Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä toiminnoissa avustaminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija 

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

Työyhteisössä toimiminen

 • noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • toimii osana moniammatillista työryhmää
 • ylläpitää osaltaan hyvää työilmapiiriä
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä  
 • varmistaa toiminnassaan asiakasturvallisuuden 
 • työskentelee hygieniavaatimusten mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaisesti 
 • toimii ensiaputilanteissa

Ammatillinen vuorovaikutus 

Opiskelija 

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • toimii aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • kuuntelee ja on läsnä vuorovaikutustilanteissa
 • kohtaa asiakkaan yksilönä
 • mukauttaa käyttäytymistään vuorovaikutustilanteissa
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi 
 • vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään 
 • käyttää kosketusta sanallisen viestinnän tukena
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa 
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta 
 • käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä

Suunnitelmallinen toiminta ja arviointi

Opiskelija 

 • osoittaa ymmärtävänsä asiakassuunnitelman merkityksen
 • havainnoi ja selvittää asiakkaan vahvuuksia, voimavaroja ja tarpeita
 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaiden tarpeiden mukaan
 • suunnittelee asiakkaan kehitystä ja osallisuutta edistävää toimintaa
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävät yhdessä työryhmän kanssa 
 • dokumentoi asiakkaan kehitykseen ja osallisuuteen liittyviä havaintoja 
 • tiedottaa havainnoistaan työryhmälle
 • arvioi asiakassuunnitelman toteutumista

Kehityksen ja osallisuuden edistäminen

Opiskelija 

 • käyttää työssään tietoa ihmisen kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa 
 • tukee asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
 • käyttää työssään tietoa osallisuudesta
 • tukee ja kannustaa asiakasta itseä koskeviin valintoihin 
 • tukee ja kannustaa asiakasta toimimaan itsenäisesti 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta sosiaaliseen kanssakäymiseen 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta osallistumaan yhteiseen toimintaan
 • käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
 • käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja asiakkaan ohjauksessa
 • käyttää toiminnallisia menetelmiä asiakkaan ohjauksessa
 • mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia 
 • tukee asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään 
 • tukee asiakkaan mielen hyvinvointia 

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen 

Opiskelija 

 • käyttää työssään tietoa ihmisen toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa 
 • käyttää työssään tietoa terveyttä edistävistä suosituksista 
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta 
 • edistää asiakkaan omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta siirtymistilanteissa
 • käyttää apuvälineitä ja teknologiaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • ohjaa ja avustaa ruokailussa
 • huomioi asiakkaan erityisruokavaliot, katsomukselliset ja eettiset ruokavaliot
 • ohjaa ja avustaa asiakasta peseytymisessä ja pukeutumisessa
 • käyttää tietoa suun terveyden merkityksestä asiakkaan hyvinvoinnille
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suun hoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta jalkojen hoidossa
 • ohjaa ja avustaa liikkumisessa 
 • ohjaa ja avustaa ulkoilussa
 • huolehtii asiakkaan ympäristön siisteydestä ja vaatehuollosta
 • varmistaa ympäristön esteettömyyden
 • huolehtii asiakkaan levosta ja unesta 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen    

    Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

   Opiskelija    

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

  Työyhteisössä toimiminen   

  Opiskelija   

 • noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • toimii osana moniammatillista työryhmää 
 •  käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti  
 • toimii hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti    
 • varmistaa asiakasturvallisuuden   
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden           mukaisesti
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä   
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  
 • käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa
 • toimii ensiaputilanteissa   

  Ammatillinen vuorovaikutus    

  Opiskelija   

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti   
 • kuuntelee asiakasta ja käyttää selkeää kieltä   
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi   
 • vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään   
 •  käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja   
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena   
 • käyttää tietoa asiakkaan kulttuurista, kielestä ja katsomuksesta   
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa   

  Työn suunnittelu 

Opiskelija 

 • tunnistaa asiakkaan palveluohjausprosessin 
 • käyttää tietoa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista 
 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja palveluissa 
 • käyttää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työn suunnittelussa 
 • suunnittelee työtehtävät asiakkaiden tarpeiden mukaan
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävät ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman  
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä 

Toimintakyvyn tukeminen

Opiskelija 

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä 
 • käyttää toimintakyvyn mittareita 
 • tunnistaa asiakkaan voimavarat ja avun tarpeet 
 • käyttää terveys- ja hyvinvointiteknologiaa työssään  
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä 
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä 
 • ohjaa ja tukee asiakasta perusliikkumisessa 
 • ohjaa ja tukee asiakasta siirtymisissä

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen

 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta 
 • ohjaa ja auttaa asiakasta peseytymisessä ja pukeutumisessa 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan ihon ja jalkojen hoitoon liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta ihon ja jalkojen hoidossa 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suuhun liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta suun hoidossa
 • käyttää tietoa erityisruokavalioista 
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta   
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan eritystoimintaan liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoimintaan liittyvissä ongelmissa
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia 
 • hyödyntää kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarvetta
 • ohjaa ja auttaa asiakasta uneen ja lepoon liittyvissä ongelmissa

Kansantaudit ja asiakkaan hoitotyö

Opiskelija 

 • käyttää työssään tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta 
 • käyttää työssään tietoa kansantaudeista
 •  käyttää työssään tietoa kansantautien aiheuttamista muutoksista elimistön normaaliin toimintaan  
 • käyttää työssään tietoa kansantautien riskitekijöistä 
 • motivoi asiakasta omahoitoon
 • motivoi asiakasta terveysliikuntaan sekä elämäntapamuutoksiin 
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen 
 • havainnoi asiakkaan elintoimintoja ja kansantautien aiheuttamia oireita 
 • tunnistaa asiakkaan oireita ja elintoimintojen muutoksia 
 • käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa 
 • tulkitsee mittaustulokset ja toimii tulosten vaatimalla tavalla 
 • käyttää näyttöön perustuvia hoitotyön menetelmiä 
 • toteuttaa asiakkaan kansantautien lääkkeetöntä hoitoa ja lääkehoitoa 
 • havainnoi asiakkaan kipua 
 • arvioi asiakkaan kivun voimakkuutta
 • käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä  
 • käyttää työssään tietoa elämän loppuvaiheen hoidon periaatteista 

Työn arviointi 

Opiskelija 

 • tiedottaa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyvistä havainnoista 
 • dokumentoi asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyviä havaintoja   
 • arvioi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista 

Akuuttihoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
 • toimii ja sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti
 • käyttää näyttöön perustuvaa tietoa

Työyhteisössä toimiminen 

Opiskelija 

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä 
 • ylläpitää osaltaan hyvää työilmapiiriä 
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaisesti 
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • työskentelee aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
 • käyttää tietoa kriisin vaiheista
 • käyttää tietoa psykososiaalisen tuen muodoista
 • varmistaa työturvallisuuden  
 • varmistaa potilasturvallisuuden 
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa potilaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • käyttää selkeää kieltä
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä potilaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä

Työn suunnittelu

 • suunnittelee työtehtävät ja aikataulutuksen potilaiden hoidon tarpeen ja työyksikön tilanteen perusteella
 • ottaa potilaan vastaan yksikön ohjeiden mukaisesti
 • ottaa vastaan tiedon potilaan voinnista ja hoidon tarpeesta
 • arvioi ja tunnistaa systemaattisesti kiireellistä hoitoa vaativan potilaan
 • käyttää työyhteisön potilastietojärjestelmiä 

Työn toteutus

 • tunnistaa henkeä uhkaavan tilanteen ja aloittaa hätäensiavun
 • tiedottaa havainnoistaan työryhmälle
 • käyttää työssään terveysteknologiaa
 • käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa 
 • tulkitsee mittaustulokset ja toimii tulosten vaatimalla tavalla 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan voinnissa ja tilassa tapahtuvia muutoksia
 • toteuttaa annettuja hoitomääräyksiä potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti
 •  
 • auttaa potilasta päivittäisissä toiminnoissa
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • tunnistaa potilaan toimintakykyyn liittyvät tarpeet
 • ohjaa ja avustaa potilasta hoito- ja apuvälineiden käytössä ja hankinnassa
 • käyttää työssään siirtymisen apuvälineitä
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen akuuttihoitotyössä
 • toteuttaa lääkehoitoa yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • seuraa potilaan lääkehoidon vaikutuksia sekä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksia
 • havainnoi potilaan kipua
 • arvioi potilaan kivun voimakkuutta
 • käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä 
 • osallistuu jatkohoidon suunnitteluun ja toteutukseen vastuualueensa mukaisesti
 • dokumentoi havaintoja potilaan tilasta ja hoidon toteutuksesta
 • arvioi potilaan perus- ja akuuttihoidon toteutumista vastuualueensa mukaisesti
 • noudattaa potilaan hoitotahtoa
 • käyttää tietoa kuolevan potilaan hoidon periaatteista

Tutkimusten ja toimenpiteiden toteuttaminen

 • valmistelee potilaan tutkimukseen ja toimenpiteeseen
 • avustaa tutkimuksissa ja toimenpiteissä
 • tarkkailee ja ohjaa potilasta tutkimuksen ja toimenpiteen aikana ja sen jälkeen vastuualueensa mukaisesti
 • tilaa laboratoriotutkimukset ja käsittelee näytteitä
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä ja laboratoriotutkimusnäytteitä oman vastuualueensa mukaisesti

Immobilisaatiohoidon toteuttaminen

 • arvioi työryhmän kanssa potilaan immobilisaatiohoidon tarpeen
 • valmistelee potilaan immobilisaatiohoitoon huomioiden kipsihoidon riskit
 • valmistelee hoitotilan, välineet ja varaa tarvittavat tuentamateriaalit
 • huomioi potilaan kivunhoidon
 • ohjaa potilasta tuenta- ja apuvälineiden käytössä
 • hoitaa nilkan jännevamman työyksikön toimintamallin mukaisesti
 • tekee dorsaalisen kipsilastan yläraajaan
 • hoitaa potilaan ihoa ja haava-alueita
 • ohjaa potilasta ihon ja haava-alueen kotihoidossa
 • huomioi ja seuraa kipsatun potilaan komplikaatioita ja tiedottaa niistä työryhmää
 • käyttää kipsin poistossa kipsisahaa ja –saksia

Ensihoidossa toimiminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
 • toimii ja sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti

Työyhteisössä toimiminen 

Opiskelija 

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä 
 • ylläpitää osaltaan hyvää työilmapiiriä 
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaisesti 
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • työskentelee aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa potilaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä potilaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta

Työn suunnittelu

 • tekee ensihoitoyksikön ja varusteiden tarkastuksen, huollon ja täydennyksen
 • huolehtii henkilökohtaiset suojavarusteet ensihoitoyksikköön
 • pitää asemalla valmiutta yllä
 • tekee potilaan ensiarvion ja tarkennetun tilannearvion
 •  tunnistaa potilaan voimavaroja ja tarpeita   
 • suunnittelee potilaan tilan edellyttämän ensihoidon ja hälyttää tarvittaessa lisäavun
 • toimii yhteistyössä ensihoitoyksiköiden ja potilaan jatkohoitoon osallistuvien yksiköiden kanssa
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa  
 • varmistaa potilasturvallisuuden
 • huomioi väkivallan uhan ja tiedottaa työryhmälle havainnoistaan uhkaavista tilanteista
 • suojelee tarvittaessa itseään ja muita ja pyytää tarvittaessa lisäapua
 • käyttää tietoa kriisin vaiheista
 • käyttää tietoa psykososiaalisen tuen muodoista
 • osoittaa ymmärtävänsä työhön liittyvät psyykkiset ja fyysiset kuormitustekijät
 • osoittaa ymmärtävänsä jälkiselvittelyn merkityksen työssään

Ensihoidon tehtävään meneminen

 • ottaa vastaan ensihoidon tehtävän ja arvioi lisätiedon tarpeellisuutta
 • osoittaa ymmärtävänsä hätäkeskuksen ilmoituksen käsittelyn vaiheet ja sen vaikutuksen omaan työhön
 • käyttää ensihoidon kiireellisyysluokkia ja tehtäväkoodeja
 • valmistautuu tehtävään matkalla
 • viestii viranomaisten kanssa käyttäen alan teknisiä sovelluksia
 • käyttää potilastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja vastuualueellaan
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hoidon tarpeen arvioinnin, ohjauksen ja etäohjauksena tukena

Ensihoitotyön toteutus

 • tekee potilaan tilan ensiarvion
 • haastattelee potilasta järjestelmällisesti
 • tekee tarkennetun tilanarvioinnin huomioiden potilaan sairaudet ja lääkityksen
 • tekee potilaan tilan kannalta oleelliset systemaattiset tutkimukset
 • pyytää potilaan hoito-ohjeen vastuualueen ohjeen mukaisesti
 • toteuttaa potilaan ensihoidon huomioiden potilaan sairaudet ja lääkityksen
 • seuraa ja arvioi potilaan tilaa ja hoidon vaikuttavuutta
 • dokumentoi potilaan tilan ensihoitokertomukseen
 • tekee kuljetuspäätöksen tai kuljettamatta jättämispäätöksen
 • ohjaa potilasta ja hänen lähiverkostoaan oikeaan hoitopaikkaan
 • antaa potilaalle kotihoito-ohjeet
 • huolehtii yksikön siivouksesta, välineiden täydennyksestä ja toimivuudesta
 • tunnistaa elottomuuden sekä ensisijaiset ja toissijaiset kuoleman merkit
 • tunnistaa hätätilapotilaan ja lisäavun hälyttämisen
 • aloittaa välittömästi paineluelvytyksen ja jatkaa hoitoelvytystoimia vastuualueensa mukaisesti elvytyksen ajan
 • avaa ilmatien alueen ohjeiden mukaisesti ja avustaa hengitystä
 • ottaa EKG:n ja käy sen lävitse systemaattisesti
 • tunnistaa potilaan henkeä uhkaavat EKGn muutokset
 • arvioi tajunnan tasoa ja sen muutoksia
 • tekee systemaattisen neurologisen statuksen
 • tekee vammapotilaan systemaattiset tutkimukset
 • arvioi, mittaa ja hoitaa potilaan kipua
 • käyttää ensihoidon siirto- ja tuentavälineitä

Lääkehoito

 • osoittaa ymmärtävänsä perus- ja hoitotason lääkehoidon merkityksen ensihoidossa
 • toteuttaa lääkehoitoa yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • käyttää lääketietokantoja
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • selvittää potilaan käytössä olevat lääkkeet
 • huomioi potilaan kotilääkityksen vaikutuksen potilaan tilaan ja annettavaan lääkitykseen
 • käsittelee ja annostelee perustason lääkkeet virheettömästi
 • tekee perustason lääkkeiden kaksoistarkastuksen
 • suorittaa perifeerisen laskimon kanyloinnin ja nesteensiirron laskimoon
 • avustaa intraosseaalisen yhteyden avaamisessa
 • seuraa potilaan lääkehoidon vaikutuksia sekä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksia

Synnytys

 • käyttää tietoa normaalista raskauden kulusta
 • tunnustelee sikiön asennon
 • avustaa synnytyksessä
 • virvoittelee vastasyntyneen
 • huolehtii vastasyntyneestä ja synnyttäjästä
 • huolehtii jälkeisvaiheesta

Monipotilas- ja suuronnettomuus

 • osoittaa ymmärtävänsä alueensa monipotilas-, suuronnettomuus- ja viestiliikenneohjeet
 • tekee triagen
 • huomioi onnettomuustilanteessa oman ja työyhteisön turvallisuuden
 • käyttää suuronnettomuuskorttia

Oma tutkinnon osansa:

HÄLYTYSAJOSSA TOIMIMINEN

Hälytysajoon valmistautuminen

 • suorittaa C1 luokan ajoneuvon käsittelyyn oikeuttavan ajokortin
 • tuntee hälytysajoa koskevan lainsäädännön
 • asennoituu ammatillisesti hälytysajoon
 • harjoittelee ajoneuvon käsittelyä ja tilanteiden hahmottamista simuloidusti
 • suorittaa ensihoitoyksikön lähtötarkastuksen käyttämäänsä ajoneuvoon
 • suorittaa ensihoitajalle kuuluvat päivittäiset huoltotoimet
 • paikantaa mahdolliset viat ja tekee vikailmoitukset

Hälytysajon suorittaminen

 • käsittelee ajoneuvoa vähintään suljetulla alueella
 • käyttää tietoa hälytysajon aiheuttamista fysiologisista ja psykologisista vaikutuksista kuljettajaan
 • ennakoi ja suhteuttaa hälytysajoneuvon nopeuden erilaisiin olosuhteisiin  
 • suunnittelee ensihoitotehtävään soveltuvan reitin
 • huomioi ja ennakoi muiden tienkäyttäjien käyttäytymisen hälytysajoneuvon lähestyessä
 • sijoittaa ensihoitoyksikön turvallisesti tarkoituksenmukaiseen paikkaan
 • huolehtii ensihoitoyksikön kyydissä olevien turvallisuudesta hälytysajon aikana
 • kiinnittää ensihoitovälineet tarkoituksenmukaisesti

Hälytysajon päättäminen

 • ylläpitää ensihoitoyksikön kuntoa ja siisteyttä
 • täydentää ja huoltaa tehtävällä käytetyt ensihoitoyksikön välineet
 • tiedottaa ensihoitoyksikössä mahdollisesti ilmenneistä vioista tai vaurioista
 • varmistaa, että ensihoitoyksikkö on valmis seuraavaan tehtävään

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

20 kommenttia

Johanna Savunen & #183;22.3.2022 15:45

Perustason ensihoidon osaamisalan sivua on nyt päivitetty nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Johanna Savunen & #183;7.4.2022 11:28

Perustason ensihoidon osaamisalan perusteluonnosta on muokattu eteenpäin webinaarissa 24.3.2022. Iso kiitos teille 2. version työstäjille. Odotamme kommenttejasi, kaikki kommentit ovat arvokkaita ja vievät yhteistä perustetyötä eteenpäin. Kiitos jo etukäteen:)

Johanna Savunen & #183;6.6.2022 13:07

Hei, 19.5. 2022 on päivitetty Perustason ensihoidon osaamisalan ammattitaitovaatimuksia. Otamme mielellämme vastaan kommenttejanne! Kommenttejanne hyödynnetään kirjoitustyön edetessä kesän ja syksyn aikana.

Johanna Savunen & #183;6.9.2022 13:54

Nyt on lisätty 31.8. työstetyt tutkinnon osat Akuuttihoitotyössä toimiminen ja Ensihoidossa toimiminen. Työ jatkuu 15.9. kaikille avoimessa työpajassa. Odottelemme kommenttejasi:)

Johanna Savunen & #183;16.9.2022 16:00

Ensihoidossa toimiminen työstetty 15.9., tämä nyt julkaistu. Akuuttihoitotyössä toimiminen tutkinnon osaa työstetään 29.9. Tervetuloa mukaan! Käythän ilmoittautumassa!

Johanna Savunen & #183;8.10.2022 14:50

Ensihoidossa toimiminen työstetty 29.9., tämä nyt julkaistu. Akuuttihoitotyössä toimiminen tutkinnon osaa työstetään erillisessä työpajassa 11.10. klo 9-11. Johanna Savunen lähettää linkin sitä tarvitseville, olethan Johannaan yhteydessä:) Tervetuloa mukaan!

Janne Andersson & #183;1.11.2022 14:05

Hei!

Onko mahdollista jotenkin sisällyttää koulutussisältöihin siirtoambulanssissa työskentely, sillä kyseinen työympäristö on ainakin pääkaupunkiseudulla omanlaisensa ympäristö, johon suuri osa perustason ensihoitajista työelämässä sijoittuu.

  Katri & #183;2.2.2023 12:39

  Mietin vastaustasi, koska koko ensihoidossa toimiminen on sairaankuljetuksessa työskentelyä. Kuinka muuten tuon tutkinnon osan voisi tehdä ammattitaitovaatimuskriteereiden osalta? Ambulanssi = sairaankuljetusajoneuvo.

Pasi Jaskari & #183;2.11.2022 12:52

Hyvä idea yhdistää kaksi ekaa pakollista ammatillista tutkinnon osaa.

IDEA: Voisiko olla rakenteeltaan siten, että lähihoitajilla ja perustason ensihoitajilla olisi näissä kahdessa ekassa ammatillisessa pakollisessa tutkinnon osassa 90% sama rakenne/sisältö. Sitten 10% on molemmilla oma eriytyvä sisältö omassa tutkinnon osassa.
PERUSTELU: Opetuksen järjestäjällä olisi mahdollista hyödyntää resursseja tehokkaasti samasta sisällöstä johtuen. Opiskelijoiden näkökulmasta olisi helppo vaihtaa opintojen suunta kesken opintojen.

  Marika Tikkanen & #183;7.11.2022 12:27

  Tätä kannattaisin ehdottomasti ja oli puhekin – tuli tietoon vasta niin myöhään, että voisi edes tehdä näin, ettei enää ehditty viedä ajatusta eteenpäin. Osaamisala laajemmaksi ja hyvinvointi ja lääkehoito pakollisiksi molempiin – Kannatan!!!

  Anne-Maria Törmä & #183;12.12.2022 17:03

  Tämä on erittäin hyvä idea, kannatan ja nimenomaan opiskelijoiden näkökulmasta joustavaa vaihtaa suunta kesken opintoja ja käytännöllistä osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessin näkökulmasta,

Marika Tikkanen & #183;24.1.2023 13:06

Ei – ei missään nimessä näin, mitä on tehty työstämisen jälkeen. Nyt pt -eh tutkintoon on tuotu 2 täysin yhtenevää osaa lähihoitajan tutkinnosta ja ensihoidon opettajaverkosto toivo joko ensihoidon omien osien yhdistämistä ja ops lisäämistä osaamisalaan, joka on osaamistavoitteiltaan hyvin laaja tai yhteistä hoidollista osaa kaikkiin tutkintoihin. Nyt ollaan kokonaan hävitetty vuodesta 2014 tehdyn kokeilun hyvä tulos ensihoidon osalta omista opinnoista ja panostettu ihan liikaa elämänkaareen/varhaiskasvatukseen ym ja palattu takaisin vuoteen 2013 voimassa olleisiin tutkinnon perusteisiin, joita juurikin lähdettiin muokkaamaan tämän osion poistamiseksi ja hoidollisen osaamisen lisäämiseksi. En missään tapauksessa tekisi tuota ensimmäistä osiota millään lailla ensihoidon tutkintoon – ei vastaa meidän osaamisen tavoitteita tai sitten ensihoitajan tutkinnon tulee olla laajempi kuten ensihoitaja amk.

  Marika Tikkanen & #183;24.1.2023 13:21

  Ja vielä jatkaakseni edelliseen, jos pt eh tulee nämä sisällöt kahteen ensimmäiseen tutkinnon osaan jää hirveä matka kirittäväksi osaamisalan vaatimuksiin nähden, koska hoidollista osaamista tulee kohtuuttoman vähän noissa perustutkinnon osissa ja akuutissa/ensihoidossa pitää kyetä jo toimimaan, tekemään työdiagnooseja ja tunnistamaan laajasti sairauksia, niiden oireita ja vaikutuksia. Mielummin tuon ensimmäisen osan tilalle sitten jotain joka tukisi kasvua ensihoitoon – näiden opiskelijoidenhan on tarkoitus valmistua omalla ammattinimikkeellä ja hallita oma erityisosaamisensa laajasti. Tuo toinen tutkinnon osa on taas hyvä pohja ensihoitoon – siihen kun lisäisi vielä elämänkaariajattelun

   Katri & #183;2.2.2023 12:43

   Hoidon tarpeen arviointi hoitolaitoksen sisällä ja hoitolaitoksen ulkopuolella on vastuullista työtä ja se tulee osata perustason ensihoidossa tehdä huolella. Tällöin vältytään ”turhilta” kyydeiltä ja päivystyksen kuormittamiselta ja osataan ohjata potilas suoraan oikeaan hoitopaikkaan. Nämä kaksi lähihoitajien kanssa ”samaa” tutkinnon osaa EIVÄT anna tähän tehtävään hyviä valmiuksia. Nykyisessä koulutuksessa näihin asioihin panostetaan heti alusta pitäen ja tästä on alkanut tulla työelämästä hyvää palautetta. Miksi lähteä takaisin vanhaan, koska työelämä toivoi muutosta ja nyt ollaan em. asiat saatu vasta ”sisään ajetuksi”.

Merja Kallio & #183;24.1.2023 13:21

Yhdyn edelliseen kirjoittajaan. Ollaan tehty iso työ kokeiluineen yms ja todettu tämä hyväksi ja tarpeelliseksi. Ei missään tapauksessa palata vanhaan.

Sari Haajanen & #183;26.1.2023 09:52

Ehdottomasti on hyvä idea yhdistää kaksi pakollista ammatillista tutkinnon osaa (TTH ja TYE).

En yhdistäisi perusopintoja (en rakenteellisesti, enkä myöskään opetuksen toteutuksessa) muiden lähihoitajien opetuksen kanssa. Perustelut: kokemuksen pohjalta perustason ensihoitajille suunnatulla ja kohdennetulla perusopintojen toteutuksella olemme saavuttaneet opiskelijoille hyvän perusosaamisen (mm. kansansairauksien ja lääkehoidon teoriatietopohjan sekä toimintakyvyn arvioinnin ja perushoidon osaamisen) pohjan ensi- ja akuuttihoidon opetukseen. Hyvää palautetta opiskelijoidemme teoriatieto- ja taitopohjasta olemme erityisesti saaneet pääkaupunkiseudulla työelämästä. Kuten tiedämme, juuri perusosaamisen hallinta (esim. kansansairauksissa) on erityisen tärkeää ensihoitajan työssä, se on opinnoissa jatkossakin turvattava.

Kehityksen ja osallisuuden edistämisestä: mielestäni perustason ensihoitajien koulutuksessa ei ole tarvetta lisätä nykyiseen vuodesta 2014 lähtien olevaan toteutussuunnitelmaan näitä osa-alueita. Perustason ensihoitajaksi opiskelevien ammatillinen osaaminen on ollut riittävällä tasolla (mm. elämänkaaren ym. ihmisen kehityksen sekä päivittäisissä toiminnoissa ohjaamisessa ja avustamisessa) nykyisen toteutussuunnitelman mukaisessa toteutuksessa. Myöskään työelämästä saadussa palautteessa ei ole tuotu esiin tämän osa-alueen ammatillisen osaamisen puutetta perustason ensihoidon opiskelijoilla.

Katri Rämänen & #183;26.1.2023 11:49

Ensihoidossa toimiminen:
Olen laitellut alle omia kommenttejani tarkennuksiin ja sisältöihin liittyen.

Työyhteisössä toimiminen
Mielestäni alla olevat asiat puuttuvat:
– tuntee ensihoidon palvelujärjestelmän, tehtäväyksiköt ja henkilöstön sekä ensihoidon johtamisjärjestelmän ja palvelutason
– viranomaisten kenttäjärjestelmän tuntemus
– tuntee potilassiirtokuljetusten tilaamisen ja vastaanottamisen sekä
– hyödyntää työssään tietoa hätäkeskuksen toimintatavoista ja toimintaohjeista (esim. ERICA)
– toimii perustason ensihoidon vastuualueella tunnistaen oman vastuun ja oikeudet
– omavalvonta ja vaara- ja haittatapahtumien raportointi ensihoidossa tarkoitan vuorovaikutuksellisia viestintätekniikoita, vaikka tuo omavalvonta onkin tuolla aikaisemmin mainittu
– hyödyntää työssään ensihoidon päätöksentekoprosessia

Muut huomioon otettavat seikat:
– toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä /Pitäisikö lisätä oman vastuualueensa mukaisesti, tuntien ensihoidon johtamisjärjestyksen
– puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaisesti??? Onko tämä varhaisen puuttumisen malliin liittyvä asia siihen liittyy myös esim. päihteiden käyttö eli voisiko olla vaikka Osaa hyödyntää työssään työyksikön ohjeistusta varhaisen puuttumisen toimintaohjeista.
– työskentelee aseptisten periaatteiden / vaiko ASEPTISEN TYÖSKENTELYN PERIAATTEIDEN mukaisesti?

Ammatillinen vuorovaikutus
Mielestäni alla olevat asiat puuttuvat:
– hyödyntää työssään ensihoidon viestintärutiineja (esim. CRM, kaksoiskuittaus)
– viestintävälineiden ammatillinen käyttö (esim. Virve, puhelin)
– sanallisen ja sanattoman viestinnän ymmärtämien myös tilanteissa, missä potilaan tila aiheuttaa muutoksia hänen kommunikaatioonsa (esim. AVH häiriöt, päihtymys, hypoglykemia jne.)
– reklamaatioiden vastaanottaminen ja niiden käsittely
– osaa hyödyntää omassa työssään työympäristön kulttuurin tuntemusta ja sen eettistä vaikutusta potilaan hyvään hoitamiseen
– keskeisten ammattisanastotermien hyödyntäminen työssään (tästä tulee jatkuvasti palautetta työelämästä, ettei opiskelijat ymmärrä)
– osaa hyödyntää työssään debriefing toimintaohjeistusta
– varmistaa potilaan hoito-ohjeistuksen, toimiessaan oman vastuualueensa ulkopuolella (esim. lääkärin konsultaatio).

Muuta huomioon otettavaa:
– kohtaa potilaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti / olisiko kunnioittavasti parempi, koska sisältää mielestäni myös arvostuksen

Työn suunnittelu
– tekee ensihoitoyksikön ja varusteiden tarkastuksen, huollon ja täydennyksen PUUTTUU työyksikön ohjeiden mukaisesti ja turvallista potilashoitoa noudattaen (esim. auton siistiminen alentunut vastustuskykypotilas ennen siirtoa)
– huolehtii henkilökohtaiset suojavarusteet???? ensihoitoyksikköön (mitä tämä tarkoittaa?)Työntekijän työvaatetustako ja turvavarustuksia Pitäisikö olla potilaan hoidon näkökulmasta esim. huolehtii sairaankuljetusajoneuvon potilaan hoitoon tarvittavan välineistön toimintavalmiudesta (tähän kuuluu paarit ja niiden varusteet, hoitolaitteet ym. ambulanssissa)
– pitää asemalla valmiutta yllä???? / Palvelutasopäätökseen kuuluva asia, voisiko olla toimii hoidon ensihoidon tehtävä kiireellisyysluokkien mukaisesti / tännekö vaiko tehtävän vastaanottamiseen?
– hyödyntää työssään moniammatillisia ohjeistuksia kohteeseen menemisessä ennakoiden esim. työssään väkivallan uhan
– tekee / VAI SUUNNITTELEE / TULEE SEURAAVASSA AMMATTITAITOVAATIMUKSESSA SAMA KRITEERI potilaan ensiarvion
– laittaisin erikseen ……..tekee potilaan tarkennetun tilannearvion
– tunnistaa potilaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja ja hoidon tai avun tarpeita
– toimii yhteistyössä MUIDEN ensihoitoyksiköiden ja potilaan jatkohoitoon osallistuvien yksiköiden kanssa
– varmistaa TYÖ – JA potilasturvallisuuden
– TOISTOA ON JO YLLÄ huomioi väkivallan uhan ja tiedottaa työryhmälle havainnoistaan uhkaavista tilanteista
– MIKSI TÄTÄ KOROSTRTAAN UUDELLEEN KOLMATTA KERTAA? suojelee tarvittaessa itseään ja muita ja pyytää tarvittaessa lisäapua
– käyttää tietoa HYÖDYNTÄÄ TYÖSSÄÄN TIETOA äkilliseen tai järkyttävään kokemukseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyviä kriisitilanne tietoa
– käyttää tietoa HYÖDYNTÄÄ TYÖSSÄÄN TIETOA psykososiaalisen tuen ERI muodoista JA OSAA TARVITTAESSA OHJATA POTILAAN TAI HÄNEN LÄHEISENSÄ AVUN PIIRIIN (kuuluuko jo työmenetelmiin vaiko tähän – makukysymys)
– osoittaa ymmärtävänsä työhön liittyvät psyykkiset ja fyysiset kuormitustekijät (kuuluvatko tähän ammattitaitovaatimukseen vaiko työhyvinvointiin?)
– osoittaa ymmärtävänsä jälkiselvittelyn merkityksen työssään (tämäkään ei kuulu työn suunnitteluun vaan mielestäni ammatilliseen vuorovaikutukseen tai toimintaprosessiin).
SUUNNITTELUSTA PUUTTUU KOKONAAN ERI-IKÄISTEN POTILAIDEN KOHTAAMINEN JA LÄHESTYMISTAPOJEN JA TYÖVÄLINEIDEN VARAAMINEN IÄN JA POTILAAN KOGNITIIVIDEN KYVYN MUKAISESTI

Ensihoidon tehtävään meneminen (kuuluuko em. ammattitaitovaatimuksen alaotsikoihin – jos ei tulisi olla ennen edellistä )
TEHTÄVÄN VASTAANOTTAMINEN JA KOHTEESEEN MENEMINEN
– ottaa vastaan ensihoidon tehtävän ja arvioi lisätiedon tarpeellisuutta / MITEN KIIREELLISYYSLUOKAT?
– osoittaa ymmärtävänsä hätäkeskuksen ilmoituksen käsittelyn vaiheet ja sen vaikutuksen omaan työhön / YHTEISTYÖ HÄTÄKESKUKSEN KANSSA JA TOIMINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN (esim. lisätietojen pyytäminen tms.)
– käyttää TYÖSSÄÄN ensihoidon kiireellisyysluokkia ja tehtäväkoodeja
– valmistautuu tehtävään matkalla
– viestii viranomaisten kanssa käyttäen alan teknisiä sovelluksia JA TOIMINTAOHJEITA (esim. MOVI tilanteet)
– käyttää potilastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoja vastuualueellaan
– TÄMÄ KUULUISI KYLLÄ HOIDON SUUNNITTELUUN YLEMMÄKSI ellei tarkoiteta sitä, että soittaa kohteeseen matkalla ja tarkentaa tietoja / käyttää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hoidon tarpeen arvioinnin, ohjauksen ja etäohjauksena tukena

Ensihoitotyön toteutus
– HYÖDYNTÄÄ TYÖSSÄÄN KOHTEESEEN SAVUTTUA TUULILASIRAPORTTIA
– tekee potilaan tilan ensiarvion JA YLEISTUTKIMUKSEN
– haastattelee potilasta TAI HÄNEN LÄHEISTÄÄN TAI AVUN HÄLYTTÄJÄÄ järjestelmällisesti (pitääkö tässä olla adjektiivi kun ei ole muissakaan?)
– TUNNISTAA HÄTÄTILAPOTILAAN TAI PERUSELINTOIMINTOJEN VAKAVAN UHAN ENSIARVION PERUSTEELLA JA PYYTÄÄ LISÄAPUA
– tekee tarkennetun POTILAAN tilanarvioinnin OTTAEN HUOMIOON potilaan sairaudet ja lääkityksen SEKÄ TOIMINTAKYVYN
– tekee potilaan tilan kannalta oleelliset systemaattiset tutkimukset /KUULUU TARKENNETTUUN TILANARVIOON (ABCDEF)
– pyytää TARVITTAESSA potilaan hoito-ohjeen vastuualueen / TOIMINTAOHJEISTUKSEN ohjeen mukaisesti
PITÄISIKÖ TÄHÄN KOHTI LAITTAA ALLA OLEVAT HENGTYKSEN AVUSTAMINEN JNE. MITKÄ TULEVA MYÖHEMIN?

– toteuttaa potilaan ensihoidon huomioiden potilaan sairaudet ja lääkityksen TAI ULKOISTEN TEKIJÖIDEN AIHEUTTAMAT HÄTÄTILANTEET (esim. häkä tms)
– SHOKKIPOTILAAN TILAN TUNNISTAMINEN!!!!!!!
– seuraa ja arvioi potilaan tilaa ja hoidon vaikuttavuutta
– dokumentoi potilaan tilan ensihoitokertomukseen
– tekee kuljetuspäätöksen tai kuljettamatta jättämispäätöksen
– KULJETUKSEN VARAUSASTE JA ENNAKKOILMOITUS
– ohjaa potilasta ja hänen lähiverkostoaan oikeaan hoitopaikkaan
– antaa potilaalle kotihoito-ohjeet

– huolehtii yksikön siivouksesta, välineiden täydennyksestä ja toimivuudesta ONKOHAN IHAN OIKEA PAIKKA TÄLLE KRITEERILLE?

– tunnistaa elottomuuden sekä ensisijaiset ja toissijaiset kuoleman merkit KUULUISIKO PPE ENNEN? VRT KRONOLOGINEN ETENEMINEN

– tunnistaa hätätilapotilaan ja lisäavun hälyttämisen / PITÄISIKÖ OLLA JO ENSIARVION TEKEMISEN JÄLKEEN?

– TÄTÄ ENNEN ELOTTOMUUDEN TUNNISTAMINEN aloittaa välittömästi paineluelvytyksen, LISÄAPU!!! ja jatkaa hoitoelvytystoimia/HOITOELVYTYSTÄ vastuualueensa mukaisesti (elvytyksen ajan- POISTAISIN, KOSKA ITSESTÄÄN SELVYYS)

– TUNNISTAA POTILAAN HENGITYSVAIKEUDEN JA OSAA ALOITTAA HENGITYSTÄ TUKEVAT JA YLLÄPITÄVÄT TOIMENPITEEN JA AVUSTAA HENGITYSTÄ OIKEILLA HOITOVÄLINEILLÄ

– avaa POTILAAN ilmatien JA OTTAA POTILAAN HENGITYSTIET HALTUUN alueen TOIMINTAohjeiden mukaisesti ja/SEKÄ avustaa POTILAAN hengitystä (PAIKKA TÄLLE KRITEERILLE JO YLEMPÄNÄ?)

– TUNNISTAA SYDÄMEN JA VERENKIERRON HÄIRIÖTILOJA POTILAAN VOINNIN TAI KUVAAMIEN OIREIDEN PERUSTEELLA

– ottaa EKG:n ENSIHOITOKRITEEREIDEN MUKAISESTI ja käy sen systemaattisesti LÄPI

– tunnistaa potilaan henkeä uhkaavat EKG muutokset MIELESTÄNI TÄYTYY TUNNISTAA MYÖS NE MUUTOKSET, MITKÄ VAATIVAT VÄLITÖNTÄ SAIRAALAHOITOA / ESIM. HOITOA VAATIVAT RYTMIHÄIRIÖT JA RINTAKIPU SEKÄ SYDÄMEN TOIMINNAN HEIKKENEMINEN (ESIM. VAJAATOIMINNAN PAHENEMINEN)

– arvioi POTILAAN tajunnan tasoa ja SIINÄ TAPAHTUNEITA TAI TAPAHTUVIA muutoksia

– tekee systemaattisESTI EDETEN POTILAAN neurologisen TUTKIMISEN

– HOITAA KOURISTELEVAA POTILASTA

– KIPUPOTILAAN HOITO PUUTTUU KOKONAAN! (VATSAKIPU, PÄÄKIPU JNE. POTIASRYHMÄT – KUITENKIN KESKEISIN POTILASRYHMÄ

– tekee vammapotilaan systemaattiset tutkimukset KUULUUKO VAMMAPOTILAS ERITYISRYHMIEN HOITOON, KOSKA TUENTAVÄLINEET YM TULEE MYÖS HALLITA JA ON MYÖS ERILAISIA VAMMOJA AIVOVAMMA, LUUNMURTUMAT, LÄVISTÄVÄT VAMMAT JA PALOVAMMAT

– arvioi, mittaa ja hoitaa potilaan kipua KIVUN ARVIOINTI KUULUISI TUONNE SUUNNITTELUUN JA TÄHÄN HOITAA POTILAAN KIPUA EI-LÄÄKINNÄLLISESTI JA LÄÄKINNÄLLISESTI

– käyttää POTILAS- JA TYÖTURVALLISUUSTEKIJÄT HUOMIOON OTTAEN ensihoidon siirto- ja tuentavälineitä
JAHAS….. EM. KRITTERIT KESKITTYVÄT HÄTÄTILAPOTILAAN HOITAMISEEN. SUURINOSA TEHTÄVISTÄ ON KUITENKIN SAIRAUIKSIEN HOITOA TAI YLEISTILAN LASKUA, JOTEN PITÄISIKÖ NE MÄÄRITELLÄ TARKEMMIN

Lääkehoito
– osoittaa ymmärtävänsä perus- ja hoitotason lääkehoidon merkityksen ensihoidossa
– toteuttaa lääkehoitoa OMALLA VASTUUALUEELLAAN yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
– käyttää lääketietokantoja
– tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
– selvittää potilaan käytössä olevat lääkkeet
– huomioi / OTTAA HUOMIOON POTILAAN TILAN ARVIOINNISSA JA HOIDOSSA potilaan kotilääkityksen/ AIKAISEMMAN LÄÄKITYKSEN vaikutuksen potilaan tilaan ja annettavaan lääkitykseen
– SÄILYTTÄÄ, käsittelee ja annostelee perustason lääkkeet virheettömästi JA ASEPTISESTI (TAAS NÄITÄ ADJEKTIIVEJÄ)
– tekee perustason / VOI OLLA ETTÄ TOIMII HT TYÖPARINA, JOTEN TÄYTYYKÖ MAINITA PT OLLENKAAN lääkkeiden kaksoistarkastuksen
– suorittaa perifeerisen laskimon kanyloinnin ja nesteensiirron laskimoon
– avustaa intraosseaalisen yhteyden avaamisessa
– seuraa potilaan lääkehoidon vaikutuksia/ VAIKUTTAVUUTTA sekä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksia

EITYISRYHMIEN ENSIHOITO
RASKAUDEN AJAN HÄIRIÖTILANTEET JA HÄTÄSynnytys
– käyttää tietoa normaalista raskauden kulusta
– tunnustelee sikiön asennon
– avustaa synnytyksessä
– virvoittelee vastasyntyneen
– huolehtii vastasyntyneestä ja synnyttäjästä
– huolehtii jälkeisvaiheesta

LAITTAISIN TÄHÄN VAMMAPOTILAAN HOIDON
– VAMMAPOTILAAN TUTKIMINEN
– ERILAISTEN VAMMOJEN TUNNISTAMINEN, POTILAAN TUTKIMINEN, TILAN ARVIO JA HOIDON ALOITTAMINEN
– PIENENERGISTEN VAMMOJEN HOITAMINEN
– SUURENERGISTEN VAMMOJEN HOITAMINEN
– AIVOVAMMAPOTILAAN HOITAMINEN
– PALOVAMMAPOTILAAN HOITAMINEN

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPOTILAIDEN HOITO PUUTTUU KOKONAAN!
– ITSEMURHAA YRITTÄNYT POTILAS
– HOITOONOHJAUS
– TÄSSÄ VOISI OLLA NE ELÄMÄNKRIISIEN TUNNISTAMISET

Monipotilas- ja suuronnettomuus (TÄMÄ TUSKIN TOTEUTUU NÄYTÖSSÄ – VAIN HARVOILLA – ONNEKSI)
– KUULUUKO TEORIATIETOIHIN ENSIHOIDON TOIMINTAPERIAATTEET JA TOIMINTAOHJEET / VRT ENSIMMÄINEN AMMATTITAITOVAATIMUS. KAIKKI ALLA OLEVAN VOISI SIIRTÄÄ ENSIMMÄISEEN AMMATTITAITOVAATIMUSOSIOON, KOSKA TUSKIN NÄYTTÄVÄT NÄYTÖN AIKANA, MUTTA TULEE TIETÄÄ PAIKALLISET TOIMINTAOHJEET (osoittaa ymmärtävänsä alueensa monipotilas-, suuronnettomuus- ja viestiliikenneohjeet, tekee triagen / TUSKIN PÄÄSEE TEKEMÄÄN NÄYTÖSSÄ, huomioi onnettomuustilanteessa oman ja työyhteisön turvallisuuden, käyttää suuronnettomuuskorttia)

Oma tutkinnon osansa?????????: ONKO TARKOITUS TEHDÄ LOGISTIIKAN OPINTOJEN OSANA. VAIN HARVA SAA AJAA NÄYTÖN AIKANA SAIRAANKULJETUSAJONEUVOA!
HÄLYTYSAJOSSA TOIMIMINEN
– Hälytysajoon valmistautuminen
– suorittaa C1 luokan ajoneuvon käsittelyyn oikeuttavan ajokortin (TULEEKO TÄHÄN VAATIMUS SIITÄ, ETTÄ C1 KORTTI PITÄÄ OLLATEHTY ENNEN KOULUTUKSEEN HAKEUTUMISTA VAI VAADITAANKO SE OPPILAITOKSEN JÄRJESTETTÄVÄKSI – SELKEÄ MAININTA TUTKINNON PERUSTEISIIN!)
– tuntee hälytysajoa koskevan lainsäädännön
– asennoituu ammatillisesti hälytysajoon
– harjoittelee ajoneuvon käsittelyä ja tilanteiden hahmottamista simuloidusti
– suorittaa ensihoitoyksikön TEKNISEN EI TARKOITA HOITOTAVAROITA VAAN AJONEUVON KUNTOA lähtötarkastuksen käyttämäänsä ajoneuvoon
– suorittaa ensihoitajalle kuuluvat päivittäiset huoltotoimet SAMA TÄSSÄ KUIN EDELLÄ
– paikantaa mahdolliset AJONEUVON viat ja tekee vikailmoitukset

Hälytysajon suorittaminen
– käsittelee ajoneuvoa vähintään suljetulla alueella
– käyttää tietoa hälytysajon aiheuttamista fysiologisista ja psykologisista vaikutuksista kuljettajaan
– ennakoi ja suhteuttaa hälytysajoneuvon nopeuden erilaisiin olosuhteisiin
– suunnittelee ensihoitotehtävään soveltuvan reitin
– huomioi ja ennakoi muiden tienkäyttäjien käyttäytymisen hälytysajoneuvon lähestyessä
– sijoittaa ensihoitoyksikön turvallisesti tarkoituksenmukaiseen paikkaan
– huolehtii ensihoitoyksikön kyydissä olevien turvallisuudesta hälytysajon aikana
– kiinnittää ensihoitovälineet tarkoituksenmukaisesti

Hälytysajon päättäminen / TÄMÄ KRITEERI KUULUISI TUONNE HOITOTYÖN KRITEEREIHIN
– ylläpitää ensihoitoyksikön kuntoa ja siisteyttä ASEPTIIKKA
– täydentää ja huoltaa tehtävällä käytetyt ensihoitoyksikön HOITOvälineet TYÖ- JA POTILASTURVALLISUUS
– tiedottaa ensihoitoyksikössä mahdollisesti ilmenneistä vioista tai vaurioista TYÖYKSIKÖN TOIMINTAOHJEIDENMUKAISESTI / TÄMÄ TUOHON AJONEUVO OSIOON
– varmistaa, että ensihoitoyksikkö on valmis seuraavaan tehtävään / TÄMÄ HOITOKRITEEREIHIN EI HÄLYTYSAJOTOIMINTAAN, VARSINKIN, JOS LOGISTIIKKA OPETTAA

TUTKINNON PERUSTEISTA PUUTTUU KOKONAAN ENNALTAEHKÄISEVA TYÖ JA OHJAUS, IKÄ LAIN MUKAAN KUULUU TYÖNKUVAAN. TÄRKEÄ OSA KOKNAISHOITOA!

Katri & #183;26.1.2023 12:58

Akuuttihoitotyössä toimiminen
Kommenttini alla ko. tutkinnon osaan liittyen
Ensinnäkin olisi tärkeä määritellä, mitä akuuttihoitotyöllä tarkoitetaan.
Itse olen sitä mieltä, että se on akuutisti sairastuneen potilaan hoitamista. potilaalla voi olla jokin aikaisempi sairaus ja tilanne voi olla sen akuutti heikkeneminen. Se on potilaan tilan akuutin heikkenemisen tunnistamista ja hoidon aloittamista siten, että potilaan tila voidaan tunnistaa tarkemmin ja aloittaa sen mukaiset hoitotoimenpiteet. Tästä määritelmästä oppilaitoksen sisällä on erilaisia tulkintoja ja opetusta toteutetaan sen mukaisesti hyvin erilaisin sisällöin.
Hoitopolku on mielestäni
oire – hoitokontaktin luominen esim. ajanvaraus tai tulo päivystykseen / hoidon piiriin tulo / potilaan tilan tunnistaminen / jatkohoitoon ohjaus (koti tai hoitolaitos) / hoidon aloittaminen / tutkimukset / dg ja sen mukainen hoidon toteuttaminen / potilaan kotiutus ja jatkohoito-ohjeistus / jatkokontrollisen sopiminen / potilaan siirtyminen jatkohoitopaikkaa / kotiin tai kuoleman kautta jonnekin.
Näen myös että ensihoito on hoitolaitoksen ulkopuolista toimintaa, potilaan tilan tunnistamista, hoitoa ja tarkkailua siellä.
Akuuttihoitotyö on hoitolaitoksen sisällä tapahtuvaa hoitotyötä.

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen
Opiskelija
• noudattaa AKUUTTIHOITOTYÖN lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia SEKÄ TOIMITAOHJEITA
• noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta
• noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
• toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti
• toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
• työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
• toimii ja sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden SUUKSIEN? mukaisesti
• käyttää TYÖSSÄÄN näyttöön perustuvaa tietoa / ONKO TÄMÄ ASIA MIKÄ PITÄISI LISÄTÄ MYÖS ENSIHOITOON
Työyhteisössä toimiminen
Opiskelija
• toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
• ylläpitää osaltaan hyvää työilmapiiriä
• puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön TOIMINTAohjeiden mukaisesti
• käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
• työskentelee aseptisten TOIMINTAperiaatteiden mukaisesti
• toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• käyttää tietoa AKUUTISTI SAIRASTUNEEN POTILAAN TAI HÄNEN LÄHEISENSÄ kriisin ERI vaiheista
• käyttää tietoa HYÖDYNTÄÄ TYÖSSÄÄN TIETOA psykososiaalisen tuen ERI muodoista
• varmistaa työturvallisuuden
• varmistaa potilasturvallisuuden
• ennakoi työssään väkivallan uhkaa
• HYÖDYNTÄÄ TYÖSSÄÄN POTILAAN ITSEMÄÄRÄMISOIKEUTEEN LIITTYVIÄ OIKEUKSIA
• OSAA SOVELTAA TYÖHÖNSÄ EETTISIÄ PERIAATTEITA POTILAAN HYVÄN HOIDON TOTEUTUMISESTA

Ammatillinen vuorovaikutus
Opiskelija
• kohtaa potilaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti KUNNIOITTAVASTI
• käyttää TYÖSSÄÄN selkeää kieltä ?/ SELKOKIELTÄ? VUOROVAIKUTTAA YMMÄRRETTÄVÄSTI
• tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
• keskustelee ja toimii yhteistyössä potilaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
• KOMMUNIKOI OSANA MONIAMMATILLISTA TIIMIÄ TIEDOTTAEN POTILAAN HYVÄÄN HOITOON LIITTYVISTÄ ASIOISTA
• käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
• käyttää tietoa kielestä???? IHMISEN KIELI HASSU ILMAUS ERIMAALAISTEN HOITAMINEN, kulttuurista ja ELÄMÄNkatsomuksesta
• käyttää työtehtävissä tutkintokieltä???? / MITÄ TÄMÄ ON? AMMATTISANASTOA, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä
• TUNNISTAA OMAN VASTUUALUEENSA JA TOIMII SEN MUKAISESTI

Työn suunnittelu
• suunnittelee työtehtävät ja aikataulutuksen OTTAEN HUOMIOON potilaiden hoidon tarpeen KIIREELLISYYDEN ja työyksikön tilanteen? TARKOITETAANKO OIKEA HOITOPAIKKA JA SEN VALINT ESIM. TK, YHTEISPÄIVYSTYS TMS.
• ottaa potilaan vastaan yksikön TOIMINTAohjeiden mukaisesti TARKOITETAANKO HOIDON KIIREELLISYYSLUOKTITUSTA ESIM TRIAGE VAIKO JOTAIN MUUTA
• OSAA SUUNNITELLA POTILAAN HOITORESURSSIT HOIDON TARPEEN MUKAISESTI (ESIM. ISTUMAPAIKKA, SÄNKYPAIKKA, HOITOTIIMI TMS.)
• ottaa vastaan tiedon potilaan voinnista ja hoidon tarpeesta
• HAASTATTELEE POTILASTA JA HÄNEN SAATTAJIAAN HOIDON TARPEEN ARVIOIMISEKSI
• arvioi ja tunnistaa systemaattisesti kiireellistä hoitoa vaativan potilaan / KUULUISI TUONNE YLEMMÄS – HUOM OIKEA HOITOPAIKKA – KAIKKI EIVÄT TULE ESH PÄIVYSTYKSEEN
• käyttää työyhteisön potilastietojärjestelmiä JA VIESTINTÄLAITTEITA
• ARVIOI POTILAAN FYYSISTA, PSYYKKISTÄ JA SOSIAALISTA TOIMINTAKYKYÄ

Työn toteutus
• tunnistaa POTILAAN henkeä uhkaavan tilanteen ja aloittaa hätäensiavun SEKÄ TOIMII LISÄAVUN PYYTÄMISESSÄ TOIMINTAOHJEIDEN MUKAISESTI
• TUNNISTAA PERUSELINTOIMINTAOJEN MUUTOKSET TAI NIITÄ UHKAAVAT TILANTEET
• tiedottaa POTILAAN VOINTIIN LIITTYVISTÄ havainnoistA työryhmälle
• käyttää työssään terveysteknologiaa
• käyttää erilaisia mittausmenetelmiä POTILAAN elintoimintojen TUNNISTAMISESSA JA tarkkailussa
• tulkitsee mittaustuloksIA ja SUUNNITTELEE SEKÄ TOTEUTTAA POTILASHOIDON NIIDEN MUKAISESTI/ toimii tulosten vaatimalla tavalla
• tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan voinnissa ja tilassa tapahtuvia muutoksia
• toteuttaa annettuja hoitomääräyksiä potilaan hoitosuunnitelman mukaisesti
• auttaa potilasta päivittäisissä toiminnoissa
• valmistelee, avustaa POTILAAN HOITOTOIMENPITEESEEN / KUULUUKO MYÖHEMMIN TOIMENPIDEKOHTAAN ?
• tekee OMAN VASTUUALUEENSA MUKAISESTI hoitotoimenpiteitä / KUUUKO MYÖHEMMIN TOIMENPIDEKOHTAAN?
• tunnistaa potilaan IÄN JA SAIRAUDEN MUKAISEN toimintakyVYN JA NÄIHIN LIITTYVÄN HOIVAN JA HUOLENPIDON TARPEEN kyyn liittyvät tarpeet
• ohjaa ja avustaa potilasta hoito- ja apuvälineiden käytössä SEKÄ NIIDEN hankinnassa
• käyttää työssään siirtymisen apuvälineitä
• osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen akuuttihoitotyössä??? TOIMII OMALLA VASTUUALUEELLA LÄÄKEHOIDOSSA
• TOIMII TYÖyksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
• tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
• seuraa potilaan lääkehoidon vaikutuksia sekä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksia
• havainnoi JA ARVIOI potilaan kipua KÄYTTÄEN OIKEITA KIVUN ARVIOINTIMENETELMIÄ
• käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä
• osallistuu jatkohoidon suunnitteluun ja toteutukseen vastuualueensa mukaisesti
• dokumentoi POTILAAN VOININ JA HOIDON TOTEUTUKSEN havaintoja potilaan tilasta ja hoidon toteutuksesta
• TEKEE TARVITTAESSA YHTEISTYÖTÄ POTILAAN JATKOHOITOPAIKAN KANSSA JA JÄRJESTÄÄ POTILASKULJETUKSEN OSASTOLLE TAI TOISEEN HOITOPAIKKAAN
• arvioi potilaan perus- ja akuuttihoidon toteutumista vastuualueensa mukaisesti
• noudattaa potilaan hoitotahtoa
• käyttää tietoa kuolevan potilaan hoidon periaatteista

Tutkimusten ja toimenpiteiden toteuttaminen
• valmistelee potilaan tutkimukseen ja toimenpiteeseen TAI LEIKKAUKSEEN
• avustaa POTILAAN tutkimuksissa ja toimenpiteissä
• tarkkailee ja ohjaa potilasta tutkimuksen ja toimenpiteen aikana ja sen jälkeen vastuualueensa mukaisesti
• tilaa laboratoriotutkimukset ja käsittelee näytteitä
• ottaa vieritutkimusnäytteitä ja laboratoriotutkimusnäytteitä oman vastuualueensa mukaisesti
• MITEN SÄDETURVALLISUUS TÄSSÄ KOHDIN / KUVANTAMISTUTKIMUKSET JA NIISSÄ AVUSTAMINEN STUK OHJEET

Immobilisaatiohoidon toteuttaminen
TÄSSÄ KESKEISTÄ
– VAMMAN JA VAMMAMEKANISMIN SEKÄ – ENERGIAN TUNNISTAMINEN
– KONSERVATIIVISESTI VAIKO OPERATOOVOSESTI HOIDETTAVA
– KIVUNHOITO
– REPONOINTI
– KUVANTAMISTUTKIMUKSIIN VALMISTELU
– TUENTA- JA OHEISMATERIAALIEN VALINTA (VÄLIAIKAINEN TUENTA VAIKO PITEMPIAIKAINEN – TALOUDELLISUUS JA POTILAAN TILAN TARKKAILUMAHDOLLISUUDET)
– REPONOINTI
– YLÄ- JA ALRARAAJAN TUENNAN ITSENÄINEN VALMISTAMINEN LÄÄKÄRIN ANTAMIEN HOITO-OHJEIDEN MUKAISESTI, MISSÄ OIKEAT ANATOMISET MITAT, KULMAT JA TOIMINNALISUUDEN VARMISTAMINEN
– TUENTAMATERIAALEIHIN LIITTYVÄ JATKOHOITO-OHJEISTUS
– APUVÄLINELAINAUS JA OHJAUS
– KUNTOUTUSOHJEET
– JATKOHOITO-OHJEET JATKOHOITOAIKOJEN JA PAIKKOJEN SUHTEEN

• arvioi työryhmän kanssa potilaan immobilisaatiohoidon tarpeen SUHTEESSA VAMMAENERGIAAN JA POTILAAN KERTOMAAN
• valmistelee potilaan immobilisaatiohoitoon huomioiden TUENTAHOITOON LIITTYVÄT kipsihoidon (KIPSIHOITO VÄÄRÄ TERMI, JOKA VIITTAA MATERIAALEIHIN) riskit MIETIN MITÄ TÄLLÄ TARKOITETAAN IHAN OIKEASTI – MINIHEPARIINIHOITO, YLI-IMMOBILISOINTI, AITIOPAINESYNDROOMAN KEHITTYMINEN, OIKEIDEN TUETATEKNIIKOIDEN JA MATERIAALIEN VALINTA? RIITTÄISI PELKKÄ VALMISTELEE POTILAAN IMMOBILISAATIOHOITOA VARTEN
• valmistelee hoitotilan, välineet ja varaa tarvittavat tuenta- JA OHEISMATERIAALIT SEKÄ NIIDEN TYÖSTÄMISEEN KÄYTETTÄVÄT LAITTEET
• OSAA KÄYTTÄÄ IMMOBILISAATIOHOIDOSSA KÄYTETTÄVIÄ OHEISMATERIAALIA JA TUENTAMATERIAALEJA TARKOITUKSENMUKAISESTI (OIKEAT ANOTOMISET MITAT, KULMAT JA TOIMINNALISUUDEN TARKLISTAMINEN)
• TEKEE ALARAAJAN LYHYEN SAAPASKIPSIN JA YLÄRAAJAN DORSAALISEN RANNETUENNAN ITSENÄISESTI, LÄÄKÄRIN ANTAMIEN HOITO-OHJEIDEN MUKAISESTI
• REPONOINTI?
• KUVANTAMISTUTKIMUKSET?
• VÄLIAIKAINEN JA TUENTA?
• KONSERVATIIVISESTI HOIDETTAVA JA OPERATIIVISESTI HOIDETTAVA POTILAS JA HEIDÄN ALUEELLINEN HOITOPOLKU
• huomioi potilaan EI LÄÄKKEELLISEN kivunhoidon JA LÄÄKKELLISEN KIVUNHOIDON LÄÄKEMUODON JA SEN VAIKUTUSAJAN SUHTEEN
• OHJAA POTILASTA TUENTAMATERIAALIKOHTAISESTI TUENTAHOIDON JÄLKEISESSÄ KOTIHOIDOSSA (HUOM! KASTELTAVA VAIKO EI KASTELTAVA TUENTA)
• ohjaa potilasta tuenta- ja apuvälineiden SEKÄ PÄIVITTÄISISÄÄ TOIMINNOISSA SELVITYMISESTÄ AUTTAVIEN APUVÄLINEIDEN HANKINNASSA JA käytössä
• hoitaa nilkan jännevamman työyksikön toimintamallin mukaisesti???? TARKOITETAANKO TÄLLÄ TEHDÄSVALMISTEISIA ORTOOSEJA JA NIIDEN KÄYTTÖÄ VAIKO TEIPPAUSTA HASSUA MAINITA YKSI VAMMA, KOSKA ON MUITAKIN VAMMOJA JA MILLAINEN NILKANVAMMA ON KYSEESSÄ – EKVINUSHOITO ON OMA LAJI!!!!!! NIVELSITEIDEN TEIPPAUS TAI KIVUNHOIDOLLINEN TUENTA TAASEN OMA!!!!!!
• VOISI OLLA TUNTEE TYÖYKISKÖSSÄ KÄYTETTÄVÄT YLEISET TEHDASVALMISTEISET ORTOOSIT JA OSAA OHJATA POTILASTA NIIDEN KÄYTÖSSÄ
• tekee dorsaalisen kipsilastan yläraajaan /KTS YLLÄ MIELESTÄNI PERUS RANNE JA ALARAAJAN TUENTA PITÄÄ KUULUA OSAAMISPERUSTEISIIN
• hoitaa potilaan ihoa ja TUENNAN ALLE JÄÄVIÄ IHORIKKOJA TYÖPAIKAN HOITO-OHJEISTUSTEN MUKAISESTI haava-alueita
• ohjaa potilasta ihon ja haava-alueen kotihoidossa TÄMÄ KUULUU JO ORTOOSIHOITOON MUUTEN ON KIPSIHOITO-OHJEISSA IHOHAN JÄÄ TUENNAN ALLE MUTTA KOMPLIKAATIOIDEN TARKKAILU IHON LÄMPÖ, VÄRI TUNTO JA TURVOTUS ON TÄRKEÄ
• OHJAA POTILASTA TAI / JA HÄNEN LÄHEISIÄÄN YLÄ- JA ALARAAJAN KUNTOUTUMISEEN LITTYVISSÄ ASIOISSA (HUOM! TÄRKEÄ IHON JA LUUN PARANEMISPROSESSISSA ONLIHASPUMPPU JA VERENKIERRON YLLÄPITO)
• huomioi ja seuraa kipsatun potilaan komplikaatioita ja tiedottaa niistä työryhmää NO HARVOIN POTILAS JÄÄ SEURANTAAN VAAN LÄJHTEE KOTIIN JA NÄMÄ OHJATAAN POTILAALLE TAI HÄNEN LÄHEISELLEEN TAI JATKOHOIDOSTA VASTAAVALLE HOITOLAITOKSELLE
• käyttää kipsin poistossa kipsisahaa ja /TAI–saksia PITISIKÖ OLLA OSAA HALKAISTA KIPSIN KIPSISAHALLA
• POISTAA TUENNAN POTILASTURVALLISESTI
• HYÖDYNTÄÄ TYÖSSÄÄN TIETOA VAMMAN JATKOHOITO-OHJEISTUKSESTA KONTROLLIAIKOJEN JA NIIDEN VARAAMISEN OSALTA

Katri & #183;26.1.2023 13:16

Yleisesti tutkinnon perusteista. On harmillista, jos palataan vanhaan ensihoidon osaamisalakäytänteeseen, kun juuri työelämään on saatu hiottua perustason ensihoidon oma koulutus, mitä sinne kauan kaivattiin. En ymmärrä, miksi kaksi tutkinnon osaa on lähihoitajien kanssa samanlaiset. Siksikö, että tutkinnosta toiseen vaihtavilla ei olisi niin työllistävä henkilökohtaistamisenprosessi? Nämä lyhyen ajan toimintamallit eivät ole kansantaloudellisesti kestäviä, eivätkä luo uskottavuutta koulutuksen ja työelämän välille. Onko tarkoitus romuttaa koko käsite Perustason ensihoidon osaamisala?

Valinnaisena tutkinnon osana on ollut perioperatiivinen hoitotyö. Opiskelijat ovat sitä kovasti halunneet ja työelämä myös. Etenemisen esteenä on ollut pakollisten osaamisalaopintojen hyväksytty suorittaminen. Kysynkin, voiko tämän etenemisen esteen purkaa, jotta tutkinto palvelisi paremmin työelämän tarpeita?

Kokonaisuudessaan ensihoitotyö eteni perusteissa prosessin mukaisesti ja on melko selkeästi tulkittavissa ja ymmärrettävissä. Osassa kriteereitä on adjektiivejä ja osassa ei. Oliko kuitenkin niin, että adjektiivit ja kuvaukset miten toiminta näkyy opiskelijan työssä, laitetaan opiskelijan arviointikuvaukseen ei kriteereihin?

Harmillista on myös se, ettei oppilaitokset panosta osaajiaan näihin tutkinnonperustetyöryhmiin verkossa. Tieto ei kulje organisaatioissa halutulla tasolla siten, että toimijoita ja opettajia kuultaisiin työyhteisöissä. Se näkyy nyt näissäkin perusteissa, missä lähinnä lähihoitajatutkintoon perehtyneet tutkintovastaavat pääsääntöisesti lausuvat perusteista. heillä ei ole tämän alan substanssituntemusta ja sen vuoksi ”ympäri mennään ja yhteen tullaan” – periaate näkyy näidenkin sisällössä.

On totta, että ensihoitoon hakeutuu nuoria, koska se nähdään mediaseksikkääksi työksi. Se on kuitenkin vastuullista potilaan tilan arviointia, missä potilas- ja työturvallisuus korostuvat sairaalan ulkopuolisissa olosuhteissa. Elämänkokemuksella on merkitystä tässä ammatissa ja sen vuoksi olisikin toivottavaa, että hakeutujien ikärajaa mietittäisiin uudestaan. Soveltuuko oppiminen nuorille opiskelijoille, joiden itseohjautuvuus ja syys-seurauksien ymmärrys kehittyy nykytietojen mukaan vasta yli 20 ikävuoden jälkeen. Koulutammeko siis opiskelijoita, joilla ei ole kyky omaksua asioita ikänsä ja siihen liittyvien fysiologisten ominaisuuksiensa puolesta. Pitäisikö vaateena ollakin ensin lähihoitajakoulutus ja perustason ensihoito olisi lisäkoulutus joko pelastajille tai lähihoitajille – toki perustutkintona, koska ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituskäytänteet eivät silloin tukisi tätä koulutusta. Mutta toisaalta työelämä tarvitsee näitä osaajia ja amk- hoitotason opintoihin voitaisiin vaatia perustason ensihoitokoulutus ja lyhentää siten siellä tapahtuvaa koulutusta – kansantaloudellinen näkökulma? Tällöin oppilaitokset eivät myöskään kilpailisi samoista työelämäkentistä vaan ”pakotettaisiin” tekemään yhteistyötä. No nyt meni politikoinnin puolelle, mikä ei ole näiden perusteiden aikana vielä ajankohtaista.

Kiitän työryhmää ja toivotan onnea perusteiden työelämälausunnolle. Toivottavasti järjestöt ja työelämä ymmärtävät mitä keskeisiä muutoksia tutkinnon perusteisiin on tulossa ja mikä merkitys sillä on työelämälle. Nämä olisi joskus ehkä syytä heille aukipurkaakin.

  Marika Tikkanen & #183;2.2.2023 11:51

  Toivoisin, että meidän prosessissa mukana olleiden mielipiteet ja esittämät ehdotukset tutkinnon osista tuotaisiin takaisin. Nyt akuutissa ja ensihoidossa vietiin paljon pois sitä mitä niihin oli kirjoitettu ja nimenomaan tasoa laskettiin varsinkin akuutissa vastaamaan sairaanhoidon tutkinnon osaa. Perustason ensihoitajista on kuitenkin tarkoitus tehdä akuutin- ja ensihoidon asiantuntijoita ei sairaanhoidon puolelle vaan enemmän itsenäiseen työhön. Esim aiemmin ja nytkin kirjoitettiin tutkinnon osaan akuutti ensimmäiseksi kriteeriksi Tunnistaa kriittisesti sairaan asiakaan joka on kaiken kulmakivi ja se on otettu kuitenkin näistä pois. Myös sairaalaelvytys on muutettu hätäensiavuksi. Ei riitä, eikä voi olla tällaista akuutin osaamisalassa, koska on maallikkotoimintaa. Aika paljon tarvitsee näitä vielä korjata ja nimenomaan kunnioittaa jakoa lähihoitaja vs. perustason ensihoitaja.
  Kuten jo tuolla useampikin opettaja jo kommentoi näillä perusteisiin tuoduilla asioilla ei nyt ole mitään yhteneväisyyttä kokeilussa saatuihin tuloksiin ja perusopinnot ovat tosi matalalla tasolla vrt ensihoidon kriteerit, joihin ei ole hirveästi kajottu ensihoidon kirjottajien jälkeen. Voisiko tänne ihan vertailuksi tuoda ne kriteerit, joita ryhmät ensihoidon tutkinnon osiksi ehdottivat, jotta voitaisiin aidosti keskustella siitä mitä me jatkossa opetamme.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *