Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

LUONNOS 2, 21.10.2022

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta
 • noudattaa varhaiskasvatuslain henkilöstön ilmoitusvelvollisuutta
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa omalla toiminnallaan lasten turvallisuuden
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa lapsen ja hänen huoltajansa arvostavasti
 • toimii lapsen ja perheen kulttuuristen, katsomuksellisten ja eettisten tapojen mukaisesti
 • keskustelee, kuuntelee ja osoittaa kiinnostusta lasta ja huoltajaa kohtaan
 • havaitsee lapsen vuorovaikutusaloitteita ja toimii niiden mukaisesti
 • mukauttaa ilmaisuaan lapsen ja huoltajan kieli- ja kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • osoittaa ymmärtävänsä asenteidensa ja käyttäytymisensä vaikutuksia vuorovaikutustilanteissa
 • toimii myönteisenä vuorovaikutusmallina  
 • toimii yhteistyössä työryhmän kanssa

Lapsen hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija

 • työskentelee työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • suunnittelee työtehtävänsä yhteistyössä työryhmän kanssa
 • havainnoi lasta ja lapsiryhmää ja kertoo havainnoistaan
 • käyttää tietoa lapsen yksilöllisistä vahvuuksista ja tuen tarpeista
 • tukee lapsen myönteisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista
 • huolehtii sensitiivisesti lapsen perustarpeista ja perushoidosta
 • ohjaa lasta omatoimisuudessa ja arjen taidoissa
 • luo omalla toiminnallaan kiireetöntä ja keskittymistä edistävää ympäristöä
 • ohjaa lasta tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymisessä
 • toteuttaa turvallisuuskasvatusta
 • suojelee lasta kiusaamiselta, häirinnältä, syrjinnältä ja väkivallalta työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • innostaa lasta omaehtoiseen ja ohjattuun liikkumiseen sisällä ja ulkona
 • huomioi työssään lapsen erityisruokavalioita sekä katsomuksellisia ja eettisiä ruokavalioita
 • ehkäisee lastentauteja ja infektiosairauksia
 • toimii varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • käyttää ensiaputaitoja

Lapsen kasvun ja oppimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • toimii lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
 • toteuttaa työssään kokopäiväpedagogiikkaa
 • edistää lapsen kielen kehitystä ja kielellistä ilmaisua
 • kannustaa lasta vuorovaikutukseen
 • ohjaa lasta havainnoimaan, ihmettelemään ja oivaltamaan
 • tukee lapsen ongelmanratkaisutaitoja ja kriittistä ajattelua
 • ohjaa lapsen matemaattisen ajattelun kehittymistä
 • käyttää tietoa eri kulttuureista ja katsomuksista
 • rohkaisee lasta tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin
 • ohjaa lasta eettiseen ajatteluun ja empatiaan

Lapsen osallisuus ja monipuolinen toiminta

Opiskelija

 • suunnittelee ja toteuttaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa
 • tukee lapsen osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • käyttää tavoitteellisesti varhaiskasvatuksen monipuolisia työtapoja, leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja taiteellinen kokeminen ja ilmaisu
 • valitsee lapselle soveltuvan työtavan, välineet ja materiaalit
 • innostaa lasta valitsemaan soveltuvia työtapoja, välineitä ja materiaaleja
 • muokkaa oppimisympäristöjä lasten tarpeita vastaavaksi
 • rohkaisee lasta vertaissuhteiden solmimiseen ja ohjaa lasta kaveritaidoissa
 • ohjaa lasta moninaisuuteen ja kestävään elämäntapaan
 • käyttää toiminnassaan tietoa leikin merkityksestä
 • kannustaa lasta leikkiin
 • tarjoaa tilaa, aikaa ja välineitä lasten omaehtoiselle leikille
 • ohjaa leikkiä lasten aloitteiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti
 • tukee ja rikastaa lasten leikkiä
 • kannustaa lasta taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun
 • rohkaisee lasta mielikuvitukseen ja luovuuteen
 • tarjoaa mahdollisuuksia eri aistien käyttöön
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa
 • osallistuu työnkuvansa mukaisesti pedagogiseen dokumentointiin

Vanhemmuuden tukeminen

Opiskelija

 • työskentelee perheiden moninaisuutta kunnioittaen
 • luo myönteistä vuorovaikutussuhdetta huoltajaan
 • keskustelee lapsen päivittäisistä tapahtumista ja kokemuksista
 • kertoo huoltajalle havaintoja lapsen kasvusta, kehityksestä ja hyvinvoinnista
 • kannustaa huoltajaa osallisuuteen ja vaikuttamiseen

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Opiskelija

 • kannustaa lasta havaitsemaan vahvuuksiaan
 • tukee lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä osana päivittäistä toimintaa
 • edistää lapsen kasvua ja kehitystä osana vertaisryhmää
 • varmistaa lapsen osallistumisen toimintaan
 • mahdollistaa lapsen onnistumisen kokemuksia
 • käyttää toiminnassaan tietoa tuen tasoista
 • osallistuu tuen muotojen toteuttamiseen työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • osallistuu tuen tarpeen arviointiin ja toimintatapojen kehittämiseen työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • osallistuu monialaiseen yhteistyöhön työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • käyttää työssään tietoa tuen palveluista

29.9.2022 versio

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kaikkiin tutkinnon osiin:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa työpaikan toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden
 • toimii työpaikan laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa lapsen, nuoren ja perheen arvostavasti
 • kohtaa lapsen, nuoren ja perheen yksilöllisesti
 • on läsnä sekä osoittaa kiinnostusta lasta, nuorta ja perhettä kohtaan
 • havaitsee lapsen, nuoren ja perheen vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • tukee lapsen, nuoren ja perheen vuorovaikutusaloitteita
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä lapsen, nuoren ja perheen kanssa
 • mukauttaa vuorovaikutustaan lapsen, nuoren ja perheen kieli- ja kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • hyödyntää/käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • osoittaa ymmärtävänsä käyttäytymisensä ja tunteiden vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, katsomukselliset ja eettiset tavat

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen voimavarat ja vahvuudet
 • tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen tuen tarpeet
 • suunnittelee työtään yhteistyössä työryhmän kanssa
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä
 • toimii asiakassuunnitelman mukaisesti
 • asettaa tavoitteita asiakkaan kanssa
 • muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • kirjaa ja dokumentoi asiakastyötä ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti

Työn toteutus

Lapsen ja nuoren ohjaaminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa lapsen ja nuoren kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • osoittaa ymmärtävänsä oppimisvaikeuksien, vammojen, kehityshäiriöiden ja oireyhtymien vaikutuksia lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen
 • tukee lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista
 • käyttää kasvua, kehitystä ja oppimista tukevia työmenetelmiä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • ohjaa lasta ja nuorta apuvälineiden käytössä
 • varmistaa apuvälineiden toimivuuden/huoltaa apuvälineitä
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa
 • varmistaa asiakkaan digiturvallisuuden
 • ohjaa palveluiden käytössä
 • opastaa etuuksien hakemisessa
 • arvioi toimintaansa suhteessa asiakkaan tavoitteisiin

Osallisuuden ja arjen tukeminen

Opiskelija

 • tukee ja ohjaa lasta ja nuorta arjen sujumisessa yksilölliset tarpeet huomioiden
 • osallistaa/ohjaaja ja tukee lasta ja nuorta omassa arjessaan – oman arjen hallinta? vastuutus nuorelle oman arjen hallinnasta?
 • käyttää osallisuutta edistäviä menetelmiä
 • ottaa huomioon lapsen ja nuoren näkemyksen häntä itseään koskevissa päätöksissä (asioissa)
 • luo lapselle ja nuorelle onnistumisen kokemuksia
 • antaa kannustavaa ja positiivista palautetta lapselle ja nuorelle
 • edistää lapsen ja nuoren kykyä toimia vertaisryhmässä
 • arvioi yhdessä lapsen ja nuoren kanssa arjen sujumista ja saamaansa tukea
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • osoittaa ymmärtävänsä kasvun ja kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä
 • ottaa huolen puheeksi
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija

 • ohjaa lasta ja nuorta edistämään terveyttään, hyvinvointiaan ja toimintakykyään
 • osoittaa ymmärtävänsä seksuaalisuuden merkityksen hyvinvoinnille
 • tukee lasten ja nuorten seksuaalisuutta 
 • antaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja parisuhdeasioista
 • työskentelee sukupuolisensitiivisesti
 •  

osoittaa ymmärtävänsä infektiosairaudet (jos ei sisälly 40 ops)

 • ohjaa infektioiden torjunnassa ja hoidossa
 • osoittaa ymmärtävänsä lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksien erityispiirteet sekä niiden vaikutukset hoidon tarpeeseen
 • toteuttaa turvallisesti lasten ja nuorten perushoitoon liittyvät toimenpiteet
  • havainnoi säännöllisesti lasten ja nuorten yleisvointia ja terveydentilaa
   • tiedottaa havainnoistaan
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaan
 • valmistaa lasten ja nuorten kuntoutukseen, hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin
 • antaa ensiavun
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • Tukee lasta ja nuorta ja läheisiä surutyössä

Lasten ja nuorten lääkehoito

 • toteuttaa lääkehoidon oikein ja turvallisesti ottaen huomioon lapsiin ja nuoriin liittyvät erityispiirteet ja lääkkeenantotavat
 • tekee virheettömästi lääkelaskut ja tekee yksikön muunnokset
 • lääkejako lapsille?

Mielen hyvinvoinnin tukeminen

Opiskelija                               

 • osoittaa ymmärtävänsä mielenterveyden merkityksen hyvinvoinnille
 • tukee lapsen ja nuoren mielen hyvinvointia
 • käyttää mielen hyvinvointia tukevia menetelmiä
 • osoittaa ymmärtävänsä mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa riippuvuus-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin
 • tukee lasta ja nuorta erilaisissa kriisitilanteissa
 • kohtaa haastavasti käyttäytyvän lapsen ?
 • Osaa käyttää tietoa traumaattisten kokemusten vaikutuksesta lapsen ja nuoren käyttäytymiseen, kasvuun ….
 • Lapsen ja nuoren itsetunnon vahvistaminen…miten muotoillaan

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

Opiskelija

 • tukee vanhemmuutta
 • tukee ja ohjaa vanhempaa arjen hallinnassa
 • osoittaa ymmärtävänsä perheiden moninaisuuden
 • käyttää tietoa perheiden erilaisista elämäntilanteista ja niiden vaikutuksista lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointiin
 • käyttää kuntoutus- ja perhetyön menetelmiä
 • ohjaa vanhempaa tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan lapsen ja nuoren vahvuuksia ja tuen tarpeita
 • ohjaa vanhempaa huolehtimaan kasvua ja kehitystä tukevasta ympäristöstä
 • ohjaa perheitä palveluiden ja etuuksien hakemisessa ja käytössä

Lapsen ja nuoren suojelu

Opiskelija

 • toimii ehkäisevän ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun periaatteen mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä lastensuojelun tarpeen
 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa
 • ohjaa avunsaannissa (ja turvallisuuden edistämisessä) yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • tekee lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen

Varhaiskasvatus: Yhteinen tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon ja ammattitutkinnon kanssa. Työstetään yhdessä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon perusteiden uudistajan kanssa.

Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa varhaiskasvatuksen lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa lasten turvallisuuden
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • työskentelee ergonomisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa lapsen ja hänen huoltajansa arvostavasti
 • toimii lapsen ja perheen kulttuuristen, katsomuksellisten ja eettisten tapojen mukaisesti
 • on läsnä ja osoittaa kiinnostusta lasta kohtaan
 • havaitsee lapsen vuorovaikutusaloitteita ja toimii niiden mukaisesti
 • mukauttaa ilmaisuaan lapsen ja huoltajan kieli- ja kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • toimii myönteisenä vuorovaikutusmallina  
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • toimii yhteistyössä työryhmän kanssa

Lapsen hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija

 • työskentelee työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • suunnittelee työtehtävänsä yhteistyössä työryhmän kanssa
 • havainnoi lasta ja lapsiryhmää ja kertoo havainnoistaan
 • käyttää tietoa lapsen yksilöllisistä vahvuuksista ja tuen tarpeista
 • tukee lapsen myönteisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista
 • huolehtii sensitiivisesti lapsen perustarpeista ja perushoidosta
 • ohjaa lasta omatoimisuudessa ja arjen taidoissa
 • luo omalla toiminnallaan kiireetöntä ja keskittymistä edistävää ympäristöä
 • ohjaa lasta tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymisessä
 • toteuttaa turvallisuuskasvatusta
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • innostaa lasta omaehtoiseen ja ohjattuun liikkumiseen sisällä ja ulkona
 • noudattaa lapsen erityisruokavalioita sekä katsomuksellisia ja eettisiä ruokavalioita
 • ehkäisee lastentauteja ja infektiosairauksia
 • toimii varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • käyttää ensiaputaitoja

Lapsen kasvun ja oppimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • toimii lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti
 • edistää lapsen kielen kehitystä ja kielellistä ilmaisua
 • kannustaa lasta vuorovaikutukseen
 • ohjaa lasta havainnoimaan, ihmettelemään ja oivaltamaan
 • tukee lapsen ongelmanratkaisutaitoja ja kriittistä ajattelua
 • ohjaa lapsen matemaattisen ajattelun kehittymistä
 • käyttää tietoa eri kulttuureista ja katsomuksista
 • rohkaisee lasta tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin
 • ohjaa lasta eettiseen ajatteluun, empatiaan ja ristiriitatilanteissa toimimiseen

Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta ja monipuoliset työtavat

Opiskelija

 • käyttää monipuolisia työtapoja, leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu
 • suunnittelee ja toteuttaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa
 • tukee lapsen osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
 • valitsee lapselle soveltuvan työtavan, välineet ja materiaalit
 • innostaa lasta valitsemaan soveltuvia työtapoja, välineitä ja materiaaleja
 • ohjaa lasta toimimaan erikokoisissa ryhmissä
 • kannustaa lasta vertaissuhteiden solmimiseen
 • ohjaa lasta moninaisuuteen ja kestävään elämäntapaan
 • käyttää toiminnassaan tietoa leikin merkityksestä
 • kannustaa lasta leikkiin
 • tarjoaa tilaa, aikaa ja välineitä lasten omaehtoiselle leikille
 • ohjaa leikkiä lasten aloitteiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti
 • tukee ja rikastaa lasten leikkiä
 • kannustaa lasta taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun
 • rohkaisee lasta mielikuvitukseen ja luovuuteen
 • tarjoaa mahdollisuuksia eri aistien käyttöön
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa
 • osallistuu työnkuvansa mukaisesti pedagogiseen dokumentointiin

Vanhemmuuden tukeminen

Opiskelija

 • työskentelee perheiden moninaisuutta kunnioittaen
 • luo myönteistä vuorovaikutussuhdetta huoltajaan
 • kertoo havaintoja lapsen päivittäisistä tapahtumista ja kokemuksista
 • ottaa huolen puheeksi
 • kannustaa huoltajaa osallisuuteen ja vaikuttamiseen

Tuen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

Opiskelija

 • kannustaa lasta havaitsemaan vahvuuksiaan
 • tukee lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä osana päivittäistä toimintaa
 • edistää lapsen kasvua ja kehitystä osana vertaisryhmää
 • mahdollistaa lapsen onnistumisen kokemuksia
 • käyttää toiminnassaan tietoa tuen tasoista ja tuen muodoista
 • osallistuu monialaiseen yhteistyöhön työnkuvansa ja vastuidensa mukaisesti
 • käyttää työssään tietoa tuen palveluista

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehd

15.9.2022 työpajassa työstetty versio

Luonnos 3

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kaikkiin tutkinnon osiin:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden
 • toimii työpaikan laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa lapsen, nuoren ja perheen arvostavasti
 • kohtaa lapsen, nuoren ja perheen yksilöllisesti
 • on läsnä sekä osoittaa kiinnostusta lasta, nuorta ja perhettä kohtaan
 • havaitsee lapsen, nuoren ja perheen vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • tukee lapsen, nuoren ja perheen  vuorovaikutusaloitteita
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä lapsen, nuoren ja perheen kanssa
 • mukauttaa vuorovaikutustaan lapsen, nuoren ja perheen kieli- ja kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • osoittaa ymmärtävänsä käyttäytymisensä ja tunteiden vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, katsomukselliset ja eettiset tavat

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen voimavarat ja vahvuudet
 • tunnistaa lapsen, nuoren ja perheen tuen tarpeet
 • suunnittelee työtään yhteistyössä työryhmän kanssa
 • asettaa tavoitteita asiakkaan kanssa
 • toimii asiakassuunnitelman mukaisesti
 • (toimii työpaikan käytäntöjen mukaan
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä
 • tekee moniammatillista yhteistyötä)
 • muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan
 • kirjaa ja dokumentoi asiakastyötä ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti

Työn toteutus

Lapsen ja nuoren ohjaaminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa lapsen ja nuoren kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
 • osoittaa ymmärtävänsä oppimisvaikeuksien, vammojen, kehityshäiriöiden ja oireyhtymien vaikutuksia lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen
 • tukee lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista
 • käyttää kasvua, kehitystä ja oppimista tukevia työmenetelmiä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • ohjaa lasta ja nuorta apuvälineiden käytössä
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa
 • varmistaa asiakkaan digiturvallisuuden
 • ohjaa palveluiden käytössä
 • arvioi toimintaansa suhteessa asiakkaan tavoitteisiin

Osallisuuden ja arjen tukeminen

Opiskelija

 • tukee lasta ja nuorta arjen sujumisessa yksilölliset tarpeet huomioiden
 • osallistaa lasta ja nuorta omassa arjessaan
 • käyttää osallisuutta edistäviä menetelmiä
 • ottaa huomioon lapsen ja nuoren näkemyksen häntä itseään koskevissa päätöksissä (asioissa)
 • luo lapselle ja nuorelle onnistumisen kokemuksia
 • antaa kannustavaa ja positiivista palautetta lapselle ja nuorelle
 • edistää lapsen ja nuoren yhdessä toimimista
 • arvioi yhdessä lapsen ja nuoren kanssa toiminnan toteutumista
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • osoittaa ymmärtävänsä kasvun ja kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä
 • ottaa huolen puheeksi
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • osoittaa ymmärtävänsä sosiaalisia ongelmia

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Opiskelija

 • ohjaa ja avustaa lasta ja nuorta päivittäisissä toiminnoissa
 • ohjaa lasta ja nuorta edistämään terveyttään, hyvinvointiaan ja toimintakykyään
 • osoittaa ymmärtävänsä seksuaalisuuden merkityksen hyvinvoinnille
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista
 • työskentelee sukupuolisensitiivisesti
 • Käyttää tietoa seksuaalisuuden moninaisuudesta
 •  

osoittaa ymmärtävänsä infektiosairaudet (jos ei sisälly 40 ops)

 • ohjaa infektioiden torjunnassa ja hoidossa
 • osoittaa ymmärtävänsä lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksien erityispiirteet sekä niiden vaikutukset hoidon tarpeeseen
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoon liittyvät toimenpiteet
  • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa
   • tiedottaa havainnoistaan
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaan
 • valmistaa asiakkaan kuntoutukseen, hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin
 •  
 • osaa antaa ensiavun (? lasten hätä ensiapu? onko tässä vai 40 ops)
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • Tukee asiakasta ja läheisiä surutyössä

Lasten ja nuorten lääkehoito

 • toteuttaa lääkehoidon oikein ja turvallisesti ottaen huomioon lapsiin ja nuoriin liittyvät erityispiirteet ja lääkkeenantotavat
 • tekee virheettömästi lääkelaskut ja tekee yksikön muunnokset
 • lääkejako lapsille?

(Mielen hyvinvointi) – sisältyisikö ilman väliotsikkoa terveyden ja hyvinvoinnin alle   

Opiskelija                               

 • osoittaa ymmärtävänsä mielenterveyden merkityksen hyvinvoinnille
 • tukee lapsen ja nuoren mielen hyvinvointia
 • käyttää mielen hyvinvointia tukevia menetelmiä
 • osoittaa ymmärtävänsä mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa riippuvuus-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin
 • tukee lasta ja nuorta erilaisissa kriisitilanteissa

Perheiden kanssa tehtävä yhteistyö

Opiskelija

 • tukee vanhemmuutta
 • tukee ja ohjaa vanhempaa arjen hallinnassa
 • osoittaa ymmärtävänsä perheiden moninaisuuden
 • käyttää tietoa perheiden erilaisista elämäntilanteista ja niiden vaikutuksista lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointiin
 • käyttää kuntoutus- ja perhetyön menetelmiä
 • ohjaa vanhempaa tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan lapsen ja nuoren vahvuuksia ja tuen tarpeita
 • ohjaa vanhempaa huolehtimaan kasvua ja kehitystä tukevasta ympäristöstä

Lapsen ja nuoren suojelu

Opiskelija

 • toimii ehkäisevän ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun periaatteen mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä lastensuojelun tarpeen
 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa
 • ohjaa avunsaannissa (ja turvallisuuden edistämisessä) yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • tekee lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisen ilmoituksen

Luonnos 3

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kaikkiin tutkinnon osiin:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • huomioi asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet
 • huomioi työpaikan päivän kulun
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä
 • toimii suunnitelmansa mukaisesti
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan

ASIAKKAAN OHJAAMINEN

Opiskelija

 • huomioi työssään asiakkaan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet
 • huomioi työssään asiakkaan tuen tarpeet
 • huomioi työssään asiakkaan tavoitteet
 • tukee asiakkaan kasvua, kehitystä ja oppimista
 • osoittaa ymmärtävänsä kasvun ja kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • tukee asiakkaan elämänhallintaa
 • tunnistaa sosiaalisia ongelmia
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden ja teknologian käytössä
 • ohjaa palveluiden käytössä
 • Arvioi toimintaansa suhteessa asiakkaan tavoitteisiin

OSALLISUUS

Opiskelija

 • ottaa huomioon asiakkaan näkemykset itseään koskevissa päätöksissä lapsen ja nuoren kehitystä vastaavasti
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • käyttää alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja asiakkaan osallisuuden edistämisessä
 • tukee asiakasta sosiaalisessa elämässä ja mielekkäässä vapaa-ajantoiminnassa

PERUSHOITO

Opiskelija

 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa
 • ohjaa asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 • ohjaa infektioiden torjunnassa ja hoidossa
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoon liittyvät toimenpiteet
 • valmistaa asiakkaan kuntoutukseen, hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin

TERVEYS

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä sairauksien erityispiirteet sekä niiden vaikutukset hoidon tarpeeseen
 • edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa sekä tiedottaa havainnoistaan
 • toteuttaa lääkehoidon oikein ja turvallisesti ottaen huomioon lapsiin ja nuoriin liittyvät erityispiirteet ja lääkkeenantotavat
 • osaa antaa ensiavun
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toimii työryhmän jäsenenä saattohoidossa
 • tukee asiakasta ja läheisiä surutyössä

MIELEN HYVINVOINTI

Opiskelija

 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia
 • tunnistaa mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa riippuvuus-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa

SEKSUAALISUUS

Opiskelija

 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista
 • huomioi seksuaalisuuden moninaisuuden

YHTEISTYÖ PERHEEN KANSSA

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä perheiden erilaiset elämäntilanteet ja niiden vaikutuksen asiakkaan hyvinvointiin
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan lapsen ja nuoren vahvuuksia ja tuen tarpeita
 • ohjaa vanhempaa tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
 • ohjaa vanhempaa huolehtimaan kasvua ja kehitystä tukevasta ympäristöstä
 • tukee vanhemmuutta arjen tilanteissa

KALTOINKOHTELU

Opiskelija

 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä väkivallan uhan
 • ohjaa avunsaannissa (ja turvallisuuden edistämisessä) yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

TYÖN SUUNNITTELU

 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaiden tarpeiden perusteella
 • toimii asiakastyönsuunnitelman mukaisesti

TYÖN TOTEUTUS

 • kohtaa asiakkaan ja läheiset kunnioittavasti  
 • käyttää sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti
 • varmistaa vuorovaikutustilanteissa asiakkaan ymmärtämisen
 • mukauttaa vuorovaikutustaan asiakkaan tilanteen edellyttämällä tavalla
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
 • käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa asiakkaan voimavaroja ja tarpeita
 • tukee asiakkaan kasvua, kehitystä ja oppimista
 • tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • käyttää alan työmenetelmiä ja -välineitä
 • edistää yhdessä toimimista
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä päivittäisissä toiminnoissa sekä päivärytmin ylläpitämisessä  
 • tukee asiakkaan elämänhallintaa
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta asioinnissa ja palveluiden käytössä
 • osoittaa ymmärtävänsä vammojen, kehityshäiriöiden ja oireyhtymien erityispiirteet sekä niiden vaikutukset toimintakyvyn tarpeeseen
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä perheiden erilaiset elämäntilanteet ja niiden vaikutuksen perheen jäsenten hyvinvointiin
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan lapsen ja nuoren vahvuuksia ja tarpeita
 • ohjaa vanhempaa tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista
 • ohjaa vanhempaa huolehtimaan kasvua ja kehitystä tukevasta ympäristöstä
 • tukee vanhemmuutta
 • käyttää perhetyön menetelmiä
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä kasvun ja kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä
 • viestii huolta herättävistä asioista?  – huolen puheeksi ottaminen, miten kirjataan ammattitaitovaatimukseksi?
 • keskustelee päihteiden riskikäytöstä sekä riippuvuusongelmista
 • tunnistaa kaltoinkohtelua
 • tunnistaa lasten suojelun tarvetta
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 •  
 • tunnistaa asiakkaan hoidon tarpeita
 • tukee asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä
 • tarkkailee asiakkaan vointia ja toimintakykyä
 • viestii asiakkaan vointiin liittyvistä havainnoistaan
 • osoittaa ymmärtävänsä sairauksien erityispiirteet sekä niiden vaikutukset hoidon tarpeeseen
 • hoitaa asiakasta hoito-ohjeiden mukaisesti
 •  
 • tukee ja ohjaa asiakasta ja läheisiä sairauden hoitamisessa ja kuntoutumisessa
 • valmistaa asiakasta ja läheisiä tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja terapioihin
 • ohjaa infektioiden torjunnassa ja hoidossa
 • turvaa kiireellisen avun saannin
 •  
 • hoitaa vastasyntynyttä
 • tukee ja ohjaa vastasyntyneen perhettä
 • ohjaa imetyksessä
 • ohjaa imeväisikäisen lapsen ravitsemuksessa
 •  
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä hyvinvointiteknologian käytössä
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä hyvinvointiteknologian huollossa 
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä hyvinvointiteknologian hankinnassa
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • tukee asiakasta ja läheisiä surutyössä
 • toimii työryhmän jäsenenä saattohoidossa
 •  
 • tekee monialaista yhteistyötä
 • dokumentoi asiakastyötä
 • arvioi asiakastyönsuunnitelman toteutumista
 • LASTEN JA NUORTEN LÄÄKEHOITO: Miten tulee suhteutumaan lääkehoidon kokonaisuuteen? Onko lääkehoito oma tutkinnon osa?
 •  
 • toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen
 • käyttää lääketietokantoja, ymmärtää niiden toimintaperiaatteet ja hyödyntää niitä aktiivisesti työssään
 • käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet aseptisesti, virheettömästi ja turvallisesti asiakkaalle
 • ohjaa aktiivisesti asiakasta ja hänen lähiverkostoaan työyksikön ohjeiden mukaisesti sähköisen lääkemääräyksen tulkinnassa, voimassaoloajassa, lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sekä hyödyntää työssään tietoa lasten ja nuorten lääkehoidon erityispiirteistä
 • tietää, tarkkailee ja perustelee lasten sairauksien, infektioiden sekä pitkäaikaissairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden vaikutuksia, haitta- ja sivuvaikutuksia ja huomioi mahdolliset lääkkeiden väärinkäytön ilmiöt sekä tiedottaa niistä työryhmälle.

Webinaarissa 24.3.2022:

 • TYÖN SUUNNITTELU 
 • AMMATILLINEN VUOROVAIKUTUS 
 • PERHEIDEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ
 • ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAN LAPSEN JA NUOREN KANSSA TYÖSKENTELY– OPPIMISEN TUKI 
 • SAIRAAN LAPSEN JA NUOREN KANSSA TYÖSKENTELY 
 • LASTEN JA NUORTEN LÄÄKEHOITO 
 • LASTENSUOJELUN TOIMINTAPERIAATTEET JA SIJAISHUOLLOSSA TOIMIMINEN 
 • MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN
 • TYÖPROSESSIN ARVIOINTI

päihdetyö – seksuaalikasvatus- hyväksikäyttö? 

Valinnainen tutkinnon osa? 

 • Vastasyntyneen hoito ja imetysohjaus 

Yrittäjyys? – minne sijoittuu- laaja-alainen pakollinen osaaminen? 

Nykyisten tutkinnon perusteiden mukaan muokatut ammattitaitovaatimukset:

Asiakkaan kohtaaminen/Vuorovaikutus lapsen ja huoltajan kanssa

Opiskelija

 • toimii vuorovaikutuksessa lapsen ja huoltajan kanssa
 • kohtaa arvostavasti lapsen ja huoltajan
 • toimii yhteistyössä lapsen ja huoltajan kanssa
 • on läsnä ja lasten saatavilla
 • välittää myönteistä vuorovaikutusmallia
 • tunnistaa lapsen eleitä ja olemusta sekä mukauttaa ilmaisuaan niiden mukaisesti
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja ja selkokieltä toistuvissa päivittäisissä tilanteissa
 • toimii perheiden kassa vastuullisesti ja tasavertaisesti
 • huomioi tietoturvan ja salassapidon
 • käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutuksen tukena
 • noudattaa työpaikan ohjeita viestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä
 • kohtaa lapset yksilöllisesti
 • ottaa huomioon lapsen mielipiteitä
 • antaa lapselle mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskevissa asioissa

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Opiskelija

Työn tavoitteellinen suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävänsä yhteistyössä työryhmän kanssa
 • huomioi lapsiryhmän tarpeet

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • toimii lapsuuden itseisarvon huomioiden
 • suhtautuu lapseen arvostavasti
 • toimii yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukaan
 • edistää toiminnallaan moninaisuutta kunnioittavaa ilmapiiriä
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa
 • huomioi lapsen edun
 • noudattaa lastensuojelulain ilmoitusvelvollisuutta
 • tekee monialaista yhteistyötä
 • toimii oman ammattinsa työkuvan, työyksikön työtehtävien ja vastuualueiden mukaisesti
 • tekee monialaista yhteistyötä työryhmässä
 • toteuttaa pedagogista toimintaa
 • havainnoi lasta ja lapsiryhmää
 • hyödyntää tietoa lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta sekä yksilöllisen tuen tarpeista
 • toimii lapsen varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaiskasvatusta ohjaavien suositusten mukaisesti
 • huomioi lasten aloitteita päivittäisessä toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa
 • suunnittelee ja toteuttaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista edistävää toimintaa
 • huolehtii kasvua, kehitystä ja oppimista tukevasta toimintaympäristöstä yhdessä lasten ja työryhmän kanssa
 • edistää osallisuutta varhaiskasvatuksessa
 • edistää lapsen terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia
 • huolehtii lapsen perustarpeista ja henkilökohtaisesta hygieniasta
 • tukee ja ohjaa arjen taidoissa ja itsestä huolehtimisessa
 • huolehtii mahdollisuudesta lepoon ja auttaa lasta rauhoittumaan
 • huolehtii yhteistyössä työryhmän kanssa päivän rakenteesta
 • ylläpitää kiireetöntä ilmapiiriä
 • huolehtii lapsen turvallisuudesta
 • ohjaa lasta tunnistamaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä
 • tarjoaa lapselle riittävästi ravintoa huomioiden ravitsemussuositukset, erityisruokavaliot, uskonnolliset ja eettiset ruokavaliot
 • ohjaa lasta suun terveyden edistämisessä
 • tunnistaa lapsen varhaisen tuen tarpeita ja toimii yksikön ohjeiden mukaan
 • tuntee yleisimmät lastentaudit ja infektiosairaudet, tunnistaa niiden oireet ja ehkäisee infektioiden leviämistä
 • tuntee varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman ja toimii sen mukaisesti
 • käyttää varhaiskasvatuksen työtapoja, -välineitä ja materiaaleja
 • käyttää varhaiskasvatuksen työtapoja, leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen sekä taiteellinen kokeminen ja ilmaisu
 • ohjaa lapsia kokeilemaan ja käyttämään varhaiskasvatuksen työtapoja eri kokoisissa ryhmissä sekä itsenäisesti
 • valitsee lapselle soveltuvan työtavan, -välineet ja materiaalit huomioiden lapsen tai lapsiryhmän iän ja kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja tuen tarpeet
 • ohjaa lasta ja lapsiryhmää hyödyntäen tietoa yksilön ja ryhmän ohjaamisesta, ohjausmenetelmistä ja pienryhmätoiminnan mahdollisuuksista
 • edistää osallisuutta ohjatessaan lasta ja lapsiryhmää
 • hyödyntää tietoa vaihtoehtopedagogiikoista
 • ohjaa lasta ja lapsiryhmää teknologian käytössä
 • hyödyntää teknologiaa ohjauksessa
 • ohjaa sukupuolisensitiiviesti lasta kehittämään taitojaan ja tekemään valintojaan
 • kehittää lapsen tunnetaitoja ja yhdessä toimimista
 • ohjaa lasta tunne- ja itsesäätelytaitojen kehittymisessä hyödyntäen tietoa psykososiaalisesta kehityksestä ja mielen hyvinvoinnista
 • tunnistaa lapsen vahvuuksia ja ohjaa lasta niiden tunnistamisessa
 • tukee lapsen myönteisen minäkuvan ja itsetunnon vahvistumista
 • ohjaa lasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti
 • selvittää ristiriitatilanteita
 • tukee lapsen vertaissuhteiden syntymistä ja ryhmässä toimimista
 • tunnistaa ja ehkäisee kiusaamista sekä puuttuu siihen yksikön ohjeiden mukaisesti
 • edistää lapsen kielenkehitystä sekä ajattelu- ja ongelmaratkaisutaitoja
 • tarjoaa mahdollisuuksia kielelliseen ilmaisuun
 • tukee lapsen kielellistä kehitystä hyödyntämällä arkipäivän tilanteita
 • huomioi lapsen kielitaustan
 • hyödyntää oppimisympäristön mahdollisuuksia tukiessaan lapsen kielen kehitystä
 • huomioi toiminnassaan lapsen luontaisen tavan tutkia ja ihmetellä ympäristöään ja kannustaa lasta havaintojen tekemiseen ja ihmettelyyn
 • tukee lapsen matemaattisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä hyödyntämällä arkipäivän tilanteita
 • edistää lapsen leikkiä ja liikkumista
 • antaa omaehtoiselle leikille tilaa ja mahdollisuuksia
 • ohjaa leikkiä huomioiden lapsen aloitteet ja kiinnostuksen kohteet
 • huolehtii, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua leikkiin
 • tukee leikin kehittymistä hyödyntäen tietoa lapsen tuen tarpeista
 • huolehtii lapsen mahdollisuuksista päivittäiseen omaehtoiseen liikkumiseen sisällä ja ulkona varhaiskasvatuksen liikuntaa ohjaavien suositusten mukaisesti
 • ohjaa lasta ja lapsiryhmää liikkumisessa hyödyntäen erilaisia liikunnan menetelmiä, välineitä ja ympäristöjä
 • edistää lapsen kulttuurista, katsomuksellista ja eettistä ajattelua
 • ylläpitää osaltaan hyväksyvää, turvallista ja moninaisuutta kunnioittavaa toimintaympäristöä
 • hyödyntää toiminnassaan tietoa eri kulttuureista ja katsomuksista
 • ohjaa lasta tutustumaan yleiseen kulttuuriperintöön sekä muihin lapsiryhmässä läsnä oleviin kulttuureihin ja katsomuksiin
 • pohtii lasten kanssa heitä askarruttavia eettisiä kysymyksiä
 • kunnioitta perheiden monimuotoisuutta
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta
 • toimii haastavissa asiakastilanteissa ammatillisesti
 • toimii työyksikön ohjeiden mukaan mahdollisissa väkivalta- ja uhkatilanteissa huolehtien omasta sekä asiakasturvallisuudesta
 • ehkäisee lasten tapaturmia
 • antaa ensiavun
 • toimii hygieniaohjeistuksen mukaisesti

Arviointi

Opiskelija

Asiakkaan kohtaaminen

Opiskelija

 • toimii vuorovaikutuksessa lapsen, nuoren, perheen ja lähiverkoston kanssa
 • kohtaa asiakkaan ja lähiverkoston arvostavasti kunnioittaen asiakkaan yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta
 • kunnioittaa perheen moninaisuutta
 • toimii haastavissa vuorovaikutustilanteissa ammatillisesti noudattaen työyksikön ohjeita
 • ottaa asiakkaan kanssa puheeksi vaiheita asioita, keskustelee ammatillisesti ja hyödyntää työryhmän tukea ja osaamista
 • käyttää selkokieltä tai puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kohtaa asiakkaan ilman ennalta määriteltyjä sukupuoliodotuksia
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä
 • palvelee asiakkaita ruotsin kielellä
 • palvelee asiakkaita yhdellä vieraalla kielellä

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Opiskelija

Työn tavoitteellinen suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtään
 • suunnittelee yhteistyössä työryhmän kanssa päivittäiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, arvojen ja lähihoitajan periaatteiden mukaan
 • toimii asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen ja lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan
 • noudattaa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädöksiä ja määräyksiä sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita
 • toimii ammatin arvojen ja lähihoitajan eettisten ohjeiden mukaisesti
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa
 • työskentelee omavalvontamääräysten ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • tekee monialaista yhteistyötä
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • toimii monialaisessa yhteistyössä
 • noudattaa työpaikan ohjeita viestinnästä ja sosiaalisen median käytöstä
 • suunnittelee toteuttaa ja arvioi asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä
 • tunnistaa asiakkaan hoidon ja tuen tarpeita sekä voimavaroja ja arvioi hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyttä
 • asettaa tavoitteita ja suunnittelee työtä yhdessä asiakkaan kanssa noudattaen työyksikön käytäntöjä
 • toimii asiakastyön suunnitelman mukaisesti ja hyödyntää tietoa hoito-, kuntoutus- ja perhetyön menetelmistä ja välineistä sekä käyttää voimavaraistavaa työotetta
 • havainnoi asiakkaan tilannetta
 • huomioi toiminnassaan asiakkaan voimavaroja ja terveydentilaa
 • Kirjaa ja dokumentoi asiakastyötä työyksikön ohjeiden ja lainsäädännön mukaisesti
 • arvioi suunnitelman toteutumista työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • ohjaa ja tukee lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista sekä vanhemmuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • tukee lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista iän mukaisesti
 • ottaa huomioon perheiden erilaiset elämäntilanteet ja ymmärtää niiden vaikutuksia perheen jäsenten hyvinvointiin
 • tunnistaa kasvun ja kehityksen riskejä ja suojaavia tekijöitä
 • tietää varhaisen puuttumisen, ehkäisevän ja lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun periaatteet ja toimii niiden mukaisesti
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan eri-ikäisen lapsen aloitteita ja vastaamaan niihin
 • ohjaa vanhempaa tunnistamaan lapsen ja nuoren tarpeita, huolehtimaan hoidosta sekä toimimaan ja kokemaan yhdessä lapsensa kanssa
 • hoitaa vastasyntynyttä sekä tukee vastasyntyneen perhettä huomioiden perheen tarpeita
 • ohjaa perhettä imetyksessä ja imeväisikäisen lapsen ravitsemuksessa ???
 • huolehtii turvallisesta sekä kasvua ja kehitystä tukevasta ympäristöstä
 • tunnistaa mielenterveysongelmia ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn ja voimavaroihin sekä tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • tunnistaa päihteiden riskikäytön sekä riippuvuusongelmat ja keskustelee niistä asiakkaan kanssa
 • tukee ja ohjaa asiakasta ja perhettä arjessa selviytymisessä hyödyntäen tietoa mielenterveydestä, päihde- ja riippuvuusongelmista sekä niiden hoidosta ja kuntoutuksesta
 • tukee asiakasta kriisitilanteissa
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja kaltoinkohtelua
 • ottaa työssään huomioon väkivallan uhan
 • huolehtii lapsen turvallisuudesta
 • tunnistaa lapsen suojelun tarvetta ja tekee tarvittaessa lastensuojelulain ja sosiaalihuollon mukaisen ilmoituksen
 • ohjaa ja avustaa arkipäivän toiminnoissa käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • hoitaa lasta ja ohjaa nuorta ja perhettä päivittäisissä toiminnoissa sekä päivärytmin ylläpitämisessä
 • ohjaa asiakasta terveellisessä ravitsemuksessa huomioiden ravitsemussuositukset, erityisruokavaliot, ruokakulttuurin ja tavat
 • ohjaa ja avustaa ruoan hankinnassa ja valmistuksessa
 • ohjaa ja avustaa kodinhoidossa huomioiden asiakkaan tarpeet, toiveet ja tottumukset
 • ohjaa ja avustaa asiakaslähtöisesti asioinnissa ja palvelujen käytössä
 • huomioi ohjaamisessa kestävän kehityksen ja taloudellisuuden
 • ohjaa ja avustaa tukea tarvitsevaa lasta, nuorta ja perhettä käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • arvioi ja seuraa lapsen ja nuoren vointia, viestii havainnoistaan työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • turvaa kiireellisen avun saannin
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa hyödyntäen tietoa sairauksista, vammoista, kehityshäiriöistä ja oireyhtymistä sekä niiden vaikutuksesta toimintakykyyn
 • hoitaa lasta ja nuorta hoito- ohjeiden mukaisesti käyttäen työssään näyttöön perustuvaa tietoa lasten sairauksista, pitkäaikaissairauksista, infektioista ja niiden hoidosta
 • toimii lapsen ja nuoren kokonaiskuntoutuksen tavoitteiden mukaisesti lähihoitajan vastuualueella yhteistyössä vanhempien kanssa
 • valmistaa lasta ja perhettä tutkimuksiin, toimenpiteisiin ja terapioihin
 • ehkäisee infelktioiden leviämistä sekä ohjaa lasta ja perhettä infektiosairauksien torjunnassa ja hoitamisessa
 • tukee ja ohjaa lasta ja perhettä lapsen sairauden hoitamisessa ja kuntoutumisessa
 • hyödyntää apuvälineitä ja teknologian mahdollisuuksia työssään ja ohjaa niiden käytössä, huollossa ja hankinnassa
 • tukee lasta ja perhettä surutyössä
 • toimii työryhmän jäsenenä saattohoidossa
 • lääkehoito
 • toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen
 • tietää yleisimpien lääketietokantojen toimintaperiaatteet ja hyödyntää niitä työssään
 • käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet aseptisesti, virheettömästi ja turvallisesti asiakkaalle
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikkömuunnokset
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan työyksikön ohjeiden mukaisesti sähköisen lääkemääräyksen tulkinnassa, voimassaoloajassa, lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä sekä hyödyntää työssään tietoa lasten ja nuorten lääkehoidon erityispiirteistä
 • tietää ja tarkkailee lasten sairauksien, infektioiden sekä pitkäaikaissairauksien hoitoon käytettävien lääkkeiden vaikutuksia, haitta- ja sivuvaikutuksia sekä huomoi mahdolliset lääkkeiden väärinkäytön ilmiöt ja tiedottaa niistä työryhmälle

Arviointi

Opiskelija