Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen

Työn suunnittelu ja arviointi

 • osoittaa ymmärtävänsä lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyviä riski- ja suojaavia tekijöitä 
 • suunnittelee työtehtävät lapsen tai nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaisesti 
 • suunnittelee mielenterveystaitoja edistävää toimintaa yhdessä lasten tai nuorten sekä työryhmän kanssa
 • käyttää työssään tietoa lasten, nuorten ja perheiden palveluista
 • osoittaa ymmärtävänsä lastensuojelun mahdollisuudet yksilön ja perheen tukemisessa
 • dokumentoi ja tiedottaa lainsäädännön ja työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • arvioi toiminnan toteutumista yhdessä lapsen tai nuoren ja työryhmän kanssa 
 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista

Vuorovaikutus lasten, nuorten ja heidän läheistensä kanssa

 • kohtaa lapsen tai nuoren ja hänen läheisensä arvostavasti
 • toimii huomioiden lasten, nuorten ja perheiden moninaisuuden ja erilaiset elämäntilanteet 
 • mukauttaa vuorovaikutustaan lapsen tai nuoren kehitysvaihetta vastaavaksi 
 • kannustaa lasta tai nuorta vuorovaikutukseen
 • toimii haastavissa tilanteissa ammatillisesti osana työryhmää

Lapsen ja nuoren mielenterveystaitoja edistävä toiminta

 • toimii asiakassuunnitelman mukaisesti
 • tukee lapsen tai nuoren ryhmään osallistumista 
 • tukee ja vahvistaa lapsen tai nuoren myönteistä käsitystä itsestään
 • käyttää toiminnallisia menetelmiä  
 • käyttää tietoa lasten ja nuorten mielenterveys-, päihde ja riippuvuushäiriöistä 

Itsestä huolehtimisen taitojen vahvistaminen

 • ohjaa lasta tai nuorta päivittäiseen liikkumiseen 
 • tukee lasta tai nuorta huolehtimaan riittävästä levosta, unesta ja rauhoittumisesta 
 • ohjaa lasta tai nuorta hyvinvointia tukevassa ravitsemuksessa
 • ohjaa rauhalliseen ruokailuun ja yhdessä syömiseen
 • ohjaa lasta, nuorta tai huoltajaa huolehtimaan säännöllisestä päivärytmistä ja rutiineista 
 • ohjaa lasta tai nuorta vahvistamaan turvataitojaan