Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat. Tutkinnon osat tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

5. versio 15.9.2022 Sairaanhoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa potilaiden turvallisuuden ja ennaltaehkäisee tapaturmia
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa potilaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • tunnistaa oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta potilasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee potilaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan potilaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta (tämä yhtenevästi muiden tutkinnon osien kanssa)
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen potilaiden hoidon tarpeiden perusteella
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaskohtaisen suunnitelman merkityksen
 • osallistuu potilaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • dokumentoi hoitoprosessin eri vaiheissa
 • toimii suunnitelman ja potilaan tarpeiden mukaisesti
 • käyttää organisaation potilastietojärjestelmiä
 • varmistaa potilaan digiturvallisuuden (käsitteen määrittely (mitä digiturvallisuus kattaa) ja onko keskeistä osaamista tässä?)

Työn toteutus

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä eri sairauksien vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • havainnoi potilaan yleistilaa, toimintakykyä ja voimavaroja sekä niissä tapahtuvia muutoksia
 • käyttää eri mittareita hoidon tarpeen arvioinnissa
 • tukee ja edistää potilaan toimintakykyä ja kuntoutumista
 • käyttää terveys -ja hyvinvointiteknologiaa ja ohjaa sen käytössä
 • aktivoi potilaan osallisuutta liikkumiseen
 • ohjaa ja avustaa potilasta turvallisessa liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä
 • toteuttaa asentohoitoa
 • tukee ja ohjaa potilaita päivittäisissä toiminnoissa
 • arvioi ja seuraa potilaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • toteuttaa suunhoitoa
 • toteuttaa jalkojen perushoitoa
 • toteuttaa kivunhoitoa
 • ohjaa potilasta riittävään lepoon
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen
 • toteuttaa eri sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa pre -ja postoperatiivista hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa tavanomaisia -ja muita varotoimia
 • tarkkailee potilaan elintoimintoja
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä ja tarvittavia laboratoriotutkimusnäytteitä
 • valmistelee potilaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen
 • toimii ensiapu -ja elvytystilanteissa työryhmän jäsenenä ja hälyttää lisäapua
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toteuttaa palliatiivista -ja saattohoitoa toimintaympäristön mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaan hoito- ja palveluketjun
 • ohjaa hakemaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista työryhmän jäsenenä
 • tekee monialaista yhteistyötä potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkkeiden vaikutuksia elimistössä
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen eri sairauksien hoidossa
 • tunnistaa riskilääkkeet
 • käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi
 • seuraa potilaan lääkehoidon vaikutuksia
 • tiedottaa potilaan lääkehoidon yhteis -,haitta -ja sivuvaikutuksista
 • tunnistaa lääkereaktioita ja tiedottaa niistä
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • vaihtaa lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion
 • dokumentoi lääkehoidosta
 • ohjaa potilasta ja hänen läheisiä lääkehoidossa
 • työskentelee lääkehoidossa turvallisesti

Työn arviointi

 • arvioi potilaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan (päällekkäisyys arviointiasteikossa?)
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä (päällekkäisyys arviointiasteikossa?)
 • pyytää palautetta toiminnastaan”mahdollistaa/tuottaa/tarjoaa/? asiakkaalle myönteisen palvelukokemuksen” (miten muotoillaan kaikkiin tutkinnon osiin? – millaisella ammattitaitovaatimuksella palvelukokemuksen syntyminen tulee arvioitua ja näkyy opiskelijan tekemisen kautta?) : Tähän emme vielä löytäneet vastausta

Kotihoidossa toimiminen 

6. työpaja 29.9.22

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • ottaa puheeksi kiusaamisen, häirinnän, syrjinnän ja väkivallan työyksikön ohjeiden mukaisesti
 • tiedottaa havaitsemistaan epäkohdista esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa ammatillisesti ja arvostavasti
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • toimii asiakkaan kielen, kulttuurin ja katsomuksen huomioiden
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena
 • ilmaisee itseään selkeästi eri vuorovaikutustilanteissa

Työn suunnittelu   

 • toimii työvuoron työsuunnitelman mukaan   
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakaskohtaisen suunnitelman merkityksen   
 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaan hoito –ja palvelusuunnitelman mukaisesti   
 • suunnittelee työnsä asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarat huomioiden
 • suunnittelee ja varaa tarvittavat välineet asiakaskäynnille 
 • osoittaa ymmärtävänsä RAI-arvioinnin rakenteen, periaatteet ja muodot 
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen ja saattohoidon periaatteet kotihoidossa

Työn toteutus  

 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon toimintaympäristönä   
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta  
 • työskentelee asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen ja sairauksien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan voimavarat sekä toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä   
 • havainnoi asiakkaan toimintakykyä ja hänen toimintaansa kotiympäristössä
 • osallistuu asiakkaan RAI-toimintakykyarviointiin    
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 • tunnistaa ja tarkkailee asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyttä  
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen  
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon   
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen  
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen  
 • tunnistaa ja seuraa sairauksien oireita  
 • tarkkailee elintoimintoja ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa tarvittaessa laboratorionäytteitä  
 • toteuttaa sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • osoittaa ymmärtävänsä sairauksien ja iän vaikutuksen lääkehoitoon
 • tunnistaa itsehoito -ja rohdosvalmisteet asiakkaan kokonaislääkityksessä
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen sairauksien hoidossa
 • tarkistaa lääkkeiden riittävyyden
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • seuraa lääkkeiden vaikutuksia
 • tiedottaa lääkkeiden yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista
 • tunnistaa riskilääkkeet
 • käyttää annosjakelua ja teknologiaa lääkehoidossa
 • arvioi ja seuraa ravitsemustilaa ja nestetasapainoa  
 • ohjaa ja motivoi terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin  
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen elämänlaatuun  
 • arvioi kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • lievittää kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • tunnistaa muutokset asiakkaan voinnissa ja toimii niiden mukaisesti
 • antaa tarvittaessa ensiapua ja hälyttää lisäapua
 • osallistuu tarvittaessa kotisaattohoitoon ja tukee läheisiä surutyössä
 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon asiakkaalle tarjottavat palvelut ja etuudet 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palvelujen käyttöön 
 • käyttää työpaikan asiakastietojärjestelmiä   
 • tunnistaa asiakkaan tarpeita terveys-ja hyvinvointiteknologian käyttöön ja ohjaa teknologian käytössä
 • ohjaa etäyhteys- ja virtuaalipalvelujen käytössä
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta itseään koskevien asioiden hoitoon
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä  
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • työskentelee yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa   
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja      
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 
 • hyödyntää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä toiminnassa

Työn arviointi   

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista ja ajantasaisuutta
 • arvioi toteuttamaansa hoitotyötä
 • arvioi havaitsemiaan muutoksia kotihoidon työkokonaisuudessa
 • raportoi asiakkaan hoidosta ja havaitsemistaan muutoksista työryhmässä
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön

4. versio 31.8.2022 Sairaanhoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen potilaiden hoidon tarpeiden perusteella
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaskohtaisen suunnitelman merkityksen
 • osallistuu potilaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • dokumentoi hoitoprosessin eri vaiheissa
 • toimii suunnitelman ja potilaan tarpeiden mukaisesti
 • käyttää organisaation potilastietojärjestelmiä

Työn toteutus

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä eri sairauksien vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • havainnoi potilaan yleistilaa, toimintakykyä ja voimavaroja sekä niissä tapahtuvia muutoksia
 • käyttää eri mittareita hoidon tarpeen arvioinnissa
 • tukee ja edistää potilaan toimintakykyä ja kuntoutumista
 • käyttää terveys -ja hyvinvointiteknologiaa ja ohjaa sen käytössä
 • aktivoi potilaan osallisuutta liikkumiseen
 • ohjaa ja avustaa potilasta turvallisessa liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä
 • toteuttaa asentohoitoa
 • tukee ja ohjaa potilaita päivittäisissä toiminnoissa
 • arvioi ja seuraa potilaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • toteuttaa suunhoitoa
 • toteuttaa jalkojen perushoitoa
 • toteuttaa kivunhoitoa
 • ohjaa potilasta riittävään lepoon
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen
 • toteuttaa eri sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa pre -ja postoperatiivista hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa tavanomaisia -ja muita varotoimia
 • tarkkailee potilaan elintoimintoja
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä ja tarvittavia laboratoriotutkimusnäytteitä
 • valmistelee potilaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen
 • toimii ensiapu -ja elvytystilanteissa työryhmän jäsenenä ja hälyttää tarvittaessa lisäapua
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toteuttaa palliatiivista -ja saattohoitoa toimintaympäristön mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaan hoito- ja palveluketjun
 • ohjaa hakemaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista työryhmän jäsenenä
 • tekee monialaista yhteistyötä potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkkeiden vaikutuksia elimistössä
 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen eri sairauksien hoidossa
 • tunnistaa riskilääkkeet
 • seuraa potilaan lääkehoidon vaikutuksia
 • tiedottaa potilaan lääkehoidon yhteis -,haitta -ja sivuvaikutuksista
 • tunnistaa lääkereaktioita ja tiedottaa niistä
 • toteuttaa lääkehoitoa oman vastuualueensa mukaisesti työryhmän jäsenenä
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • vaihtaa lääkkeettömän, perusliuosta sisältävän jatkoinfuusion
 • ohjaa potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa
 • työskentelee lääkehoidossa potilasturvallisesti

Työn arviointi

 • arvioi potilaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • pyytää palautetta toiminnastaan

3. versio 19.5.2022 ja 29.8.2022 Sairaanhoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia tai toimii hygieniavaatimusten mukaisesti
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

Otsikko? Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen potilaiden hoidon tarpeiden perusteella
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella
 • osallistuu potilaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • toimii suunnitelman ja potilaan tarpeiden mukaisesti
 • dokumentoi hoitoprosessin eri vaiheissa
 • käyttää työyhteisön potilastietojärjestelmiä
 • käyttää työyhteisön terveys -ja hyvinvointiteknologiaa

Työn toteutus

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä eri sairauksien vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • havainnoi ja arvioi potilaan vointia ja siinä tapahtuvia muutoksia
 • käyttää eri mittareita hoidon tarpeen arvioinnissa
 • tunnistaa ja arvioi potilaan toimintakykyä ja voimavaroja
 • tukee ja edistää potilaan toimintakykyä
 • tukee potilasta kuntoutumisessa
 • ohjaa ja avustaa potilasta turvallisessa liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä
 • toteuttaa asentohoitoa
 • tukee ja ohjaa potilaita päivittäisissä toiminnoissa
 • arvioi ja seuraa potilaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • toteuttaa suunhoitoa
 • toteuttaa jalkojen perushoitoa
 • toteuttaa kivunhoitoa
 • ohjaa potilasta riittävään lepoon
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen
 • toteuttaa eri sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa pre -ja postoperatiivista hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa tavanomaisia varotoimia
 • tarkkailee potilaan elintoimintoja
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä ja tarvittavia laboratoriotutkimusnäytteitä
 • valmistelee potilaan tutkimukseen tai toimenpiteeseen
 • toimii tarvittaessa ensiapu -ja elvytystilanteissa työryhmän jäsenenä
 • antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toteuttaa palliatiivista -ja saattohoitoa toimintaympäristön mukaisesti
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaan hoito- ja palveluketjun
 • ohjaa hakemaan tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista työryhmän jäsenenä
 • tekee monialaista yhteistyötä potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi

Lääkehoito, mitä sahussa tulee huomioida?

Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
Seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
Tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista

Työn arviointi

 • arvioi potilaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • pyytää palautetta toiminnastaan

3. versio Kotihoidossa toimiminen 3.6.2022 ja 29.8.2022

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen 

Opiskelija 

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan 
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti (puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle tämä sisältyy omavalvontamääräyksiin)( ennakoi työssään väkivallan uhkaa ) 
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • huomioi työssään asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn 
 • toimii ergonomisesti, työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita noudattaen ja työhyvinvointia edistäen  
 • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

Otsikko? Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena

Työn suunnittelu   

 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella  
 • suunnittelee ja varaa tarvitsemansa välineet ja tarvikkeet asiakaskäynnille 
 • toimii työvuoron työsuunnitelmaan mukaan 
 • osallistuu asiakkaan RAI-toimintakyky arviointiin  
 • huomioi työnsuunnittelussa asiakkaan toimintakyvyn   
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakaskohtaisen suunnitelman merkityksen 
 • käyttää työyksikön asiakastietojärjestelmiä   

Työn toteutus  

 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon toimintaympäristönä   
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta  
 • työskentelee asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti 
 • ilmaisee itseään selkeästi 
 • tunnistaa asiakkaan kyvyn kommunikoida ja kannustaa asiakasta vuorovaikutukseen 
 • hyödyntää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä asiakkaan tarpeen mukaan  
 • käyttää kosketusta ja läsnäoloa vuorovaikutuksen tukena kohdatessaan asiakkaan 
 •    

Tähän väliotsikko 

 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen ja sairauksien aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan voimavarat sekä toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä  
 •  
 • havainnoi asiakasta ja hänen kotiympäristöään 
 • havainnoi asiakkaan toimintakykyä 
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa  
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia    
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen  
 • ohjaa elämänhallintaan 
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen  
 • työskentelee yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa  
 • osoittaa ymmärtävänsä kotihoidon asiakkaan palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • tunnistaa asiakkaan tarvitsemia palveluita ja etuuksia sekä vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 • osoittaa ymmärtävänsä tukipalveluiden merkityksen asiakkaan arjessa selviytymisessä 
 • ohjaa tukipalveluiden käytössä 
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta itseään koskevien asioiden hoitoon 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan ja kaltoinkohtelun ja vie asiaa eteenpäin työryhmässä 
 •  
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveys- ja hyvinvointiteknologian hankinnassa, käytössä ja huollossa  
 • ohjaa asiakasta käyttämään virtuaalipalveluita  
 •   
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen  
 • tunnistaa ja seuraa asiakkaiden sairauksien oireita  
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja ja niissä tapahtuvia muutoksia ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa laboratorionäytteitä  
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • Osoittaa ymmärtävänsä iän vaikutuksen lääkehoitoon
 • Osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen kotihoidon asiakkaan sairauksien hoidossa
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
 • Tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon   
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa  
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin  
 •    
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun  
 • arvioi asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä  
 • arvioi asiakkaan tilan äkillisessä voinnin muutoksessa  
 • antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa
 • toimii tilanteen vaatimalla tavalla asiakkaan voinnin muuttuessa    
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen hoidon periaatteet kotihoidossa 
 • osallistuu asiakkaan elämän loppuvaiheen hoitotyöhön 
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa  
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja  
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja  

Työn arviointi  

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista  
 • pyytää palautetta toiminnastaan   
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön   

2. versio 17.5.2022 Sairaanhoitotyössä toimiminen

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä sairauden aiheuttamat muutokset potilaan toimintakykyyn ja hyvinvointiin
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen potilaiden hoidon tarpeiden perusteella
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella
 • tunnistaa potilaan hoidon tarpeita
 • osallistuu potilaskohtaisen suunnitelman laatimiseen
 • toimii suunnitelman ja potilaan tarpeiden mukaisesti
 • dokumentoi hoitoprosessin eri vaiheissa
 • käyttää työyhteisön potilastietojärjestelmiä
 • käyttää työyhteisön terveys -ja hyvinvointiteknologiaa

Työn toteutus

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä eri sairauksien vaikutukset potilaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • havainnoi ja arvioi potilaan vointia ja siinä tapahtuvia muutoksia
 • käyttää eri mittareita hoidon tarpeen arvioinnissa
 • tunnistaa ja arvioi potilaan toimintakykyä ja voimavaroja
 • tukee ja edistää potilaan toimintakykyä
 • tukee ja ohjaa potilaita päivittäisissä toiminnoissa
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen
 • toteuttaa eri sairauksia sairastavien potilaiden hoitotyötä toimintaympäristön mukaisesti
 • toteuttaa perioperatiivista hoitotyötä
 • toteuttaa tartuntatautien hoitotyötä ja varotoimia
 • tarkkailee potilaan elintoimintoja
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä ja tarvittavia laboratoriotutkimusnäytteitä
 • valmistelee potilaan tutkimukseen ja toimenpiteeseen
 • arvioi ja seuraa potilaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • toteuttaa suunhoitoa
 • toteuttaa jalkojen perushoitoa
 • toteuttaa kivunhoitoa
 • ohjaa potilasta riittävään lepoon
 • tukee potilasta kuntoutumisessa
 • ohjaa potilasta turvallisessa liikkumisessa ja apuvälineiden käytössä
 • osallistuu hoitoelvytykseen työryhmän jäsenenä
 • osoittaa ymmärtävänsä saattohoidon periaatteet
 • toteuttaa saattohoitoa
 • osoittaa ymmärtävänsä potilaan hoito- ja palveluketjun
 • antaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista
 • tekee monialaista yhteistyötä potilaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Käyttää lääketietokantoja 
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä  
 • Ohjaa potilasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää potilaan lääkityksen 
 • Tunnistaa potilaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
 • Tunnistaa tavallisimmat eri sairauksien hoidossa käytettävät lääkkeet 
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi  
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen 
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia, haitta – ja sivuvaikutuksia  
 • Toteuttaa eri sairauksien lääkehoitoa oman vastuualueen mukaisesti
 • Dokumentoi potilaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot 
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman   
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Ohjaa potilasta ja hänen lähiverkostoaan lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä  
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön 
 • Tunnistaa lääkeaineiden aiheuttamat reaktiot ja antaa ensiavun

Työn arviointi

 • arvioi potilaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • pyytää palautetta toiminnastaan

2. versio 17.5.2022 Kotihoidossa toimiminen, tutkinnon osa 

 Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • huomioi työssään potilasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii työsuojelu -ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • toimii ergonomisesti oikein ja työhyvinvointia edistäen
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä

Työn suunnittelu  

 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden hoidon ja palvelun tarpeiden perusteella 
 • suunnittelee työtehtävänsä ja aikataulutuksen työyksikön tilanteen perusteella 
 •  
 • osallistuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin käyttäen eri toimintakykymittareita 
 • osallistuu asiakaskohtaisen suunnitelman laatimiseen 
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä  

Työn toteutus 

 • toimii asiakaskohtaisen suunnitelman mukaisesti 
 • työskentelee yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja eri ammattiryhmien kanssa 
 •  
 • kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä, tapoja ja omaisuutta 
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti 
 • käyttää kosketusta ja läsnäoloa tilanteeseen sopivalla tavalla hoitaessaan asiakasta  
 • osallistaa asiakasta vuorovaikutukseen 
 • käyttää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä 
 • käyttää etäohjausta asiakastyössä 
 •  
 •  
 • havainnoi asiakasta ja hänen kotiympäristöään 
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä ikääntymisen aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa 
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan toimintakyvyn tukemisen ja edistämisen merkityksen kotona selviytymisessä 
 • tunnistaa ja arvioi asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja 
 • tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia  
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa 
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen 
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta huolehtimaan asiakkaan kodin päivittäisistä kodinhoidollisista tehtävistä  
 • ohjaa ja avustaa asiakasta asioimisessa kodin ulkopuolella  
 • kannustaa asiakasta osallisuuteen itseään koskevien asioiden hoidossa 
 • tukee asiakkaan elämänhallintaa ja mielenhyvinvointia 
 • tukee mielenterveyttä ja kannustaa päihteettömyyteen 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveys- ja hyvinvointiteknologian hankinnassa, käytössä ja huollossa 
 • ohjaa asiakasta käyttämään virtuaalipalveluita 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä yleisimpien sairauksien vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen 
 • tarkkailee asiakkaan peruselintoimintoja ja niissä tapahtuvia muutoksia 
 • tunnistaa ja seuraa asiakkaiden sairauksien oireita 
 • tekee vieritutkimuksia ja ottaa laboratorionäytteitä 
 • toteuttaa asiakkaiden sairauksien oireenmukaista hoitoa 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon  
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa 
 • ohjaa ja motivoi asiakasta terveyttä edistäviin ruokailutottumuksiin 
 •   
 • osoittaa ymmärtävänsä kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun 
 • arvioi asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä 
 • lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä 
 •  
 • tekee äkillisessä asiakkaan voinnin muutoksessa tilanarvioinnin 
 • toimii akuutissa tilanteessa tilanteen vaatimalla tavalla  
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä kotisaattohoidon periaatteet 
 • toteuttaa hyvää saattohoitoa 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan palvelu- ja etuusjärjestelmän 
 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palveluketjun sekä palveluohjauksen prosessin 
 • tunnistaa asiakkaan kotona selviytymisen vaikeudet 
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään palveluiden käytössä  
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä kaltoinkohtelun uhan 
 • osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen 
 •  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa 
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja 

Työn arviointi 

 • arvioi hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista 
 • pyytää palautetta toiminnastaan  
 • huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja asiakastyöhön  

Lääkehoito 

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Käyttää lääketietokantoja 
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen 
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi 
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen 
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?) 
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa 
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot 
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman  
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Selvittää asiakkaan käytössä olevat lääkkeet ja itsehoitovalmisteet. 
 • Selvittää lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden vaikutukset, haitta- ja yhteisvaikutukset 
 • Tunnistaa iän tuomien muutosten vaikutukset lääkehoidossa 
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön 
 1. versio Sairaanhoitotyössä toimiminen, tutkinnon osa

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntöä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa, tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • kohtelee asiakkaita yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti
 • toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä vuorovaikutustilanteissa asiakkaan ja tämän lähiverkoston kanssa

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • suunnittelee ja asettaa tavoitteita työlleen asiakkaan tarpeet huomioiden yhdessä asiakkaan kanssa
 • laatii yhdessä asiakkaan kanssa sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman käyttäen työpaikan kirjaamisjärjestelmää

Työn tavoitteellinen suunnitelma

 • suunnittelee työtään asiakaslähtöisesti huomioiden lähiverkoston
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan muut toiminnan suunnitelmat
 • suunnittelee toimintaansa moniammatillisen työryhmän jäsenenä lähihoitajan vastuualueella ja hakee tarvittaessa ohjausta

 • Työn toteutus
 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita
 • perehtyy aktiivisesti työpaikan omavalvontasuunnitelmaan ja työskentelee omavalvontamääräysten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • käyttää kertakäyttötuotteita tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon taloudellisuuden ja kertyvän jätteen määrän niiden käytössä
 • lajittelee syntyvät jätteet ja kierrättää materiaaleja uusiokäyttäen sekä huomioi toimintojen ympäristövaikutukset
 • tekee työhön liittyviä valintoja ja päätöksiä
 • Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa
 • tuntee eri ammattiryhmien tehtävät ja toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
 • toimii yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti työyhteisön jäsenenä
 • noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintaperiaatteita
 • hakee tukea työhönsä ja hyödyntää konsultaatiota
 • noudattaa työpaikan ohjeita työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • havainnoi asiakkaan tilannetta huomioiden asiakkaan tarpeet
 • toteuttaa ja arvioi suunnitelmaa
 • käyttää potilas- ja asiakastietojärjestelmiä työyksikön ohjeiden mukaan huomioiden tietoturvan ja salassapidon säännökset
 • kirjaa hoitoprosessin eri vaiheita ja tiedottaa asiakkaan tilasta työryhmälle suullisesti ja kirjallisesti
 • vastaa asiakasdokumenteista niin, että asiakkaan ja työntekijän oikeusturva toteutuu
 • käyttää vuorovaikutuksessa sujuvasti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakkaiden kanssa
 • käyttää selkokieltä ja mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • kuulee asiakkaan mielipiteitä ja toiveita tukien asiakkaan osallisuutta ja elämän merkityksellisyyttä
 • käyttää työssään tieto- ja viestintätekniikkaa

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä

 • palvelee asiakkaita suomen kielellä ja hoitaa palvelutilanteen ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta ruotsinkielisillä

 • palvelee asiakkaita ruotsin ja suomen kielellä sekä hoitaa palvelutilanteen yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta muunkielisillä

 • hoitaa palvelutilanteen suomen ja ruotsin kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä

Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa/Alakohtainen kielitaidon hallinta vieraskielisessä koulutuksessa

 • hoitaa palvelutilanteen koulutuskielen lisäksi suomen tai ruotsin kielellä sekä yhdellä muulla kielellä
 • toteuttaa sairaanhoitotyötä asiakas- ja tarvelähtöisesti moniammatillisena yhteistyönä
 • tukee, ohjaa ja motivoi asiakkaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti
 • toteuttaa tavallisimpia sisätauti-kirurgisia ja neurologisia sairauksia, infektiota, syöpää, silmätauteja ja ihotauteja sekä muistisairauksia sairastavien asiakkaiden hoitotyötä
 • toteuttaa mielenterveys- ja päihdesairauksia sairastavien hoitoa ja edistää asiakkaan toimintakykyisyyttä voimavaralähtöisesti
 • käyttää työssään näyttöön perustuvaa tietoa sairauksien ja ikääntymisen aiheuttamista muutoksista elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa
 • huomioi asiakkaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden
 • hoitaa gynekologisia ja urologisia sairauksia sairastavia asiakkaita
 • toimii osana työryhmää hoitoelvytyksessä
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja ja toimintakykyä, kirjaa havaintojaan sekä tiedottaa niistä sovitulla tavalla
 • toimii aseptisten periaatteiden mukaan
 • tietää mikrobien vaikutukset ihmisen terveyteen
 • toteuttaa tartuntatautien hoitotyötä ja toteuttaa eristyksen asiakkaan tilanteen mukaan
 • valmistelee, avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä itsenäisesti (elintoimintojen mittaukset kuten
 • verenpaineen mittaus, pulssin seuranta, hengityksen tiheys, verensokeri, happisaturaatio ja lämpö; katetrointi, liman imeminen, hapen anto, EKG:n otto ja monitorointi, steriilin toimenpiteen valmistelut, letkuruokinta, ompeleiden poisto ja haavanhoito)
 • ottaa vieritutkimusnäytteitä hyödyntäen työssään tietoa peruslaboratoriotutkimuksista
 • valmistelee asiakkaan tutkimukseen, toimenpiteeseen tai leikkaukseen
 • tunnistaa ja huomioi sairauden vaikutukset asiakkaan ravitsemushoitooon sekä arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa
 • tunnistaa ja huomioi sairauden vaikutuksen suun terveyteen sekä tunnistaa suun perushoidon haasteita
 • tunnistaa ja huomioi sairauden vaikutuksen jalkojen terveyteen sekä tunnistaa jalkojenhoidon haasteita
 • toteuttaa kivunhoitoa käyttäen erilaisia kivunlievitysmenetelmiä
 • tukee asiakkaan mielenterveyttä ja kannustaa sekä tukee päihteettömyyteen
 • huomioi sairauksien vaikutuksen asiakkaan unen ja levon tarpeeseen sekä ohjaa asiakasta uneen ja lepoon liittyen
 • huomioi liikunnan merkityksen eri sairauksien hoidossa
 • toteuttaa yksilöllistä saattohoitoa ja kuolevan asiakkaan hoitoa
 • tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun
 • antaa asiakkaalle ja hänen lähiverkostolleen tarkoituksenmukaisesti tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista
 • ohjaa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä
 • osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 • tekee monialaista yhteistyötä tarkoituksenmukaisesti asiakkaan hoidon jatkuvuuden varmistamiseksi
 • tuntee työpaikan turvallisuussuunnitelman ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii tilanteen edellyttämällä tavalla
 • noudattaa yksikön työhyvinvointi- ja turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudestaan ja työkyvystään
 • huolehtii omalta osaltaan työyhteisön hyvinvoinnista ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen
 • tunnistaa työssään fyysisiä ja psyykkisiä kuormitus- ja riskitekijöitä ja ehkäisee niitä
 • ylläpitää työkykyään ja työssä jaksamistaan
 • huomioi laaja-alaisesti asiakasturvallisuuden ja tapaturmien ennaltaehkäisyn työskennellessään sairaanhoitotyössä
 • toimii aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan, ohjaa avun saannissa ja tiedottaa työryhmälle
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään edunvalvontaan liittyen
 • arvioi realistisesti omaa osaamistaan
 • tunnistaa realistisesti omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja hyödyntää vahvuuksiaan
 • ottaa vastaan ja antaa palautetta sekä kehittää toimintaansa palautteen perusteella
 • ylläpitää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • hyödyntää työssään näyttöön perustuvaa tietoa ja hakee tietoa luotettavista lähteistä

Työn arviointi

 • ratkaisee ongelmia ja tuo esille eri vaihtoehtoja toimia

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Käyttää lääketietokantoja 
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä  
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkemääräyksen tulkinnassa 
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet 
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen 
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen 
 • Tunnistaa tavallisimmat sisätauti-kirurgisten ja neurologisten sairauksien, infektioiden, syöpien, silmä- ja ihotautien sekä muistisairauksien hoitoon käytettävät lääkkeet 
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset 
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi  
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen 
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla 
 • Tarkkailee tavallisimpien sisätauti-kirurgisten ja neurologisten sairauksien, infektioiden, syöpien, silmä- ja ihotautien sekä muistisairauksissa käytettävien lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)  
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa 
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot 
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman   
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti 
 • Ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä ja hävittämisessä  
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön 
 • Tunnistaa lääkkeiden mahdollisen väärinkäytön 
 • Antaa ensiavun lääkeainemyrkytyksessä  

Kotihoidossa toimiminen, tutkinnon osa

Asiakkaan kohtaaminen

 • noudattaa sosiaali- ja terveysalan säädöksiä, säännöksiä, määräyksiä ja eettisiä periaatteita
 • kunnioittaa kotona asuvan asiakkaan yksityisyyttä, tapoja, tottumuksia ja omaisuutta
 • huomioi asiakkaan fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen, hengellisen, sosiaalisen sekä oikeudellisen toimintakyvyn ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan hyvinvointiin
 • kohtaa asiakkaan ja läheiset ammatillisesti
 • työskentelee eri kulttuureista tulevien kanssa ja kehittää kulttuuritietoisuuttaan
 • toimii ammatillisesti ja yhteistyökykyisesti asiakkaan perheen, tukiverkoston ja omaishoitajan kanssa
 • käyttää luontevasti kosketusta, huumoria ja läsnäoloa tilanteeseen sopivalla tavalla hoitaessaan asiakasta
 • käyttää selkokieltä ja mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi
 • käyttää tilanteeseen soveltuvia digitaalisia ja tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia vuorovaikutuksen tukena
 • käyttää sujuvasti puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja ja -välineitä

Asiakkaan tarpeiden arviointi

 • laatii asiakaslähtöisen ja hyvinvointia tukevan suunnitelman yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa

Työn tavoitteellinen suunnittelu

 • suunnittelee päivittäiset ja viikoittaiset työtehtävänsä ja aikataulutuksen asiakkaiden tarpeiden ja tilanteiden perusteella yhteistyössä työryhmän kanssa
 • huomioi ja kartoittaa asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen, elinympäristön, elämänhistorian, kulttuurin ja seksuaalisuuden ja ymmärtää niiden merkityksen suunnitellessaan työtään

Työn toteutus

 • noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa sekä hallinto- ja julkisuuslain periaatteita
 • toteuttaa kotihoidon omavalvontaa ja on perehtynyt työpaikan eri omavalvontasuunnitelmiin
 • työskentelee omavalvontamääräysten ja laatusuositusten mukaisesti
 • toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • käyttää aktiivisesti virtuaalipalveluita ja etäohjauksen mahdollisuuksia työssään
 • tekee työhönsä liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • toimii monialaisessa yhteistyössä ja tuntee eri ammattiryhmien tehtäviä ja vastuualueita
 • vaikuttaa osaltaan positiivisesti työyhteisön sosiaaliseen ilmapiiriin ja havainnoi sitä
 • tietää työpaikan ohjeet työntekijän viestinnästä, sosiaalisen median käytöstä ja imagollisesta markkinoinnista sekä noudattaa verkon käytön etikettiä
 • toimii suunnitelman mukaisesti ja arvioi sen toteutumista
 • raportoi ja kirjaa sujuvasti asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja
 • käyttää sujuvasti työyhteisön asiakastietojärjestelmiä ja sosiaali- ja terveysalan tietokantoja lähihoitajan vastuualueella
 • huomioi ja ymmärtää asiakasta koskevan tiedon siirron merkityksen hoitoketjussa
 • hoitaa asiakasta (käyttäen näyttöön perustuvaa tietoa, suosituksia ja menetelmiä ) huomioiden asiakkaan osallisuuden ja toimijuuden
 • tunnistaa ja havainnoi ikääntymisen aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa
 • tunnistaa ikääntyvien yleisimmät sairaudet ja niiden erityispiirteet sekä niiden vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • tunnistaa moni- ja muistisairauksien vaikutukset toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • tunnistaa ja huomioi työssään mielenterveys- ja päihdeongelmien vaikutuksen toimintakykyyn ja hoidon tarpeeseen
 • tarkkailee asiakkaan elintoimintoja ja toimintakykyä, kirjaa havaintojaan sekä tiedottaa niistä sovitulla tavalla
 • toteuttaa oireenmukaista hoitoa huomioiden sairauksien erityispiirteet ja muutokset sekä tiedottaa niistä sovitulla tavalla
 • avustaa ja tekee hoitotoimenpiteitä
 • käyttää monipuolisesti hoitotyön ohjausmenetelmiä
 • ohjaa ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa huomioiden ihon hoidon ja jalkojen terveyden sekä tunnistaa erityisongelmia
 • ohjaa ja avustaa henkilökohtaisen hygienian hoidossa huomioiden eritystoiminnan sekä tunnistaa erityisongelmia
 • arvioi ja lievittää asiakkaan kipua käyttäen eri menetelmiä ja ymmärtää kivun merkityksen asiakkaan elämänlaatuun
 • huomioi ympäristön turvallisuuden ja esteettömyyden ja tunnistaa monipuolisesti koti- ja vapaa-ajan tapaturmien riskitekijöitä sekä puuttuu niihin
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään terveyttä edistävään omahoitoon ja ennaltaehkäisemään riskejä
 • ohjaa asiakasta huolehtimaan tai huolehtii asiakkaan kodin päivittäisestä siisteydestä, kotisiivouksesta, jätteiden lajittelusta ja vaatehuollosta yksilöllisten tarpeiden mukaan
 • käsittelee ja lajittelee jätteet huomioiden riski- ja ongelmajätteet
 • avustaa asiakasta asioimisessa ja hoitaa asiakkaan puolesta asioita kodin ulkopuolella kannustaen toimijuuteen ja osallisuuteen itseään koskevien asioiden hoidossa
 • huomioi ikääntyneiden ravitsemussuositukset ja -hoito-ohjeet
 • arvioi ja seuraa asiakkaan ravitsemustilaa ja nestetasapainoa
 • ohjaa ja motivoi asiakasta ja tarvittaessa hänen läheisiään huolehtimaan terveyttä edistävästä ravitsemuksesta huomioiden ruoan hankinnan, valmistamisen ja erityisruokavaliot
 • arvioi asiakkaan suun terveyttä ja huomioi suun terveyden vaikutuksen hyvinvointiin sekä ohjaa asiakasta suun terveyden ylläpitämisessä
 • hyödyntää työssään tietoa suun terveydestä ja erityisongelmista
 • auttaa ja ohjaa asiakasta suunhoidossa ja tunnistaa erityisongelmia
 • noudattaa asiakkaan hoitotahtoa
 • tietää saattohoidon periaatteet ja toimii niiden mukaisesti osana moniammatillista työryhmää
 • hyväksyy kuoleman luonnollisena osana elämänkulkua ja keskustelee kuolemaan liittyvistä asioista asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • tunnistaa asiakkaan kärsimyksen ja kivun ja toteuttaa oireita lievittävää ja hyvää saattohoitoa huomioiden kuolevan asiakkaan ja hänen läheistensä tarpeet
 • tuntee palvelu- ja etuusjärjestelmän ja palveluohjauksen prosessin ja päivittää aktiivisesti palvelujärjestelmään liittyvää osaamistaan
 • tuntee asiakkaan hoito- ja palveluketjun ja hyödyntää tietoa työssään asiakaslähtöisesti
 • ohjaa asiakasta ja hänen lähiverkostoaan palveluiden käytössä sekä esittää vaihtoehtoja asiakkaalle tarkoituksenmukaisella tavalla
 • ohjaa asiakasta ja omaisia sähköisten palvelujen käytössä
 • osallistuu työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen
 • tuntee kotihoidon turvallisuussuunnitelman kotona tehtävään työhön ja vaaratilanteiden ilmoittamisen käytännöt ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla ehkäisten riskejä
 • noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä sekä sähkö- ja paloturvallisuusmääräyksiä
 • ottaa vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudesta ja työkyvystään ja ehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja
 • huolehtii ja edistää omalta osaltaan työyhteisön hyvinvointia ja ymmärtää työyhteisön ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen
 • tunnistaa työssään fyysistä ja psyykkistä kuormitusta aiheuttavia tekijöitä ja vähentää niitä omalla toiminnallaan
 • huomioi asiakasturvallisuuden työskennellessään
 • toimii aseptisen työskentelyn periaatteiden mukaan
 • tunnistaa asiakkaan kotona selviytymisen vaikeudet ja mahdolliset asumisen turvallisuuteen liittyvät riskit ja kodin muutostöiden tarpeen
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhan sekä kaltoinkohtelun ja ohjaa avun saannissa ja tiedottaa työryhmää asiasta
 • tunnistaa työssään haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla
 • perustelee työhönsä liittyviä ratkaisuja teoreettisella tiedolla asiakasta ohjatessaan ja hakee tietoa luotettavista lähteistä
 • suunnittelee ja selvittää työssään oman osaamisensa tuotteistamismahdollisuuksia
 • työskentelee vastuullisesti ja huomioi oman työnsä vaikutuksen työpaikan toimintaan ja palvelujen laatuun päivittäisessä asiakastyössä
 • edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista ja mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan

Työn arviointi

 • toimii suunnitelman mukaisesti ja arvioi sen toteutumista
 • arvioi realistisesti omaa oppimistaan ja osaamistaan sekä pyytää palautetta
 • tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
 • ottaa vastaan ja antaa asiallisesti palautetta sekä kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella sekä pyytää tarvittaessa ohjausta
 • ylläpitää ja kehittää ammatin edellyttämiä tietoja ja taitoja
 • käyttää aktiivisesti näyttöön perustuvaa tietoa sekä suosituksia työssään
 • arvioi omia mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä

Lääkehoito

 • Toimii yksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Käyttää lääketietokantoja
 • Tulkitsee lääkemääräyksiä
 • Tunnistaa yksikön riskilääkkeet
 • Selvittää asiakkaan lääkityksen
 • Tunnistaa asiakkaan lääkehoidon tarpeen ja muutostarpeen
 • Tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • Käsittelee ja annostelee lääkkeet virheettömästi
 • Tekee lääkkeiden kaksoistarkastuksen
 • Antaa lääkkeitä eri lääkkeiden antotavoilla
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia (haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia?)
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa
 • Dokumentoi asiakkaan lääkehoidon ja siihen liittyvät huomiot
 • Dokumentoi mahdollisen lääkityspoikkeaman 
 • Säilyttää ja hävittää lääkkeet lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
 • Selvittää asiakkaan käytössä olevat lääkkeet ja itsehoitovalmisteet.
 • Selvittää lääkkeiden ja  itsehoitovalmisteiden vaikutukset , haitta- ja yhteisvaikutukset
 • Tunnistaa iän tuomien muutosten vaikutukset lääkehoidossa
 • Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön
 • Antaa ensiavun lääkeainemyrkytyksessä 

Kuntoutumisen tukeminen

 • kuulee asiakkaan ja omaisten mielipiteitä ja toiveita ja tukee asiakkaan osallisuutta ja toimijuutta
 • arvioi asiakkaan hoidon ja kuntoutumisen tarvetta ja sen kiireellisyyttä ja suunnittelee työtään sen perusteella sekä toimii yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa
 • havainnoi ja arvioi asiakkaan toimintakykyä ja voimavaroja kotona käyttäen tarkoituksenmukaisia toimintakykymittareita
 • tuo esille asiakkaan toimintakykyyn liittyviä muutostarpeita
 • ohjaa asiakasta aktiivisesti ja voimavaralähtöisesti päivittäisissä toiminnoissa huomioiden asiakkaan elämäntilanteen, kivun, unen ja stressin vaikutuksen toimintakykyyn
 • tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä ja toipumisorientaatiota
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään apuvälineiden, ympäristönhallintalaitteiden, turvateknologian ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä, huollossa ja hankinnassa
 • kannustaa ja ohjaa asiakasta arkiliikkumiseen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitoon ja edistämiseen
 • ohjaa ja motivoi asiakasta mielekkäisiin sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin ja toimintoihin, jotka lievittävät ja ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä
 • hyödyntää tarkoituksenmukaisesti työssään kehon luonnollisia liikemalleja ja hallitsee omaa kehoaan avustaessaan asiakasta liikkumisessa ja siirtymisessä
 • soveltaa ergonomian ohjeistuksia siirtotilanteissa
 • aktivoi asiakkaan voimavaroja liikkumisessa ja siirtymisessä
 • käyttää tarkoituksenmukaisesti ja sujuvasti siirtymisen apuvälineitä