Haavanhoito

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa ammattieettisiä periaatteita
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita
 • noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontamääräyksiä
 • noudattaa salassapito­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • toimii hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • käyttää työssään näyttöön perustuvaa tietoa
 • käyttää tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta
 • käyttää tietoa haavojen syntyyn liittyvistä tekijöistä
 • käyttää tietoa haavatyyppien hoitomenetelmistä
 • käyttää tietoa haavan paranemiseen liittyvistä tekijöistä
 • keskustelee haavanhoitoon liittyvistä havainnoista asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa 
 • toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa 
 • valitsee asiakkaan haavanhoitoon käytettävät työvälineet ja tuotteet hoito- ohjeen mukaan
 • työskentelee osana moniammatillista työryhmää 

Työn toteutus

Opiskelija

 • varmistaa asiakasturvallisuuden haavanhoidossa
 • ennaltaehkäisee asiakkaan haavanhoitoon liittyvää kipua asiakkaan hoito- ohjeen mukaisesti
 • hoitaa asiakkaan haavan hoito- ohjeen mukaisesti
 • arvioi asiakkaan haavan paranemista väriluokituksen avulla
 • tunnistaa haavassa tapahtuneet muutokset
 • arvioi asiakkaan haavakipua kipumittarin avulla
 • havainnoi asiakkaan yleisvointia
 • ohjaa asiakasta ja hänen läheisiään haavan omahoidon toteuttamisessa
 • arvioi asiakkaan raajan turvotusta ja toteuttaa turvotuksen hoidon asiakkaan hoito- ohjeen mukaisesti

Työn arviointi

Opiskelija

 • dokumentoi asiakkaan vointiin, kipuun ja haavan paranemiseen sekä haavanhoitoon liittyviä havaintoja asiakastietojärjestelmään
 • tiedottaa asiakkaan vointiin ja haavan paranemiseen liittyvistä havainnoista