4. versio 31.8.2022 Sairaanhoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen potilaiden hoidon tarpeiden perusteella
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaskohtaisen suunnitelman merkityksen
 • osallistuu potilaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • dokumentoi hoitoprosessin eri vaiheissa
 • toimii suunnitelman ja potilaan tarpeiden mukaisesti
 • käyttää organisaation potilastietojärjestelmiä

Työn toteutus

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä eri sairauksien vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • havainnoi potilaan yleistilaa, toimintakykyä ja voimavaroja sekä niissä tapahtuvia muutoksia
 • käyttää eri mittareita hoidon tarpeen arvioinnissa
 • tukee ja edistää potilaan toimintakykyä ja kuntoutumista
 • käyttää terveys -ja hyvinvointiteknologiaa ja ohjaa sen käytössä
 • aktivoi potilaan osallisuutta liikkumiseen
 • ohjaa ja avustaa potilasta turvallisessa liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä
 • toteuttaa asentohoitoa
 • tukee ja ohjaa potilaita päivittäisissä toiminnoissa
 • arvioi ja seuraa potilaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • toteuttaa suunhoitoa
 • toteuttaa jalkojen perushoitoa
 • toteuttaa kivunhoitoa
 • ohjaa potilasta riittävään lepoon
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen
 • toteuttaa eri sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa pre -ja postoperatiivista hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa tavanomaisia -ja muita varotoimia
 • tarkkailee potilaan elintoimintoja
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä ja tarvittavia laboratoriotutkimusnäytteitä
 • valmistelee potilaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen
 • toimii ensiapu -ja elvytystilanteissa työryhmän jäsenenä ja hälyttää tarvittaessa lisäapua
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toteuttaa palliatiivista -ja saattohoitoa toimintaympäristön mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaan hoito- ja palveluketjun
 • ohjaa hakemaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista työryhmän jäsenenä
 • tekee monialaista yhteistyötä potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkkeiden vaikutuksia elimistössä
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen eri sairauksien hoidossa
 • tunnistaa riskilääkkeet
 • seuraa potilaan lääkehoidon vaikutuksia
 • tiedottaa potilaan lääkehoidon yhteis -,haitta -ja sivuvaikutuksista
 • tunnistaa lääkereaktioita ja tiedottaa niistä
 • toteuttaa lääkehoitoa oman vastuualueensa mukaisesti työryhmän jäsenenä
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • vaihtaa lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion
 • ohjaa potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa
 • työskentelee lääkehoidossa potilasturvallisesti

Työn arviointi

 • arvioi potilaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • pyytää palautetta toiminnastaan

3. versio 19.5.2022 ja 29.8.2022 Sairaanhoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

Otsikko? Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen potilaiden hoidon tarpeiden perusteella
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella
 • osallistuu potilaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • toimii suunnitelman ja potilaan tarpeiden mukaisesti
 • dokumentoi hoitoprosessin eri vaiheissa
 • käyttää työyhteisön potilastietojärjestelmiä
 • käyttää työyhteisön terveys -ja hyvinvointiteknologiaa

Työn toteutus

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä eri sairauksien vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • havainnoi ja arvioi potilaan vointia ja siinä tapahtuvia muutoksia
 • käyttää eri mittareita hoidon tarpeen arvioinnissa
 • tunnistaa ja arvioi potilaan toimintakykyä ja voimavaroja
 • tukee ja edistää potilaan toimintakykyä
 • tukee potilasta kuntoutumisessa
 • ohjaa ja avustaa potilasta turvallisessa liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä
 • toteuttaa asentohoitoa
 • tukee ja ohjaa potilaita päivittäisissä toiminnoissa
 • arvioi ja seuraa potilaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • toteuttaa suunhoitoa
 • toteuttaa jalkojen perushoitoa
 • toteuttaa kivunhoitoa
 • ohjaa potilasta riittävään lepoon
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen
 • toteuttaa eri sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa pre -ja postoperatiivista hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa tavanomaisia varotoimia
 • tarkkailee potilaan elintoimintoja
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä ja tarvittavia laboratoriotutkimusnäytteitä
 • valmistelee potilaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen
 • toimii tarvittaessa ensiapu -ja elvytystilanteissa työryhmän jäsenenä
 • antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toteuttaa palliatiivista -ja saattohoitoa toimintaympäristön mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaan hoito- ja palveluketjun
 • ohjaa hakemaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista työryhmän jäsenenä
 • tekee monialaista yhteistyötä potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi

Lääkehoito, mitä sahussa tulee huomioida?

Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
Seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
Tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista

Työn arviointi

 • arvioi potilaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • pyytää palautetta toiminnastaan

3. versio Kotihoidossa toimiminen 3.6.2022 ja 29.8.2022

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan 
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti (puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle tämä sisältyy omavalvontamääräyksiin)( ennakoi työssään väkivallan uhkaa ) 
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn 
 • toimii ergonomisesti, työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita noudattaen ja työhyvinvointia edistäen  
 • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

Otsikko? Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu   

 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella  
 • suunnittelee ja varaa tarvitsemansa välineet ja tarvikkeet asiakaskäynnille 
 • toimii työvuoron työsuunnitelmaan mukaan 
 • osallistuu asiakkaan RAI-toimintakyky arviointiin  
 • huomioi työnsuunnittelussa asiakkaan toimintakyvyn   
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakaskohtaisen suunnitelman merkityksen 
 • käyttää työyksikön asiakastietojärjestelmiä   

Työn toteutus  

 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon toimintaympäristönä   
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta  
 • työskentelee asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti 
 • ilmaisee itseään selkeästi 
 • tunnistaa asiakkaan kyvyn kommunikoida ja kannustaa asiakasta vuorovaikutukseen 
 • hyödyntää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä asiakkaan tarpeen mukaan  
 • käyttää kosketusta ja läsnäoloa vuorovaikutuksen tukena kohdatessaan asiakkaan 
 •    

Tähän väliotsikko 

 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen ja sairauksien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan voimavarat sekä toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä  
 •  
 • havainnoi asiakasta ja hänen kotiympäristöään 
 • havainnoi asiakkaan toimintakykyä 
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa  
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia    
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen  
 • ohjaa elämänhallintaan 
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen  
 • työskentelee yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa  
 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon asiakkaan palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • tunnistaa asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 • osoittaa ymmärtävänsä tukipalveluiden merkityksen asiakkaan arjessa selviytymisessä 
 • ohjaa tukipalveluiden käytössä 
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta itseään koskevien asioiden hoitoon 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 •  
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveys- ja hyvinvointiteknologian hankinnassa, käytössä ja huollossa  
 • ohjaa asiakasta käyttämään virtuaalipalveluita  
 •   
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen  
 • tunnistaa ja seuraa asiakkaiden sairauksien oireita  
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja ja niissä tapahtuvia muutoksia ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa laboratorionäytteitä  
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • Osoittaa ymmärtävänsä iän vaikutuksen lääkehoitoon
 • Osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen kotihoidon asiakkaan sairauksien hoidossa
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
 • Tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon   
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa  
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin  
 •    
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun  
 • arvioi asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • arvioi asiakkaan tilan äkillisessä voinnin muutoksessa  
 • antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa
 • toimii tilanteen vaatimalla tavalla asiakkaan voinnin muuttuessa    
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen hoidon periaatteet kotihoidossa 
 • osallistuu asiakkaan elämän loppuvaiheen hoitotyöhön 
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa  
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja  
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja  

Työn arviointi  

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista  
 • pyytää palautetta toiminnastaan   
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön   

2. versio 17.5.2022 Sairaanhoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä sairauden aiheuttamat muutokset potilaan toimintakykyyn ja hyvinvointiin
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen potilaiden hoidon tarpeiden perusteella
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella
 • tunnistaa potilaan hoidon tarpeita
 • osallistuu potilaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • toimii suunnitelman ja potilaan tarpeiden mukaisesti
 • dokumentoi hoitoprosessin eri vaiheissa
 • käyttää työyhteisön potilastietojärjestelmiä
 • käyttää työyhteisön terveys -ja hyvinvointiteknologiaa

Työn toteutus

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä eri sairauksien vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • havainnoi ja arvioi potilaan vointia ja siinä tapahtuvia muutoksia
 • käyttää eri mittareita hoidon tarpeen arvioinnissa
 • tunnistaa ja arvioi potilaan toimintakykyä ja voimavaroja
 • tukee ja edistää potilaan toimintakykyä
 • tukee ja ohjaa potilaita päivittäisissä toiminnoissa
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen
 • toteuttaa eri sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa perioperatiivista hoitotyötä
 • toteuttaa tartuntatautien hoitotyötä ja varotoimia
 • tarkkailee potilaan elintoimintoja
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä ja tarvittavia laboratoriotutkimusnäytteitä
 • valmistelee potilaan tutkimukseen ja toimenpiteeseen
 • arvioi ja seuraa potilaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • toteuttaa suunhoitoa
 • toteuttaa jalkojen perushoitoa
 • toteuttaa kivunhoitoa
 • ohjaa potilasta riittävään lepoon
 • tukee potilasta kuntoutumisessa
 • ohjaa potilasta turvallisessa liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä
 • osallistuu hoitoelvytykseen työryhmän jäsenenä
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toteuttaa saattohoitoa
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaan hoito- ja palveluketjun
 • antaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista
 • tekee monialaista yhteistyötä potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Käyttää lääketietokantoja 
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä  
 • Ohjaa potilasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää potilaan lääkityksen 
 • Tunnistaa potilaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
 • Tunnistaa tavallisimmat eri sairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet 
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi  
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen 
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia, haitta – ja sivuvaikutuksia  
 • Toteuttaa eri sairauksien lääkehoitoa oman vastuualueen mukaisesti
 • Dokumentoi potilaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot 
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman   
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Ohjaa potilasta ja hänen lähiverkostoaan lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä  
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön 
 • Tunnistaa lääkeaineiden aiheuttamat reaktiot ja antaa ensiavun

Työn arviointi

 • arvioi potilaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • pyytää palautetta toiminnastaan

2. versio 17.5.2022 Kotihoidossa toimiminen, tutkinnon osa 

 Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Työn suunnittelu  

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella 
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella 
 •  
 • osallistuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin käyttäen eri toimintakykymittareita 
 • osallistuu asiakaskohtaisen suunnitelman laatimiseen 
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä  

Työn toteutus 

 • toimii asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • työskentelee yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa 
 •  
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta 
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti 
 • käyttää kosketusta ja läsnäoloa tilanteeseen sopivalla tavalla hoitaessaan asiakasta  
 • osallistaa asiakasta vuorovaikutukseen 
 • käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä 
 • käyttää etäohjausta asiakastyössä 
 •  
 •  
 • havainnoi asiakasta ja hänen kotiympäristöään 
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa 
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä 
 • tunnistaa ja arvioi asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja 
 • tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia  
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa 
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta huolehtimaan asiakkaan kodin päivittäisistä kodinhoidollisista tehtävistä  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta asioimisessa kodin ulkopuolella  
 • kannustaa asiakasta osallisuuteen itseään koskevien asioiden hoidossa 
 • tukee asiakkaan elämänhallintaa ja mielenhyvinvointia 
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveys- ja hyvinvointiteknologian hankinnassa, käytössä ja huollossa 
 • ohjaa asiakasta käyttämään virtuaalipalveluita 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen 
 • tarkkailee asiakkaan peruselintoimintoja ja niissä tapahtuvia muutoksia 
 • tunnistaa ja seuraa asiakkaiden sairauksien oireita 
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa laboratorionäytteitä 
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon  
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa 
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin 
 •   
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun 
 • arvioi asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä 
 • lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä 
 •  
 • tekee äkillisessä asiakkaan voinnin muutoksessa tilanarvioinnin 
 • toimii akuutissa tilanteessa tilanteen vaatimalla tavalla  
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä kotisaattohoidon periaatteet 
 • toteuttaa hyvää saattohoitoa 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palveluketjun sekä palveluohjauksen prosessin 
 • tunnistaa asiakkaan kotona selviytymisen vaikeudet 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palveluiden käytössä  
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä kaltoinkohtelun uhan 
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa 
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 

Työn arviointi 

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista 
 • pyytää palautetta toiminnastaan  
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön  

Lääkehoito 

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Käyttää lääketietokantoja 
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen 
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi 
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen 
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?) 
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa 
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot 
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman  
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Selvittää asiakkaan käytössä olevat lääkkeet ja itsehoitovalmisteet. 
 • Selvittää lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden vaikutukset, haitta- ja yhteisvaikutukset 
 • Tunnistaa iän tuomien muutosten vaikutukset lääkehoidossa 
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön 
 1. versio Sairaanhoitotyössä toimiminen, tutkinnon osa

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa, tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • kohtelee asiakkaita yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti
 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä vuorovaikutustilanteissa asiakkaan ja tämän lähiverkoston kanssa

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • suunnittelee ja asettaa tavoitteita työlleen asiakkaan tarpeet huomioiden yhdessä asiakkaan kanssa
 • laatii yhdessä asiakkaan kanssa sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman käyttäen työpaikan kirjaamisjärjestelmää

Työn tavoitteellinen suunnitelma

 • suunnittelee työtään asiakaslähtöisesti huomioiden lähiverkoston
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan muut toiminnan suunnitelmat
 • suunnittelee toimintaansa moniammatillisen työryhmän jäsenenä lähihoitajan vastuualueella ja hakee tarvittaessa ohjausta

 • Työn toteutus
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita
 • perehtyy aktiivisesti työpaikan omavalvontasuunnitelmaan ja työskentelee omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • käyttää kertakäyttötuotteita tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon taloudellisuuden ja kertyvän jätteen määrän niiden käytössä
 • lajittelee syntyvät jätteet ja kierrättää materiaaleja uusiokäyttäen sekä huomioi toimintojen ympäristövaikutukset
 • tekee työhön liittyviä valintoja ja päätöksiä
 • Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa
 • tuntee eri ammattiryhmien tehtävät ja toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintaperiaatteita
 • hakee tukea työhönsä ja hyödyntää konsultaatiota
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • havainnoi asiakkaan tilannetta huomioiden asiakkaan tarpeet
 • toteuttaa ja arvioi suunnitelmaa
 • käyttää potilas- ja asiakastietojärjestelmiä työyksikön ohjeiden mukaan huomioiden tietoturvan ja salassapidon säännökset
 • kirjaa hoitoprosessin eri vaiheita ja tiedottaa asiakkaan tilasta työryhmälle suullisesti ja kirjallisesti
 • vastaa asiakasdokumenteista niin, että asiakkaan ja työntekijän oikeusturva toteutuu
 • käyttää vuorovaikutuksessa sujuvasti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakkaiden kanssa
 • käyttää selkokieltä ja mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuulee asiakkaan mielipiteitä ja toiveita tukien asiakkaan osallisuutta ja elämän merkityksellisyyttä
 • käyttää työssään tieto- ja viestintätekniikkaa

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä

 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä

 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä

 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa

 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä
 • toteuttaa sairaanhoitotyötä asiakas- ja tarvelähtöisesti moniammatillisena yhteistyönä
 • tukee, ohjaa ja motivoi asiakkaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti
 • toteuttaa tavallisimpia sisätauti-kirurgisia ja neurologisia sairauksia, infektiota, syöpää, silmätauteja ja ihotauteja sekä muistisairauksia sairastavien asiakkaiden hoitotyötä
 • toteuttaa mielenterveys- ja päihdesairauksia sairastavien hoitoa ja edistää asiakkaan toimintakykyisyyttä voimavaralähtöisesti
 • käyttää työssään näyttöön perustuvaa tietoa sairauksien ja ikääntymisen aiheuttamista muutoksista elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa
 • huomioi asiakkaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden
 • hoitaa gynekologisia ja urologisia sairauksia sairastavia asiakkaita
 • toimii osana työryhmää hoitoelvytyksessä
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja ja toimintakykyä, kirjaa havaintojaan sekä tiedottaa niistä sovitulla tavalla
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaan
 • tietää mikrobien vaikutukset ihmisen terveyteen
 • toteuttaa tartuntatautien hoitotyötä ja toteuttaa eristyksen asiakkaan tilanteen mukaan
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä itsenäisesti (elintoimintojen mittaukset kuten
 • verenpaineen mittaus, pulssin seuranta, hengityksen tiheys, verensokeri, happisaturaatio ja lämpö; katetrointi, liman imeminen, hapen anto, EKG:n otto ja monitorointi, steriilin toimenpiteen valmistelut, letkuruokinta, ompeleiden poisto ja haavanhoito)
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä hyödyntäen työssään tietoa peruslaboratoriotutkimuksista
 • valmistelee asiakkaan tutkimukseen, toimenpiteeseen tai leikkaukseen
 • tunnistaa ja huomioi sairauden vaikutukset asiakkaan ravitsemushoitooon sekä arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa
 • tunnistaa ja huomioi sairauden vaikutuksen suun terveyteen sekä tunnistaa suun perushoidon haasteita
 • tunnistaa ja huomioi sairauden vaikutuksen jalkojen terveyteen sekä tunnistaa jalkojenhoidon haasteita
 • toteuttaa kivunhoitoa käyttäen erilaisia kivunlievitysmenetelmiä
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä ja kannustaa sekä tukee päihteettömyyteen
 • huomioi sairauksien vaikutuksen asiakkaan unen ja levon tarpeeseen sekä ohjaa asiakasta uneen ja lepoon liittyen
 • huomioi liikunnan merkityksen eri sairauksien hoidossa
 • toteuttaa yksilöllistä saattohoitoa ja kuolevan asiakkaan hoitoa
 • tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun
 • antaa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen tarkoituksenmukaisesti tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä
 • osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 • tekee monialaista yhteistyötä tarkoituksenmukaisesti asiakkaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • tuntee työpaikan turvallisuussuunnitelman ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla
 • noudattaa yksikön työhyvinvointi- ja turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudestaan ja työkyvystään
 • huolehtii omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen
 • tunnistaa työssään fyysisiä ja psyykkisiä kuormitus- ja riskitekijöitä ja ehkäisee niitä
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan
 • huomioi laaja-alaisesti asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn työskennellessään sairaanhoitotyössä
 • toimii aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan, ohjaa avun saannissa ja tiedottaa työryhmälle
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään edunvalvontaan liittyen
 • arvioi realistisesti omaa osaamistaan
 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää vahvuuksiaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella
 • ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • hyödyntää työssään näyttöön perustuvaa tietoa ja hakee tietoa luotettavista lähteistä

Työn arviointi

 • ratkaisee ongelmia ja tuo esille eri vaihtoehtoja toimia

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Käyttää lääketietokantoja 
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä  
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen 
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
 • Tunnistaa tavallisimmat sisätauti-kirurgisten ja neurologisten sairauksien, infektioiden, syöpien, silmä- ja ihotautien sekä muistisairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet 
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi  
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen 
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Tarkkailee tavallisimpien sisätauti-kirurgisten ja neurologisten sairauksien, infektioiden, syöpien, silmä- ja ihotautien sekä muistisairauksissa käytettävien lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)  
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa 
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot 
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman   
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä  
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön 
 • Tunnistaa lääkkeiden mahdollisen väärinkäytön 
 • Antaa ensiavun lääkeainemyrkytyksessä  

Kotihoidossa toimiminen, tutkinnon osa

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä, määräyksiä ja eettisiä periaatteita
 • kunnioittaa kotona asuvan asiakkaan yksityisyyttä, tapoja, tottumuksia ja omaisuutta
 • huomioi asiakkaan fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen, hengellisen, sosiaalisen sekä oikeudellisen toimintakyvyn ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan hyvinvointiin
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti
 • työskentelee eri kulttuureista tulevien kanssa ja kehittää kulttuuritietoisuuttaan
 • toimii ammatillisesti ja yhteistyökykyisesti asiakkaan perheen, tukiverkoston ja omaishoitajan kanssa
 • käyttää luontevasti kosketusta, huumoria ja läsnäoloa tilanteeseen sopivalla tavalla hoitaessaan asiakasta
 • käyttää selkokieltä ja mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • käyttää tilanteeseen soveltuvia digitaalisia ja tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena
 • käyttää sujuvasti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja -välineitä

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • laatii asiakaslähtöisen ja hyvinvointia tukevan suunnitelman yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee päivittäiset ja viikoittaiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa
 • huomioi ja kartoittaa asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen, elinympäristön, elämänhistorian, kulttuurin ja seksuaalisuuden ja ymmärtää niiden merkityksen suunnitellessaan työtään

Työn toteutus

 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita
 • toteuttaa kotihoidon omavalvontaa ja on perehtynyt työpaikan eri omavalvontasuunnitelmiin
 • työskentelee omavalvontamääräysten ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • käyttää aktiivisesti virtuaalipalveluita ja etäohjauksen mahdollisuuksia työssään
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • toimii monialaisessa yhteistyössä ja tuntee eri ammattiryhmien tehtäviä ja vastuualueita
 • vaikuttaa osaltaan positiivisesti työyhteisön sosiaaliseen ilmapiiriin ja havainnoi sitä
 • tietää työpaikan ohjeet työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • toimii suunnitelman mukaisesti ja arvioi sen toteutumista
 • raportoi ja kirjaa sujuvasti asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja
 • käyttää sujuvasti työyhteisön asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietokantoja lähihoitajan vastuualueella
 • huomioi ja ymmärtää asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa
 • hoitaa asiakasta (käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa, suosituksia ja menetelmiä ) huomioiden asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden
 • tunnistaa ja havainnoi ikääntymisen aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa
 • tunnistaa ikääntyvien yleisimmät sairaudet ja niiden erityispiirteet sekä niiden vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • tunnistaa moni- ja muistisairauksien vaikutukset toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • tunnistaa ja huomioi työssään mielenterveys- ja päihdeongelmien vaikutuksen toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja ja toimintakykyä, kirjaa havaintojaan sekä tiedottaa niistä sovitulla tavalla
 • toteuttaa oireenmukaista hoitoa huomioiden sairauksien erityispiirteet ja muutokset sekä tiedottaa niistä sovitulla tavalla
 • avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • käyttää monipuolisesti hoitotyön ohjausmenetelmiä
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa huomioiden ihon hoidon ja jalkojen terveyden sekä tunnistaa erityisongelmia
 • ohjaa ja avustaa henkilökohtaisen hygienian hoidossa huomioiden eritystoiminnan sekä tunnistaa erityisongelmia
 • arvioi ja lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä ja ymmärtää kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun
 • huomioi ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden ja tunnistaa monipuolisesti koti- ja vapaa-ajan tapaturmien riskitekijöitä sekä puuttuu niihin
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon ja ennaltaehkäisemään riskejä
 • ohjaa asiakasta huolehtimaan tai huolehtii asiakkaan kodin päivittäisestä siisteydestä, kotisiivouksesta, jätteiden lajittelusta ja vaatehuollosta yksilöllisten tarpeiden mukaan
 • käsittelee ja lajittelee jätteet huomioiden riski- ja ongelmajätteet
 • avustaa asiakasta asioimisessa ja hoitaa asiakkaan puolesta asioita kodin ulkopuolella kannustaen toimijuuteen ja osallisuuteen itseään koskevien asioiden hoidossa
 • huomioi ikääntyneiden ravitsemussuositukset ja -hoito-ohjeet
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta ja tarvittaessa hänen läheisiään huolehtimaan terveyttä edistävästä ravitsemuksesta huomioiden ruoan hankinnan, valmistamisen ja erityisruokavaliot
 • arvioi asiakkaan suun terveyttä ja huomioi suun terveyden vaikutuksen hyvinvointiin sekä ohjaa asiakasta suun terveyden ylläpitämisessä
 • hyödyntää työssään tietoa suun terveydestä ja erityisongelmista
 • auttaa ja ohjaa asiakasta suunhoidossa ja tunnistaa erityisongelmia
 • noudattaa asiakkaan hoitotahtoa
 • tietää saattohoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti osana moniammatillista työryhmää
 • hyväksyy kuoleman luonnollisena osana elämänkulkua ja keskustelee kuolemaan liittyvistä asioista asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • tunnistaa asiakkaan kärsimyksen ja kivun ja toteuttaa oireita lievittävää ja hyvää saattohoitoa huomioiden kuolevan asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeet
 • tuntee palvelu- ja etuusjärjestelmän ja palveluohjauksen prosessin ja päivittää aktiivisesti palvelujärjestelmään liittyvää osaamistaan
 • tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun ja hyödyntää tietoa työssään asiakaslähtöisesti
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluiden käytössä sekä esittää vaihtoehtoja asiakkaalle tarkoituksenmukaisella tavalla
 • ohjaa asiakasta ja omaisia sähköisten palvelujen käytössä
 • osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 • tuntee kotihoidon turvallisuussuunnitelman kotona tehtävään työhön ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla ehkäisten riskejä
 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudesta ja työkyvystään ja ehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
 • huolehtii ja edistää omalta osaltaan työyhteisön hyvinvointia ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen
 • tunnistaa työssään fyysistä ja psyykkistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ja vähentää niitä omalla toiminnallaan
 • huomioi asiakasturvallisuuden työskennellessään
 • toimii aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan
 • tunnistaa asiakkaan kotona selviytymisen vaikeudet ja mahdolliset asumisen turvallisuuteen liittyvät riskit ja kodin muutostöiden tarpeen
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan sekä kaltoinkohtelun ja ohjaa avun saannissa ja tiedottaa työryhmää asiasta
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • perustelee työhönsä liittyviä ratkaisuja teoreettisella tiedolla asiakasta ohjatessaan ja hakee tietoa luotettavista lähteistä
 • suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun päivittäisessä asiakastyössä
 • edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan

Työn arviointi

 • toimii suunnitelman mukaisesti ja arvioi sen toteutumista
 • arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä pyytää palautetta
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
 • ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella sekä pyytää tarvittaessa ohjausta
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • käyttää aktiivisesti näyttöön perustuvaa tietoa sekä suosituksia työssään
 • arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Käyttää lääketietokantoja
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman 
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Selvittää asiakkaan käytössä olevat lääkkeet ja itsehoitovalmisteet.
 • Selvittää lääkkeiden ja  itsehoitovalmisteiden vaikutukset , haitta- ja yhteisvaikutukset
 • Tunnistaa iän tuomien muutosten vaikutukset lääkehoidossa
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön
 • Antaa ensiavun lääkeainemyrkytyksessä 

Kuntoutumisen tukeminen

 • kuulee asiakkaan ja omaisten mielipiteitä ja toiveita ja tukee asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta
 • arvioi asiakkaan hoidon ja kuntoutumisen tarvetta ja sen kiireellisyyttä ja suunnittelee työtään sen perusteella sekä toimii yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa
 • havainnoi ja arvioi asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja kotona käyttäen tarkoituksenmukaisia toimintakykymittareita
 • tuo esille asiakkaan toimintakykyyn liittyviä muutostarpeita
 • ohjaa asiakasta aktiivisesti ja voimavaralähtöisesti päivittäisissä toiminnoissa huomioiden asiakkaan elämäntilanteen, kivun, unen ja stressin vaikutuksen toimintakykyyn
 • tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä ja toipumisorientaatiota
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään apuvälineiden, ympäristönhallintalaitteiden, turvateknologian ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä, huollossa ja hankinnassa
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja motivoi asiakasta mielekkäisiin sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin ja toimintoihin, jotka lievittävät ja ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä
 • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti työssään kehon luonnollisia liikemalleja ja hallitsee omaa kehoaan avustaessaan asiakasta liikkumisessa ja siirtymisessä
 • soveltaa ergonomian ohjeistuksia siirtotilanteissa
 • aktivoi asiakkaan voimavaroja liikkumisessa ja siirtymisessä
 • käyttää tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti siirtymisen apuvälineitä