiakkaan elämäntilanteen
 • kohtaa asiakkaat ja heidän lähiverkostonsa ammatillisesti, arvostavasti, yksilöllisesti, aidosti ja ymmärtävästi
 • kunnioittaa eri-ikäisiä, eri tavoilla kommunikoivia ja kulttuuritaustaltaan ja vakaumukseltaan erilaisia ihmisiä sekä huomioi asiakkaan seksuaalisuuden moninaisuuden
 • käyttää joustavasti vuorovaikutustaitojaan, kosketusta ja läsnäoloa hoitotilanteessa asiakkaan tilaa edistäen
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja -välineitä sekä selkokieltä asiakkaan tarpeet huomioon ottaen
 •  

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee yhteistyössä työryhmän kanssa päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella ottaen huomioon yksikön viikoittaiset työsuunnitelmat
 • tunnistaa monipuolisesti asiakkaan voimavaroja ja tarpeita sekä suunnittelee tavoitteita yhdessä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa ja toimii työryhmässä suunnitelman mukaisesti
 • hyödyntää ja tarvittaessa päivittää työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisen toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän suunnitelman yhdessä asiakkaan ja lähiverkoston kanssa

Työn toteutus

 • noudattaa työssään tietosuojaa ja salassapitoa
 • perehtyy työpaikan eri omavalvontasuunnitelmiin ja toteuttaa yksikön omavalvontaa
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hyödyntää työn suunnittelussa tietoa toimintakyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä ja toimii asiakkaan hoitoprosessin mukaisesti eri vaiheissa
 • hyödyntää työyksikön käytössä olevia toimintakyvyn mittareita asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
 • toimii vastuullisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä annettujen hoitomääräysten mukaisesti
 • toteuttaa suunnitelmaa työryhmän jäsenenä (tätä kohtaa pitäisi selkeyttää, mikä suunnitelma?, mikä osaamisen taso? itsenäisesti/työryhmän jäsenenä)
 • kirjaa havaintojaan asiakaskohtaiseen suunnitelmaan (tämä pois: käyttäen suomalaista hoitotyön luokitusta??)
 • arvioi realistisesti asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista
 • tiedottaa havainnoistaan asianmukaisesti suullisesti ja kirjallisesti ottaen huomioon tietosuojan
 • käyttää sujuvasti työyhteisön asiakastietojärjestelmiä sekä sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja omalla vastuualueella
 • käyttää joustavasti tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena
 • arvioi ja tunnistaa asiakkaan tilassa, toimintakyvyssä ja perushoidollisissa tarpeissa tapahtuneita muutoksia ja aloittaa niiden edellyttämät toiminnot hyödyntäen tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, elimistöstä, perushoidosta ja toimintakyvystä, muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksista sekä mielenterveys- ja päihdesairauksista (voisiko lauseen selkeyttää?)
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja käyttäen (pois eri tutkimusmenetelmiä) ja (siirretty) aloittaa henkeä pelastavat toimenpiteet (pois: hyödyntäen tietoa ihmisen anatomiasta, fysiologiasta ja elintoiminnoista)
 •  
 • suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti asiakkaan tarvitseman perushoidon
 • tukee ja auttaa asiakasta turvallisesti ja monipuolisesti toimintakykyä edistävällä työotteella selviytymään päivittäisistä toiminnoista
 • noudattaa aseptisen työskentelyn periaatteita
 • tunnistaa asiakkaan kärsimyksen ja kivun, toteuttaa oireita lievittävää lääkkeetöntä ja lääkkeellistä kivunhoitoa ja seuraa niiden vaikutusta kipuun
 • YHDISTETTY: noudattaa asiakkaan hoitotahtoa ja tietää saattohoidon ja kuolevan ihmisen hoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • käyttää itsenäisesti ja turvallisesti toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä apuvälineitä, tutkimusmenetelmiä ja -välineitä, terveydenhuollon laitteita ja teknologian mahdollisuuksia
 • arvioi mahdollisia häiriötekijöitä mittauksessa ja huomioi ne työskentelyssään ja tekee korjaavia toimenpiteitä (selkeyttäkää lausetta)
 • POIS: valmistelee asiakkaan tutkimuksiin ja avustaa työryhmän jäsenenä toimenpiteissä toimien aseptisesti ja turvallisesti
 • ohjaa (antaa) asiakasta ja hänen lähiverkostoaan moniammatillisen työryhmän jäsenenä hoidon kannalta tarkoituksenmukaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin
 • POIS: tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun
 • POIS: tekee asiakaslähtöisesti monialaista yhteistyötä asiakkaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • toimii työhyvinvointia ja -turvallisuutta koskevien säädösten ja toimintaperiaatteiden mukaisesti noudattaen työyksikön turvallisuussuunnitelman ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
 • toimii hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan
 • huomioi tartuntatautien torjuntatyön säädökset ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen
 • huolehtii ympäristön turvallisuudesta ja esteettömyydestä
 • huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristön siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti ja käyttää turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia siirtotekniikoita asiakkaan toimintakykyä hyödyntäen (ergonomiaa on monessa kohdassa, voisiko yhdenmukaistaa?)
 • tunnistaa ja arvioi oman toimintansa vaikutuksia asiakasturvallisuuteen (POIS:erilaisten asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä)
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudestaan ja työkyvystään sekä ehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
 • tunnistaa työssään psyykkisesti ja fyysisesti ja sosiaalisesti kuormittavia tekijöitä sekä tunnistaa niiden merkityksen omaan työhyvinvointiin
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa, tiedottaa siitä työryhmälle ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla ja toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta
 • POIS: tunnistaa työssään fyysisesti kuormittavia tekijöitä sekä tunnistaa niiden merkityksen omaan työhyvinvointiin
 • suunnittelee itselleen tavoitteellisen kuntoa (kestävyys, voima ja notkeus) ylläpitävän ja kehittävän harjoitusohjelman, toteuttaa sitä ja seuraa sen vaikutuksia
 • toimii ergonomian periaatteiden mukaisesti huolehtien omasta ja asiakkaan turvallisuudesta ja toimintakyvystä huomioiden työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja (ergonomia monessa kohtaa)
 • ymmärtää ergonomian merkityksen tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä
 • huolehtii omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen
 • ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja, taitoja ja työkykyä ja perustelee toimintaansa liittyviä ratkaisuja ammatillisella tiedolla

Työn arviointi

 • arvioi asiakkaan (asiakasta arvioidaan? vai arvioidaanko opiskelijan osaamista?) toimintakyvyn muutoksia ja suunnitelman toteutumista/
 • voimavaralähtöistä hoitotyö?
 • TÄMÄ kohta pitää muokata arvioida elintoiminnot/perushoidon/sairaudet toteutumista
 • arvioi realistisesti omaa osaamistaan
 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella

Lääkehoito tätä kohtaa ei ehditty ollenkaan

Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  
Käyttää lääketietokantoja  
Tulkitsee lääkemääräyksiä  
Tunnistaa yksikön riskilääkkeet  
Selvittää asiakkaan lääkityksen  
Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen
Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi  
Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen  
Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla  
Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)  
Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa  
Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot  
Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman   
Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti  

Asiakkaan kohtaaminen

31.8. 2022 2. versio Akuuttihoitotyössä toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen ja eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaisesti.
 • kohtaa eri-ikäisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • tunnistaa asiakkaiden voimavaroja ja tarpeita eri tiedonkeruumenetelmiä hyödyntäen
 • tekee asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnin ja ottaa asiakkaan vastaan yksikön käytäntöjen mukaan
 • käyttää asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja vastuualueellaan
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hoidon tarpeen arvioinnin, ohjauksen ja etäohjauksena tukena
 •  

Työn tavoitteellinen suunnittelu/Työn suunnittelu/Työn tekemiseen valmistautuminen

 •  
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella hahmottaen työnsä kokonaisuutena sekä toimien joustavasti päivittäisissä tilanteissa
 • noudattaa työssään tietosuojaa, julkisuuslainsäädäntöä ja salassapitoa säädösten edellyttämällä tavalla
 • työskentelee omavalvontamääräysten, työpaikan toimintaperiaatteiden ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 •  

Työn toteutus/Hoitotyön prosessi

 • asiakkaan hoidon tarpeen arviointi, hoidon suunnittelu, hoidon toteutus ja arviointi
 •  
 • arvioi ja tunnistaa systemaattisesti kiireellistä hoitoa vaativan asiakkaan (POIS: sairastuneen tai vammautuneen tai elottoman ) ja hoidon kiireellisyyden
 • tarkkailee, tunnistaa ja ennakoi asiakkaan voinnissa ja tilassa tapahtuvia muutoksia ja tilan heikentymistä ennakoivia merkkejä
 • käyttää turvallisesti eri tutkimusmenetelmiä ja -välineitä ja terveydenhuollonlaitteita
 • toteuttaa ja ohjaa näytteenottoa työyksikön käytännön mukaisesti
 • tilaa tarvittavat laboratoriotutkimukset ja käsittelee näytteitä
 • tulkitsee perustutkimustuloksia omalla vastuualueellaan
 •  
 •  
 • verinäytteen ottaminen ensimmäiseen tutkinnon osaan?!
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia
 • hahmottaa asiakkaan hoitoprosessin kokonaisuuden
 • suunnittelee ja toteuttaa turvallisesti asiakkaan tarpeiden edellyttämän akuuttihoidon
 • arvioi asiakkaan akuuttihoidon toteutumista ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • seuraa asiakkaan tilaa ja vointia huomioiden tilassa tapahtuvat muutokset
 • kirjaa havaintoja asiakkaan tilasta ja hoidon toteutuksesta sekä raportoi havainnoistaan työryhmälle
 •  

Toimenpiteet/toteuttaminen

 • valmistelee asiakkaan ja avustaa tutkimuksissa ja toimenpiteissä toimien aseptisesti ja turvallisesti
 • tarkkailee ja ohjaa asiakasta tutkimuksen ja toimenpiteen aikana ja sen jälkeen sekä huomioi tehtyyn toimenpiteeseen liittyvät erityisvaatimukset ja
 •  
 • toimenpiteissä avustaminen mm.suturaatio, korvahuuhtelu, paiseen puhkaisu
 • arvioi mahdollisia häiriötekijöitä mittauksessa, huomioi ne työskentelyssään ja tekee korjaavia toimenpiteitä
 • toimii ja viestii vastuullisesti moniammatillisessa työryhmässä annettujen hoitomääräysten ja asiakkaan hoitoprosessin mukaisesti
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • tekee äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen asiakkaan tilan arvion hyödyntäen tietoa ihmisen anatomiasta, fysiologiasta, elintoiminnoista ja niiden muutoksista
 • toimii kriisissä olevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa ja ohjaa heitä psykososiaalisen tuen piiriin
 • huomioi asiakkaan seksuaalisuuden ilmenemisen moninaisuuden

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä

 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä

 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä

 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa

 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä
 • tunnistaa elottomuuden ja aloittaa henkeä pelastavat toimenpiteet
 •  
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan hoitoprosessin eri vaiheissa ja antaa potilaalle jatkohoito- ja kotihoito-ohjeet
 • havainnoi aktiivisesti asiakkaan perushoidollisia tarpeita akuuttihoitotyön ympäristössä
 • suunnittelee ja toteuttaa monipuolisesti asiakkaan kanssa hänen tarvitsemansa perushoidon akuuttihoitotyön ympäristössä hoitosuunnitelman mukaisesti
 • arvioi realistisesti asiakkaan perushoidon ja oman toimintansa toteutumista akuuttihoidon ympäristössä
 • noudattaa aseptisen toiminnan periaatteita
 • tunnistaa asiakkaan kärsimyksen ja kivun, toteuttaa oireita lievittävää kivunhoitoa hyödyntäen tietoa lääkkeettömistä ja lääkkeellisistä kivunhoidon menetelmistä
 • noudattaa ihmisen hoitotahtoa
 • tietää kuolevan ihmisen hoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä

Immobilisaatiohoidon toteuttaminen

 • arvioi asiakaslähtoisesti immobilisaatiohoidon tarpeen työryhmän jäsenenä hyödyntäen tietoa eri-ikäisten asiakkaiden luunmurtumien ja jännevammojen syntymekanismeista ja murtumatyypeistä
 • valmistelee asiakkaan immobilisaatiohoitoa varten huomioiden kipsihoidon riskit
 • valmistelee huolellisesti hoitotilan ja varaa murtumanhoidon vaatimat hoito- ja työvälineet sekä tarvittavat tuentamateriaalit hyödyntäen tietoa eri materiaaleista
 • toteuttaa immobilisaatiomääräykseen ja radiologiseen löydökseen pohjautuvan ylä- ja alaraajan hyväasentoisen murtuman tuennan työryhmän kanssa
 • toteuttaa murtuman edellyttämän tuennan asiakaslähtöisesti, anatomisilta mitoiltaan ja kulmiltaan oikein hyödyntäen tietoa muun muassa sormien, kämmenen, ranteen, kyynärvarren, kyynärpään, olkavarren, jalkaterän, nilkan, säären, polven ja reiden alueen vammojen immobilisaatiohoidosta
 • avustaa yleisimpien yläraajan ja alaraajan vammojen reponoinnissa
 • varmistaa tuetun raajan toiminnallisuuden työryhmän jäsenenä
 • tarkkailee asiakkaan vointia ja hoitaa asiakkaan kipua
 • tarkkailee monipuolisesti ihon kuntoa, havaitsee ihon hoidolliset ongelmat ja toimii haavan hoidossa aseptisesti
 • työskentelee aseptisesti, ergonomisesti sekä asiakasturvallisuuden ja säteilyturvallisuuden huomioiden
 • käyttää kipsin poistossa turvallisesti ja oikein kipsisahaa ja kipsisaksia
 • arvioi työryhmän jäsenenä murtumapotilaan apuvälinetarpeen, säätää valmisortoosin sopivaksi hyödyntäen tietoa anatomiasta ja fysiologiasta sekä ohjaa niiden käytössä huomioiden asiakkaan toimintakyvyn
 • ohjaa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen jatko- ja kotihoito-ohjeet asiakkaan saaman hoidon mukaisesti
 • huoltaa työtilan ja hoitovälineet ja huolehtii materiaalien täydentämisestä kestävän kehityksen mukaisesti
 • tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun
 • antaa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen tietoa tarkoituksenmukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluista
 • ohjaa sujuvasti asiakasta sähköisten palveluiden käytössä
 • tekee tarkoituksenmukaisesti monialaista yhteistyötä asiakkaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä sekä säteily-, sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä
 • noudattaa työyksikön turvallisuussuunnitelmaa ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
 • tunnistaa työssään psyykkisiä ja fyysisiä kuormitus- ja riskitekijöitä ja muuttaa toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja kehittää työtapojaan
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan tai hänen läheisensä ja tiedottaa siitä työryhmälle sekä toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • tarkistaa laitteiston käyttökunnon, käyttää laitteistoa turvallisesti, huoltaa välineistön ja hoitoympäristön sekä huolehtii osaltaan työympäristö siisteydestä sekä tarvittavien materiaalien täydennyksestä
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudesta, työkyvystään ja ennaltaehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
 • huolehtii omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen
 • huomioi asiakasturvallisuuden työskentelyssään
 • huolehtii asiakkaan turvallisuudesta säteily-, sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksien mukaisesti
 • toimii aseptisen ja ergonomisen työskentelyn periaatteiden mukaisesti
 • tunnistaa ja aktivoi asiakkaan voimavaroja siirtotilanteissa ja hyödyntää luonnollisia liikemalleja
 • käyttää turvallisesti ja sujuvasti siirtymisen apuvälineitä

Työn arviointi

 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella
 • toimii turvallisesti muuttuvissa ja epäselvissä tilanteissa sekä pyytää ohjausta
 • arvioi realistisesti omaa ammatillista kasvuaan ja osaamistaan
 • tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia asiakkaan kokemaan akuuttihoitotyön laatuun
 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

Lääkehoito

Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti

Käyttää lääketietokantoja

Tulkitsee lääkemääräyksiä

Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa

Tunnistaa yksikön riskilääkkeet

Selvittää asiakkaan lääkityksen

Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen

Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset

Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi

Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen

Antaa lääkkeet luonnollista reittiä, injektiona ihon alle ja lihakseen, hengityksen kautta ja avaa laskimoon suoniyhteyden sekä avustaa tarvittaessa I.O. yhteyden avaamisessa sekä toteuttaa nesteensiirron yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaan

Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla

Tarkkailee tavallisimpien akuuttitilanteissa käytettävien lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)

Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa

3.versio 15/9 2022 Ensihoidossa toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • toimii sosiaali- ja terveysalan säädösten, yksikön arvojen ja eettisten periaatteiden, toimintaohjeiden ja keskeisten hoitotyötä ohjaavien arvojen mukaisesti.
 • noudattaa työssään tietosuojaa, julkisuuslainsäädäntöä ja salassapitoa säädösten edellyttämällä tavalla
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • toimii alueellisten ensihoito-ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan perustellen toimintaansa
 • kohtaa eri-ikäisen asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kunnioittavasti ja yksilöllisesti käyttäen sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti
 • huomioi väkivallan uhan ja tiedottaa työryhmälle havainnoistaan uhkaavista tilanteista
 • suojelee tarvittaessa itseään ja muita ja pyytää tarvittaessa lisäapua

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • tekee ensihoitoyksikön ja varusteiden tarkastuksen, huollon ja täydennyksen
 • huolehtii henkilökohtaiset suojavarusteet ensihoitoyksikköön
 • pitää asemalla valmiutta yllä
 • tekee asiakkaan ensiarvion ja tunnistaa asiakkaan voimavaroja ja tarpeita eri tiedonkeruumenetelmiä hyödyntäen
 • tekee tarkennetun tilannearvion
 • suunnittelee asiakkaan tilan edellyttämän ensihoidon ja hälyttää tarvittaessa lisäavun
 • tunnistaa psyykkisesti kuormittavan tilanteen ja kriisin tunnusmerkkejä asiakkaan tai hänen lähiverkostonsa käytöksestä ja ohjaa heitä psykososiaalisen tuen piiriin
 • tekee kuljetuspäätöksen tai kuljettamatta jättämispäätöksen

Työn toteutus

 • ottaa vastaan ensihoidon tehtävän ja arvioi lisätiedon tarpeellisuutta
 • tietää hätäkeskuksen ilmoituksen käsittelyn vaiheet ja sen vaikutuksen omaan työhön
 • käyttää ensihoidon kiireellisyysluokkia ja tehtäväkoodeja
 • valmistautuu tehtävään matkalla
 • viestii viranomaisten kanssa käyttäen alan teknisiä sovelluksia
 • käyttää asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja vastuualueellaan
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hoidon tarpeen arvioinnin, ohjauksen ja etäohjauksena tukena
 • tekee ensiarvion
 • haastattelee asiakasta järjestelmällisesti ja tekee tarkennetun tilanarvioinnin huomioiden aiemman sairaushistorian ja lääkitykset
 • tekee asiakkaan tilan kannalta oleelliset systemaattiset tutkimukset
 • päättää tarvittaessa hoito-ohjeen pyytämisestä alueen ohjeen mukaisesti
 • toteuttaa asiakkaan tilan edellyttämän ensihoidon aiemman sairaushistorian  ja lääkityksen huomioiden
 • toimii yhteistyössä eri ensihoitoyksiköiden ja potilaan jatkohoitoon osallistuvien yksiköiden kanssa ensihoidon asiakastilanteissa
 • seuraa ja arvioi annetun hoidon ja asiakkaan tilan
 • kirjaa ja raportoi ensihoitokertomukseen asiakkaan tilan kannalta oleelliset tiedot
 • ohjaa asiakkaita ja heidän lähiverkostonsa oikea-aikaiseen ja oikeaan hoitopaikkaan sekä antaa asiakkaan tilan kannalta oleelliset kotihoito-ohjeet asiakkaalle, jos hänen tilansa ei vaadi kuljetusta
 • huolehtii yksikön päivittäissiisteydestä, välineiden täydennyksestä ja toimivuudesta sekä viikkosiivouksesta

HOITAMINEN

 • tunnistaa elottomuuden sekä ensisijaiset ja toissijaiset kuoleman merkit
 • aloittaa välittömästi paineluelvytyksen ja jatkaa hoitoelvytystoimia oman vastuualueensa mukaisesti elvytyksen ajan
 • avaa ilmatien alueen ohjeiden mukaisesti ja tukee/avustaa hengitystä
 • ottaa oikeaoppisen EKG:n ja käy sen lävitse systemaattisesti
 • tunnistaa EKG:n avulla, rytmin taajuuden, säännöllisyyden, normaalin sinusrytmin, ST-muutokset, ekstrasystoliat, eteisvärinän ja henkeä uhkaavat rytmihäiriöt
 • tunnistaa avh oireet ja tekee systemaattisen neurologisen statuksen
 • arvioi tajunnan tasoa ja sen muutoksia
 • arvioi, mittaa ja hoitaa asiakkaan kipua
 • tekee systemaattiset tutkimukset (rivalaisera)
 • VAMMAPOTILAS
 • käyttää tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti ensihoidon siirto- ja tuentavälineitä
 •  

LÄÄKEHOITO

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Käyttää lääketietokantoja
 • Tekee virheettömästi annoslaskut, yksikönmuunnokset ja tiputusnopeuslaskut
 • Selvittää potilaan käytössä olevat lääkkeet ja huomioi potilaan kotilääkityksen vaikutuksen potilaan tilaan ja nyt annettavaan lääkitykseen
 • avaa iv-reitin periferiseen suoneen tai tarvittaessa io-tien
 • Käsittelee ja annostelee perustason lääkkeet virheettömästi
 • Tietää ensihoidon hoitotasolla käytettävät lääkkeet ja osaa seurata niiden vaikutusta elimistössä

SYNNYTYS

 • tietää normaaliraskauden kulun
 • osaa tunnustella sikiön asennon
 • avustaa synnytyksen etenemisessä
 • huolehtii vastasyntyneestä
 • huolehtii jälkeisistä

MOPO/SURO

 • tuntee alueensa monipotilas- ja suuronnettomuusohjeet
 • osaa tehdä triagen
 • huomioi oman ja työyhteisön turvallisuuden
 • Osaa käyttää suuronnettomuuskorttia

HÄLYTYSAJO

 • ajaa C1 luokan ajoneuvoa
 • käsittelee ajoneuvoa harjoitusradalla
 • asennoituu ammatillisesti hälytysajoon
 • Oman kehon fyysiset reaktiot /adrenaliini
 • hyödyntää työssään tietoa hälytysajon merkityksestä
 • ennakoi ja suhteuttaa nopeuden erilaisiin ajoon vaikuttaviin sääolosuhteisiin, liikennetilanteisiin ja eritasoisiin teihin
 • huomioi muiden tien käyttäjien vaikeuden havaita hälytysajossa oleva ambulanssi ja huomioi heidän käyttäytymisen hälytysajoneuvon lähestyessä
 • huolehtii potilaan turvallisuudesta kuljetuksen aikana
 • huolehtii omasta ja työparin turvallisuudesta hälytysajon aikana

ERGONOMIA

 • työskentelee ergonomisesti ehkäisten työn aiheuttamia tapaturmia ja vammoja
 • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti työssään luonnollisia liikemalleja ja hallitsee omaa kehoaan avustaessaan asiakasta liikkumisessa ja siirtymisessä
 • käyttää tarkoituksenmukaisia apuvälineitä siirtotilanteissa

TYÖHYVINVOINTI

 • noudattaa työhyvinvointi ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • noudattaa työyksikön turvallisuussuunnitelmaa vaaratilanteiden ilmoittamiskäytäntöjä ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
 • työskentelee hygienia- ja aseptiikkaohjeistuksen mukaisesti
 • tunnistaa oman alansa psyykkisiä ja fyysisiä kuormitus- ja riskitekijöitä ja niiden merkityksen työssä jaksamiseen DEFUSING
 • pitää yllä omaa fyysistä ja psyykkistä työkykyään

Työn arviointi (Onko tämä jo suoraan kriteereissä?)

 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perustella
 • ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja, taitoja ja työkykyä
 • arvioi realistisesti omaa ammatillista kasvua ja osaamistaan
 • tunnistaa oman toimintansa vaikutuksia asiakkaan kokemaan ensihoitotyön laatuun
 • työskentelee sisäisen yrittäjyyden periaatteiden mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

5 kommenttia

Johanna Savunen & #183;22.3.2022 15:45

Perustason ensihoidon osaamisalan sivua on nyt päivitetty nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Johanna Savunen & #183;7.4.2022 11:28

Perustason ensihoidon osaamisalan perusteluonnosta on muokattu eteenpäin webinaarissa 24.3.2022. Iso kiitos teille 2. version työstäjille. Odotamme kommenttejasi, kaikki kommentit ovat arvokkaita ja vievät yhteistä perustetyötä eteenpäin. Kiitos jo etukäteen:)

Johanna Savunen & #183;6.6.2022 13:07

Hei, 19.5. 2022 on päivitetty Perustason ensihoidon osaamisalan ammattitaitovaatimuksia. Otamme mielellämme vastaan kommenttejanne! Kommenttejanne hyödynnetään kirjoitustyön edetessä kesän ja syksyn aikana.

Johanna Savunen & #183;6.9.2022 13:54

Nyt on lisätty 31.8. työstetyt tutkinnon osat Akuuttihoitotyössä toimiminen ja Ensihoidossa toimiminen. Työ jatkuu 15.9. kaikille avoimessa työpajassa. Odottelemme kommenttejasi:)

Johanna Savunen & #183;16.9.2022 16:00

Ensihoidossa toimiminen työstetty 15.9., tämä nyt julkaistu. Akuuttihoitotyössä toimiminen tutkinnon osaa työstetään 29.9. Tervetuloa mukaan! Käythän ilmoittautumassa!

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.