Luonnos 3

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kaikkiin tutkinnon osiin:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • huomioi asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet
 • huomioi työpaikan päivän kulun
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä
 • toimii suunnitelmansa mukaisesti
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan

ASIAKKAAN OHJAAMINEN

Opiskelija

 • huomioi työssään asiakkaan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet
 • huomioi työssään asiakkaan tuen tarpeet
 • huomioi työssään asiakkaan tavoitteet
 • tukee asiakkaan kasvua, kehitystä ja oppimista
 • osoittaa ymmärtävänsä kasvun ja kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • tukee asiakkaan elämänhallintaa
 • tunnistaa sosiaalisia ongelmia
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden ja teknologian käytössä
 • ohjaa palveluiden käytössä
 • Arvioi toimintaansa suhteessa asiakkaan tavoitteisiin

OSALLISUUS

Opiskelija

 • ottaa huomioon asiakkaan näkemykset itseään koskevissa päätöksissä lapsen ja nuoren kehitystä vastaavasti
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • käyttää alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja asiakkaan osallisuuden edistämisessä
 • tukee asiakasta sosiaalisessa elämässä ja mielekkäässä vapaa-ajantoiminnassa

PERUSHOITO

Opiskelija

 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa
 • ohjaa asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 • ohjaa infektioiden torjunnassa ja hoidossa
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoon liittyvät toimenpiteet
 • valmistaa asiakkaan kuntoutukseen, hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin

TERVEYS

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä sairauksien erityispiirteet sekä niiden vaikutukset hoidon tarpeeseen
 • edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa sekä tiedottaa havainnoistaan
 • toteuttaa lääkehoidon oikein ja turvallisesti ottaen huomioon lapsiin ja nuoriin liittyvät erityispiirteet ja lääkkeenantotavat
 • osaa antaa ensiavun
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toimii työryhmän jäsenenä saattohoidossa
 • tukee asiakasta ja läheisiä surutyössä

MIELEN HYVINVOINTI

Opiskelija

 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia
 • tunnistaa mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa riippuvuus-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa

SEKSUAALISUUS

Opiskelija

 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista
 • huomioi seksuaalisuuden moninaisuuden

YHTEISTYÖ PERHEEN KANSSA

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä perheiden erilaiset elämäntilanteet ja niiden vaikutuksen asiakkaan hyvinvointiin
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan lapsen ja nuoren vahvuuksia ja tuen tarpeita
 • ohjaa vanhempaa tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
 • ohjaa vanhempaa huolehtimaan kasvua ja kehitystä tukevasta ympäristöstä
 • tukee vanhemmuutta arjen tilanteissa

KALTOINKOHTELU

Opiskelija

 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä väkivallan uhan
 • ohjaa avunsaannissa (ja turvallisuuden edistämisessä) yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

TYÖN SUUNNITTELU

 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaiden tarpeiden perusteella
 • toimii asiakastyönsuunnitelman mukaisesti

TYÖN TOTEUTUS

 • kohtaa asiakkaan ja läheiset kunnioittavasti  
 • käyttää sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti
 • varmistaa vuorovaikutustilanteissa asiakkaan ymmärtämisen
 • mukauttaa vuorovaikutustaan asiakkaan tilanteen edellyttämällä tavalla
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
 • käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa asiakkaan voimavaroja ja tarpeita
 • tukee asiakkaan kasvua, kehitystä ja oppimista
 • tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • käyttää alan työmenetelmiä ja -välineitä
 • edistää yhdessä toimimista
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä päivittäisissä toiminnoissa sekä päivärytmin ylläpitämisessä  
 • tukee asiakkaan elämänhallintaa
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta asioinnissa ja palveluiden käytössä
 • osoittaa ymmärtävänsä vammojen, kehityshäiriöiden ja oireyhtymien erityispiirteet sekä niiden vaikutukset toimintakyvyn tarpeeseen
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä perheiden erilaiset elämäntilanteet ja niiden vaikutuksen perheen jäsenten hyvinvointiin
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan lapsen ja nuoren vahvuuksia ja tarpeita
 • ohjaa vanhempaa tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
 • ohjaa vanhempaa huolehtimaan kasvua ja kehitystä tukevasta ympäristöstä
 • tukee vanhemmuutta
 • käyttää perhetyön menetelmiä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä kasvun ja kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä
 • viestii huolta herättävistä asioista?  – huolen puheeksi ottaminen, miten kirjataan ammattitaitovaatimukseksi?
 • keskustelee päihteiden riskikäytöstä sekä riippuvuusongelmista
 • tunnistaa kaltoinkohtelua
 • tunnistaa lasten suojelun tarvetta
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 •  
 • tunnistaa asiakkaan hoidon tarpeita
 • tukee asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä
 • tarkkailee asiakkaan vointia ja toimintakykyä
 • viestii asiakkaan vointiin liittyvistä havainnoistaan
 • osoittaa ymmärtävänsä sairauksien erityispiirteet sekä niiden vaikutukset hoidon tarpeeseen
 • hoitaa asiakasta hoito-ohjeiden mukaisesti
 •  
 • tukee ja ohjaa asiakasta ja läheisiä sairauden hoitamisessa ja kuntoutumisessa
 • valmistaa asiakasta ja läheisiä tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja terapioihin
 • ohjaa infektioiden torjunnassa ja hoidossa
 • turvaa kiireellisen avun saannin
 •  
 • hoitaa vastasyntynyttä
 • tukee ja ohjaa vastasyntyneen perhettä
 • ohjaa imetyksessä
 • ohjaa imeväisikäisen lapsen ravitsemuksessa
 •  
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä hyvinvointiteknologian käytössä
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä hyvinvointiteknologian huollossa 
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä hyvinvointiteknologian hankinnassa
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • tukee asiakasta ja läheisiä surutyössä
 • toimii työryhmän jäsenenä saattohoidossa
 •  
 • tekee monialaista yhteistyötä
 • dokumentoi asiakastyötä
 • arvioi asiakastyönsuunnitelman toteutumista
 • LASTEN JA NUORTEN LÄÄKEHOITO: Miten tulee suhteutumaan lääkehoidon kokonaisuuteen? Onko lääkehoito oma tutkinnon osa?
 •  
 • toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen
 • käyttää lääketietokantoja, ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja hyödyntää niitä aktiivisesti työssään
 • käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet aseptisesti, virheettömästi ja turvallisesti asiakkaalle
 • ohjaa aktiivisesti asiakasta ja hänen lähiverkostoaan työyksikön ohjeiden mukaisesti sähköisen lääkemääräyksen tulkinnassa, voimassaoloajassa, lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sekä hyödyntää työssään tietoa lasten ja nuorten lääkehoidon erityispiirteistä
 • tietää, tarkkailee ja perustelee lasten sairauksien, infektioiden sekä pitkäaikaissairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden vaikutuksia, haitta- ja sivuvaikutuksia ja huomioi mahdolliset lääkkeiden väärinkäytön ilmiöt sekä tiedottaa niistä työryhmälle.

Webinaarissa 24.3.2022:

 • TYÖN SUUNNITTELU 
 • AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS 
 • PERHEIDEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ
 • ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN LAPSEN JA NUOREN KANSSA TYÖSKENTELY– OPPIMISEN TUKI 
 • SAIRAAN LAPSEN JA NUOREN KANSSA TYÖSKENTELY 
 • LASTEN JA NUORTEN LÄÄKEHOITO 
 • LASTENSUOJELUN TOIMINTAPERIAATTEET JA SIJAISHUOLLOSSA TOIMIMINEN 
 • MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN
 • TYÖPROSESSIN ARVIOINTI

päihdetyö – seksuaalikasvatus- hyväksikäyttö? 

Valinnainen tutkinnon osa? 

 • Vastasyntyneen hoito ja imetysohjaus 

Yrittäjyys? – minne sijoittuu- laaja-alainen pakollinen osaaminen? 

Nykyisten tutkinnon perusteiden mukaan muokatut ammattitaitovaatimukset:

Asiakkaan kohtaaminen/Vuorovaikutus lapsen ja huoltajan kanssa

Opiskelija

 • toimii vuorovaikutuksessa lapsen ja huoltajan kanssa
 • kohtaa arvostavasti lapsen ja huoltajan
 • toimii yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa
 • on läsnä ja lasten saatavilla
 • välittää myönteistä vuorovaikutusmallia
 • tunnistaa lapsen eleitä ja olemusta sekä mukauttaa ilmaisuaan niiden mukaisesti
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja ja selkokieltä toistuvissa päivittäisissä tilanteissa
 • toimii perheiden kassa vastuullisesti ja tasavertaisesti
 • huomioi tietoturvan ja salassapidon
 • käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutuksen tukena
 • noudattaa työpaikan ohjeita viestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä
 • kohtaa lapset yksilöllisesti
 • ottaa huomioon lapsen mielipiteitä
 • antaa lapselle mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskevissa asioissa

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Opiskelija

Työn tavoitteellinen suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävänsä yhteistyössä työryhmän kanssa
 • huomioi lapsiryhmän tarpeet

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • toimii lapsuuden itseisarvon huomioiden
 • suhtautuu lapseen arvostavasti
 • toimii yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukaan
 • edistää toiminnallaan moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa
 • huomioi lapsen edun
 • noudattaa lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta
 • tekee monialaista yhteistyötä
 • toimii oman ammattinsa työkuvan, työyksikön työtehtävien ja vastuualueiden mukaisesti
 • tekee monialaista yhteistyötä työryhmässä
 • toteuttaa pedagogista toimintaa
 • havainnoi lasta ja lapsiryhmää
 • hyödyntää tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta sekä yksilöllisen tuen tarpeista
 • toimii lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaiskasvatusta ohjaavien suositusten mukaisesti
 • huomioi lasten aloitteita päivittäisessä toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa
 • suunnittelee ja toteuttaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa
 • huolehtii kasvua, kehitystä ja oppimista tukevasta toimintaympäristöstä yhdessä lasten ja työryhmän kanssa
 • edistää osallisuutta varhaiskasvatuksessa
 • edistää lapsen terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia
 • huolehtii lapsen perustarpeista ja henkilökohtaisesta hygieniasta
 • tukee ja ohjaa arjen taidoissa ja itsestä huolehtimisessa
 • huolehtii mahdollisuudesta lepoon ja auttaa lasta rauhoittumaan
 • huolehtii yhteistyössä työryhmän kanssa päivän rakenteesta
 • ylläpitää kiireetöntä ilmapiiriä
 • huolehtii lapsen turvallisuudesta
 • ohjaa lasta tunnistamaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
 • tarjoaa lapselle riittävästi ravintoa huomioiden ravitsemussuositukset, erityisruokavaliot, uskonnolliset ja eettiset ruokavaliot
 • ohjaa lasta suun terveyden edistämisessä
 • tunnistaa lapsen varhaisen tuen tarpeita ja toimii yksikön ohjeiden mukaan
 • tuntee yleisimmät lastentaudit ja infektiosairaudet, tunnistaa niiden oireet ja ehkäisee infektioiden leviämistä
 • tuntee varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman ja toimii sen mukaisesti
 • käyttää varhaiskasvatuksen työtapoja, -välineitä ja materiaaleja
 • käyttää varhaiskasvatuksen työtapoja, leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu
 • ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään varhaiskasvatuksen työtapoja eri kokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti
 • valitsee lapselle soveltuvan työtavan, -välineet ja materiaalit huomioiden lapsen tai lapsiryhmän iän ja kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja tuen tarpeet
 • ohjaa lasta ja lapsiryhmää hyödyntäen tietoa yksilön ja ryhmän ohjaamisesta, ohjausmenetelmistä ja pienryhmätoiminnan mahdollisuuksista
 • edistää osallisuutta ohjatessaan lasta ja lapsiryhmää
 • hyödyntää tietoa vaihtoehtopedagogiikoista
 • ohjaa lasta ja lapsiryhmää teknologian käytössä
 • hyödyntää teknologiaa ohjauksessa
 • ohjaa sukupuolisensitiiviesti lasta kehittämään taitojaan ja tekemään valintojaan
 • kehittää lapsen tunnetaitoja ja yhdessä toimimista
 • ohjaa lasta tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymisessä hyödyntäen tietoa psykososiaalisesta kehityksestä ja mielen hyvinvoinnista
 • tunnistaa lapsen vahvuuksia ja ohjaa lasta niiden tunnistamisessa
 • tukee lapsen myönteisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista
 • ohjaa lasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti
 • selvittää ristiriitatilanteita
 • tukee lapsen vertaissuhteiden syntymistä ja ryhmässä toimimista
 • tunnistaa ja ehkäisee kiusaamista sekä puuttuu siihen yksikön ohjeiden mukaisesti
 • edistää lapsen kielenkehitystä sekä ajattelu- ja ongelmaratkaisutaitoja
 • tarjoaa mahdollisuuksia kielelliseen ilmaisuun
 • tukee lapsen kielellistä kehitystä hyödyntämällä arkipäivän tilanteita
 • huomioi lapsen kielitaustan
 • hyödyntää oppimisympäristön mahdollisuuksia tukiessaan lapsen kielen kehitystä
 • huomioi toiminnassaan lapsen luontaisen tavan tutkia ja ihmetellä ympäristöään ja kannustaa lasta havaintojen tekemiseen ja ihmettelyyn
 • tukee lapsen matemaattisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä hyödyntämällä arkipäivän tilanteita
 • edistää lapsen leikkiä ja liikkumista
 • antaa omaehtoiselle leikille tilaa ja mahdollisuuksia
 • ohjaa leikkiä huomioiden lapsen aloitteet ja kiinnostuksen kohteet
 • huolehtii, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua leikkiin
 • tukee leikin kehittymistä hyödyntäen tietoa lapsen tuen tarpeista
 • huolehtii lapsen mahdollisuuksista päivittäiseen omaehtoiseen liikkumiseen sisällä ja ulkona varhaiskasvatuksen liikuntaa ohjaavien suositusten mukaisesti
 • ohjaa lasta ja lapsiryhmää liikkumisessa hyödyntäen erilaisia liikunnan menetelmiä, välineitä ja ympäristöjä
 • edistää lapsen kulttuurista, katsomuksellista ja eettistä ajattelua
 • ylläpitää osaltaan hyväksyvää, turvallista ja moninaisuutta kunnioittavaa toimintaympäristöä
 • hyödyntää toiminnassaan tietoa eri kulttuureista ja katsomuksista
 • ohjaa lasta tutustumaan yleiseen kulttuuriperintöön sekä muihin lapsiryhmässä läsnä oleviin kulttuureihin ja katsomuksiin
 • pohtii lasten kanssa heitä askarruttavia eettisiä kysymyksiä
 • kunnioitta perheiden monimuotoisuutta
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta
 • toimii haastavissa asiakastilanteissa ammatillisesti
 • toimii työyksikön ohjeiden mukaan mahdollisissa väkivalta- ja uhkatilanteissa huolehtien omasta sekä asiakasturvallisuudesta
 • ehkäisee lasten tapaturmia
 • antaa ensiavun
 • toimii hygieniaohjeistuksen mukaisesti

Arviointi

Opiskelija

Asiakkaan kohtaaminen

Opiskelija

 • toimii vuorovaikutuksessa lapsen, nuoren, perheen ja lähiverkoston kanssa
 • kohtaa asiakkaan ja lähiverkoston arvostavasti kunnioittaen asiakkaan yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta
 • kunnioittaa perheen moninaisuutta
 • toimii haastavissa vuorovaikutustilanteissa ammatillisesti noudattaen työyksikön ohjeita
 • ottaa asiakkaan kanssa puheeksi vaiheita asioita, keskustelee ammatillisesti ja hyödyntää työryhmän tukea ja osaamista
 • käyttää selkokieltä tai puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kohtaa asiakkaan ilman ennalta määriteltyjä sukupuoliodotuksia
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä
 • palvelee asiakkaita ruotsin kielellä
 • palvelee asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Opiskelija

Työn tavoitteellinen suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtään
 • suunnittelee yhteistyössä työryhmän kanssa päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, arvojen ja lähihoitajan periaatteiden mukaan
 • toimii asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen ja lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan
 • noudattaa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja määräyksiä sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita
 • toimii ammatin arvojen ja lähihoitajan eettisten ohjeiden mukaisesti
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa
 • työskentelee omavalvontamääräysten ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • tekee monialaista yhteistyötä
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • toimii monialaisessa yhteistyössä
 • noudattaa työpaikan ohjeita viestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä
 • suunnittelee toteuttaa ja arvioi asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä
 • tunnistaa asiakkaan hoidon ja tuen tarpeita sekä voimavaroja ja arvioi hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyttä
 • asettaa tavoitteita ja suunnittelee työtä yhdessä asiakkaan kanssa noudattaen työyksikön käytäntöjä
 • toimii asiakastyön suunnitelman mukaisesti ja hyödyntää tietoa hoito-, kuntoutus- ja perhetyön menetelmistä ja välineistä sekä käyttää voimavaraistavaa työotetta
 • havainnoi asiakkaan tilannetta
 • huomioi toiminnassaan asiakkaan voimavaroja ja terveydentilaa
 • Kirjaa ja dokumentoi asiakastyötä työyksikön ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti
 • arvioi suunnitelman toteutumista työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • ohjaa ja tukee lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista sekä vanhemmuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • tukee lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista iän mukaisesti
 • ottaa huomioon perheiden erilaiset elämäntilanteet ja ymmärtää niiden vaikutuksia perheen jäsenten hyvinvointiin
 • tunnistaa kasvun ja kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä
 • tietää varhaisen puuttumisen, ehkäisevän ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan eri-ikäisen lapsen aloitteita ja vastaamaan niihin
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan lapsen ja nuoren tarpeita, huolehtimaan hoidosta sekä toimimaan ja kokemaan yhdessä lapsensa kanssa
 • hoitaa vastasyntynyttä sekä tukee vastasyntyneen perhettä huomioiden perheen tarpeita
 • ohjaa perhettä imetyksessä ja imeväisikäisen lapsen ravitsemuksessa ???
 • huolehtii turvallisesta sekä kasvua ja kehitystä tukevasta ympäristöstä
 • tunnistaa mielenterveysongelmia ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn ja voimavaroihin sekä tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • tunnistaa päihteiden riskikäytön sekä riippuvuusongelmat ja keskustelee niistä asiakkaan kanssa
 • tukee ja ohjaa asiakasta ja perhettä arjessa selviytymisessä hyödyntäen tietoa mielenterveydestä, päihde- ja riippuvuusongelmista sekä niiden hoidosta ja kuntoutuksesta
 • tukee asiakasta kriisitilanteissa
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua
 • ottaa työssään huomioon väkivallan uhan
 • huolehtii lapsen turvallisuudesta
 • tunnistaa lapsen suojelun tarvetta ja tekee tarvittaessa lastensuojelulain ja sosiaalihuollon mukaisen ilmoituksen
 • ohjaa ja avustaa arkipäivän toiminnoissa käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • hoitaa lasta ja ohjaa nuorta ja perhettä päivittäisissä toiminnoissa sekä päivärytmin ylläpitämisessä
 • ohjaa asiakasta terveellisessä ravitsemuksessa huomioiden ravitsemussuositukset, erityisruokavaliot, ruokakulttuurin ja tavat
 • ohjaa ja avustaa ruoan hankinnassa ja valmistuksessa
 • ohjaa ja avustaa kodinhoidossa huomioiden asiakkaan tarpeet, toiveet ja tottumukset
 • ohjaa ja avustaa asiakaslähtöisesti asioinnissa ja palvelujen käytössä
 • huomioi ohjaamisessa kestävän kehityksen ja taloudellisuuden
 • ohjaa ja avustaa tukea tarvitsevaa lasta, nuorta ja perhettä käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • arvioi ja seuraa lapsen ja nuoren vointia, viestii havainnoistaan työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • turvaa kiireellisen avun saannin
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa hyödyntäen tietoa sairauksista, vammoista, kehityshäiriöistä ja oireyhtymistä sekä niiden vaikutuksesta toimintakykyyn
 • hoitaa lasta ja nuorta hoito- ohjeiden mukaisesti käyttäen työssään näyttöön perustuvaa tietoa lasten sairauksista, pitkäaikaissairauksista, infektioista ja niiden hoidosta
 • toimii lapsen ja nuoren kokonaiskuntoutuksen tavoitteiden mukaisesti lähihoitajan vastuualueella yhteistyössä vanhempien kanssa
 • valmistaa lasta ja perhettä tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja terapioihin
 • ehkäisee infelktioiden leviämistä sekä ohjaa lasta ja perhettä infektiosairauksien torjunnassa ja hoitamisessa
 • tukee ja ohjaa lasta ja perhettä lapsen sairauden hoitamisessa ja kuntoutumisessa
 • hyödyntää apuvälineitä ja teknologian mahdollisuuksia työssään ja ohjaa niiden käytössä, huollossa ja hankinnassa
 • tukee lasta ja perhettä surutyössä
 • toimii työryhmän jäsenenä saattohoidossa
 • lääkehoito
 • toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen
 • tietää yleisimpien lääketietokantojen toimintaperiaatteet ja hyödyntää niitä työssään
 • käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet aseptisesti, virheettömästi ja turvallisesti asiakkaalle
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikkömuunnokset
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan työyksikön ohjeiden mukaisesti sähköisen lääkemääräyksen tulkinnassa, voimassaoloajassa, lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sekä hyödyntää työssään tietoa lasten ja nuorten lääkehoidon erityispiirteistä
 • tietää ja tarkkailee lasten sairauksien, infektioiden sekä pitkäaikaissairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden vaikutuksia, haitta- ja sivuvaikutuksia sekä huomoi mahdolliset lääkkeiden väärinkäytön ilmiöt ja tiedottaa niistä työryhmälle

Arviointi

Opiskelija