Mielenterveys- ja päihdetyö

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

Työyhteisössä toimiminen

 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • varmistaa asiakasturvallisuuden
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • käyttää tietoa työnohjauksen merkityksestä mielenterveys- ja päihdetyössä
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • työskentelee hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • toimii ensiaputilanteissa

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • kuuntelee ja on läsnä vuorovaikutustilanteissa
 • vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan tarpeiden mukaan
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää selkeää kieltä ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä
 • ylläpitää asiakkaan turvallista, esteetöntä ja viihtyisää ympäristöä
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä ja muutosvalmiutta
 • arvioi asiakkaan voimavaroja ja tuen tarpeita
 • arvioi asiakkaan somaattista vointia ja tuen tarpeita
 • arvioi lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista tuen tarvetta
 • asettaa tavoitteita yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa
 • suunnittelee työtään yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa
 • suunnittelee asiakasprosessia yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää tietoa eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmista

Ehkäisevä ja edistävä mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyö

Opiskelija

 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta hänen omassa elämässään
 • käyttää tietoa mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla
 • vahvistaa mielenterveys- päihde ja riippuvuustyöhön liittyvää positiivista asennoitumista
 • tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • tukee asiakkaan toipumisorientaatiota
 • toteuttaa ehkäisevää ja edistävää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyötä
 • antaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä
 • työskentelee sukupuolisensitiivisesti

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön menetelmät

Opiskelija

 • käyttää työssään näyttöön perustuvaa tietoa ja työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä
 • osoittaa ymmärtävänsä yhteistyö- ja hoitosuhteen merkityksen ja siihen liittyvät ilmiöt ja vaiheet
 • aloittaa, työskentelee ja lopettaa yhteistyö- ja hoitosuhteen
 • arvioi asiakkaan hyvinvointia eri toimintaympäristöissä
 • tukee eri-ikäisten asiakkaiden elämänhallinta-, sosiaalisia- ja tunnetaitoja
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä päivittäisissä toiminnoissa ja arjen hallinnassa
 • ohjaa asiakasta itsehoidollisiin menetelmiin
 • käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä voimavaralähtöisesti
 • käyttää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön arviointi- ja seurantamittareita
 • käyttää luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • käyttää ryhmä- ja yhteisöhoidon menetelmiä
 • käyttää trauma- ja kriisityön menetelmiä
 • käyttää verkosto- ja perhetyön menetelmiä
 • käyttää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä ja varmistaa asiakkaan digiturvallisuuden
 • käyttää tietoa sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluista, etuuksista ja kolmannen sektorin palveluista
 • ohjaa apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
 • käyttää asiakastyössä kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen mielenterveys-, päihde-, ja riippuvuustyössä
 • ohjaa ja motivoi asiakasta lääkehoidon toteuttamisessa
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia sekä sivu-, haitta- ja yhteisvaikutuksia

Työn arviointi

Opiskelija

 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • tiedottaa asiakkaan hyvinvointiin liittyvistä havainnoista työryhmälle
 • dokumentoi lainsäädännön ja työyksikön ohjeiden mukaan

10 kommenttia

Ulla Siponen & #183;22.12.2022 09:52

Olisin kommentoinut suoraan tutkinnon muodostuminen -välilehdelle, mutta sieltä en löytänyt kommenttikenttää. Nyt mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalaa on suunniteltu 60 osp laajuiseksi, joka voidaan siis näyttää yhdessä näytössä. Tämän lisäksi opiskelijan on valittava yhteensä 30 osp joko muiden osaamisalojen pakollisista tutkinnon osista tai valinnaisista tutkinnon osista. Minkä takia valinnaisen tutkinnon osana vaihtoehtoja mielenterveystyön osaamisalalla on näin vähän? Miksi valinnaisena tutkinnon osana ei ole Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistämien tai esim. Näytteenotto hoitotyössä. Edellä mainittua oudommalta valinnaiselta tuntuu Vastasyntyneen ja imeväisikäisen hoitotyö. Vähäiset valinnat ja yksi näyttö kaventavat kyllä merkittävästi mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalalta valmistuvien lähihoitajien osaamista verrattuna muihin osaamisaloihin.

  SuPer ry & #183;12.1.2023 14:11

  SuPer on samaa mieltä ja kannattaa valinnaisten tutkinnon osien miettimistä uudelleen.

  Gradian sote-opet & #183;13.1.2023 09:24

  Olemme Ullan kanssa samaa mieltä. 60 osp tutkinnon osa on liian laaja, joten se olisi hyvä jakaa kahteen osaan. Tämä tukisi henkilökohtaistamista. Valinnaisen tarjonta tulisi olla kaikilla osaamisaloilla sama, mikä mahdollistaisi opiskelija- ja työelämälähtöisen henkilökohtaistamisen.

SuPer ry & #183;12.1.2023 13:55

Päihdetyö: tuntee kuntouttavan ja haittoja vähentävän hoidon erot ja tavoitteet. Kaikki päihdetyö ei tähtää päihteettömyyteen: haittoja vähentävä päihdetyö on merkityksellistä!

SuPer ry & #183;12.1.2023 14:00

Ohjaa asiakkaan tarvitsemaan palveluun -> käyttää tietoa sosiaali-, terveys- ja kasvatuspalveluista, etuuksista ja kolmannen sektorin palveluista

Petri Huhtala & #183;16.1.2023 16:27

Olen samaa mieltä Ullan kanssa siitä, että valinnaisia tutkinnon osia saisi olla enemmän valittavana. Osaamisalan 60osp laajuus on taas mielestäni perusteltu, koska aikaisemmin osaamisala koostui kahdesta tutkinnonosasta ja ne koettiin opettajien ja opiskelijoiden, sekä työelämän näkökulmasta hyvin teennäisinä, koska ne pitävät sisällään samoja asioita, jopa ihan sanatarkasti. Jos tätä halutaan jakaa kahteen osaan, niin ne pitää olla selkeästi eroteltu toisistaan. Minä henkilökohtaisesti näen tämän asian hyvänä ja se mahdollistaa tarvittaessa pidemmän työelämäjakson asioiden.

Petri Huhtala & #183;16.1.2023 16:38

Viesti karkasi… ”…työelämäjakson asioiden opiskelussa/ymmärtämisessä”. En kannata missään nimessä tutkinnonosan jakamista kahteen.

Toisena asiana kommentoisin tähän ketjuun kun en muuta löytänyt, että valmisteluissa oli valinnaisena tutkinnonosana ”Mielenterveys ja päihdetyö eri asiakasryhmissä” mutta onko se tarkoituksella jätetty kokonaan nyt pois? Se oli vielä aikaisemmassa työryhmän valmistelussa mukana. Sitä ei ole mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa tarjottu mutta soveltuu hyvin muihin osaamisaloihin.

Petri Huhtala & #183;16.1.2023 16:48

Kokeillaan uudestaan, koska tämä ei ilmeisesti tallentanut aikaisempia kommenttejani.

Olen samaa mieltä Ullan kanssa, että valinnaisia tutkinnonosia tulee olla laajemmin valittavana. Ne ovat minunkin mielestäni hyvin suppeat. Osaamisalan tutkinnon laajempi kokonaisuus on mielestäni taas todella hyvä asia. Nykyiset tutkinnon osat ovat asiasisällöiltään hyvin samantyyliset ja molemmissa tutkinnonosissa on täysin sanatarkkoja ammattitaitovaatimuksia ja niiden kriteereitä. Opettajilta, opiskelijoilta ja työelämältä saadun palautteen perusteella kaksi tutkinnonosaa on koettu hyvin teennäisinä. Minä en missään nimessä kannata tutkinnon jakamista pienempiin osiin. Jos 60osp kokonaisuus halutaan välttämättä jakaa, niin ne pitää olla selkeästi erilaiset kokonaisuudet.

Toisena asiana kommentoisin tähän ketjuun kun en muuta löytänyt, että valmisteluissa oli valinnaisena tutkinnonosana ”Mielenterveys ja päihdetyö eri asiakasryhmissä” mutta onko se tarkoituksella jätetty kokonaan nyt pois? Se oli vielä aikaisemmassa työryhmän valmistelussa mukana. Sitä ei ole mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa tarjottu mutta soveltuu hyvin muihin osaamisaloihin.

  Jaana Heinonen & #183;26.1.2023 09:22

  Valinnainen tutkinnon osa ”Mielenterveys ja päihdetyö eri asiakasryhmille” on ehdottoman tärkeä lisä opiskelijoille työelämää varten eikä sitä tulisi jättää pois. Kyseisiä elämän haasteita kokevia henkilöitä ja/tai heidän läheisiään lähihoitaja kohtaa vääjäämättä kentällä työkennellessään. Se rajapinta, jonka opiskelija saa aihetta opiskellessaan saattaa olla myös portti, jonka avulla voidaan muuttaa työkentällä mahdollisesti olevia negatiivisia asenteita kyseessä olevia asioita kohtaan. Tosiasia on, että päihteiden käyttö ylipäätään on lisääntynyt ja onko siinä ensin kyseessä päihde vai mielenterveys vaarassa, on vaikea kysymys!

   Kaisu Mäkelä & #183;30.1.2023 10:56

   Ehdottomasti Mielenterveys ja päihdetyö eri asiakasryhmille valinnainen tutkinnon osa pitäisi olla tarjolla. Uudistuksella haetaan myös laajuutta lähihoitajan osaamiseen ottamalla toisen osaamisalan tutkinnon osa valinnaiseksi. Nyt kun Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan tutkinto suunnitellaan 60 osp, niin sitä ei tässä muodossa voi ottaa valinnaiseksi. Olen itsekin sitä mieltä, että nykyisessä muodossa tutkinnon osat ei palvele kahtena tutkinnon osana niiden samankaltaisuuden vuoksi ja näen selkeämpänä, että koko osaamisala on laaja 60 ospin kokoinen.

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *