Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN?

29.9.2022 työpajassa työstetty versio:

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN?

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa ammattieettisiä periaatteita
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita 
 • huolehtii asiakasturvallisuudesta
 • Noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontamääräystä 
 • noudattaa työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeita
 • huolehtii työhyvinvoinnistaan ellei ole omana kokonaisuutenaan -> ks. viimeinen otsikko
 • noudattaa työaikoja?
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostaen!
 • kohtaa asiakkaan yksilönä
 • mukauttaa käyttäytymistään ja ilmaisuaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoa kohtaan
 • havaitsee ja vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja ja -tapoja vastaavaksi
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • käyttää selkokieltä, puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä asiakaslähtöisesti
 • ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • havainnoi ja selvittää asiakkaan tarpeita, mielenkiinnon kohteita, vahvuuksia ja voimavaroja
 • suunnittelee työtään
 • suunnittelee työtään yhdessä työryhmän kanssa
 • sisällyttää suunnitelmaansa moniammatilliselta työryhmältä saadut ohjeet
 • arvioi suunnitelman toteutumista

Työn toteuttaminen

 • noudattaa työpaikan päiväjärjestystä
 • tekee moniammatillista yhteistyötä
 • raportoi ja dokumentoi suunnitelman toteutumista
 • tekee työnsä asiakkaalle laadittujen tavoitteiden mukaisesti

Kasvun ja kehityksen tukeminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa ihmisen kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
 • käyttää työssään tietoa ihmisen toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa.
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan tuen tarpeista
 • tunnistaa asiakkaan vahvuuksia ja tuen tarpeita kehityksen osa-alueilla
 • tukee asiakasta kehityksen osa-alueilla
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan terveyttä edistävistä suosituksista
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta

Osallisuuden ja yhdessä toimimisen edistäminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa osallisuudesta
 • tukee ja kannustaa asiakasta toimimaan itsenäisesti
 • tukee ja kannustaa asiakasta itseä koskeviin valintoihin
 • ohjaa yhdessä toimimista
 • huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen 

Opiskelija

 • edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään
 • edistää asiakkaan omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta
 • tukee asiakkaan mielen hyvinvointia
 • ohjaa ja avustaa liikkumiseen
 • ohjaa ja avustaa ulkoiluun
 • ohjaa ja avustaa ravitsemukseen
 • ohjaa ja avustaa riittävään lepoon
 • ohjaa ja avustaa puhtauden ja hygienian ylläpitoon
 • ohjaa ja avustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • ohjaa ja avustaa pukeutumisessa
 • huolehtii ympäristön esteettömyydestä
 • käyttää apuvälineitä ja teknologiaa
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
 • noudattaa hygieniavaatimuksia

Alan työmenetelmien käyttäminen asiakkaan ohjaamisessa

Opiskelija

 • suunnittelee asiakkaalle ohjattua toimintaa
 • käyttää asiakaslähtöisesti toiminnallisia menetelmiä
 • käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
 • käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja
 • mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia
 • tukee/vahvistaa asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään
 • luo mahdollisuuksia ja kannustaa oppimiseen arjen tilanteissa
 • työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti

Palveluista tiedottaminen

Opiskelija

 • käyttää työssään tietoa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista
 • käyttää työssään tietoa varhaisen puuttumisen merkityksestä
 • ilmoittaa työryhmälle havainnoistaan huolen herätessä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti

Työkyvystä huolehtiminen

Opiskelija

 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • käyttää tietoa fyysistä, eettistä ja kognitiivista kuormitusta aiheuttavista tekijöistä
 • huolehtii omasta työkyvystään työvuoron aikana
 • huolehtii omasta työkyvystään työajan ulkopuolella


Versio 6. 15.9. HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN  

Otsikko? Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen  

Toimintaa ohjaavien lakien, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen. 

Opiskelija  

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan 
 • Noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita  
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti (puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle tämä sisältyy omavalvontamääräyksiin)( ennakoi työssään väkivallan uhkaa )  
 • noudattaa salassapito-, vaitiolo-, tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • varmistaa asiakkaiden turvallisuuden 
 • toimii ergonomisesti, työsuojelu- ja työturvallisuusohjeita noudattaen ja työhyvinvointia edistäen   
 • Huomioi ja suunnittelee työtehtävät, työympäristön, työprosessit ja oman työskentelynsä terveellisyyden, turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta (ergonomia)” 
 • noudattaa hygieniavaatimuksia ja toimii aseptisten periaatteiden mukaisesti  
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  

Otsikko? Ammatillinen vuorovaikutus – ONKO OTSIKKO HYVÄ? VAI KOHTAAMINEN? 

Opiskelija 

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti 
 • huomioi oman käyttäytymisensä vaikutukset vuorovaikutustilanteissa 
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan 
 • havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään 
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi 
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa 
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja sekä selkokieltä 
 • ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat 
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena 
 • Toimii osana moniammatillista työryhmää 
 • Havaitsee asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja mahdollistaa eri tapoja ilmaista itseään 

Työn suunnitteleminen   

Opiskelija 

 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja huolenpidossa 
 • hyödyntää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työnsä suunnittelussa 
 • Suunnittelee työtehtävät asiakaslähtöisesti 
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävänsä ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman  
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä 
 • arvioi riskejä työtilanteissa ja suunnittelee työskentelyn vaara- ja kuormitustekijät huomioiden 

Otsikko? 

Opiskelija 

Työotsikko: Otsikko puuttuu 

 • osoittaa ymmärtävänsä terveen ihmisen rakenteen ja elimistön toiminnan  
 • Osoittaa ymmärtävänsä kansantautien (ehdotuksia: diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, muistisairaudet, mielenterveyden haasteet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, syöpäsairaudet) aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa  
 • tunnistaa ja ehkäisee kansantautien riskitekijöitä 
 • motivoi asiakasta omahoitoon, terveysliikuntaan sekä elämäntapamuutoksiin 

Toimintakyvyn tukemisen prosessi 

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä huomioiden toimintakyvyn eri ulottuvuudet  
 • käyttää soveltuvia toimintakyvyn mittareita,  esim. RAI-mittaristoa  
 • tunnistaa asiakkaan voimavarat ja avun tarpeet 
 • tukee asiakkaan toimintakykyä voimavaralähtöisesti osana moniammatillista työryhmää  
 • ohjaa ja kannustaa asiakasta toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä 
 •  
 • toimii näyttöön perustuvia menetelmiä käyttäen 
 • tukee asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia  
 •         

Ohjaa ja kannustaa asiakasta toiminnallisuuteen  

 • ohjaa asiakkaalle soveltuvaa terveysliikuntaa ja mahdollistaa ulkoilun  
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia  
 • hyödyntää kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä eri toiminnallisia menetelmiä käyttäen 

Asiakkaan ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti hänen toimintakykynsä huomioiden 

 • ohjaa ja tukee asiakasta suoriutumaan voimavaralähtöisesti  peseytymisestä ja pukeutumisesta 
 • ohjaa ja tukee asiakasta suoriutumaan voimavaralähtöisesti perusliikkumisessa 
 • ohjaa ja tukee asiakasta suoriutumaan voimavaralähtöisesti suun ja jalkojen hoidossa 
 • ohjaa ja tukee asiakasta ruokailussa huomioiden erityisruokavaliot 
 • ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoiminnoissa 
 • Huolehtii asiakkaan riittävästä levosta ja unesta  
 • Harkittavaksi: huomioi asiakkaan seksuaalisuuden / toimii sukupuolisensitiivisesti ?? 
 • Harkittavaksi: ympäristön siisteyteen liittyvät asiat ja vaatehuolto 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia 
 • ohjaa ja auttaa asiakasta suun, ihon ja jalkojen terveyteen liittyvissä ongelmissa 
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta    
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan eritystoimintaan liittyviä ongelmia  
 • tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarpeen  
 •  

Kansantautien hoitotyö ja lääkehoito  

 • Tarkkailee, mittaa ja kirjaa asiakkaan elintoimintoja  
 • Tulkitsee tekemänsä mittaukset ja havainnot ja toimii tilanteen vaatimalla tavalla 
 • osoittaa ymmärtävänsä kansantautien vaikutuksen terveyteen ja hyvinvointiin 
 • tarkkailee asiakkaan sairauksien oireita ja raportoi havainnoistaan moniammatillisessa työryhmässä 
 • Toteuttaa asiakkaan eri sairauksien lääkehoitoa 
 • osoittaa tuntevansa keskeisimmät kansantautien lääkeaineryhmät ja riskilääkkeet 
 • Tarkkailee lääkkeiden vaikutuksia, haittavaikutuksia ja sivuvaikutuksia 
 • tarkkailee asiakkaan kipua   
 • käyttää erilaisia kivunlievitysmenetelmiä  
 • osoittaa ymmärtävänsä palliatiivisen hoidon keskeiset periaatteet ja osallistuu sen toteuttamiseen 
 • antaa ensiapua tapaturmissa ja henkeä uhkaavissa ensiaputilanteissa 
 • kirjaa asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja   
 • raportoi asiakkaan vointiin ja toimintakykyyn liittyviä havaintoja   
 • arvioi asiakaslähtöisen suunnitelman toteutumista? 
 • hyödyntää hyvinvointiteknologiaa työssään  
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä  
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä 

Otsikko? 

Opiskelija 

 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelut, etuudet sekä kolmannen sektorin palvelut  
 • osoittaa ymmärtävänsä asiakkaan hoito- ja palveluketjun 
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä  

26 kommenttia

Sirpa Tahvanainen & #183;3.3.2022 14:00

Ydinosaamisesta muodostettuja ammattitaitovaatimuksia on nyt päivitetty. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Päivi Ahvenus & #183;7.3.2022 16:51

Ydinosaamisessa näyttää olevan varsin yksityiskohtaisiakin asioita terveydenhuollosta. Sosiaalihuollon asiat puuttuvat valitettavasti. Kuitenkin esim. vanhusten asuminen on sosiaalihuoltoa. Näin ollen joka kohtaan tulisi lisätä sosiaalihuollon osaamista. Mm. asiakkaan kohtaamisessa tulee huomioida perusoikeuden ja niiden rajoittaminen, mikä on sallittua, mikä ei. Kohtaamisessa myös väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen, mm. perustaitoja kiinnipitokoulutuksista. Sana ”sosiaali” olisi hyvä näkyä, nyt se on piilotettu sanan ”hyvinvointi” alle. Terveys näkyy nyt, mutta sosiaali ei. Perustaitoja on myös, että lähihoitaja tuntee sosiaalihuollon palvelujärjestelmän ja etuudet, keskeisen lainsäädännön, mm. sosiaalihuoltolaki ja sektorilait.

Mervi Kaikkonen & #183;16.3.2022 15:19

Vammaistyön tiimin ajatuksia;
Lähihoitajan ydinosaaminen sisältää;
– huolenpito-osaamista, esim. päivittäisissä toiminnoista, ravitsemuksesta, puhtaana pidosta, asioinnista ja tiedonsaannista huolehtiminen, avustaminen ja ohjaaminen.
– verkostotyön osaaminen
Asiakkaan kohtaaminen;
– toimii asiakaslähtöisesti ja kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
Asiakkaan tarpeiden arviointi;
– Tunnistaa sosiaali- ja terveysalan palveluiden tarvetta ym. palveluiden tarvetta (esim. vapaa-ajan, opetustoimen, työvoimatoimen, kolmannen sektorin palvelut)
Työn tavoitteellinen suunnittelu
– toimii asiakkaalle laaditun suunnitelman mukaan
Työn toteutus
-Tunnistaa erilaisten tekijöiden aiheuttamia muutoksia (yleisimmät sairaudet, vammat, erilaiset elämäntilanteet) ihmisen toimintakykyyn
– Edistää asiakkaan mielen hyvinvointia
– Tukee ja edistää asiakkaan osallisuutta
– Edistää asiakkaan hyvinvointia hyödyntäen luovia ja toiminnallisia menetelmiä
– Huolehtii toimintaympäristön esteettömyydestä, siisteydestä ja esteettisyydestä
– Toimii yhteistyössä moniammatillisen ja läheisverkoston kanssa

Annukka Suvikas & #183;17.3.2022 10:14

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumi on laatimassa suositukset kuntoutuksen koulutukselle ja tutkimukselle Suomessa vuosille 2024-2030. (https://okm.fi/kunfo)
Taustaraportti on valmistunut tammikuussa 2022 ja suositukset julkaistaan 2023.
Tällä hetkellä tarkastelussa ovat kuntoutuksen tutkintojen tarve ja rakenne, osaamisprofiilit eri koulutusasteilla sekä jatkuvan oppimisen tavoitteet.

Kysymyksiä, jotka liittyvät myös soten perustutkintoon:

1. Minkälainen on kuntoutusalan koulutuksen tutkintorakenne tulevaisuudessa?
2. Mitä nykyisestä rakenteesta on syytä säilyttää?
3. Mitkä seikat nykyisestä rakenteesta tulee muuttaa?
4. Miten tulevaisuuden kuntoutuksen koulutus vastaa laadukkaasti työelämän tarpeisiin?

Tausta-aineistosta on tullut esille mm. se, että kuntoutuksen tehtäviä nykyisessä palvelujärjestelmässä ovat paljon perustason työntekijöillä (toimintakyvyn arvioiminen esim. psyykkisessä kuntoutuksessa, toimintakyvyn arvioiminen ja edistäminen vanhus- ja vammaispalveluissa.) Tampereella julkaistun väitöskirjan tulosten mukaan varsinainen kuntoutusosaaminen perustason hoivapalvelussa ei vastaa niitä käsitystä ja odotuksia, joita asiakkailla tai läheisillä on (johtuen mm. käsitteiden epämääräisyydestä tai abstraktiudesta).
Tausta-aineisto ja raportit ovat luettavissa Oph:n sivuilla (https://okm.fi/kunfo).

Leena Soinne & #183;4.4.2022 13:07

Lääkehoidon osaamisen omaan tutkinnonosaan. Minusta olisi hyvä että lääkehoito olisi omassa tutkinnonosassaan. Näin kaikille yhteisissä tutkinnonosissa olisi Kasvuun ja osallisuuteen sekä Hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyvä osamiinen voisi tulla myös hoiva-avustajakoulutuksessa ja lääkehoidon osaaminen olisi omassaan joka kuuluisi lähihoitajatutkintoon. Jatkossa hoiva-avustaja koulutusessa olisi nämä kaksi tutkinnonosaa ja lähihoitajakoulutukessa lääkehoidon osaaminen voisi mennä yhtä aikaa sen tutkinnonosan kanssa joka nyt on nimeltään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen.
Tällä päästäisiin siitäkin pulmasta, joka nyt on hoiva-avustajakoulutuksessa on eli mm. ergonomia, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen tulisi heille. Samoin osaamisalaopinnoissa olisivat kaikki opiskelijat samalla viivalla, nyt hyvin haastavaa kun osalla on enemmän opintoja takana ja hoiva-avustajilla vähemmän.

Anne Jauhonen & #183;5.4.2022 12:02

Toivoisin, että seuraavat tutkinnonperusteet olisivat selkeämmin ilmaistut kuin aiemmat ovat olleet.

Esimerkiksi jo se auttaisi, jos niissä olisi yksi asia kirjoitettu yhdelle riville, kuten nyt tässä yllä osittain on tehty. (Toki edelleen tuolla näyttää olevan noita hyvin tiiviisti ilmeistuja kokonaisuuksia, kuten ”motivoi ja ohjaa asiakasta ravitsemuksessa huomioiden ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot, uskonnolliset ja eettiset ruokavaliot sekä suun terveyden”.

Parempi olisi:
-motivoi ja ohjaa asiakasta ravitsemuksessa
-huomioi ravitsemussuositukset
-huomioi erityisruokavaliot
-huomioi uskonnolliset ruokavaliot
-huomioit eettiset ruokavaliot
-huomioi suun terveyden

Olisiko mahdollista jättää myös lauseenvastikkeet kriteeristössä vähemmälle?
Esim. Edistää asiakkaan hyvinvointia hyödyntäen luovia ja toiminnallisia menetelmiä
Eikö se ole sama kuin:
-Hyödyntää luovia ja toiminnallisia menetelmiä
Tarvitseeko jokaisessa uudelleen mainita ”hyvinvoinnin tukemiseksi”? Eikö riitä, että se on kerran mainittu?

Minusta kaikki kriteerit voisi käydä läpi niin, että turhat sanat otettaisiin pois. Jos esim. osallisuuden tukeminen on yhdessä kohti, eikö se riitä?

Entä eikö seksuaaliterveys käsitteenä riittäisi pitämään sisällään myös lisääntymisterveyden tarvittaessa? (Vai kuinka usein lähihoitaja on sellaisessa hyton näyttöympäristössä, jossa hän olisi tekemisissä lisääntymisterveyden kanssa? No, ehkä TK:ssa joskus…)

Varmaankaan kriteerejä ei ole mahdollista kirjoittaa kysymysten muodossa, vaikka se kaikista selkeintä minusta olisikin…
(Esim. Mitä toimintaa opiskelija tarjoaa asiakkaalle?
Minkälaisia osallistumisen mahdollisuuksia opiskelija asiakkaille tarjoaa?) Näihin kysymyksiin olisi ainakin selkeää vastata.

Olisiko mahdollista, että jatkossa kriteeristöön laitettaisiin ainoastaan sellaiset asiat tyydyttävälle tasolle, jotka oikeasti on näytettävä, että pystyy olemaan riittävän hyvä lähihoitaja? Hyvällä ja kiitettävällä tasolla asioita voisi olla enemmän.

Nyt kokemukseni mukaan osa asioista ”hukkuu” kriteeristöön, eikä niitä käytännössä kuitenkaan aina pystytä vaatimaan. Ohjaajilta ainakin taitaa suhteellisen helposti jäädä vaikeammat käsitteet huomioimatta työn tohinassa. Se merkitsee kuitenkin eniten, miten opiskelija työtehtävänsä hoitaa ja miten työyhteisössä toimii, eikä teoriatiedon arvioinnille aina jää riittävästi aikaa.

Vai onko oikeasti niin, että ns. nippa nappa- lähihoitajatutkinnonkin saavuttanutkin pitäisi osata kaikki samat asiat, jotka kiitettävästikin onnistunut osaa, mutta ainoastaan vähemmän esimerkkejä kertoen ja enemmän ohjausta tarviten?

Selkokielisyys ja selkeys on minusta erittäin tärkeä asia nyt varsinkin, kun yhä suurempi osa opiskelijoista on sellaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi. Selkokielisyydestä hyötyvät myös suomalaiset opiskelijat.

Tämän tiedän myös siksi, että olin laatimassa ns. apukysymyksiä Hoidon ja huolenpidon tutkinnonosaan joitakin vuosia sitten Kielestä selkoa-hankkeessa. Niitä kysymyksiä kehuttiin paljon ja kyseltiin myös ympäri Suomea, onko apukysymyksiä tullut myös muihin tutkinnonosiin. Helpottivat kuulemma paljon arkea niin työpaikoilla kuin oppilaitoksissa.
Samoihin aikoihin myös sote-alan tutkintotoimikunnan jäsen totesi, että kyllähän näiden kriteereiden pitäisi olla paljon selkeämmät kuin ne nykyään ovat.

Päivi Dyster & #183;6.5.2022 08:28

Kinestetiikan toimintamalli on käytössä laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tarvitaan kinestetiikan osaamista sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta. Kinestetiikan toimintamalli edistää asiakkaiden toimintakykyä, osallisuutta ja voimavaroja. Kinestetiikka edistää työntekijän työhyvinvointia ja vähentää työnkuormitustekijöitä.
Kinestetiikan toimintamalli on voimavaralähtöinen malli joka perustuu luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppiselle ja itsehallinnalle.
Kinestetiikan toimintamallin opiskelu tulee kulkea läpi koko perustutkinnon. Kinestetiikan toimintamallin opiskelu etenee käsitteiden kautta: vuorovaikutus, ympäristö, toiminnallinen anatomia, ihmisen liikkuminen, voima, ihmisen toiminnot. Käsitteet kulkevat työn suunnittelussa, toiminnassa, toiminnan arvioinnissa sekä työturvallisuuden, työhyvinvoinnin, ammatillisuuden osaamisalueissa.
-Mervi Kaikkonen, Anne Pasanen, Päivi Dyster

Päivi Dyster & #183;6.5.2022 09:01

Kommentti koskien KUNTOUTUS?
Edellisten tutkinnonperusteiden aikana kuntoutuksen opiskelu on jäänyt liian vähälle toimintakyky osaamisen osalta.
Kinestetiikan toimintamalli tuo kuntoutukseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja osallisuuden edistämiseen työkaluja.
Kuntoutuksen osaamista vaaditaan yhä enempi työelämässä. Hoitajan ohjaama ja avustama arkikuntoutus, perusliikkumisen ja päivittäisten toimintojen ohjaamisessa on kivijalka kaikelle kuntoutukselle.
Kinestetiikka edistää työntekijän työhyvinvointia.
Mervi Kaikkonen, Anne Pasanen, Päivi Dyster

Annukka Suvikas & #183;16.5.2022 16:28

Samaa mieltä kuntoutuksen osaamisen merkityksestä. RAI-arvioinnin hyödyntäminen, arkikuntoutus ja kotikuntoutus (ollaankohan tähän mahdollisesti laatimassa uusia suosituksia, joita voi hyödyntää) edellyttävät hoitajalta kokonaisvaltaista näkemystä asiakkaan/potilaan toimintakyvystä huomioiden myös psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen osa-alue. Tällöin kuntoutus tarjoaa viitekehyksen (ICF), jota muutkin ammattilaiset käyttävät. Kuntoutus käsitteenä viittaa suunnitelmalliseen, aikataulutettuun, tarpeista lähtevään, monialaiseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan. Kuntoutus sanana ja käsitteenä antaa myös koulutuksen suunnittelijoille ja opetuksen toteuttajille oikean viestin sisällöstä.

Arja Hälinen & #183;17.5.2022 16:49

Kuntouttavan tai kuntoutumista edistävän hoitotyön merkitys korostuu hoitotyössä, sillä kuntouttavalla hoitotyöllä päästään parhaimmillaan vaikuttamaan oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti. Kuntouttavalla hoitotyöllä on vaikutusta myös palvelutarpeeseen, sen avulla palveluja voidaan yleensä vähentää. Asiakkaille myönteisiä vaikutuksia tuo liikuntakyvyn koheneminen ja päivittäisistä askareista suoriutuminen, myös henkinen hyvinvointi ja elämänlaatu kohenee. Jotta hoitotyö on kuntouttavaa, tulee hoitajan osata toimia asiakkaan omaa toimintaa ja toimintakykyä tukien, ilman puolesta tekemistä. Kuntouttava hoitotyö on suurelta osin kiinni asenteesta ja osaamisesta. Helpointa kuntouttava hoitotyön ajatus ja asenne olisi oppia jo opiskelun alusta alkaen, jolloin hoitajan ei tarvitse oppia pois vanhasta. Monipuolista osaamista voimavaralähtöiseen ja yksilölliseen avustamiseen, aitoon kohtaamiseen ja asiakkaan kuntoutumisen tukemiseen voi saada kinestetiikan toimintamallin avulla. Kinestetiikan toimintamallin periaatteiden sisällyttäminen lähihoitajien koulutukseen palvelee myös tulevien hoitajien työhyvinvointia sekä fyysistä jaksamista, kun avustaminen on opittu tekemään kevyesti, liikkumista tukien ja liikkeen avulla, ilman nostamista.
Fysioterapeutti Arja Hälinen, kotihoito

Tuija Erämies & #183;19.5.2022 08:25

”” Laatii asiakkaalle terveyttä ja hyvinvointia edistävän suunnitelman yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa käyttäen työpaikan kirjaamisjärjestelmää ”””

Miten vasta opintonsa aloittanut 15-16 vuotias osaa jo perustutkinnon osissa laatia asiakkaalle terveyttä ja hyvinvointia edistävän suunnitelman? Millä tasolla tämä laadittu suunnitelma pitäisi olla? Tämä on aiheuttanut ongelmia jo nykyisten perusteiden ja sitä edeltävienkin perusteiden aikana… Osalla opiskelijoista on tähän valmiuksia, mutta suuremmalla osalla ei ole.
Riittääkö kiitettäväänkin suoritukseen, että tekee sen työryhmän kanssa/tuella? Kaikki valmiitkaan hoitajat eivät hallitse kunnolla ”hoitosuunnitelman” laatimista itsenäisesti vaan käyttävät työryhmää tuekseen.

Osaamisalavaiheessa ymmärrän tämän vaatimuksen, mutta en ensimmäisen tai ensimmäisten pakollisten tutkinnon osien kohdalla. Ja toivoisin opintoihin vaatimusta, että nuo pakolliset tulisi olla suoritettuna ennen osaamisalaopintoja, tällaista vaatimusta ei nykyään ole. Mitä mieltä muut ovat?

Saara Rapeli & #183;19.5.2022 10:24

Hei!
Kansanterveyden neuvottelukunnan Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet -jaostossa on tehty ehdotukset lisäykseksi sote-alan toisen asteen perustutkinnon ydinsisällöiksi:
1. Huomioi työssään mielenterveys- sekä päihde- ja riippuvuustyön lakisääteisten perus- ja ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumisen.
2. Kohtaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia kokevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kuuntelee, osoittaa kiinnostusta ja reagoi asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin.
3. Arvioi säännöllisesti omia asenteitaan, arvojaan ja osaamistaan työskennellessään mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien kanssa.
4. Tunnistaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien vaikutuksen toimintakykyyn, voimavaroihin ja asiakkaan läheisiin sekä tukee ja ohjaa asiakasta ja läheisiä tarpeen mukaisesti palveluketjuja hyödyntäen.
5. Huomioi, että mielenterveys-, päihde- ja/tai riippuvuusongelmat esiintyvät usein yhdessä sekä toimii asiakaslähtöisesti, moniammatillisesti ja hyvässä yhteistyössä, kun ehkäisee, ottaa puheeksi tai hoitaa niihin liittyviä ongelmia ja haittoja.
6. Tietää keskeiset mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuustyön ehkäisevät, haittoja vähentävät, hoidolliset ja kuntouttavat menetelmät sekä näyttöön perustuvat suositukset sekä käyttää niitä asiakastyössä. Osaa käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä tupakan ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja huumeiden käytön sekä rahapelaamisen ja itsetuhoisuuden ja yleisimpien mielenterveyden ongelmien varhaiseksi tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja tuen tarjoamiseksi.
7. Hyödyntää työssään yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason keinoja ylläpitää ja vahvistaa mielenhyvinvointia sekä vahvistaa päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöltä, rahapelaamiselta ja muulta riskikäyttäytymiseltä suojaavia tekijöitä sekä ehkäistä riskitekijöitä tai pienentää niiden vaikutusta eri ikäryhmissä.
8. Hyödyntää työssään keinoja vahvistaa mielenterveys-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä elämänhallintaa eri ikäryhmissä.

Katja Eskelinen & #183;3.6.2022 15:07

Hei, kokoonnuimme tänään Keudan muutaman opettajan, koulutuspäällikkö Kaisa Ahon ja työelämän edustajien Teemu Purojärven, Jaakko Antikaisen ja Hanna Laakson kanssa. Saimme työelämän edustajilta hyviä kommentteja laaja-alaisen ammatillisen ydinosaamisen suunnittelutyön eteenpäin viemiseen. Työelämän edustajat kommentoivat, että kahden tutkinnon osan yhdistäminen (Kaos ja Hyto) vaikuttaa koko maailmaa syleilevältä. Ammattitaitovaatimuksia on paljon eivätkä kaikki vaatimuksista ole linjassa lähihoitajan työnkuvan suhteen. Palveluohjauksessa riittää työelämän mielestä palvelujärjestelmän tunteminen. Kirjaamisen tärkeyden korostamisesta oltiin samaa mieltä. Hoiva-avustajien työnkuvaa mietimme, että riittääkö, jos tunnistavat lääkkeiden haitta- ja sivuvaikutukset, elimistön normaalin/poikkeavan toiminnan sekä sairauksien oireiden tunnistamisen. Pohdittiin myös, että tulisiko hoiva-avustajien opintoihin kuulua EA-taidot. Elämänkaaren näkökulma huomattiin puuttuvan kokonaan.

Näiden lisäksi olen jutellut muutamien Keudan kasvatusaineiden opettajan kanssa ja olemme huolissamme, kuinka Kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ovat hävinneet tästä Sotept24 työskentelystä kokonaan. Ehdottomasti täytyy lisätä työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin kasvun ja osallisuuden edistämisen näkökulma. Laitan tähän voimassa olevien tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteista suoria lainauksia Kaoksen osalta, mitkä puuttuvat tästä työskentelystä.

Työn suunnittelu

– Huomioi asiakkaan tuen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet
– Viestii ja dokumentoi työpaikan käytäntöjen mukaisesti.

Työn toteutus

– Hankkii tietoa asiakkaan kasvusta ja kehityksestä eri tiedonkeruumenetelmiä käyttäen.
– Asettaa kasvua ja osallisuutta edistäviä tavoitteita.
– On läsnä ja saatavilla osoittaen kiinnostusta asiakasta kohtaan
– Käyttää työssään monipuolisesti tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa.
– Tunnistaa vahvuuksia ja tuen tarpeita fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla ja soveltaa tietoa työssään.
– Tunnistaa ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä ja hyödyntää tietoa työssään.
mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia ja tukee asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään.
– Käyttää voimavaralähtöisesti toiminnallisia menetelmiä kasvun ja oppimisen edistämisessä.
– Hyödyntää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa asiakaslähtöisesti
– Luo mahdollisuuksia oppimiseen arjen tilanteissa ja kannustaa oppimiseen.
– Työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti.
– Tukee asiakkaan toimijuutta ja valintojen tekemistä eri tilanteissa hyödyntäen tietoa osallisuudesta.
– Ohjaa tavoitteellisesti yhdessä toimimista ja ryhmän toimintaa tunnistaen ryhmäilmiöitä.
– Huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti.
– Käyttää toiminnallisia menetelmiä asiakaslähtöisesti ja hyödyntää taiteen tai kulttuurin mahdollisuuksia osallisuuden edistämisessä.
– Toimii haasteellisissa ja ristiriitatilanteissa rakentavasti yhdessä toimimista edistäen.

Seija Kangas & #183;14.6.2022 14:31

Laaja-alaiset perusvalmiudet -sivua päivitetty ehdotuksella/luonnoksella yhdeksi tutkinnon osaksi. Tutkinnon osassa on huomioitu STM:n suositus hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa. Toivottavasti ehdit kommentoimaan. Myöhemmin täydennämme laaja-alaisia perusvalmiuksia mm. lääkehoidon ja hoitotyön osioilla.

Erja Sormunen & #183;20.6.2022 17:14

Seuraavat kommentit ovat Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkoston (Sotergo) työryhmän jäseniltä:
1. Hyvä, että ”turvallinen työskentely” on nostettu käsitteenä lähihoitajan ydinosaamisen – osioon, mutta on tärkeää, että jo tässä tulisi näkyville osaamisen tarkastelu laaja-alaisen ergonomianäkemyksen mukaan. Tämän takia ehdotamme edm. turvallinen työskentely -termin korvaamista ”turvallinen työ ja sujuva työskentely”.

2. Laaja-alainen ergonomianäkemys tulisi huomioida sekä kaikille yhteisen osaamisen – (Laaja-alaiset perusvalmiudet) että eri osaamisalojen kokonaisuuksissa. Ergonomia on tieteenala, jossa sovelletaan tekniikan, psykologian ja fysiologian tiedonalueita. Tämän mukaisesti pyydämme huomioimaan, että:
– EI voida puhua, että opiskelija toimii ”ergonomisesti”, kuten tällä hetkellä on kirjattu useaan osioon: mm. Laaja-alaisiin perusvalmiuksiin, ikääntyvien hoitoon ja kuntoutukseen, lasten/nuorten kasvatus ja hoito, sairaanhoito ja huolenpito, suun terveydenhoito, vammaistyö.
– Ehdotamme, että ”toimii ergonomisesti” korvataan opiskelija ”huomioi ja suunnittelee työtehtävät, työympäristön, työprosessit ja oman työskentelynsä terveellisyyden, turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta (ergonomia)”
– Tämä laaja-alainen näkökulma olisi hyvä näyttäytyä myös ”työn suunnittelu” ja ”alan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien käyttäminen / Ohjaustaidot” -– kohdissa.

3. Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen:
– Viittaus opiskelija noudattaa ” voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita” – kohta tulisi täsmentää soveltumaan sote-palvelujen lainsäädäntöön. Opiskelija ei voi ottaa haltuun näin laajaa ja yleistä tavoitetta. Viittaus esim. Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveyspalvelut – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

4. Yleisenä kommenttina: Työturvallisuuslain (738/2002; esim. 10,12,13,14,24 ja 25§) velvoitteet on huomioitava ergonomianäkökulman edistämisessä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa ja työntekijää esim. riski- ja kuormitustekijöiden arviointiin, työn perehdyttämiseen, suunnitteluun ja opastukseen/ohjaukseen sekä ergonomian huomiointiin. Nämä velvoitteet ohjaavat ensisijaisesti laaja-alaisen ergonomian huomioimiseen, ei yksittäisten menetelmien korostamiseen.

5. Huomioidaanko digitaalisten työvälineiden ja digitaitojen osaaminen esim. Alan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien käyttäminen / Ohjaustaidot -kohdassa?

Sotergo työryhmän puolesta: Erja Sormunen, Anne Ranta ja Kaija Ojanperä

Katri Kakko & #183;29.6.2022 15:58

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen RAI-asiantuntijat esittävät huomioitavaksi seuraavat RAI-välineistöön liittyvät asiat osana laaja-alaisia ammatillisia perusvalmiuksia:

1. RAI-osaaminen ja RAI-arvioinnin sekä RAI-arviointitiedon hyödyntäminen linkittyy tiiviiksi osaksi asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen koko prosessia.

2. Osaamistavoitteena ehdotamme seuraavaa:
– Ymmärrys mitä tarkoittaa RAI-arviointivälineistö: osaa selittää mitä RAI-arviointi tarkoittaa osana asiakkaan palvelutarpeen luotettavaa arviointia sekä toimintakyvyn ja toimijuuden tukemista.
– Osaa selittää RAI-välineistön käytön velvoittavuuden ikääntyneiden palveluissa osana luotettavaa palvelutarpeiden selvittämistä (L 980/2012 § 15 ja § 15 a, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980).

Katri Thurman & #183;25.8.2022 16:02

Hei, hienosti työ eteee. Huomasin työn alla olevassa Hyvinvoinnin ja toiminatakyvyn edistämisen ammattitaitovaatimuksissa olevan hoitosuunnitelmaosaamisen osoittamisen olevan aiempaa kevyempi, kun ”osallistuminen sen laatimiseen” voidaan tulkita monin tavoin. Hoitosuunnitelma on toki haasteellinen eikä aina sen osaamista ole aina helppoa päästä osoittamaan käytännössä, mutta jotenkin kaipaisin tuohon tarkennusta, ettei tärkeä osaaminen kokonaan unohdu.

Lääkehoito omana osananaan on varmasti tärkeä ja hyvä, mutta pitäisikö sen suorittamisessa olla jokin tarkentava ohje, jossa määritellään esim. mikä tutkinnonosa tai osat tulee olla ensin suoritettu?

Kaipaan myös kohtaa, joka aiemmin on ollut ”arvioi omaa ”…kohdassa. Eli mihin jää jatkuvan oppimisen ja teoriatiedon merkityksen osa, kun lainsäädännössäkin terveydenhuollon ammattihenkilöistä jo otetaan kantaa täydennyskoulusvelvoitteeseen ja eettisissä periaatteissa oman osaaminen ylläpitämiseen jne. Lähihoitaja tarvitsee paljon tietoa toimintansa taustalle.

Seija Kangas & #183;5.9.2022 12:58

Sivulle lisätty 31.8.2022 työpajassa työstetty Kasvun ja osallisuuden edistäminen? -versio. Pääset jatkamaan työtä 15.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos!

Johanna Savunen & #183;6.9.2022 13:14

Sivulle lisätty 31.8.2022 työpajassa työstetty Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ? -versio. Pääset jatkamaan työtä 15.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPHn sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos!

Ulla Siponen & #183;14.9.2022 21:38

31.8. versiossa ”Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen” ei ole edelleenkään mainintaa mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tunnistamisesta, ko. asiakkaiden kohtaamisesta eikä hoitamisesta. Mielenterveys- ja päihdehäiriöt kuuluvat kansantauteihimme. Aikaisemmin tätä asiaa on kommentoinut 19.5.2022 Saara Rapeli.

Seija Kangas & #183;15.9.2022 12:33

Sivulle lisätty 15.9.2022 työpajassa työstetty Kasvun ja osallisuuden edistäminen ? -versio. Pääset jatkamaan työtä 29.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPHn sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Sirpa Vannula & #183;16.9.2022 13:20

Toiveena olisi lisäkeskustelu hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osaan / työn suunnittelu ammattitaitovaatimuksen osalta asiakaslähtöisen suunnitelman laatiminen työkokonaisuuden poistamiseen. Opetus ja erityisesti kirjaamisen opetus pohjautuu myös osin FinnCC-luokitusjärjestälmään. Se on myös kirjaamisen yksi perusta. Hoitosuunnitelmien laatiminen ei myöskään ole kentällä erityisen vahvaa. Tuntuisi erikoiselta, siihen liittyvä osaamisen hankkiminen jäisi osaamisalaopintojen varaan. Koulutuskeskus Salpauksen hoitotyön opettajat

Omnian Kaso-tiimi & #183;20.9.2022 14:47

Omnian Kaso-opettajatiimi ehdottaa seuraavia muutoksia (sulkeissa)

Opiskelija
• toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
• noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• noudattaa salassapito¬-, vaitiolo¬-, tietosuoja-¬ ja tietoturvallisuusohjeita
• huolehtii asiakasturvallisuudesta
• puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan (onko tämä oikea kohta?)
• toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
• toimii työsuojelu-¬ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
• huolehtii työhyvinvoinnistaan
• noudattaa hygieniavaatimuksia
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus
Opiskelija
• kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
• mahdollistaa positiivisen palvelukokemuksen – subjektiivinen kokemus – miten voidaan mitata ja arvioida ja näyttää toteen, että asiakas kokee tilanteen positiivisesti? esim. toiset lapset ja vanhemmat halajavat retkille ja toiset eivät haluaisi sitä lainkaan
• mukauttaa käyttäytymistään vuorovaikutustilanteessa
• on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
• havaitsee ja vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
• mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja ja -tapoja vastaavaksi
• kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
• kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
• kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa
• käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
• käyttää selkokieltä, puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä asiakaslähtöisesti
• ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti

Työn suunnittelu
Opiskelija
• havainnoi ja selvittää asiakkaan tarpeita, mielenkiinnon kohteita, vahvuuksia ja voimavaroja
• suunnittelee työtään itsenäisesti
• suunnittelee työtään yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa ja hyödyntää työssään työryhmän ohjeita
• sisällyttää suunnitelmaansa moniammatilliselta työryhmältä saadut ohjeet
• arvioi suunnitelman toteutumista

Työn toteuttaminen
• noudattaa työpaikan päiväjärjestystä ja toimintaohjeita
• tekee moniammatillista yhteistyötä
• raportoi ja dokumentoi suunnitelman toteutumista
• tekee työnsä asiakkaalle laadittujen tavoitteiden mukaisesti

Kasvun ja kehityksen tukeminen
Opiskelija
• käyttää (soveltaa) työssään tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
• käyttää (soveltaa) työssään tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa.
• tunnistaa (huomaa) asiakkaan vahvuuksia ja tuen tarpeita fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
• tukee asiakasta fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
• käyttää (soveltaa) työssään tietoa ihmisen toimintaan vaikuttavista psykologisista (psyykkisistä ja sosiaalisista) tekijöistä
• käyttää voimavaralähtöistä työotetta

Osallisuuden ja yhdessä toimimisen edistäminen
Opiskelija
• käyttää työssään tietoa osallisuudesta (ymmärtää osallisuuden merkityksen asiakkaan tukemisessa ja toimii sen mukaisesti)
• tukee asiakkaan toimijuutta ja valintojen tekemistä
• ohjaa yhdessä toimimista
• huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan
• hyödyntää alan menetelmiä osallisuuden edistämisessä
• toimii haasteellisissa ja ristiriitatilanteissa rakentavasti yhdessä toimimista edistäen

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen (vai tukeminen)
Opiskelija
• edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään
• edistää asiakkaan omatoimisuutta
• käyttää voimavaralähtöistä työotetta (Tunnistaa asiakaan voimavaroja ja hyödyntää niitä)
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia turvalliseen ja säännölliseen liikkumiseen
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia turvalliseen ja säännölliseen ulkoiluun.
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia terveelliseen ravitsemukseen
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia riittävään lepoon
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia puhtauden ja hygienian ylläpitoon
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen
• ohjaa ja tukee asiakasta pukeutumisessa
• käyttää apuvälineitä ja teknologiaa asiakaslähtöisesti
• huolehtii ympäristön puhtaudesta, viihtyisyydestä ja esteettömyydestä

Alan työmenetelmien käyttäminen asiakkaan ohjaamisessa
Opiskelija
• suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle ohjattua toimintaa
• käyttää asiakaslähtöisesti toiminnallisia menetelmiä kasvun ja osallisuuden edistämisessä
• käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
• käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja
• mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia (Auttaa asiakasta onnistumaan itse)
• tukee/vahvistaa asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään
• luo mahdollisuuksia oppimiseen arjen tilanteissa ja kannustaa oppimiseen
• työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti (Työskentelee tukea antavasti ja ongelmia ehkäisevästi)

Palveluista tiedottaminen
Opiskelija
• käyttää (Hyödyntää) työssään tietoa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista
• osallistuu (Ei osallistu, ymmärtää) työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen

Ammattilaisena kehittyminen
• käyttää työssään vahvuuksiaan (Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja hyödyntää niitä työssään)
• pyytää palautetta työskentelystään (Muuttaa toimintaansa palautteen perusteella)
• huolehtii työhyvinvoinnistaan

Anu Jokinen & #183;20.9.2022 16:26

Ydinosaamiseen vaadittavia ammattitaitovaatimuksia oli päivitetty paremmiksi, mutta lähetetyissä palautteissa oli erittäin hyviä asioita, joita tulisi huomioida lopullisissa versioissa. Lääkehoito omana tutkinnonosanaan on toivottavaa, tämä varmaankin kehittää osaamista paremmaksi. Mielenterveyteen ja hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita tulisi huomioida lisää, ja yhtenä erittäin tärkeänä asiana haluaisin korostaa selkokielisyyden huomioimista, sillä opiskelijat ovat enenemässä määrin maahanmuuttajataustaisia. Sanavalintojen selkeyttäminen helpottaisi asioiden ymmärtämistä, ja käännökset englanniksi olisivat tarpeellisia heti tutkinnonperusteiden julkaisemisen yhteydessä.

Leena Soinne & #183;28.9.2022 16:00

Tredun Sote pt opettajien mietteitä tutkinnonperusteiden uudistamisesta

Versio 6. 15.9. HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

· Toivotaan selkokielisiä, konkreettisia ja helposti ymmärrettäviä ammattitaitovaatimuksia.

· ”Huomioi ja suunnittelee työtehtävät, työympäristön, työprosessit ja oman työskentelynsä terveellisyyden, turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta (ergonomia)”. Valtava sisältö (6 asiaa) yhdessä lauseessa

· Ammatillinen vuorovaikutus – otsikko on hyvä

· “Mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi” Mitä ilmaisun mukauttaminen tarkoittaa? Aiemmat kriteerit ammatillisessa vuorovaikutuksessa ovat olleet selkeämmät. Ei rikota sellaista, mikä on ollut hyvää. Kokemuksen perusteella ammatillinen vuorovaikutus ei ole aiheuttanut haasteita, vaan on ollut hyvin selkeä.

· ”Ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat” Mitä tarkoitetaan?

· Hoito- ja palvelusuunnitelman ymmärtäminen hytossa, osaamisalassa laaditaan? ”Osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja huolenpidossa”. ”Hyödyntää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työnsä suunnittelussa”. Voisiko nämä kriteerit yhdistää?

· ”Osoittaa ymmärtävänsä kansantautien (ehdotuksia: diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, muistisairaudet, mielenterveyden haasteet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, syöpäsairaudet) aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa”.  Olisi hyvä, että kansansairaudet nimettäisiin eli mitkä sairaudet kuuluvat hytoon.

· ”Toimii näyttöön perustuvia menetelmiä käyttäen” Mitä tarkoitetaan?

· ”

Tukee asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia” Mitä tarkoitetaan?

· Esimerkiksi kun puhutaan kansansairauksista, ne olisi hyvä tulla yhdessä ja samassa kohdassa eikä hajoteta moneen eri kohtaan. Samoin esim suu, iho, jalat, uni ja eritystoiminta

· Hoitajan hyvinvointi puuttuu

Seija Kangas & #183;3.10.2022 08:56

Sivulle lisätty 29.9.2022 työpajassa työstetty Kasvun ja osallisuuden edistäminen? -versio. Pääset jatkamaan työtä 13.10.2022 kaikille avoimessa webinaarissa, jossa työstetään valinnaisia tutkinnon osia. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkin löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPH:n sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.