Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan suun hoidon osaamisalan työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan suun hoidon osaamisalan työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

15.9.2022 5. versio Suun hoitotyössä toimiminen 

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa  
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontasuunnitelman mukaisesti  

Työtehtäviin valmistautuminen ja suunnittelu 

 • Hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassaan
 • suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä ja viikoittaisia työtehtäviä sekä muuttaa toimintaansa tarvittaessa 
 • toteuttaa hoitoympäristön toimintavalmiuteen liittyviä päivittäisiä ja määräajoin tehtäviä työtehtäviä työpaikalla sovitulla tavalla 
 • toimii työpaikalla sovitulla tavalla materiaalien hankinnassa ja muussa toimintavalmiuden ylläpidossa 
 • käsittelee, varastoi ja säilyttää työssään käytettäviä materiaaleja  
 • työskentelee edistäen kestävää kehitystä ja ottaa huomioon laadulliset tekijät 
 • käsittelee ja lajittelee jätemateriaalit sekä riski- ja ongelmajätteet  

Asiakkaan kohtaaminen  

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • mahdollistaa asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa 
 • toimii vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen lähiverkoston sekä tiimin kanssa 
 • käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • käyttää viestintävälineitä ja sosiaali- ja terveysalan tietoverkkoa omaan ammattialaansa kuuluvissa tehtävissä  
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluihin hoitotiimin kanssa
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä 
 • arvioi hoidon tarpeen kiireellisyyttä ja ohjaa asiakasta tiimin jäsenenä 
 • hyödyntää työssään tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu- ja maksujärjestelmästä 

Työyhteisössä toimiminen 

 • tuntee eri ammattiryhmien tehtäviä ja vastuualueita tekee yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa 
 • toimii ammatillisesti ja vastuullisesti työyhteisössä 
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä sekä noudattaa verkon käytön etikettiä

Aseptinen työskentely 

 • osoittaa ymmärtävänsä välinehuollon huoltoprosessin ja laadunvalvonnan menetelmät 
 • osallistuu välinehuollon prosessiin
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia suun terveydenhuollon välineitä, laitteita ja koneita toimien ohjeiden mukaan 
 • valmistelee hoitoympäristön aseptista työtapaa noudattaen 
 • noudattaa aseptista työskentelytapaa erilaisissa hoitotilanteissa 

 Radiologisten tutkimusmenetelmien käyttäminen 

 • suojaa asiakkaan ja hoitotiimin röntgenkuvauksen aikana 
 • ohjaa asiakasta ennen kuvantamista ja sen jälkeen 
 • käsittelee kuvalevyä ohjeiden mukaisesti  
 • osoittaa ymmärtävänsä suun terveydenhoidon tavanomaiset kuvantamismenetelmät  
 • osoittaa ymmärtävänsä säteilyn lainsäädännön ja ohjeistukset säteilyn lääketieteellisestä käytöstä

Suunhoidon eri toimenpiteissä toimiminen 

 • käyttää hammaslääketieteellistä ammattisanastoa suullisesti ja kirjallisesti
 • hankkii tietoa asiakkaasta esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella tiimin jäsenenä 
 • työskentelee työparina suun tutkimuksessa ja kirjaa asiakkaan hoitotiedot potilastietojärjestelmään 
 • Valmistelee perus- ja erikoishammashoidon toimenpiteet työjärjestyksen mukaan sekä varaa oikeat välineet ja materiaalit
 • työskentelee työparina oikea-aikaisesti ja ennakoiden paikkaushoidossa, poistohoidossa, pulpanhoidossa ja iensairauksien hoidossa
 • työskentelee tiimin jäsenenä suukirurgian, protetiikan, purentafysiologian ja oikomishoidon toimenpiteissä  
 • hyödyntää hoitosuunnitelmaa hoitotyön toteutuksessa ja muuttaa toimintaansa hoitosuunnitelman muuttuessa 
 • ohjaa asiakasta toimenpiteiden jälkeen 
 • hyödyntää työssään tietoa suun yleisimpien sairauksien vaikutuksista  hoitosuunnitelmaan
 • hyödyntää työssään tietoa hampaiden morfologiasta sekä pään anatomiasta ja fysiologiasta 

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden huomioon ottaminen 

 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaan 
 • noudattaa työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita  
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle 
 • toimii vaaratilanteissa ohjeiden ja ilmoittamiskäytäntöjen edellyttämällä tavalla 
 • toimii pistotapaturmatilanteissa toimintaohjeiden mukaan 
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan 
 • ylläpitää ja edistää osaltaan hyvää työilmapiiriä 

Asiakasturvallisuuden huomioon ottaminen 

 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden 
 • kohtaa haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ammatillisesti 
 • hyödyntää työssään tietoa tartuntatautien torjuntatyön säädöksistä ja estää toiminnallaan tartuntojen leviämisen 
 • tunnistaa tavanomaiset suunhoidon ensiaputilanteet ja antaa ensiapua niihin liittyen 

Työn arviointi ja oman työn kehittäminen 

 • arvioi hoitotyön toteutumista ja tuo esille eri vaihtoehtoja toimia 
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja ja käyttää luotettavia lähteitä 
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää saamaansa palautetta muuttaakseen tarvittaessa toimintaansa 
 • arvioi ja tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan sekä hakee ohjausta tarvittaessa 

Lääkehoito (oma tutkinnon osa) 

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen ja osoittaa ymmärtävänsä sen vaikutuksen hoitosuunnitelmaan
 • Tunnistaa tavallisimmat suunhoidossa käytetyt lääkkeet
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi käyttäen kaksoistarkistusta
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Työskentelee ohjeiden mukaisesti puuduteruiskun kokoamisessa ja purkamisessa 
 • Tarkkailee asiakasta puudutteen tai lääkkeen annon jälkeen mahdollisten komplikaatioiden varalta 
 • Tunnistaa mahdollisten komplikaatioiden oireet ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. 

5. versio 15.9. 2022 Suun terveyden edistämisessä toimiminen 

Asiakkaan kohtaaminen ja työyhteisössä toimiminen 

 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa 
 • mahdollistaa asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa 
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä suun terveyden edistämisessä
 • huomioi toiminnassaan iän, kielen, kulttuurin ja katsomuksen vaikutuksen asiakkaan kohtaamisessa 
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä odotuksia
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä 
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä 
 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä 
 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä 
 • Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa 
 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä 
 • toimii moniammatillisen tiimin ja verkoston jäsenenä suun terveyden edistämistyössä 
 • työskentelee erilaisissa työympäristöissä ja tiimeissä suun terveyden edistämisessä. 
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun 
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia 
 •  

Suunhoidon tietoperusta

 • tunnistaa terveen suun ja sen tunnusmerkit
 • osoittaa ymmärtävänsä hampaiston kehitysvaiheet sekä tavanomaiset kehityshäiriöt
 • tunnistaa normaalipurennan ja yleisimmät purennan poikkeamat
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa ravinnosta, ksylitolista ja fluorista 
 • osoittaa ymmärtävänsä tietoa suuhygieniasta, suun hoitovälineistä ja suunhoitotuotteista 
 • osoittaa ymmärtävänsä yleissairauksien yhteyden ja lääkkeiden vaikutukset suun terveyteen sekä suun terveyden yhteyden yleissairauksiin. 
 • osoittaa ymmärtävänsä päihteiden vaikutuksen suun terveyteen  
 • hyödyntää työssään näyttöön perustuvaa tietoa ja hakee tietoa luotettavista lähteistä ja ajankohtaisista haasteista 
 • hyödyntää työssään terveysneuvonnan malleja  

Asiakkaan suun terveyden edistäminen 

 • valmistelee suun terveyden edistämisen työtehtävään soveltuvan työympäristön työtehtävän mukaisesti ja käyttää laitteita, työvälineitä ja materiaaleja työssään 
 • selvittää asiakkaan suun terveydentilan ja hoidon tarpeen ja tekee asiakkaan suun terveystarkastuksen 
 • tekee asiakkaan kanssa suun omahoitosuunnitelman ja ohjaa asiakasta suun omahoidossa, oikeiden välineiden ja tuotteiden valinnassa sekä niiden käytössä 
 • kirjaa asiakkaan tiedot ja tekemänsä havainnot asiakkaan suun terveydentilasta potilastietojärjestelmään hyödyntämällä suun terveydenhoidon rakenteista kirjaamista 
 • arvioi hoitosuunnitelman toteutumista 

Asiakasryhmän suun terveyden edistäminen 

 • tunnistaa asiakasryhmien ohjauksen tarpeet ja tekee asiakasryhmälle suun terveyden edistämisen suunnitelman.  
 • ohjaa asiakasryhmää suun terveyden edistämisessä toimintaympäristön huomioiden ja arvioi ohjauksen toteutumista. 

Oman toiminnan arviointi 

 • arvioi omaa toimintaansa ja osaamistaan realistisesti 
 • ylläpitää ja kehittää työn edellyttämiä tietoja ja taitoja 
 • antaa ja ottaa vastaan palautetta ja muuttaa tarvittaessa toimintaansa 
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan ja hakee ohjausta tarvittaessa 
 • selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia 

5 kommenttia

Johanna Savunen & #183;3.3.2022 13:32

Nyt on päivitetty suun hoidon osaamisalan sivua nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Johanna Savunen & #183;7.4.2022 11:29

Suunhoidon osaamisalan perusteluonnosta on muokattu eteenpäin webinaarissa 24.3.2022. Iso kiitos teille 2. version työstäjille. Odotamme kommenttejasi, kaikki kommentit ovat arvokkaita ja vievät yhteistä perustetyötä eteenpäin. Kiitos jo etukäteen:)

Johanna Savunen & #183;6.6.2022 13:25

Hei, 3.6. 2022 on päivitetty Suun hoidon osaamisalan ammattitaitovaatimuksia. Otamme mielellämme vastaan kommenttejanne!

Johanna Savunen & #183;6.9.2022 13:31

Suunhoidon osaamisalaa on muokattu eteenpäin 31.8. olleessa webinaarissa. Työtä jatketaan tästä eteenpäin 15.9. kaikille avoimessa työpajassa:)

Johanna Savunen & #183;16.9.2022 16:16

Suunhoitoa päivitetty 15.9. Työ jatkuu 29.9 työpajassa. Tervetuloa mukaan, muistathan ilmoittautua:)

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.