Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen    

    Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

   Opiskelija    

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

  Työyhteisössä toimiminen   

  Opiskelija   

 • noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • toimii osana moniammatillista työryhmää 
 •  käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti  
 • toimii hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti    
 • varmistaa asiakasturvallisuuden   
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden           mukaisesti
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä   
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  
 • käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa
 • toimii ensiaputilanteissa   

  Ammatillinen vuorovaikutus    

  Opiskelija   

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti   
 • kuuntelee asiakasta ja käyttää selkeää kieltä   
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi   
 • vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään   
 •  käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja   
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena   
 • käyttää tietoa asiakkaan kulttuurista, kielestä ja katsomuksesta   
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa   

  Työn suunnittelu 

Opiskelija 

 • tunnistaa asiakkaan palveluohjausprosessin 
 • käyttää tietoa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista 
 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja palveluissa 
 • käyttää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työn suunnittelussa 
 • suunnittelee työtehtävät asiakkaiden tarpeiden mukaan
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävät ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman  
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä 

Toimintakyvyn tukeminen

Opiskelija 

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä 
 • käyttää toimintakyvyn mittareita 
 • tunnistaa asiakkaan voimavarat ja avun tarpeet 
 • käyttää terveys- ja hyvinvointiteknologiaa työssään  
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä 
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä 
 • ohjaa ja tukee asiakasta perusliikkumisessa 
 • ohjaa ja tukee asiakasta siirtymisissä

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen

 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta 
 • ohjaa ja auttaa asiakasta peseytymisessä ja pukeutumisessa 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan ihon ja jalkojen hoitoon liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta ihon ja jalkojen hoidossa 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suuhun liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta suun hoidossa
 • käyttää tietoa erityisruokavalioista 
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta   
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan eritystoimintaan liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoimintaan liittyvissä ongelmissa
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia 
 • hyödyntää kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarvetta
 • ohjaa ja auttaa asiakasta uneen ja lepoon liittyvissä ongelmissa

Kansantaudit ja asiakkaan hoitotyö

Opiskelija 

 • käyttää työssään tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta 
 • käyttää työssään tietoa kansantaudeista
 •  käyttää työssään tietoa kansantautien aiheuttamista muutoksista elimistön normaaliin toimintaan  
 • käyttää työssään tietoa kansantautien riskitekijöistä 
 • motivoi asiakasta omahoitoon
 • motivoi asiakasta terveysliikuntaan sekä elämäntapamuutoksiin 
 • tukee asiakkaan mielen hyvinvointia 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen 
 • havainnoi asiakkaan elintoimintoja ja kansantautien aiheuttamia oireita 
 • tunnistaa asiakkaan oireita ja elintoimintojen muutoksia 
 • käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa 
 • tulkitsee mittaustulokset ja toimii tulosten vaatimalla tavalla 
 • käyttää näyttöön perustuvia hoitotyön menetelmiä 
 • toteuttaa asiakkaan kansantautien lääkkeetöntä hoitoa ja lääkehoitoa 
 • havainnoi asiakkaan kipua 
 • arvioi asiakkaan kivun voimakkuutta
 • käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä  
 • käyttää työssään tietoa elämän loppuvaiheen hoidon periaatteista 

Työn arviointi 

Opiskelija 

 • tiedottaa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyvistä havainnoista 
 • dokumentoi asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyviä havaintoja   
 • arvioi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista