Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan jalkojenhoidon osaamisalan keskeiset työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

Jalkojenhoitotyössä toimiminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä, määräyksiä ja eettisiä periaatteita
 • toimii ammatillisesti asiakastilanteissa ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa
 • ymmärtää oman käyttäytymisensä ja ei-kielellisen ilmaisunsa vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää erilaisissa vuorovaikutustilanteissa selkokieltä ja käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • toimii vuorovaikutustilanteissa tietoturvan ja salassapidon ohjeita noudattaen
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • tutkii ja tunnistaa asiakkaan jalkojenhoidon tarpeet
 • arvioi hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyden ja ohjaa asiakasta palveluihin hakeutumisessa

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee päivittäiset ja viikoittaiset työtehtävänsä huomioiden työpaikan muut suunnitelmat
 • laatii yhdessä asiakkaan kanssa kirjallisen hoitosuunnitelman ja toteuttaa sitä kokonaisvaltaisesti
 • laatii yhdessä asiakkaan kanssa jalkojen omahoitosuunnitelman

Työn toteutus

 • tekee jalkojenhoitotyötä soveltaen näyttöön perustuvaa tietoa
 • tekee jalkojenhoitotyötä jalkojenhoidon laatukriteereiden mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • hyödyntää asiakaslähtöisesti moniammatillisen työryhmän asiantuntemusta jalkojenhoidon erityiskysymyksissä
 • kirjaa toteutuneen hoidon
 • tiedottaa asiakkaan jalkojen tilan muutoksista työryhmälle
 • käyttää asiakastietojärjestelmiä huomioiden tietoturvan ja salassapidon säännökset
 • toimii asiantuntijana lähihoitajan vastuualueella jalkojenhoidossa
 • tunnistaa asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujen tarpeita ja ohjaa häntä palvelujen käyttöön
 • huolehtii asiakkaan hoitoympäristön puhtaanapidosta niin, että mikrobit eivät leviä
 • valmistelee toimivan hoitotilan ja ottaa valmistelussa huomioon asiakkaan toimintakyvyn
 • huolehtii omasta hygieniastaan ja suojavaatteiden käytöstä ja puhtaudesta
 • toteuttaa jalkahaavan hoitoa aseptista työjärjestystä noudattaen
 • huoltaa jalkojen terveydenhoidossa käytettävät laitteet ja välineet ja informoi käyttöturvallisuuteen liittyvissä ongelmissa työryhmää
 • tunnistaa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia ja edistää asiakkaan toimintakykyä
 • ohjaa ja neuvoo asiakasta tai hänen läheisiään jalkojen omahoidon toteuttamisessa
 • tutkii ja tunnistaa jalkojen ihon kunnon, alaraajojen verenkierron sekä asiakkaan kokeman kivun
 • tutkii erilaisia menetelmiä käyttäen asiakkaan jalkojen tilan muutokset ja tunnistaa jalkojenhoidon haasteet
 • huomioi sairauksien vaikutukset jalkojen terveyteen ja toimintakykyyn
 • keskustelee jalkojenhoidon asiantuntijoiden kanssa asiakkaan jalkojen tilan muutoksista ja erityiskysymyksistä
 • hoitaa vastuualueensa mukaisesti jaloissa ilmenneitä terveysmuutoksia asiakaslähtöisesti ja hoito-ohjeita noudattaen sekä varmistaen kivunhoidon
 • hoitaa jalkahaavan ja käyttää haavanhoitotuotteita jalkahaavan hoidossa
 • hyödyntää työssään valmiita kevennystuotteita sekä suunnittelee ja valmistaa yksilöllisesti sopivan kevennystuotteen huomioiden asiakkaan toimintakyvyn
 • tunnistaa apuvälineiden tarpeen ja ohjaa niiden hankinnassa ja käytössä
 • huomioi laaja-alaisesti asiakasturvallisuuden työskennellessään

Työn arviointi

 • arvioi jalkojenhoitotyötään ja osaamistaan realistisesti
 • ylläpitää ja kehittää jalkojen terveydenhoitotyön edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa
 • tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan ja hakee ohjausta tarvittaessa
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Käyttää lääketietokantoja
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman 
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Hoitaa jalkahaavan ulkoisesti käytettävillä lääkkeillä
 • Tarkkailee ulkoisesti käytettävien lääkkeiden vaikutuksia
 • Ohjaa asiakasta toteuttamaan ulkoista lääkehoitoa ja tarkkailemaan lääkkeiden vaikutuksia
 • Tunnistaa mahdollista lääkkeiden virheellistä käyttöä

Jalkojen terveyden edistäminen

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä, määräyksiä ja eettisiä periaatteita perustellen toimintaansa
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa, tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • viestii ja toimii ammatillisesti ja asiallisesti
 • toimii ammatillisesti ja asiakaslähtöisesti vuorovaikutustilanteissa
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää vuorovaikutustilanteissa selkokieltä ja tarvittaessa hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • palvelee asiakkaita vastuullisesti ja tasavertaisesti huomioiden tietoturvan ja salassapidon
 • toimii erilaisista kulttuureista tulevien asiakkaiden kanssa ja hakee tietoa monikulttuurisuudesta
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määritettyjä sukupuoliodotuksia

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • tutkii, tunnistaa ja arvioi asiakaslähtöisesti asiakkaan jalkojenhoidon tarpeet

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee työtään asiakaslähtöisesti
 • suunnittelee päivittäiset ja viikoittaiset työtehtävänsä huomioiden työpaikan muut suunnitelmat
 • laatii yhdessä asiakkaan kanssa kirjallisen jalkojenhoitosuunnitelman
 • toimii hoitosuunnitelman mukaisesti
 • laatii yhdessä asiakkaan kanssa jalkojenhoidon omahoitosuunnitelman

Työn toteutus

 • tekee jalkojenhoitotyötä soveltaen näyttöön perustuvaa tietoa
 • tekee jalkojenhoitotyötä jalkojenhoidon laatukriteereiden mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita
 • työskentelee omavalvontamääräysten ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintaperiaatteita
 • omaa ongelmanratkaisutaidot ja tuo esille ratkaisuvaihtoehtoja
 • tuntee eri ammattiryhmien tehtävät ja toimii yhteistyökykyisesti moniammatillisen tiimin jäsenenä
 • vaikuttaa osaltaan positiivisesti työyhteisön sosiaaliseen ilmapiiriin
 • tietää työpaikan ohjeet työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • käyttää asiakastietojärjestelmiä huomioiden tietoturvan ja salassapidon säännökset
 • käyttää työssään tieto- ja viestintätekniikkaa asiakaslähtöisesti
 • valmistelee toimivan jalkojenhoitotilan erilaisissa toimintaympäristöissä ottaen huomioon asiakkaan toimintakyvyn
 • tutkii erilaisia menetelmiä käyttäen eri-ikäisten asiakkaiden jalat ja huomioi sairauksien vaikutukset jalkojen terveyteen ja toimintakykyyn
 • valitsee jalkojenhoidossa käytettävät työvälineet, materiaalit, tarvikkeet ja tuotteet asiakaslähtöisesti ja käyttää niitä turvallisesti
 • hoitaa asiakaslähtöisesti erilaisilla hoitomenetelmillä jalkojen ihomuutokset ja varpaiden kynsimuutokset
 • hoitaa jalkaterän ihon ja kynnet asiakaslähtöisesti ulkoisesti käytettävillä itsehoitolääkkeillä
 • ottaa huomioon ulkoisen lääkehoidon vaikutukset ja haittavaikutukset sekä ohjaa asiakasta toteuttamaan ja seuraamaan lääkehoidon vaikuttavuutta
 • ohjaa asiakkaalle yksilöllisesti sopivan jalkavoimistelun ja toteuttaa asiakaslähtöisen jalkojen hieronnan ja käyttää kosketusta hoitomenetelmänä
 • valitsee jalkojenhoidossa käytettävät kevennystuotteet huomioiden asiakkaan toimintakyvyn sekä suunnittelee ja valmistaa yksilöllisesti sopivia kevennystuotteita
 • ohjaa asiakasta kevennystuotteen tai -tuotteiden käytössä ja huollossa
 • ohjaa asiakaslähtöisesti erilaisia ryhmiä jalkojen hyvinvoinnissa
 • käyttää asiakkaan toimintakykyä tukevaa ja edistävää työotetta
 • ohjaa asiakaslähtöisesti ja motivoi asiakasta jalkojen terveyden ja hyvinvoinnin omahoidossa sekä ravitsemuksen edistämisessä
 • ohjaa asiakasta yksilöllisesti jalkineiden ja sukkien valinnassa, ihon ja kynsien hoidossa, jalkojen hygieniassa sekä jalkojen voimistelussa
 • tunnistaa asiakkaan liikkumisen apuvälineen tarpeen ja ohjaa asiakasta sen hankinnassa, käytössä ja huollossa
 • huolehtii asiakkaan jalkojenhoitoympäristön puhtaanapidosta niin, että mikrobit eivät leviä
 • suunnittelee ja toteuttaa jalkojenhoitoa aseptista työjärjestystä noudattaen
 • huoltaa jalkojenhoidossa käytetyt välineet ja laitteet
 • toimii välinehuollossa aseptiikan periaatteiden mukaisesti sekä toimii tarvittaessa yhteistyössä välinehuollon kanssa
 • huolehtii omasta hygieniastaan ja suojavaatteen puhtaudesta ja käyttää tarkoituksenmukaisia suojaimia
 • tuntee palvelujärjestelmän vastuualueensa mukaisesti ja päivittää palvelujärjestelmään liittyvää osaamistaan osana työryhmää
 • tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun ja hyödyntää tietoa työssään
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluiden käytössä sekä esittää vaihtoehtoja asiakkaalle
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä
 • tuntee työpaikan turvallisuussuunnitelman ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla
 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä
 • työskentelee ergonomian periaatteiden mukaisesti
 • tunnistaa monipuolisesti asiakkaan voimavarat ja antaa asiakaan tehdä, mitä hänen toimintakykynsä ja vointinsa sallivat
 • käyttää turvallisesti ja sujuvasti siirtymisen ja liikkumisen apuvälineitä
 • tunnistaa alansa kuormitus- ja riskitekijöitä ja kehittää työtään kuormitustekijät huomioiden
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudestaan ja työkyvystään
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ja pyrkii omalla toiminnallaan ehkäisemään haasteellisten tilanteiden syntymistä
 • toimittaa ohjeiden mukaisesti epäkuntoiset välineet ja laitteet huoltoon
 • suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun päivittäisessä asiakastyössä
 • edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja mitoittaa työnsä tavoitteiden mukaan
 • arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia jalkojenhoitoyrittäjänä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä
 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä
 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa
 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä

Työn arviointi

 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä