Tallennamme tänne vammaistyön osaamisalan aiemmat versiot. Uusimman löydät Vammaistyön osaamisalan sivulta Tutkinnon osat välilehdeltä.

Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito (24.3.: mitä pitää sisällään? sisältääkö myös ravitsemuksesta huolehtimisen jne. huolenpitotyön osaamisen?), ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely (24.3.: aseptiikka, ergonomia, potilasturvallisuus, väkivaltatilanteissa toiminta), teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen, 24.3.: kestävä kehitys

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan vammaistyön osaamisalan keskeiset työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat, jotka tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

29.9. työpajassa työstetty luonnos

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa (vammaisalan) lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • varmistaa työssään asiakasturvallisuuden ja toimii asiakasturvallisesti
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • kohtaa asiakkaan samalta tasolta ja viestii ikäkauden mukaisesti
 • hyödyntää eri aistitoimintoja ja kosketusta vuorovaikutuksessa
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja tarvittaessa tulkkauspalvelua
 • tukee ja avustaa yhteydenpidossa läheisten kanssa
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • (toimii osana työryhmää)
 • viestii työryhmässä työhön kuuluvista asioista
 • ohjaa asiakkaita yksilöllisesti ja ryhmässä


Työn suunnittelu ja arviointi

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävät asiakkaan toimintakyvyn, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti
 • suunnittelee työnsä työyksikön aikataulujen mukaisesti  
 • toimii suunnitelmansa mukaisesti
 • arvioi työtään suhteessa asiakkaan tavoitteisiin
 • muuttaa suunnitelmaansa tilanteen mukaan  
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • kirjaa ja raportoi suullisesti työpaikan käytäntöjen mukaisesti

Asiakkaan omannäköisen elämän ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

 • tukee asiakasta itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa
 • toimii asiakkaan yksityisyyttä kunnioittaen
 •  
 • selvittää asiakkaan voimavarat ja tuen tarpeet käyttäen soveltuvia menetelmiä 
 • selvittää asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita
 •  
 • tukee ja avustaa asiakasta tavoitteidensa saavuttamisessa
 • tukee ja avustaa asiakasta hänen elämäänsä koskevien valintojen ja päätösten tekemisessä
 • tukee asiakasta omannäköisen elämän ja mielekkään arjen toteuttamisessa
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan palvelusuunnitelmasta
 •  
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan voimavaroista ja tuen tarpeista
 • käyttää työssään tietoa etuuksista ja palveluista
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta

Asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Opiskelija

 • Käyttää työssään tietoa vammaisuuden erityispiirteistä
 • Käyttää työssään tietoa vammaisuuden vaikutuksesta asiakkaan toimintakykyyn, kommunikointiin ja käyttäytymiseen
 •  
 • havainnoi asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa
 • arvioi asiakkaan toimintakykyä eri menetelmiä käyttäen
 • edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti
 •  
 • käyttää työssään tietoa lääkehoidon merkityksestä vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia sekä yhteis-, sivu- ja haittavaikutuksia 
 • tiedottaa työryhmässä asiakkaan terveydentilasta ja toimintakyvystä
 •  
 • osaa antaa ensiavun
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti ja kuntouttavaa työotetta käyttäen
 • toteuttaa asiakkaan hoitoon liittyvät hoitotoimenpiteet
 •  
 • havainnoi asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistävään ravitsemukseen
 • hoitaa asiakkaan ravitsemuksen erityistilanteita
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suun terveyden hoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta jalkojen terveyden hoidossa
 •  
 • ohjaa asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 •  
 • ylläpitää ja edistää asiakkaan aistitoimintoja
 • tukee asiakkaan kehon hahmottamista
 • toteuttaa asiakaan toimintoja- ja liikkumista tukevaa asentohoitoa
 • varmistaa toimintoja ja liikkumista tukevan ympäristön ja esteettömyyden
 • ohjaa asiakasta liikkumaan luonnollisten liikemallien mukaisesti
 • hyödyntää liikkeen ohjauksessa aktivoivia vuorovaikutustapoja ja kosketusta
 • antaa aikaa ja aktivoi asiakkaan voimavarat käyttöön siirtymis- ja liikkumistilanteissa
 • hyödyntää omaa liikkumistaan asiakkaan siirtymisten ja liikkeen ohjaamisessa
 • hyödyntää painonsiirtoja, tukipintoja ja ihmisen luontaista liikemallia ohjauksessa ja avustamisessa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta siirtymistilanteissa ja liikkumisessa
 • hyödyntää tilaa sekä siirtymisen ja liikkumisen apuvälineitä asiakkaan liikkumisen avustamisessa
 •  
 • ohjaa asiakasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
 • ohjaa asiakasta terveyttä edistävään liikuntaan
 •  
 • tukee asiakkaan psykososiaalista toimintakykyä
 • tukee asiakkaan mielen hyvinvointia
 •  
 • käyttää erilaisia menetelmiä asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä
 • käyttää kuntoutumista tukevaa työotetta asiakkaan arjessa
 • hyödyntää käytössä olevaa hyvinvointiteknologiaa
 •  
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tarvittaessa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä
 • tukee asiakasta parisuhdeasioissa sekä vanhemmuudessa
 • käyttää työssään tietoa seksuaalisuuden moninaisuudesta
 • tunnistaa asiakkaan mielenterveyden haasteita ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 •  
 • varmistaa asiakkaan psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen turvallisuuden
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä väkivallan uhan ja ottaa asian puheeksi työryhmän kanssa
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään, kaltoinkohteluun sekä väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • ohjaa asiakasta avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä
 • Käyttää työssään tietoa haastavista asiakastilanteista
 •  
 • käyttää työssään tietoa kuolevan asiakkaan hoidosta
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Itsestä ja kodista huolehtiminen

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään ja ympäristöstään
 • suunnittelee asiakkaan kanssa päivittäiset toiminnot
 • ohjaa ja avustaa asiakasta arjen toiminnoissa 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodinhoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikkeiden hankinnassa, ruoan valmistuksessa ja ravitsemuksesta huolehtimisessa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikehygieniassa
 • huomioi ravitsemussuositukset
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodin turvallisuuteen liittyvissä toiminnoissa
 • varmistaa ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden
 • ohjaa avun saannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen 

Opiskelija

 • edistää asiakkaan vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • tarjoaa asiakkaalle tietoa ymmärrettävästi
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • tukee ja ohjaa tekemään valintoja
 • ennakoi tulevaa toimintaa ja viestii siitä asiakkaalle
 • tukee osallistumista ja yhdessä toimimista
 • tukee ja ohjaa asiakasta sosiaalisen verkoston luomisessa ja ylläpitämisessä
 • tukee asiakasta harrastuksiin, opiskeluun, päivätoimintaan tai työhön osallistumisessa lähitapahtumissa tai verkossa
 • tukee asiakkaan osallistumista yhteiskuntaan
 • tukee asiakkaan osallistumista omaan palveluprosessiin
 • käyttää erilaisia menetelmiä asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen rakentamisessa
 •  
 • käyttää taidetta ja kulttuuria asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen rakentamisessa
 • käyttää liikuntaa ja toiminnallisia menetelmiä asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen rakentamisessa
 • käyttää luontoa ja ympäristöä asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen rakentamisessa

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

15.9.2022 työpajassa työstetty luonnos:

Ryhmittelyotsikot:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Ammatillinen vuorovaikutus

Työn suunnittelu ja arviointi

Asiakkaan itsenäisen elämän ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

Asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Itsestä ja kodista huolehtiminen

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen 

Liikkumisen tukeminen?

Kaikkiin tutkinnon osiin:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa (vammaisalan) lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • varmistaa työssään asiakasturvallisuuden ja toimii asiakasturvallisesti
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • kohtaa asiakkaan samalta tasolta ja viestii ikäkauden mukaisesti
 • hyödyntää eri aistitoimintoja ja kosketusta vuorovaikutuksessa
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja tarvittaessa tulkkauspalvelua
 • tukee ja avustaa yhteydenpidossa läheisten kanssa
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • toimii osana työryhmää
 • ohjaa asiakkaita yksilöllisesti ja ryhmässä
 • (mahdollistaa asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen)

Työn suunnittelu ja arviointi

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävät asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti
 • suunnittelee työnsä työyksikön aikataulujen mukaisesti  
 • toimii suunnitelmansa mukaisesti
 • arvioi työtään suhteessa asiakkaan tavoitteisiin
 • muuttaa suunnitelmaansa tilanteen mukaan  
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • kirjaa ja raportoi suullisesti työpaikan käytäntöjen mukaisesti

Asiakkaan itsenäisen elämän ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

 • tukee asiakasta itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa
 • toimii asiakkaan yksityisyyttä kunnioittaen
 •  
 • selvittää asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita
 • tukee ja avustaa asiakasta tavoitteidensa saavuttamisessa
 • tukee ja avustaa asiakasta hänen elämäänsä koskevien valintojen ja päätösten tekemisessä
 • selvittää asiakkaan voimavarat ja tuen tarpeet käyttäen soveltuvia menetelmiä 
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan voimavaroista ja tuen tarpeista
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • tukee asiakasta omannäköisen elämän ja mielekkään arjen toteuttamisessa

Asiakkaan terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Opiskelija

 • Käyttää työssään tietoa vammaisuuden erityispiirteistä
 • osoittaa ymmärtävänsä vammaisuuden vaikutuksen asiakkaan toimintakykyyn, kommunikointiin, käyttäytymiseen jne.
 •  
 • havainnoi asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa sekä tiedottaa havainnoistaan
 • arvioi asiakkaan toimintakykyä eri menetelmiä käyttäen
 • tiedottaa työryhmässä asiakkaan terveydentilasta ja toimintakyvystä
 • edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti
 • Osoittaa ymmärtävänsä vammaisuuden vaikutuksen lääkehoitoon  
 • Osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset Laskimenkäyttö?
 • Seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia sekä yhteis-, sivu- ja haittavaikutuksia 
 • Tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista…. 
 • osaa antaa ensiavun
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa huomioiden vammaisuuden erityispiirteet
 • toteuttaa asiakkaan hoitoon liittyvät hoitotoimenpiteet
 •  
 • RAVITSEMUS-kaikki ravitsemus samaan paikkaan!
 • havainnoi asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistävään ravitsemukseen
 • hoitaa asiakkaan ravitsemuksen erityistilanteita
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suun terveyden hoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta jalkojen terveyden hoidossa
 •  
 • ohjaa asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 •  
 • ASENTO- JA LIIKEHOITO – yhdistä liikkumisotsikon alle!
 • ylläpitää ja edistää asiakkaan aistitoimintoja
 • tukee asiakkaan kehon hahmottamista
 • (toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa)
 • toteuttaa asiakaan toimintoja- ja liikkumista tukevaa asentohoitoa
 • ohjaa asiakasta liikkumaan luonnollisten liikemallien mukaisesti
 • ohjaa ja avustaa asiakasta siirtymistilanteissa ja liikkumisessa -apuvälineet!
 • ohjaa asiakasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
 • ohjaa asiakasta terveyttä edistävään liikuntaan
 • ohjaa asiakasta hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa
 • tukee asiakkaan psykososiaalista toimintakyky – kattaa mielenhyvinvoinnin!
 • (tukee asiakkaan mielenhyvinvointia)
 • tunnistaa mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa riippuvuus-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 •  
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tarvittaessa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista sekä vanhemmuudesta
 • huomioi seksuaalisuuden moninaisuuden
 •  
 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä väkivallan uhan ja ottaa asian puheeksi työryhmän kanssa
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan /kaltoinkohteluun työyksikön ohjeiden mukaan – minkä otsikon alle?
 • ohjaa asiakasta avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä
 •  
 • toimii ammatillisesti työryhmän jäsenenä kuolevan asiakkaan hoidossa
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Itsestä ja kodista huolehtiminen

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään ja ympäristöstään
 • suunnittelee asiakkaan kanssa päivittäiset toiminnot
 • ohjaa ja avustaa asiakasta arjen toiminnoissa 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodinhoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikkeiden hankinnassa, ruoan valmistuksessa ja ravitsemuksesta huolehtimisessa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikehygieniassa
 • huomioi ravitsemussuositukset
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodin turvallisuuteen liittyvissä toiminnoissa
 • varmistaa ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden
 • ohjaa avun saannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen 

Opiskelija

 • edistää asiakkaan vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia oman elämänsä asioissa / asioiden hoidossa
 • huolehtii osaltaan tiedon saavutettavuudesta / tarjoaa asiakkaalle tietoa ymmärrettävästi
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • tukee ja ohjaa tekemään valintoja
 • ennakoi tulevaa toimintaa ja viestii siitä asiakkaalle
 • tukee osallistumista ja yhdessä toimimista
 • tukee ja ohjaa asiakasta sosiaalisen verkoston luomisessa ja ylläpitämisessä
 • tukee asiakasta harrastuksiin, opiskeluun, päivätoimintaan tai työhön osallistumisessa
 • tukee asiakasta erilaisiin tilaisuuksiin osallistumisessa joko lähitapahtumissa tai verkossa
 • tukee asiakkaan osallistumista yhteiskuntaan
 • tukee asiakkaan osallistumista omaan palveluprosessiin
 • käyttää taidetta, kulttuuria, liikuntaa, toiminnallisia menetelmiä tai ympäristöä asiakkaan osallisuuden ja mielekkään arjen rakentamisessa

Liikkumisen tukeminen (Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen tai oma!)

Opiskelija

 • huomioi toimintoja ja liikkumista tukevan ympäristön
 • toteuttaa toimintoja ja liikkumista tukevaa asentohoitoa
 • tukee asiakkaan kehon hahmottamista
 • hyödyntää liikkeen ohjauksessa aktivoivia vuorovaikutustapoja ja kosketusta
 • antaa aikaa ja aktivoi asiakkaan voimavarat käyttöön siirtymis- ja liikkumistilanteissa
 • hyödyntää omaa liikkumistaan asiakkaan siirtymisten ja liikkeen ohjaamisessa
 • havainnoi ja hyödyntää painonsiirtoja, tukipintoja ja ihmisen luontaista liikemallia ohjauksessa ja avustamisessa
 • hyödyntää tilaa sekä siirtymisen ja liikkumisen apuvälineitä asiakkaan liikkumisen avustamisessa
 • ohjaa asiakkaan liikkumista
 • ohjaa liikkumisen apuvälineiden ja teknologian käytössä
 • varmistaa toimintoja ja liikkumista tukevan ympäristön
 • huolehtii osaltaan liikkumisen esteettömyydestä

tai asento- ja liikehoitoon, liikkumiseen liittyvät asiat tänne!

31.8.2022 työpajassa työstetty luonnos:

Ryhmittelyotsikot:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Ammatillinen vuorovaikutus

Työn suunnittelu ja arviointi

Itsenäisen elämän ja itsemääräämisoikeuden tukeminen

Terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Itsestä, perheestä ja kodista huolehtiminen

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen 

Liikkumisen tukeminen?

Kaikkiin tutkinnon osiin:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa (vammaisalan) lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • kohtaa asiakkaan samalta tasolta ja hyödyntää eri aistitoimintoja ja kosketusta vuorovaikutuksessa
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • toimii osana työryhmää
 • ohjaa asiakkaita yksilöllisesti ja ryhmässä

Työn suunnittelu ja arviointi

Opiskelija

 • huomioi asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet
 • huomioi työpaikan päivän kulun
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä
 • toimii suunnitelmansa mukaisesti
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • arvioi omaa toimintaansa ja muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan
 • dokumentoi, kirjaa, raportoi, viestii työstä työpaikan käytäntöjen mukaisesti

TOIMINTAKYKY

Terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Opiskelija

 • Käyttää työssään tietoa vammaisuuden erityispiirteistä
 • osoittaa ymmärtävänsä vammaisuuden vaikutuksen asiakkaan toimintakykyyn, kommunikointiin, käyttäytymiseen jne.
 •  
 • havainnoi asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa sekä tiedottaa havainnoistaan
 • arvioi asiakkaan toimintakykyä eri menetelmiä käyttäen
 • tiedottaa työryhmässä asiakkaan terveydentilasta ja toimintakyvystä
 • edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti
 • Osoittaa ymmärtävänsä vammaisuuden vaikutuksen lääkehoitoon  
 • Osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • Seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia sekä yhteis-, sivu- ja haittavaikutuksia 
 • Tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista…. 
 • osaa antaa ensiavun
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa (huomioiden vammaisuuden erityispiirteet)
 • käyttää työssään tietoa vammaisuuden erityispiirteistä
 • toteuttaa asiakkaan hoitoon liittyvät hoitotoimenpiteet
 •  
 • RAVITSEMUS-kaikki ravitsemus samaan paikkaan!
 • havainnoi asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistävään ravitsemukseen
 • hoitaa asiakkaan ravitsemuksen erityistilanteita
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suunhoidossa / suun terveyden hoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta jalkojenhoidossa / jalkojen terveyden hoidossa
 •  
 • ohjaa asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 •  
 • ASENTO- JA LIIKEHOITO – yhdistä liikkumisotsikon alle!
 • ylläpitää ja edistää asiakkaan aistitoimintoja
 • tukee asiakkaan kehon hahmottamista
 • (toteuttaa asiakkaan asento- ja liikehoitoa)
 • toteuttaa asiakaan toimintoja- ja liikkumista tukevaa asentohoitoa
 • ohjaa asiakasta liikkumaan luonnollisten liikemallien mukaisesti
 • ohjaa ja avustaa asiakasta siirtymistilanteissa ja liikkumisessa -apuvälineet!
 • ohjaa asiakasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
 • ohjaa asiakasta terveyttä edistävään liikuntaan
 • ohjaa asiakasta hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa
 •  
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia
 • tunnistaa mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa riippuvuus-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 •  
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tarvittaessa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista sekä vanhemmuudesta
 • huomioi seksuaalisuuden moninaisuuden
 •  
 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä välivallan uhan
 • ohjaa asiakasta avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä
 •  
 • toimii ammatillisesti työryhmän jäsenenä kuolevan asiakkaan hoidossa
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Itsenäisen elämän ja itsemääräämisoikeuden tukeminen Ensimmäiseksi!

 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • selvittää asiakkaan kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita
 • tukee ja avustaa asiakasta tavoitteidensa saavuttamisessa
 • tukee ja avustaa asiakasta hänen elämäänsä koskevien valintojen ja päätösten tekemisessä
 • toimii asiakkaan yksityisyyttä kunnioittaen
 •  
 • käyttää tarvittaessa tulkkauspalvelua ja puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä -vuorovaikutusosioon!
 • kartoittaa asiakkaan voimavaroja ja tuen tarpeita käyttäen soveltuvia menetelmiä – Työn suunnittelu kappaleeseen, koskee koko osaamisalaa!
 • hyödyntää työssään tietoa asiakkaan tavoitteista ja mielenkiinnon kohteista
 • hyödyntää työssään tietoa asiakkaan voimavaroista ja tuen tarpeista
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • mahdollistaa asiakkaalle omannäköisen elämän ja mielekkään arjen

Itsestä, perheestä ja kodista huolehtiminen

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään ja ympäristöstään
 • suunnittelee asiakkaan kanssa päivittäiset toiminnot
 • Ohjaa ja avustaa asiakasta arjen toiminnoissa 
 • varmistaa ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikkeiden hankinnassa, ruoan valmistuksessa ja ravitsemuksesta huolehtimisessa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikehygieniassa
 • huomioi ravitsemussuositukset
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodinhuollossa / kodinhoidossa (kodin puhtaana pito, vaatehuolto…..)
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodin turvallisuuteen liittyvissä toiminnoissa
 • tukee ja avustaa yhteydenpidossa läheisten kanssa
 •   
 • ohjaa avun saannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Sopii yhteen ensiavun ja kaltoinkohtelun kanssa

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen 

Opiskelija

 • edistää asiakkaan vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia oman elämänsä asioissa / asioiden hoidossa
 • huolehtii osaltaan tiedon saavutettavuudesta
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • tukee ja ohjaa tekemään valintoja
 • ennakoi tulevaa toimintaa
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • tukee ja ohjaa asiakasta sosiaalisen verkoston luomisessa ja ylläpitämisessä
 • tukee asiakasta harrastuksiin, opiskeluun, päivätoimintaan ja työhön osallistumisessa
 • tukee asiakasta erilaisiin tilaisuuksiin osallistumisessa joko lähitapahtumissa tai verkossa
 • tukee asiakkaan osallistumista yhteiskuntaan
 • tukee asiakkaan osallistumista omaan palveluprosessiin
 • hyödyntää taidetta, kulttuuria, liikuntaa, toiminnallisia menetelmiä ja ympäristöä asiakkaan mielekkään arjen tukemiseksi

Liikkumisen tukeminen (Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen tai oma!)

Opiskelija

 • huomioi toimintoja ja liikkumista tukevan ympäristön
 • toteuttaa toimintoja ja liikkumista tukevaa asentohoitoa
 • tukee asiakkaan kehon hahmottamista
 • hyödyntää liikkeen ohjauksessa aktivoivia vuorovaikutustapoja ja kosketusta
 • antaa aikaa ja aktivoi asiakkaan voimavarat käyttöön siirtymis- ja liikkumistilanteissa
 • hyödyntää omaa liikkumistaan asiakkaan siirtymisten ja liikkeen ohjaamisessa
 • havainnoi ja hyödyntää painonsiirtoja, tukipintoja ja ihmisen luontaista liikemallia ohjauksessa ja avustamisessa
 • hyödyntää tilaa sekä siirtymisen ja liikkumisen apuvälineitä asiakkaan liikkumisen avustamisessa
 • ohjaa asiakkaan liikkumista
 • ohjaa liikkumisen apuvälineiden ja teknologian käytössä
 • varmistaa toimintoja ja liikkumista tukevan ympäristön
 • huolehtii osaltaan liikkumisen esteettömyydestä

tai asento- ja liikehoitoon, liikkumiseen liittyvät asiat tänne!

Luonnos 5

Kaikkiin tutkinnon osiin:

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii ergonomisesti
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee kestävän kehityksen mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa vuorovaikutustilanteessa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • huomioi asiakkaiden tarpeet ja tavoitteet
 • huomioi työpaikan päivän kulun
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä
 • toimii suunnitelmansa mukaisesti
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • muuttaa suunnitelmaansa tarpeen mukaan

TOIMINTAKYKY

Terveyden ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen 

Opiskelija

 • VAMMAISUUS
 • ottaa huomioon toiminnassaan asiakkaan vammaisuuden tuomat erityispiirteet
 • TERVEYS
 • edistää asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä asiakkaan tavoitteiden mukaisesti
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa sekä tiedottaa havainnoistaan
 • toteuttaa lääkehoidon oikein ja turvallisesti ottaen huomioon vammaisalan erityispiirteet
 • osaa antaa ensiavun
 • RAVITSEMUS
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistävään ravitsemukseen
 • hoitaa ravitsemuksen erityistilanteita
 • SUUN JA JALKOHEN HOITO
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suunhoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta jalkojenhoidossa
 • PERUSHOITO
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoon liittyvät toimenpiteet
 • valmistaa asiakkaan hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin
 • ohjaa asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 • ASENTO- JA LIIKEHOITO
 • toteuttaa säännöllisesti asiakkaan asento- ja liikehoitoa
 • ohjaa asiakasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
 • ohjaa asiakasta hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa
 • MIELEN HYVINVOINTI
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia
 • tunnistaa mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä ja riippuvuuksia
 • antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa riippuvuus-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 • SEKSUAALISUUS
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tarvittaessa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista
 • huomioi seksuaalisuuden moninaisuuden
 • KALTOINKOHTELU
 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä välivallan uhan ja ohjaa avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • SAATTOHOITO
 • toimii ammatillisesti työryhmän jäsenenä kuolevan asiakkaan hoidossa
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

OSALLISUUS

Itsenäisen elämän ja itsemääräämisoikeuden toteuttaminen

 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • käyttää tarvittaessa tulkkauspalvelua ja puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
 • kartoittaa asiakkaan voimavaroja ja tuen tarpeita käyttäen soveltuvia menetelmiä
 • hyödyntää työssään tietoa asiakkaan tavoitteista
 • hyödyntää työssään tietoa asiakkaan voimavaroista
 • hyödyntää työssään tietoa asiakkaan tuen tarpeista
 • hyödyntää työssään tietoa asiakkaan mielenkiinnon kohteista
 • käyttää voivavaralähtöistä työotetta

Itsestä, perheestä ja kodista huolehtiminen

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään ja ympäristöstään
 • suunnittelee päivittäiset toiminnot asiakkaan kuntoutumista tukevaksi
 • ohjaa ja avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa
 • huolehtii asiakkaan arjen toiminnoissa tapahtuvasta valmennuksesta ja kuntoutumisen tukemisesta
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 •  
 • varmistaa ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden
 • osaa antaa ensiavun
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikkeiden hankinnassa, ruoan valmistuksessa ja ravitsemuksesta huolehtimisessa
 • huomioi elintarvikehygienian
 • huomioi ravitsemussuositukset
 •  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta kodinhuollossa
 •  
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä välivallan uhan
 •  
 • ohjaa avun saannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen 

Opiskelija

 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • huolehtii osaltaan tiedon saavutettavuudesta
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • tukee ja ohjaa tekemään valintoja
 • ennakoi tulevaa toimintaa
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • tukee asiakkaan osallistumista yhteiskuntaan
 • tukee asiakkaan osallistumista omaan palveluprosessiin
 • käyttää alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja asiakkaan osallisuuden edistämisessä
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan inhimillistä elämää saattohoitovaiheessa
 • tukee asiakasta sosiaalisessa elämässä ja mielekkäässä vapaa-ajan toiminnassa

Liikkumisen tukeminen

Opiskelija

 • ohjaa asiakkaan liikkumista
 • ohjaa liikkumisen apuvälineiden ja teknologian käytössä
 • varmistaa toimintoja ja liikkumista tukevan ympäristön
 • huolehtii osaltaan liikkumisen esteettömyydestä

25.4.2022: 4. luonnosversio: Vammaistyön osaamisalan luonnos, lisätty kaikkiin tutkinnon osiin tulevat ohjeistuksen ryhmittelyotsikko ja ammattiaitovaatimukset

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja kokonaisvaltaisesti työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

VUOROVAIKUTUSTAIDOT, PERUSHOIDONTAIDOT

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija (itse)

 • toimii vuorovaikutuksessa vammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • Kohtaa asiakkaan kunnioittavasti ja yksilöllisesti 
 • Käyttää sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti, käyttää koskettamista vuorovaikutuksen menetelmänä
 • mukauttaa ilmaisunsa asiakkaan kommunikointia vastaavaksi
 • Käyttää selkokieltä ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä 
 • tulkitsee asiakkaan sanallisia viestejä ja ele- ja olemuskieltä
 • käyttää tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena

Opiskelija (suhteessa asiakkaaseen)

 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteet ja vastaa niihin
 • huomioi ele- ja olemuskielen vuorovaikutustilanteissa
 • tukee asiakkaan mahdollisuutta kommunikoida ja ilmaista itseään
 • antaa asiakkaalle aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia ilmaista itseään
 • varmistaa asiakkaan ymmärretyksi tulemista eri keinoja käyttäen
 • hyödyntää asiakaslähtöisesti kommunikoinnin apuvälineitä ja teknologiaa vuorovaikutuksen tukena
 • tunnistaa tulkkauspalvelun tarpeen ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön ohjaten asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 • huomioi kielen ja kulttuurin vaikutuksia vuorovaikutukseen
 • hyödyntää tietoa monikuluttuurisuudesta ja eri kulttuurien vammaiskäsityksistä
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä sukupuoliodotuksia
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä Tarviiko olla ruotsi / vieras kieli, jos tulee ytojen kautta?
 • hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä

Opiskelija (työryhmässä) Tässä on paljon muutakin kuin vuorovaikutukseen liittyvää!

 • tekee yhteistyötä työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä työryhmän jäsenenä
 • ratkaisee työhönsä liittyviä ongelmia työryhmän jäsenenä
 • toimii vastuullisesti moniammatillisen työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • viestii työryhmässä ja verkostossa ammatillisesti ja vastuullisesti
 • dokumentointi?

Vammaisen henkilön terveyden tukeminen ja edistäminen Hyvä otsikko!

 • edistää vammaisen asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa sekä tiedottaa havainnoistaan
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa, ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistävään ravitsemukseen ja hoitaa ravitsemuksen erityistilanteita
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suunhoidossa ja motivoi omahoitoon
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoon liittyvät toimenpiteet
 • valmistaa asiakkaan hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet
 • ohjaa ja motivoi asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 • toteuttaa säännöllisesti asiakkaan asento- ja liikehoitoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta arkiliikkumiseen sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
 • ohjaa vammaista asiakasta hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia, tunnistaa mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä, antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa palvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tarvittaessa tietoa seksuaali- ja lisäääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista
 • huomioi seksuaalisuuden moninaisuuden
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä välivallan uhan ja ohjaa avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • toimii ammatillisesti työryhmän jäsenenä kuolevan asiakkaan hoidossa
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Lääkehoidon toteuttaminen

Opiskelija

 • toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen
 • käyttää yleisimpiä lääketietokantoja
 • ymmärtää yleisimpien lääketietokantojen toimintaperiaatteet
 • hyödyntää työssään yleisimpiä lääketietokantoja
 • käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet virheettömästi ja turvallisesti asiakkaalle
 • ottaa huomioon lääkkeiden antoon liittyvät yksilölliset erityiskysymykset
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikkömuunnokset
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan työyksikön ohjeiden mukaisesti sähköisen lääkemääräyksen tulkinnassa, voimassaoloajassa, lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä
 • tietää vammaistyössä käytettävät lääkkeet
 • tietää ja tarkkailee tavallisimpien asiakkaiden käytössä olevien lääkkeiden vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ja monilääkityksiä
 • tunnistaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia
 • huomioi mahdolliset lääkkeiden väärinkäytön ilmiöt ja tiedottaa niistä työryhmässä ja ehkäisee niitä

webinaari, ydinosaaminen

Lääkehoito 

-Toimii turvallisen lääkehoidon perusteiden mukaisesti 

-Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 

-Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 

-Tunnistaa lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä? 

-Käyttää lääketietokantoja 

-Tulkitsee lääkemääräyksiä 

-Selvittää asiakkaan lääkityksen (SUUNNITELMA)  

-Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen? (TARPEEn.) 

-Käsittelee ja annostelee lääkkeet 

-Tekee annoslaskut ja yksikönmuunnokset 

-Antaa lääkkeitä eri lääkkeenantotavoilla  

-Tunnistaa asiakkaalle antamansa lääkkeet 

-Toteuttaa asiakkaan sairauksien lääkehoitoa 

-Ohjaa asiakasta lääkehoidossa 

-Seuraa asiakkaan lääkehoitoa /Arvioi asiakkaan lääkkeen vaikutusta? 

-Dokumentoi asiakkaan lääkehoitoa 

-Dokumentoi lääkityspoikkeaman 

-Dokumentoi asiakkaan lääkehoitoa 

-Toteuttaa asiakkaan PKV-lääkehoitoa 

-Antaa ensiavun lääkeainemyrkytyksessä 

OSALLISUUS

Vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, osallisuuden edistäminen

 • tunnistaa tulkkauspalvelun tarpeen ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön
 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 •  
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • suunnittelee osallisuutta edistävää toimintaa
 • asettaa tavoitteita ja suunnittelee toimintaa yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • suunnittelee ja toteuttaa asiakaslähtöisesti osallisuutta edistävää toimintaa hyödyntäen tietoa osallisuudesta
 • suunnittelee toimintaansa joustavasti asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perustella, ennakoi tulevaa toimintaa
 • suunnittelee työtään työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa
 • toimii asiakkaan osallisuutta edistävästi
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • käyttää alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja

Vammaisen henkilön yhteiskuntaan osallistumisen ja omaan palveluprosessiin osallistumisen tukeminen Hyvä otsikko!

 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • hankkii tietoa asiakkaan voimavaroista
 • hankkii tietoa asiakkaan tuen tarpeista
 • hankkii tietoa asiakkaan mielenkiinnon kohteista
 • tukee asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin asioihin liittyvissä valinnoissa ja päätöksenteossa
 • toimii asiakkaan osallisuutta edistävästi
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • käyttää alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja

Vammaisen henkilön itsenäisen elämän ja itsemääräämisoikeuden toteuttaminen Hyvä otsikko!

 • suunnittelee toimintaansa joustavasti asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perustella, ennakoi tulevaa toimintaa
 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa

Vammaisen henkilön asumisen tukeminen Hyvä otsikko!

 • ohjaa päivittäisissä toiminnoissa
 • toimii rajoitustoimenpiteissä työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • toimii ihmisarvoa kunnioittaen, turvallisesti ja asiakkaan perustarpeista huolehtien
 • ohjaa asumisessa
 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään ja ympäristöstään
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikkeiden hankinnassa, ruoan valmistuksessa ja ravitsemuksesta huolehtimisessa
 • huomioi elintarvikehygienian
 • huomioi ravitsemussuositukset
 • ohjaa asiakasta huolehtimaan omasta terveydestään, turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan
 • toimii rajoitustoimenpiteitä koskevien säädösten ja sallittujen rajoitustoimenpiteiden mukaisesti
 •  

Vammaisen henkilön liikkumisen tukeminen

Vammaisen henkilön kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen tapahtuu arjessa, aktivoimalla ja osallistamalla asiakasta päivittäisissä toiminnoissa.

Opiskelija

-osallistuu roolinsa mukaisesti asiakkaan suunnitelmassa määritellyn lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutumisen tukemiseen

Vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja edun mukaisten palvelujen turvaaminen

tunnistaa tulkkauspalvelun tarpeen ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön

ohjaa palveluiden käytössä

31.3.2022: 3. luonnosversio: Vammaistyön osaamisalan luonnos webinaari 24.3.2022 työpajatyöskentelyn jälkeen

Ryhmittelyotsikot;

                      Ammatillinen vuorovaikutus

Asiakkaan tarpeiden arviointi

                      Työn tavoitteellinen suunnittelu

                      Työn toteutus

Työn arviointi

VUOROVAIKUTUSTAIDOT, PERUSHOIDONTAIDOT

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija (itse)

 • toimii vuorovaikutuksessa vammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • Kohtaa asiakkaan kunnioittavasti ja yksilöllisesti 
 • Käyttää sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti, käyttää koskettamista vuorovaikutuksen menetelmänä
 • mukauttaa ilmaisunsa asiakkaan kommunikointia vastaavaksi
 • Käyttää selkokieltä ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä 
 • tulkitsee asiakkaan sanallisia viestejä ja ele- ja olemuskieltä
 • käyttää tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena

Opiskelija (suhteessa asiakkaaseen)

 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteet ja vastaa niihin
 • huomioi ele- ja olemuskielen vuorovaikutustilanteissa
 • tukee asiakkaan mahdollisuutta kommunikoida ja ilmaista itseään
 • antaa asiakkaalle aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia ilmaista itseään
 • varmistaa asiakkaan ymmärretyksi tulemista eri keinoja käyttäen
 • hyödyntää asiakaslähtöisesti kommunikoinnin apuvälineitä ja teknologiaa vuorovaikutuksen tukena
 • tunnistaa tulkkauspalvelun tarpeen ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön ohjaten asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 • huomioi kielen ja kulttuurin vaikutuksia vuorovaikutukseen
 • hyödyntää tietoa monikuluttuurisuudesta ja eri kulttuurien vammaiskäsityksistä
 • toimii sukupuolitietoisesti kohdaten asiakkaan yksilönä ilman ennalta määriteltyjä sukupuoliodotuksia
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä Tarviiko olla ruotsi / vieras kieli, jos tulee ytojen kautta?
 • hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä

Opiskelija (työryhmässä) Tässä on paljon muutakin kuin vuorovaikutukseen liittyvää!

 • työskentelee kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja lähihoitajien eettisten ohjeiden mukaan
 • toimii asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen
 • työskentelee vammaistyön arvoperustan mukaisesti
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita
 • työskentelee omavalvontamääräysten ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 •  
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa
 • Noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • tekee yhteistyötä työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä työryhmän jäsenenä
 • ratkaisee työhönsä liittyviä ongelmia työryhmän jäsenenä
 • toimii vastuullisesti moniammatillisen työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • viestii työryhmässä ja verkostossa ammatillisesti ja vastuullisesti
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imogollisesta markkinoinnista
 • toimii ammatillisesti työryhmän jäsenenä kuolevan asiakkaan hoidossa
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • dokumentointi?

Vammaisen henkilön terveyden tukeminen ja edistäminen Hyvä otsikko!

 • edistää vammaisen asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa sekä tiedottaa havainnoistaan
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa, ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistävään ravitsemukseen ja hoitaa ravitsemuksen erityistilanteita
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suunhoidossa ja motivoi omahoitoon
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoon liittyvät toimenpiteet
 • valmistaa asiakkaan hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet
 • ohjaa ja motivoi asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 • toteuttaa säännöllisesti asiakkaan asento- ja liikehoitoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta arkiliikkumiseen sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
 •  
 • ohjaa vammaista asiakasta hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia, tunnistaa mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä, antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa palvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tarvittaessa tietoa seksuaali- ja lisäääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista
 • huomioi seksuaalisuuden moninaisuuden
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä välivallan uhan ja ohjaa avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • toimii ammatillisesti työryhmän jäsenenä kuolevan asiakkaan hoidossa
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Lääkehoidon toteuttaminen

Opiskelija

 • toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen
 • käyttää yleisimpiä lääketietokantoja
 • ymmärtää yleisimpien lääketietokantojen toimintaperiaatteet
 • hyödyntää työssään yleisimpiä lääketietokantoja
 • käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet virheettömästi ja turvallisesti asiakkaalle
 • ottaa huomioon lääkkeiden antoon liittyvät yksilölliset erityiskysymykset
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikkömuunnokset
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan työyksikön ohjeiden mukaisesti sähköisen lääkemääräyksen tulkinnassa, voimassaoloajassa, lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä
 • tietää vammaistyössä käytettävät lääkkeet
 • tietää ja tarkkailee tavallisimpien asiakkaiden käytössä olevien lääkkeiden vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ja monilääkityksiä
 • tunnistaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia
 • huomioi mahdolliset lääkkeiden väärinkäytön ilmiöt ja tiedottaa niistä työryhmässä ja ehkäisee niitä

webinaari, ydinosaaminen

Lääkehoito 

-Toimii turvallisen lääkehoidon perusteiden mukaisesti 

-Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 

-Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 

-Tunnistaa lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä? 

-Käyttää lääketietokantoja 

-Tulkitsee lääkemääräyksiä 

-Selvittää asiakkaan lääkityksen (SUUNNITELMA)  

-Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen? (TARPEEn.) 

-Käsittelee ja annostelee lääkkeet 

-Tekee annoslaskut ja yksikönmuunnokset 

-Antaa lääkkeitä eri lääkkeenantotavoilla  

-Tunnistaa asiakkaalle antamansa lääkkeet 

-Toteuttaa asiakkaan sairauksien lääkehoitoa 

-Ohjaa asiakasta lääkehoidossa 

-Seuraa asiakkaan lääkehoitoa /Arvioi asiakkaan lääkkeen vaikutusta? 

-Dokumentoi asiakkaan lääkehoitoa 

-Dokumentoi lääkityspoikkeaman 

-Dokumentoi asiakkaan lääkehoitoa 

-Toteuttaa asiakkaan PKV-lääkehoitoa 

-Antaa ensiavun lääkeainemyrkytyksessä 

OSALLISUUS

Vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, osallisuuden edistäminen

 • tunnistaa tulkkauspalvelun tarpeen ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön
 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 •  
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • suunnittelee osallisuutta edistävää toimintaa
 • asettaa tavoitteita ja suunnittelee toimintaa yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • suunnittelee ja toteuttaa asiakaslähtöisesti osallisuutta edistävää toimintaa hyödyntäen tietoa osallisuudesta
 •  
 • suunnittelee toimintaansa joustavasti asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perustella, ennakoi tulevaa toimintaa
 •  
 • suunnittelee työtään työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa
 • toimii asiakkaan osallisuutta edistävästi
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • käyttää alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja

Vammaisen henkilön yhteiskuntaan osallistumisen ja omaan palveluprosessiin osallistumisen tukeminen Hyvä otsikko!

 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • hankkii tietoa asiakkaan voimavaroista
 • hankkii tietoa asiakkaan tuen tarpeista
 • hankkii tietoa asiakkaan mielenkiinnon kohteista
 •  
 • tukee asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin asioihin liittyvissä valinnoissa ja päätöksenteossa
 • toimii asiakkaan osallisuutta edistävästi
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • käyttää alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja
 •  

Vammaisen henkilön itsenäisen elämän ja itsemääräämisoikeuden toteuttaminen Hyvä otsikko!

 • suunnittelee toimintaansa joustavasti asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perustella, ennakoi tulevaa toimintaa
 •  
 •  
 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 •  
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa

Vammaisen henkilön asumisen tukeminen Hyvä otsikko!

 • ohjaa päivittäisissä toiminnoissa
 • toimii rajoitustoimenpiteissä työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • toimii ihmisarvoa kunnioittaen, turvallisesti ja asiakkaan perustarpeista huolehtien
 • ohjaa asumisessa
 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään ja ympäristöstään
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikkeiden hankinnassa, ruoan valmistuksessa ja ravitsemuksesta huolehtimisessa
 • huomioi elintarvikehygienian
 • huomioi ravitsemussuositukset
 • ohjaa asiakasta huolehtimaan omasta terveydestään, turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan
 • toimii rajoitustoimenpiteitä koskevien säädösten ja sallittujen rajoitustoimenpiteiden mukaisesti
 •  

Vammaisen henkilön liikkumisen tukeminen

Vammaisen henkilön kuntoutumisen tukeminen Kuntoutumisen tukeminen tapahtuu arjessa, aktivoimalla ja osallistamalla asiakasta päivittäisissä toiminnoissa.

Opiskelija

-osallistuu roolinsa mukaisesti asiakkaan suunnitelmassa määritellyn lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutumisen tukemiseen

Vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja edun mukaisten palvelujen turvaaminen

tunnistaa tulkkauspalvelun tarpeen ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön

ohjaa palveluiden käytössä

4.3.2022: 2. Luonnoksessa yhdistettynä nykyisistä tutkinnon perusteista saadut ammattitaitovaatimukset, ennakkokyselyn ja webinaarin tuotosten sekä lausunnolla olevan Vammaispalvelulainsäädännön uudistuksen mukaisesti muokattuna 4.3.2022:

VUOROVAIKUTUSTAIDOT, PERUSHOIDONTAIDOT

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija (itse)

 • toimii vuorovaikutuksessa vammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • Kohtaa asiakkaan kunnioittavasti ja yksilöllisesti 
 • ilmaisee itseään selkeästi
 • Käyttää sanallista ja sanatonta vuorovaikutusta ammatillisesti 
 • mukauttaa ilmaisunsa asiakkaan kommunikointia vastaavaksi
 • Käyttää selkokieltä ja puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä 
 • käyttää selkokieltä
 • tulkitsee asiakkaan sanallisia viestejä ja elä- ja olemuskieltä
 • käyttää tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena

Opiskelija (suhteessa asiakkaaseen)

 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteet ja vastaa niihin
 • huomioi ele- ja olemuskielen vuorovaikutustilanteissa
 • tukee asiakkaan mahdollisuutta kommunikoida ja ilmaista itseään
 • antaa asiakkaalle aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia ilmaista itseään
 • varmistaa asiakkaan ymmärretyksi tulemista eri keinoja käyttäen
 • hyödyntää asiakaslähtöisesti kommunikoinnin apuvälineitä ja teknologiaa vuorovaikutuksen tukena
 • tunnistaa tulkkauspalvelun tarpeen ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön
 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 • Varmistaa vuorovaikutustilanteissa asiakkaan ymmärtämisen  
 • huomioi kielen ja kulttuurin vaikutuksia vuorovaikutukseen
 • hyödyntää tietoa monikuluttuurisuudesta ja eri kulttuurien vammaiskäsityksistä
 • toimii sukupuolisensitiivisesti
 •  
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä

Opiskelija (työryhmässä)

 • työskentelee kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja lähihoitajien eettisten ohjeiden mukaan
 • toimii asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen
 • työskentelee vammaistyön arvoperustan mukaisesti
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita
 • työskentelee omavalvontamääräysten ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 •  
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa
 • Noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • tekee yhteistyötä työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä työryhmän jäsenenä
 • ratkaisee työhönsä liittyviä ongelmia työryhmän jäsenenä
 • toimii vastuullisesti moniammatillisen työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • viestii työryhmässä ja verkostossa ammatillisesti ja vastuullisesti
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imogollisesta markkinoinnista
 • toimii ammatillisesti työryhmän jäsenenä kuolevan asiakkaan hoidossa
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • dokumentointi?

Vammaisen henkilön terveyden tukeminen ja edistäminen

 • edistää vammaisen asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa sekä tiedottaa havainnoistaan
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa, ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistävään ravitsemukseen ja hoitaa ravitsemuksen erityistilanteita
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suunhoidossa ja motivoi omahoitoon
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoon liittyvät toimenpiteet
 • valmistaa asiakkaan hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet
 • ohjaa ja motivoi asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 • toteuttaa säännöllisesti asiakkaan asento- ja liikehoitoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta arkiliikkumiseen sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
 •  
 • ohjaa vammaista asiakasta hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia, tunnistaa mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä, antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa palvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tarvittaessa tietoa seksuaali- ja lisäääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista
 • huomioi seksuaalisuuden moninaisuuden
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä välivallan uhan ja ohjaa avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • toimii ammatillisesti työryhmän jäsenenä kuolevan asiakkaan hoidossa
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Lääkehoidon toteuttaminen

Opiskelija

 • toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen
 • käyttää yleisimpiä lääketietokantoja
 • ymmärtää yleisimpien lääketietokantojen toimintaperiaatteet
 • hyödyntää työssään yleisimpiä lääketietokantoja
 • käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet virheettömästi ja turvallisesti asiakkaalle
 • ottaa huomioon lääkkeiden antoon liittyvät yksilölliset erityiskysymykset
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikkömuunnokset
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan työyksikön ohjeiden mukaisesti sähköisen lääkemääräyksen tulkinnassa, voimassaoloajassa, lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä
 • tietää vammaistyössä käytettävät lääkkeet
 • tietää ja tarkkailee tavallisimpien asiakkaiden käytössä olevien lääkkeiden vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ja monilääkityksiä
 • tunnistaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia
 • huomioi mahdolliset lääkkeiden väärinkäytön ilmiöt ja tiedottaa niistä työryhmässä ja ehkäisee niitä

webinaari, ydinosaaminen

Lääkehoito 

-Toimii turvallisen lääkehoidon perusteiden mukaisesti 

-Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 

-Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 

-Tunnistaa lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä? 

-Käyttää lääketietokantoja 

-Tulkitsee lääkemääräyksiä 

-Selvittää asiakkaan lääkityksen (SUUNNITELMA)  

-Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen? (TARPEEn.) 

-Käsittelee ja annostelee lääkkeet 

-Tekee annoslaskut ja yksikönmuunnokset 

-Antaa lääkkeitä eri lääkkeenantotavoilla  

-Tunnistaa asiakkaalle antamansa lääkkeet 

-Toteuttaa asiakkaan sairauksien lääkehoitoa 

-Ohjaa asiakasta lääkehoidossa 

-Seuraa asiakkaan lääkehoitoa /Arvioi asiakkaan lääkkeen vaikutusta? 

-Dokumentoi asiakkaan lääkehoitoa 

-Dokumentoi lääkityspoikkeaman 

-Dokumentoi asiakkaan lääkehoitoa 

-Toteuttaa asiakkaan PKV-lääkehoitoa 

-Antaa ensiavun lääkeainemyrkytyksessä 

OSALLISUUS

Vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, osallisuuden edistäminen

 • tunnistaa tulkkauspalvelun tarpeen ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön
 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 •  
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • suunnittelee osallisuutta edistävää toimintaa
 • asettaa tavoitteita ja suunnittelee toimintaa yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • suunnittelee ja toteuttaa asiakaslähtöisesti osallisuutta edistävää toimintaa hyödyntäen tietoa osallisuudesta
 •  
 • suunnittelee toimintaansa joustavasti asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perustella, ennakoi tulevaa toimintaa
 •  
 • suunnittelee työtään työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa
 • toimii asiakkaan osallisuutta edistävästi
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • käyttää alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja

Vammaisen henkilön yhteiskuntaan osallistumisen ja omaan palveluprosessiin osallistumisen tukeminen

 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa
 • hankkii tietoa asiakkaan voimavaroista
 • hankkii tietoa asiakkaan tuen tarpeista
 • hankkii tietoa asiakkaan mielenkiinnon kohteista
 •  
 • tukee asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin asioihin liittyvissä valinnoissa ja päätöksenteossa
 • toimii asiakkaan osallisuutta edistävästi
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • käyttää alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja
 •  

Vammaisen henkilön itsenäisen elämän ja itsemääräämisoikeuden toteuttaminen

 • suunnittelee toimintaansa joustavasti asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perustella, ennakoi tulevaa toimintaa
 •  
 •  
 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 •  
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa

Vammaisen henkilön asumisen tukeminen

 • ohjaa päivittäisissä toiminnoissa
 • toimii rajoitustoimenpiteissä työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • toimii ihmisarvoa kunnioittaen, turvallisesti ja asiakkaan perustarpeista huolehtien
 • ohjaa asumisessa
 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään ja ympäristöstään
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikkeiden hankinnassa, ruoan valmistuksessa ja ravitsemuksesta huolehtimisessa
 • huomioi elintarvikehygienian
 • huomioi ravitsemussuositukset
 • ohjaa asiakasta huolehtimaan omasta terveydestään, turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan
 • toimii rajoitustoimenpiteitä koskevien säädösten ja sallittujen rajoitustoimenpiteiden mukaisesti
 •  

Vammaisen henkilön liikkumisen tukeminen

Vammaisen henkilön kuntoutumisen tukeminen

Opiskelija

-osallistuu roolinsa mukaisesti asiakkaan suunnitelmassa määritellyn lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutumisen tukemiseen

Vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden ja edun mukaisten palvelujen turvaaminen

tunnistaa tulkkauspalvelun tarpeen ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön

ohjaa palveluiden käytössä

1. luonnosversio nykyisten tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten ja kriteereiden mukaan helmikuu 22:

Asiakkaan kohtaaminen

Opiskelija

 • toimii vuorovaikutuksessa vammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteet ja vastaa niihin
 • huomioi ele- ja olemuskielen vuorovaikutustilanteissa
 • ymmärtää vammaisuuden vaikutuksen asiakkaan käyttäytymiseen
 • mukauttaa ilmaisunsa asiakkaan kommunikointia vastaavaksi
 • käyttää selkokieltä
 • ilmaisee itseään selkeästi
 • käyttää tilanteeseen soveltuvia tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena
 • huomioi kielen ja kulttuurin vaikutuksia vuorovaikutukseen
 • hyödyntää tietoa monikuluttuurisuudesta ja eri kulttuurien vammaiskäsityksistä
 • toimii sukupuolisensitiivisesti
 • palvelee asiakkaita suomen kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä
 • hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä
 • tukee asiakkaan mahdollisuutta kommunikoida ja ilmaista itseään
 • antaa asiakkaalle aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia ilmaista itseään
 • tulkitsee asiakkaan sanallisia viestejä ja elä- ja olemuskieltä
 • varmistaa asiakkaan ymmärretyksi tulemista eri keinoja käyttäen
 • hyödyntää työryhmän osaamista
 • hyödyntää asiakaslähtöisesti kommunikoinnin apuvälineitä ja teknologiaa vuorovaikutuksen tukena
 • tunnistaa tulkkauspalvelun tarpeen ja asiakkaan oikeuden palvelun käyttöön
 • käyttää tulkkauspalvelua
 • ohjaa asiakasta tulkkauspalvelun käytössä
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
 • toimii yksityisyyttä kunnioittaen
 • keskustelee asiakkaan kanssa hänelle ajankohtaisista asioista ja tukee mielipiteiden muodostamisessa

Asiakkaan tarpeiden arviointi

Opiskelija

 • hankkii tietoa asiakkaan voimavaroista
 • hankkii tietoa asiakkaan tuen tarpeista
 • hankkii tietoa asiakkaan mielenkiinnon kohteista

Työn tavoitteellinen suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtään
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä yhteistyössä työryhmän kanssa
 • suunnittelee osallisuutta edistävää toimintaa
 • asettaa tavoitteita ja suunnittelee toimintaa yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • suunnittelee ja toteuttaa asiakaslähtöisesti osallisuutta edistävää toimintaa hyödyntäen tietoa osallisuudesta
 • suunnittelee toimintaansa joustavasti asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perustella, ennakoi tulevaa toimintaa
 • suunnittelee työtään työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä asiakkaan tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa

Työn toteutus

Opiskelija

 • työskentelee kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja lähihoitajien eettisten ohjeiden mukaan
 • toimii asiakkaan perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen
 • työskentelee vammaistyön arvoperustan mukaisesti
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita
 • työskentelee omavalvontamääräysten ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • tekee yhteistyötä työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä työryhmän jäsenenä
 • ratkaisee työhönsä liittyviä ongelmia työryhmän jäsenenä
 • toimii vastuullisesti moniammatillisen työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • viestii työryhmässä ja verkostossa ammatillisesti ja vastuullisesti
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imogollisesta markkinoinnista
 • toimii asiakkaan osallisuutta edistävästi
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista
 • käyttää alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja
 • ohjaa palveluiden käytössä
 • ohjaa päivittäisissä toiminnoissa
 • tukee asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin asioihin liittyvissä valinnoissa ja päätöksenteossa
 • ohjaa asumisessa
 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään ja ympäristöstään
 • ohjaa ja avustaa asiakasta elintarvikkeiden hankinnassa, ruoan valmistuksessa ja ravitsemuksesta huolehtimisessa
 • huomioi elintarvikehygienian
 • huomioi ravitsemussuositukset
 • ohjaa asiakasta huolehtimaan omasta terveydestään, turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan
 • toimii rajoitustoimenpiteitä koskevien säädösten ja sallittujen rajoitustoimenpiteiden mukaisesti
 • toimii rajoitustoimenpiteissä työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • toimii ihmisarvoa kunnioittaen, turvallisesti ja asiakkaan perustarpeista huolehtien
 • tekee yhteistyötä työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia yhteistyössä työryhmän kanssa
 • toimii vastuullisesti moniammatillisen työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja vammaisen asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä lääkehoidossa
 • toteuttaa lääkehoitoa
 • toimii oman vastuualueensa mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaa noudattaen
 • käyttää yleisimpiä lääketietokantoja
 • ymmärtää yleisimpien lääketietokantojen toimintaperiaatteet
 • hyödyntää työssään yleisimpiä lääketietokantoja
 • käsittelee, annostelee ja antaa lääkkeet virheettömästi ja turvallisesti asiakkaalle
 • ottaa huomioon lääkkeiden antoon liittyvät yksilölliset erityiskysymykset
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikkömuunnokset
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan työyksikön ohjeiden mukaisesti sähköisen lääkemääräyksen tulkinnassa, voimassaoloajassa, lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä
 • tietää vammaistyössä käytettävät lääkkeet
 • tietää ja tarkkailee tavallisimpien asiakkaiden käytössä olevien lääkkeiden vaikutuksia, yhteisvaikutuksia ja monilääkityksiä
 • tunnistaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia
 • huomioi mahdolliset lääkkeiden väärinkäytön ilmiöt ja tiedottaa niistä työryhmässä ja ehkäisee niitä
 • edistää vammaisen asiakkaan terveyttä ja toimintakykyä
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan yleisvointia ja terveydentilaa sekä tiedottaa havainnoistaan
 • havainnoi säännöllisesti asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa, ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistävään ravitsemukseen ja hoitaa ravitsemuksen erityistilanteita
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suunhoidossa ja motivoi omahoitoon
 • toteuttaa turvallisesti asiakkaan perushoitoon liittyvät toimenpiteet
 • valmistaa asiakkaan hoitotoimenpiteisiin ja tutkimuksiin huomioiden asiakkaan yksilölliset tarpeet
 • ohjaa ja motivoi asiakasta edistämään omaa terveyttään ja toimintakykyään
 • toteuttaa säännöllisesti asiakkaan asento- ja liikehoitoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta arkiliikkumiseen sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja tukee asiakasta rentoutumisessa
 • ohjaa vammaista asiakasta hyvinvoinnissa ja turvallisuudessa
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia, tunnistaa mielenterveysongelmia ja päihteiden riskikäyttöä, antaa tietoa ja ohjaa tarvittaessa palvelujen piiriin
 • tukee asiakasta erilaisissa kriisitilanteissa
 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta sekä antaa tarvittaessa tietoa seksuaali- ja lisäääntymisterveydestä sekä parisuhdeasioista
 • huomioi seksuaalisuuden moninaisuuden
 • tunnistaa kaltoinkohtelun sekä välivallan uhan ja ohjaa avunsaannissa ja turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • huolehtii asiakkaan psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä turvallisuudesta
 • toimii ammatillisesti työryhmän jäsenenä kuolevan asiakkaan hoidossa
 • keskustelee kuolemasta asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Arviointi

Opiskelija

 • arvioi tavoitteiden toteutumista yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • arvioi vammaisen asiakkaan toimintakykyä ja sen edistymistä