Ihmisen kohtaaminen ja päivittäisissä toiminnoissa avustaminen

Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija 

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti 
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta 
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita 
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden mukaisesti 
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti 
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti 

Työyhteisössä toimiminen

 • noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • ylläpitää osaltaan hyvää työilmapiiriä
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä  
 • varmistaa toiminnassaan asiakasturvallisuuden 
 • työskentelee hygieniavaatimusten mukaisesti
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti 
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaisesti 
 • toimii ensiaputilanteissa

Ammatillinen vuorovaikutus 

Opiskelija 

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
 • toimii aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
 • kuuntelee ja on läsnä vuorovaikutustilanteissa
 • kohtaa asiakkaan yksilönä
 • mukauttaa käyttäytymistään vuorovaikutustilanteissa
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi 
 • vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään 
 • käyttää kosketusta sanallisen viestinnän tukena
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa 
 • käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja
 • käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta 
 • käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä

Suunnitelmallinen toiminta ja arviointi

Opiskelija 

 • osoittaa ymmärtävänsä asiakassuunnitelman merkityksen
 • havainnoi ja selvittää asiakkaan vahvuuksia, voimavaroja ja tarpeita
 • suunnittelee työtehtävänsä asiakkaiden tarpeiden mukaan
 • suunnittelee asiakkaan kehitystä ja osallisuutta edistävää toimintaa
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävät yhdessä työryhmän kanssa 
 • dokumentoi asiakkaan kehitykseen ja osallisuuteen liittyviä havaintoja 
 • tiedottaa havainnoistaan työryhmälle
 • arvioi asiakassuunnitelman toteutumista

Kehityksen ja osallisuuden edistäminen

Opiskelija 

 • käyttää työssään tietoa ihmisen kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa 
 • tukee asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
 • käyttää työssään tietoa osallisuudesta
 • tukee ja kannustaa asiakasta itseä koskeviin valintoihin 
 • tukee ja kannustaa asiakasta toimimaan itsenäisesti 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta sosiaaliseen kanssakäymiseen 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta osallistumaan yhteiseen toimintaan
 • käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
 • käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja asiakkaan ohjauksessa
 • käyttää toiminnallisia menetelmiä asiakkaan ohjauksessa
 • mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia 
 • tukee asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään 
 • tukee asiakkaan mielen hyvinvointia 

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen 

Opiskelija 

 • käyttää työssään tietoa ihmisen toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa 
 • käyttää työssään tietoa terveyttä edistävistä suosituksista 
 • käyttää voimavaralähtöistä työotetta 
 • edistää asiakkaan omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa 
 • ohjaa ja avustaa asiakasta siirtymistilanteissa
 • käyttää apuvälineitä ja teknologiaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • ohjaa ja avustaa ruokailussa
 • huomioi asiakkaan erityisruokavaliot, katsomukselliset ja eettiset ruokavaliot
 • ohjaa ja avustaa asiakasta peseytymisessä ja pukeutumisessa
 • käyttää tietoa suun terveyden merkityksestä asiakkaan hyvinvoinnille
 • ohjaa ja avustaa asiakasta suun hoidossa
 • ohjaa ja avustaa asiakasta jalkojen hoidossa
 • ohjaa ja avustaa liikkumisessa 
 • ohjaa ja avustaa ulkoilussa
 • huolehtii asiakkaan ympäristön siisteydestä ja vaatehuollosta
 • varmistaa ympäristön esteettömyyden
 • huolehtii asiakkaan levosta ja unesta 

 Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen    

    Ammattieettisyys ja lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden noudattaminen

   Opiskelija    

 • toimii ammattieettisten periaatteiden mukaisesti   
 • noudattaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia  
 • noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta   
 • noudattaa tietosuoja- ja tietoturvallisuusohjeita  
 • työskentelee työpaikan turvallisuussuunnitelman mukaisesti   
 • noudattaa itsemääräämisoikeutta   
 • toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti   
 • toimii sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden   mukaisesti    

  Työyhteisössä toimiminen   

  Opiskelija   

 • noudattaa työyhteisön aikatauluja, ohjeita ja sopimuksia
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa 
 • toimii tasa- arvoisesti ja yhdenvertaisesti
 • toimii osana moniammatillista työryhmää   
 • työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti  
 • toimii hygieniavaatimusten ja aseptisten periaatteiden mukaisesti    
 • varmistaa asiakasturvallisuuden   
 • käyttää tietoa työkykyä edistävistä tekijöistä
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden           mukaisesti
 • tunnistaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhkan ja kaltoinkohtelun ja ottaa sen puheeksi työryhmässä   
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti  
 • käyttää työyksikön digitaalista teknologiaa
 • toimii ensiaputilanteissa   

  Ammatillinen vuorovaikutus    

  Opiskelija   

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti   
 • kuuntelee asiakasta ja käyttää selkeää kieltä   
 • mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi   
 • vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään   
 •  käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja   
 • käyttää kosketusta vuorovaikutuksen tukena   
 • käyttää tietoa asiakkaan kulttuurista, kielestä ja katsomuksesta   
 • keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa   

  Työn suunnittelu 

Opiskelija 

 • tunnistaa asiakkaan palveluohjausprosessin 
 • käyttää tietoa asiakkaan sosiaali- ja terveyspalveluista, etuuksista sekä kolmannen sektorin palveluista 
 • osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja palveluissa 
 • käyttää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työn suunnittelussa 
 • suunnittelee työtehtävät asiakkaiden tarpeiden mukaan
 • suunnittelee päivittäiset työtehtävät ottaen huomioon työpaikan päivittäisen ja viikoittaisen suunnitelman  
 • käyttää työyhteisön asiakastietojärjestelmiä 

Työn toteutus 

Toimintakyvyn tukeminen

Opiskelija 

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä 
 • käyttää toimintakyvyn mittareita 
 • tunnistaa asiakkaan voimavarat ja avun tarpeet 
 • käyttää terveys- ja hyvinvointiteknologiaa työssään  
 • ohjaa asiakasta apuvälineiden käytössä 
 • ohjaa asiakasta terveys- ja hyvinvointiteknologian käytössä 
 • ohjaa ja tukee asiakasta perusliikkumisessa 
 • ohjaa ja tukee asiakasta siirtymisissä

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja auttaminen

 • tukee asiakkaan seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta 
 • ohjaa ja auttaa asiakasta peseytymisessä ja pukeutumisessa 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan ihon ja jalkojen hoitoon liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta ihon ja jalkojen hoidossa 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suuhun liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta suun hoidossa
 • käyttää tietoa erityisruokavalioista 
 • tarkkailee asiakkaan ravitsemusta   
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan eritystoimintaan liittyviä ongelmia
 • ohjaa ja auttaa asiakasta eritystoimintaan liittyvissä ongelmissa
 • ohjaa asiakasta sosiaaliseen toimintaan ja tarjoaa osallistumisen mahdollisuuksia 
 • hyödyntää kulttuuria terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä 
 • tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan unen ja levon tarvetta
 • ohjaa ja auttaa asiakasta uneen ja lepoon liittyvissä ongelmissa

Kansantaudit ja asiakkaan hoitotyö

Opiskelija 

 • käyttää työssään tietoa elimistön rakenteesta ja toiminnasta 
 • käyttää työssään tietoa kansantaudeista
 •  käyttää työssään tietoa kansantautien aiheuttamista muutoksista elimistön normaaliin toimintaan  
 • käyttää työssään tietoa kansantautien riskitekijöistä 
 • motivoi asiakasta omahoitoon
 • motivoi asiakasta terveysliikuntaan sekä elämäntapamuutoksiin 
 • tukee asiakkaan mielenhyvinvointia 
 • kannustaa asiakasta päihteettömyyteen 
 • havainnoi asiakkaan elintoimintoja ja kansantautien aiheuttamia oireita 
 • tunnistaa asiakkaan oireita ja elintoimintojen muutoksia 
 • käyttää erilaisia mittausmenetelmiä elintoimintojen tarkkailussa 
 • tulkitsee mittaustulokset ja toimii tulosten vaatimalla tavalla 
 • käyttää näyttöön perustuvia hoitotyön menetelmiä 
 • toteuttaa asiakkaan kansantautien lääkkeetöntä hoitoa ja lääkehoitoa 
 • havainnoi asiakkaan kipua 
 • arvioi asiakkaan kivun voimakkuutta
 • käyttää lääkkeettömiä ja lääkkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä  
 • käyttää työssään tietoa elämän loppuvaiheen hoidon periaatteista 

Työn arviointi 

Opiskelija 

 • tiedottaa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyvistä havainnoista 
 • dokumentoi asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä toimintakykyyn liittyviä havaintoja   
 • arvioi asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman toteutumista 

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

44 kommenttia

Sirpa Tahvanainen & #183;3.3.2022 14:00

Ydinosaamisesta muodostettuja ammattitaitovaatimuksia on nyt päivitetty. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Päivi Ahvenus & #183;7.3.2022 16:51

Ydinosaamisessa näyttää olevan varsin yksityiskohtaisiakin asioita terveydenhuollosta. Sosiaalihuollon asiat puuttuvat valitettavasti. Kuitenkin esim. vanhusten asuminen on sosiaalihuoltoa. Näin ollen joka kohtaan tulisi lisätä sosiaalihuollon osaamista. Mm. asiakkaan kohtaamisessa tulee huomioida perusoikeuden ja niiden rajoittaminen, mikä on sallittua, mikä ei. Kohtaamisessa myös väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen, mm. perustaitoja kiinnipitokoulutuksista. Sana ”sosiaali” olisi hyvä näkyä, nyt se on piilotettu sanan ”hyvinvointi” alle. Terveys näkyy nyt, mutta sosiaali ei. Perustaitoja on myös, että lähihoitaja tuntee sosiaalihuollon palvelujärjestelmän ja etuudet, keskeisen lainsäädännön, mm. sosiaalihuoltolaki ja sektorilait.

Mervi Kaikkonen & #183;16.3.2022 15:19

Vammaistyön tiimin ajatuksia;
Lähihoitajan ydinosaaminen sisältää;
– huolenpito-osaamista, esim. päivittäisissä toiminnoista, ravitsemuksesta, puhtaana pidosta, asioinnista ja tiedonsaannista huolehtiminen, avustaminen ja ohjaaminen.
– verkostotyön osaaminen
Asiakkaan kohtaaminen;
– toimii asiakaslähtöisesti ja kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
Asiakkaan tarpeiden arviointi;
– Tunnistaa sosiaali- ja terveysalan palveluiden tarvetta ym. palveluiden tarvetta (esim. vapaa-ajan, opetustoimen, työvoimatoimen, kolmannen sektorin palvelut)
Työn tavoitteellinen suunnittelu
– toimii asiakkaalle laaditun suunnitelman mukaan
Työn toteutus
-Tunnistaa erilaisten tekijöiden aiheuttamia muutoksia (yleisimmät sairaudet, vammat, erilaiset elämäntilanteet) ihmisen toimintakykyyn
– Edistää asiakkaan mielen hyvinvointia
– Tukee ja edistää asiakkaan osallisuutta
– Edistää asiakkaan hyvinvointia hyödyntäen luovia ja toiminnallisia menetelmiä
– Huolehtii toimintaympäristön esteettömyydestä, siisteydestä ja esteettisyydestä
– Toimii yhteistyössä moniammatillisen ja läheisverkoston kanssa

Annukka Suvikas & #183;17.3.2022 10:14

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumi on laatimassa suositukset kuntoutuksen koulutukselle ja tutkimukselle Suomessa vuosille 2024-2030. (https://okm.fi/kunfo)
Taustaraportti on valmistunut tammikuussa 2022 ja suositukset julkaistaan 2023.
Tällä hetkellä tarkastelussa ovat kuntoutuksen tutkintojen tarve ja rakenne, osaamisprofiilit eri koulutusasteilla sekä jatkuvan oppimisen tavoitteet.

Kysymyksiä, jotka liittyvät myös soten perustutkintoon:

1. Minkälainen on kuntoutusalan koulutuksen tutkintorakenne tulevaisuudessa?
2. Mitä nykyisestä rakenteesta on syytä säilyttää?
3. Mitkä seikat nykyisestä rakenteesta tulee muuttaa?
4. Miten tulevaisuuden kuntoutuksen koulutus vastaa laadukkaasti työelämän tarpeisiin?

Tausta-aineistosta on tullut esille mm. se, että kuntoutuksen tehtäviä nykyisessä palvelujärjestelmässä ovat paljon perustason työntekijöillä (toimintakyvyn arvioiminen esim. psyykkisessä kuntoutuksessa, toimintakyvyn arvioiminen ja edistäminen vanhus- ja vammaispalveluissa.) Tampereella julkaistun väitöskirjan tulosten mukaan varsinainen kuntoutusosaaminen perustason hoivapalvelussa ei vastaa niitä käsitystä ja odotuksia, joita asiakkailla tai läheisillä on (johtuen mm. käsitteiden epämääräisyydestä tai abstraktiudesta).
Tausta-aineisto ja raportit ovat luettavissa Oph:n sivuilla (https://okm.fi/kunfo).

Leena Soinne & #183;4.4.2022 13:07

Lääkehoidon osaamisen omaan tutkinnonosaan. Minusta olisi hyvä että lääkehoito olisi omassa tutkinnonosassaan. Näin kaikille yhteisissä tutkinnonosissa olisi Kasvuun ja osallisuuteen sekä Hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyvä osamiinen voisi tulla myös hoiva-avustajakoulutuksessa ja lääkehoidon osaaminen olisi omassaan joka kuuluisi lähihoitajatutkintoon. Jatkossa hoiva-avustaja koulutusessa olisi nämä kaksi tutkinnonosaa ja lähihoitajakoulutukessa lääkehoidon osaaminen voisi mennä yhtä aikaa sen tutkinnonosan kanssa joka nyt on nimeltään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen.
Tällä päästäisiin siitäkin pulmasta, joka nyt on hoiva-avustajakoulutuksessa on eli mm. ergonomia, päivittäisissä toiminnoissa tukeminen tulisi heille. Samoin osaamisalaopinnoissa olisivat kaikki opiskelijat samalla viivalla, nyt hyvin haastavaa kun osalla on enemmän opintoja takana ja hoiva-avustajilla vähemmän.

Anne Jauhonen & #183;5.4.2022 12:02

Toivoisin, että seuraavat tutkinnonperusteet olisivat selkeämmin ilmaistut kuin aiemmat ovat olleet.

Esimerkiksi jo se auttaisi, jos niissä olisi yksi asia kirjoitettu yhdelle riville, kuten nyt tässä yllä osittain on tehty. (Toki edelleen tuolla näyttää olevan noita hyvin tiiviisti ilmeistuja kokonaisuuksia, kuten ”motivoi ja ohjaa asiakasta ravitsemuksessa huomioiden ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot, uskonnolliset ja eettiset ruokavaliot sekä suun terveyden”.

Parempi olisi:
-motivoi ja ohjaa asiakasta ravitsemuksessa
-huomioi ravitsemussuositukset
-huomioi erityisruokavaliot
-huomioi uskonnolliset ruokavaliot
-huomioit eettiset ruokavaliot
-huomioi suun terveyden

Olisiko mahdollista jättää myös lauseenvastikkeet kriteeristössä vähemmälle?
Esim. Edistää asiakkaan hyvinvointia hyödyntäen luovia ja toiminnallisia menetelmiä
Eikö se ole sama kuin:
-Hyödyntää luovia ja toiminnallisia menetelmiä
Tarvitseeko jokaisessa uudelleen mainita ”hyvinvoinnin tukemiseksi”? Eikö riitä, että se on kerran mainittu?

Minusta kaikki kriteerit voisi käydä läpi niin, että turhat sanat otettaisiin pois. Jos esim. osallisuuden tukeminen on yhdessä kohti, eikö se riitä?

Entä eikö seksuaaliterveys käsitteenä riittäisi pitämään sisällään myös lisääntymisterveyden tarvittaessa? (Vai kuinka usein lähihoitaja on sellaisessa hyton näyttöympäristössä, jossa hän olisi tekemisissä lisääntymisterveyden kanssa? No, ehkä TK:ssa joskus…)

Varmaankaan kriteerejä ei ole mahdollista kirjoittaa kysymysten muodossa, vaikka se kaikista selkeintä minusta olisikin…
(Esim. Mitä toimintaa opiskelija tarjoaa asiakkaalle?
Minkälaisia osallistumisen mahdollisuuksia opiskelija asiakkaille tarjoaa?) Näihin kysymyksiin olisi ainakin selkeää vastata.

Olisiko mahdollista, että jatkossa kriteeristöön laitettaisiin ainoastaan sellaiset asiat tyydyttävälle tasolle, jotka oikeasti on näytettävä, että pystyy olemaan riittävän hyvä lähihoitaja? Hyvällä ja kiitettävällä tasolla asioita voisi olla enemmän.

Nyt kokemukseni mukaan osa asioista ”hukkuu” kriteeristöön, eikä niitä käytännössä kuitenkaan aina pystytä vaatimaan. Ohjaajilta ainakin taitaa suhteellisen helposti jäädä vaikeammat käsitteet huomioimatta työn tohinassa. Se merkitsee kuitenkin eniten, miten opiskelija työtehtävänsä hoitaa ja miten työyhteisössä toimii, eikä teoriatiedon arvioinnille aina jää riittävästi aikaa.

Vai onko oikeasti niin, että ns. nippa nappa- lähihoitajatutkinnonkin saavuttanutkin pitäisi osata kaikki samat asiat, jotka kiitettävästikin onnistunut osaa, mutta ainoastaan vähemmän esimerkkejä kertoen ja enemmän ohjausta tarviten?

Selkokielisyys ja selkeys on minusta erittäin tärkeä asia nyt varsinkin, kun yhä suurempi osa opiskelijoista on sellaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi. Selkokielisyydestä hyötyvät myös suomalaiset opiskelijat.

Tämän tiedän myös siksi, että olin laatimassa ns. apukysymyksiä Hoidon ja huolenpidon tutkinnonosaan joitakin vuosia sitten Kielestä selkoa-hankkeessa. Niitä kysymyksiä kehuttiin paljon ja kyseltiin myös ympäri Suomea, onko apukysymyksiä tullut myös muihin tutkinnonosiin. Helpottivat kuulemma paljon arkea niin työpaikoilla kuin oppilaitoksissa.
Samoihin aikoihin myös sote-alan tutkintotoimikunnan jäsen totesi, että kyllähän näiden kriteereiden pitäisi olla paljon selkeämmät kuin ne nykyään ovat.

Päivi Dyster & #183;6.5.2022 08:28

Kinestetiikan toimintamalli on käytössä laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tarvitaan kinestetiikan osaamista sekä asiakkaiden että työntekijöiden näkökulmasta. Kinestetiikan toimintamalli edistää asiakkaiden toimintakykyä, osallisuutta ja voimavaroja. Kinestetiikka edistää työntekijän työhyvinvointia ja vähentää työnkuormitustekijöitä.
Kinestetiikan toimintamalli on voimavaralähtöinen malli joka perustuu luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen, ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen sekä näiden merkitykseen oppiselle ja itsehallinnalle.
Kinestetiikan toimintamallin opiskelu tulee kulkea läpi koko perustutkinnon. Kinestetiikan toimintamallin opiskelu etenee käsitteiden kautta: vuorovaikutus, ympäristö, toiminnallinen anatomia, ihmisen liikkuminen, voima, ihmisen toiminnot. Käsitteet kulkevat työn suunnittelussa, toiminnassa, toiminnan arvioinnissa sekä työturvallisuuden, työhyvinvoinnin, ammatillisuuden osaamisalueissa.
-Mervi Kaikkonen, Anne Pasanen, Päivi Dyster

Päivi Dyster & #183;6.5.2022 09:01

Kommentti koskien KUNTOUTUS?
Edellisten tutkinnonperusteiden aikana kuntoutuksen opiskelu on jäänyt liian vähälle toimintakyky osaamisen osalta.
Kinestetiikan toimintamalli tuo kuntoutukseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen ja osallisuuden edistämiseen työkaluja.
Kuntoutuksen osaamista vaaditaan yhä enempi työelämässä. Hoitajan ohjaama ja avustama arkikuntoutus, perusliikkumisen ja päivittäisten toimintojen ohjaamisessa on kivijalka kaikelle kuntoutukselle.
Kinestetiikka edistää työntekijän työhyvinvointia.
Mervi Kaikkonen, Anne Pasanen, Päivi Dyster

Annukka Suvikas & #183;16.5.2022 16:28

Samaa mieltä kuntoutuksen osaamisen merkityksestä. RAI-arvioinnin hyödyntäminen, arkikuntoutus ja kotikuntoutus (ollaankohan tähän mahdollisesti laatimassa uusia suosituksia, joita voi hyödyntää) edellyttävät hoitajalta kokonaisvaltaista näkemystä asiakkaan/potilaan toimintakyvystä huomioiden myös psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen osa-alue. Tällöin kuntoutus tarjoaa viitekehyksen (ICF), jota muutkin ammattilaiset käyttävät. Kuntoutus käsitteenä viittaa suunnitelmalliseen, aikataulutettuun, tarpeista lähtevään, monialaiseen ja asiakaslähtöiseen toimintaan. Kuntoutus sanana ja käsitteenä antaa myös koulutuksen suunnittelijoille ja opetuksen toteuttajille oikean viestin sisällöstä.

Arja Hälinen & #183;17.5.2022 16:49

Kuntouttavan tai kuntoutumista edistävän hoitotyön merkitys korostuu hoitotyössä, sillä kuntouttavalla hoitotyöllä päästään parhaimmillaan vaikuttamaan oikea-aikaisesti ja asiakaslähtöisesti. Kuntouttavalla hoitotyöllä on vaikutusta myös palvelutarpeeseen, sen avulla palveluja voidaan yleensä vähentää. Asiakkaille myönteisiä vaikutuksia tuo liikuntakyvyn koheneminen ja päivittäisistä askareista suoriutuminen, myös henkinen hyvinvointi ja elämänlaatu kohenee. Jotta hoitotyö on kuntouttavaa, tulee hoitajan osata toimia asiakkaan omaa toimintaa ja toimintakykyä tukien, ilman puolesta tekemistä. Kuntouttava hoitotyö on suurelta osin kiinni asenteesta ja osaamisesta. Helpointa kuntouttava hoitotyön ajatus ja asenne olisi oppia jo opiskelun alusta alkaen, jolloin hoitajan ei tarvitse oppia pois vanhasta. Monipuolista osaamista voimavaralähtöiseen ja yksilölliseen avustamiseen, aitoon kohtaamiseen ja asiakkaan kuntoutumisen tukemiseen voi saada kinestetiikan toimintamallin avulla. Kinestetiikan toimintamallin periaatteiden sisällyttäminen lähihoitajien koulutukseen palvelee myös tulevien hoitajien työhyvinvointia sekä fyysistä jaksamista, kun avustaminen on opittu tekemään kevyesti, liikkumista tukien ja liikkeen avulla, ilman nostamista.
Fysioterapeutti Arja Hälinen, kotihoito

Tuija Erämies & #183;19.5.2022 08:25

”” Laatii asiakkaalle terveyttä ja hyvinvointia edistävän suunnitelman yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa käyttäen työpaikan kirjaamisjärjestelmää ”””

Miten vasta opintonsa aloittanut 15-16 vuotias osaa jo perustutkinnon osissa laatia asiakkaalle terveyttä ja hyvinvointia edistävän suunnitelman? Millä tasolla tämä laadittu suunnitelma pitäisi olla? Tämä on aiheuttanut ongelmia jo nykyisten perusteiden ja sitä edeltävienkin perusteiden aikana… Osalla opiskelijoista on tähän valmiuksia, mutta suuremmalla osalla ei ole.
Riittääkö kiitettäväänkin suoritukseen, että tekee sen työryhmän kanssa/tuella? Kaikki valmiitkaan hoitajat eivät hallitse kunnolla ”hoitosuunnitelman” laatimista itsenäisesti vaan käyttävät työryhmää tuekseen.

Osaamisalavaiheessa ymmärrän tämän vaatimuksen, mutta en ensimmäisen tai ensimmäisten pakollisten tutkinnon osien kohdalla. Ja toivoisin opintoihin vaatimusta, että nuo pakolliset tulisi olla suoritettuna ennen osaamisalaopintoja, tällaista vaatimusta ei nykyään ole. Mitä mieltä muut ovat?

Saara Rapeli & #183;19.5.2022 10:24

Hei!
Kansanterveyden neuvottelukunnan Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet -jaostossa on tehty ehdotukset lisäykseksi sote-alan toisen asteen perustutkinnon ydinsisällöiksi:
1. Huomioi työssään mielenterveys- sekä päihde- ja riippuvuustyön lakisääteisten perus- ja ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumisen.
2. Kohtaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia kokevan asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti, kuuntelee, osoittaa kiinnostusta ja reagoi asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin.
3. Arvioi säännöllisesti omia asenteitaan, arvojaan ja osaamistaan työskennellessään mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien kanssa.
4. Tunnistaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmien vaikutuksen toimintakykyyn, voimavaroihin ja asiakkaan läheisiin sekä tukee ja ohjaa asiakasta ja läheisiä tarpeen mukaisesti palveluketjuja hyödyntäen.
5. Huomioi, että mielenterveys-, päihde- ja/tai riippuvuusongelmat esiintyvät usein yhdessä sekä toimii asiakaslähtöisesti, moniammatillisesti ja hyvässä yhteistyössä, kun ehkäisee, ottaa puheeksi tai hoitaa niihin liittyviä ongelmia ja haittoja.
6. Tietää keskeiset mielenterveys- ja päihde- ja riippuvuustyön ehkäisevät, haittoja vähentävät, hoidolliset ja kuntouttavat menetelmät sekä näyttöön perustuvat suositukset sekä käyttää niitä asiakastyössä. Osaa käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä tupakan ja nikotiinituotteiden, alkoholin ja huumeiden käytön sekä rahapelaamisen ja itsetuhoisuuden ja yleisimpien mielenterveyden ongelmien varhaiseksi tunnistamiseksi, puheeksi ottamiseksi ja tuen tarjoamiseksi.
7. Hyödyntää työssään yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason keinoja ylläpitää ja vahvistaa mielenhyvinvointia sekä vahvistaa päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöltä, rahapelaamiselta ja muulta riskikäyttäytymiseltä suojaavia tekijöitä sekä ehkäistä riskitekijöitä tai pienentää niiden vaikutusta eri ikäryhmissä.
8. Hyödyntää työssään keinoja vahvistaa mielenterveys-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä elämänhallintaa eri ikäryhmissä.

Katja Eskelinen & #183;3.6.2022 15:07

Hei, kokoonnuimme tänään Keudan muutaman opettajan, koulutuspäällikkö Kaisa Ahon ja työelämän edustajien Teemu Purojärven, Jaakko Antikaisen ja Hanna Laakson kanssa. Saimme työelämän edustajilta hyviä kommentteja laaja-alaisen ammatillisen ydinosaamisen suunnittelutyön eteenpäin viemiseen. Työelämän edustajat kommentoivat, että kahden tutkinnon osan yhdistäminen (Kaos ja Hyto) vaikuttaa koko maailmaa syleilevältä. Ammattitaitovaatimuksia on paljon eivätkä kaikki vaatimuksista ole linjassa lähihoitajan työnkuvan suhteen. Palveluohjauksessa riittää työelämän mielestä palvelujärjestelmän tunteminen. Kirjaamisen tärkeyden korostamisesta oltiin samaa mieltä. Hoiva-avustajien työnkuvaa mietimme, että riittääkö, jos tunnistavat lääkkeiden haitta- ja sivuvaikutukset, elimistön normaalin/poikkeavan toiminnan sekä sairauksien oireiden tunnistamisen. Pohdittiin myös, että tulisiko hoiva-avustajien opintoihin kuulua EA-taidot. Elämänkaaren näkökulma huomattiin puuttuvan kokonaan.

Näiden lisäksi olen jutellut muutamien Keudan kasvatusaineiden opettajan kanssa ja olemme huolissamme, kuinka Kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ovat hävinneet tästä Sotept24 työskentelystä kokonaan. Ehdottomasti täytyy lisätä työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin kasvun ja osallisuuden edistämisen näkökulma. Laitan tähän voimassa olevien tutkinnon perusteiden arvioinnin kohteista suoria lainauksia Kaoksen osalta, mitkä puuttuvat tästä työskentelystä.

Työn suunnittelu

– Huomioi asiakkaan tuen tarpeet ja kiinnostuksen kohteet
– Viestii ja dokumentoi työpaikan käytäntöjen mukaisesti.

Työn toteutus

– Hankkii tietoa asiakkaan kasvusta ja kehityksestä eri tiedonkeruumenetelmiä käyttäen.
– Asettaa kasvua ja osallisuutta edistäviä tavoitteita.
– On läsnä ja saatavilla osoittaen kiinnostusta asiakasta kohtaan
– Käyttää työssään monipuolisesti tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa.
– Tunnistaa vahvuuksia ja tuen tarpeita fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla ja soveltaa tietoa työssään.
– Tunnistaa ihmisen toimintaan vaikuttavia psykologisia tekijöitä ja hyödyntää tietoa työssään.
mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia ja tukee asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään.
– Käyttää voimavaralähtöisesti toiminnallisia menetelmiä kasvun ja oppimisen edistämisessä.
– Hyödyntää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa asiakaslähtöisesti
– Luo mahdollisuuksia oppimiseen arjen tilanteissa ja kannustaa oppimiseen.
– Työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti.
– Tukee asiakkaan toimijuutta ja valintojen tekemistä eri tilanteissa hyödyntäen tietoa osallisuudesta.
– Ohjaa tavoitteellisesti yhdessä toimimista ja ryhmän toimintaa tunnistaen ryhmäilmiöitä.
– Huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti.
– Käyttää toiminnallisia menetelmiä asiakaslähtöisesti ja hyödyntää taiteen tai kulttuurin mahdollisuuksia osallisuuden edistämisessä.
– Toimii haasteellisissa ja ristiriitatilanteissa rakentavasti yhdessä toimimista edistäen.

Seija Kangas & #183;14.6.2022 14:31

Laaja-alaiset perusvalmiudet -sivua päivitetty ehdotuksella/luonnoksella yhdeksi tutkinnon osaksi. Tutkinnon osassa on huomioitu STM:n suositus hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa. Toivottavasti ehdit kommentoimaan. Myöhemmin täydennämme laaja-alaisia perusvalmiuksia mm. lääkehoidon ja hoitotyön osioilla.

Erja Sormunen & #183;20.6.2022 17:14

Seuraavat kommentit ovat Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomiaverkoston (Sotergo) työryhmän jäseniltä:
1. Hyvä, että ”turvallinen työskentely” on nostettu käsitteenä lähihoitajan ydinosaamisen – osioon, mutta on tärkeää, että jo tässä tulisi näkyville osaamisen tarkastelu laaja-alaisen ergonomianäkemyksen mukaan. Tämän takia ehdotamme edm. turvallinen työskentely -termin korvaamista ”turvallinen työ ja sujuva työskentely”.

2. Laaja-alainen ergonomianäkemys tulisi huomioida sekä kaikille yhteisen osaamisen – (Laaja-alaiset perusvalmiudet) että eri osaamisalojen kokonaisuuksissa. Ergonomia on tieteenala, jossa sovelletaan tekniikan, psykologian ja fysiologian tiedonalueita. Tämän mukaisesti pyydämme huomioimaan, että:
– EI voida puhua, että opiskelija toimii ”ergonomisesti”, kuten tällä hetkellä on kirjattu useaan osioon: mm. Laaja-alaisiin perusvalmiuksiin, ikääntyvien hoitoon ja kuntoutukseen, lasten/nuorten kasvatus ja hoito, sairaanhoito ja huolenpito, suun terveydenhoito, vammaistyö.
– Ehdotamme, että ”toimii ergonomisesti” korvataan opiskelija ”huomioi ja suunnittelee työtehtävät, työympäristön, työprosessit ja oman työskentelynsä terveellisyyden, turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta (ergonomia)”
– Tämä laaja-alainen näkökulma olisi hyvä näyttäytyä myös ”työn suunnittelu” ja ”alan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien käyttäminen / Ohjaustaidot” -– kohdissa.

3. Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen:
– Viittaus opiskelija noudattaa ” voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita” – kohta tulisi täsmentää soveltumaan sote-palvelujen lainsäädäntöön. Opiskelija ei voi ottaa haltuun näin laajaa ja yleistä tavoitetta. Viittaus esim. Lainsäädäntö Sosiaali- ja terveyspalvelut – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

4. Yleisenä kommenttina: Työturvallisuuslain (738/2002; esim. 10,12,13,14,24 ja 25§) velvoitteet on huomioitava ergonomianäkökulman edistämisessä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa ja työntekijää esim. riski- ja kuormitustekijöiden arviointiin, työn perehdyttämiseen, suunnitteluun ja opastukseen/ohjaukseen sekä ergonomian huomiointiin. Nämä velvoitteet ohjaavat ensisijaisesti laaja-alaisen ergonomian huomioimiseen, ei yksittäisten menetelmien korostamiseen.

5. Huomioidaanko digitaalisten työvälineiden ja digitaitojen osaaminen esim. Alan työmenetelmien, -välineiden ja -materiaalien käyttäminen / Ohjaustaidot -kohdassa?

Sotergo työryhmän puolesta: Erja Sormunen, Anne Ranta ja Kaija Ojanperä

Katri Kakko & #183;29.6.2022 15:58

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen RAI-asiantuntijat esittävät huomioitavaksi seuraavat RAI-välineistöön liittyvät asiat osana laaja-alaisia ammatillisia perusvalmiuksia:

1. RAI-osaaminen ja RAI-arvioinnin sekä RAI-arviointitiedon hyödyntäminen linkittyy tiiviiksi osaksi asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen koko prosessia.

2. Osaamistavoitteena ehdotamme seuraavaa:
– Ymmärrys mitä tarkoittaa RAI-arviointivälineistö: osaa selittää mitä RAI-arviointi tarkoittaa osana asiakkaan palvelutarpeen luotettavaa arviointia sekä toimintakyvyn ja toimijuuden tukemista.
– Osaa selittää RAI-välineistön käytön velvoittavuuden ikääntyneiden palveluissa osana luotettavaa palvelutarpeiden selvittämistä (L 980/2012 § 15 ja § 15 a, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980).

Katri Thurman & #183;25.8.2022 16:02

Hei, hienosti työ eteee. Huomasin työn alla olevassa Hyvinvoinnin ja toiminatakyvyn edistämisen ammattitaitovaatimuksissa olevan hoitosuunnitelmaosaamisen osoittamisen olevan aiempaa kevyempi, kun ”osallistuminen sen laatimiseen” voidaan tulkita monin tavoin. Hoitosuunnitelma on toki haasteellinen eikä aina sen osaamista ole aina helppoa päästä osoittamaan käytännössä, mutta jotenkin kaipaisin tuohon tarkennusta, ettei tärkeä osaaminen kokonaan unohdu.

Lääkehoito omana osananaan on varmasti tärkeä ja hyvä, mutta pitäisikö sen suorittamisessa olla jokin tarkentava ohje, jossa määritellään esim. mikä tutkinnonosa tai osat tulee olla ensin suoritettu?

Kaipaan myös kohtaa, joka aiemmin on ollut ”arvioi omaa ”…kohdassa. Eli mihin jää jatkuvan oppimisen ja teoriatiedon merkityksen osa, kun lainsäädännössäkin terveydenhuollon ammattihenkilöistä jo otetaan kantaa täydennyskoulusvelvoitteeseen ja eettisissä periaatteissa oman osaaminen ylläpitämiseen jne. Lähihoitaja tarvitsee paljon tietoa toimintansa taustalle.

Seija Kangas & #183;5.9.2022 12:58

Sivulle lisätty 31.8.2022 työpajassa työstetty Kasvun ja osallisuuden edistäminen? -versio. Pääset jatkamaan työtä 15.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos!

Johanna Savunen & #183;6.9.2022 13:14

Sivulle lisätty 31.8.2022 työpajassa työstetty Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ? -versio. Pääset jatkamaan työtä 15.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPHn sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos!

Ulla Siponen & #183;14.9.2022 21:38

31.8. versiossa ”Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen” ei ole edelleenkään mainintaa mielenterveys- ja päihdehäiriöiden tunnistamisesta, ko. asiakkaiden kohtaamisesta eikä hoitamisesta. Mielenterveys- ja päihdehäiriöt kuuluvat kansantauteihimme. Aikaisemmin tätä asiaa on kommentoinut 19.5.2022 Saara Rapeli.

Seija Kangas & #183;15.9.2022 12:33

Sivulle lisätty 15.9.2022 työpajassa työstetty Kasvun ja osallisuuden edistäminen ? -versio. Pääset jatkamaan työtä 29.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPHn sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Sirpa Vannula & #183;16.9.2022 13:20

Toiveena olisi lisäkeskustelu hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnon osaan / työn suunnittelu ammattitaitovaatimuksen osalta asiakaslähtöisen suunnitelman laatiminen työkokonaisuuden poistamiseen. Opetus ja erityisesti kirjaamisen opetus pohjautuu myös osin FinnCC-luokitusjärjestälmään. Se on myös kirjaamisen yksi perusta. Hoitosuunnitelmien laatiminen ei myöskään ole kentällä erityisen vahvaa. Tuntuisi erikoiselta, siihen liittyvä osaamisen hankkiminen jäisi osaamisalaopintojen varaan. Koulutuskeskus Salpauksen hoitotyön opettajat

Omnian Kaso-tiimi & #183;20.9.2022 14:47

Omnian Kaso-opettajatiimi ehdottaa seuraavia muutoksia (sulkeissa)

Opiskelija
• toimii ammattieettisten periaatteiden mukaan
• noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
• noudattaa salassapito¬-, vaitiolo¬-, tietosuoja-¬ ja tietoturvallisuusohjeita
• huolehtii asiakasturvallisuudesta
• puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan (onko tämä oikea kohta?)
• toimii laatusuositusten ja omavalvontamääräysten mukaisesti
• toimii työsuojelu-¬ ja työturvallisuusohjeiden mukaisesti
• työskentelee ergonomisten periaatteiden mukaisesti
• huolehtii työhyvinvoinnistaan
• noudattaa hygieniavaatimuksia
• työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Ammatillinen vuorovaikutus
Opiskelija
• kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti
• mahdollistaa positiivisen palvelukokemuksen – subjektiivinen kokemus – miten voidaan mitata ja arvioida ja näyttää toteen, että asiakas kokee tilanteen positiivisesti? esim. toiset lapset ja vanhemmat halajavat retkille ja toiset eivät haluaisi sitä lainkaan
• mukauttaa käyttäytymistään vuorovaikutustilanteessa
• on läsnä ja saatavilla osoittaen eri tavoin kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
• havaitsee ja vahvistaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteita ja tapoja ilmaista itseään
• mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja ja -tapoja vastaavaksi
• kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
• kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
• kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa
• käyttää työssään tietoa asiakkaan kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
• käyttää selkokieltä, puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä asiakaslähtöisesti
• ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti

Työn suunnittelu
Opiskelija
• havainnoi ja selvittää asiakkaan tarpeita, mielenkiinnon kohteita, vahvuuksia ja voimavaroja
• suunnittelee työtään itsenäisesti
• suunnittelee työtään yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa ja hyödyntää työssään työryhmän ohjeita
• sisällyttää suunnitelmaansa moniammatilliselta työryhmältä saadut ohjeet
• arvioi suunnitelman toteutumista

Työn toteuttaminen
• noudattaa työpaikan päiväjärjestystä ja toimintaohjeita
• tekee moniammatillista yhteistyötä
• raportoi ja dokumentoi suunnitelman toteutumista
• tekee työnsä asiakkaalle laadittujen tavoitteiden mukaisesti

Kasvun ja kehityksen tukeminen
Opiskelija
• käyttää (soveltaa) työssään tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kehityksestä elämänkulun eri vaiheissa
• käyttää (soveltaa) työssään tietoa ihmisen fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä elämänkulun eri vaiheissa.
• tunnistaa (huomaa) asiakkaan vahvuuksia ja tuen tarpeita fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
• tukee asiakasta fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueilla
• käyttää (soveltaa) työssään tietoa ihmisen toimintaan vaikuttavista psykologisista (psyykkisistä ja sosiaalisista) tekijöistä
• käyttää voimavaralähtöistä työotetta

Osallisuuden ja yhdessä toimimisen edistäminen
Opiskelija
• käyttää työssään tietoa osallisuudesta (ymmärtää osallisuuden merkityksen asiakkaan tukemisessa ja toimii sen mukaisesti)
• tukee asiakkaan toimijuutta ja valintojen tekemistä
• ohjaa yhdessä toimimista
• huolehtii asiakkaan mahdollisuudesta osallistua toimintaan
• hyödyntää alan menetelmiä osallisuuden edistämisessä
• toimii haasteellisissa ja ristiriitatilanteissa rakentavasti yhdessä toimimista edistäen

Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen (vai tukeminen)
Opiskelija
• edistää asiakkaan kykyä huolehtia itsestään
• edistää asiakkaan omatoimisuutta
• käyttää voimavaralähtöistä työotetta (Tunnistaa asiakaan voimavaroja ja hyödyntää niitä)
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia turvalliseen ja säännölliseen liikkumiseen
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia turvalliseen ja säännölliseen ulkoiluun.
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia terveelliseen ravitsemukseen
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia riittävään lepoon
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia puhtauden ja hygienian ylläpitoon
• ohjaa ja luo mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen
• ohjaa ja tukee asiakasta pukeutumisessa
• käyttää apuvälineitä ja teknologiaa asiakaslähtöisesti
• huolehtii ympäristön puhtaudesta, viihtyisyydestä ja esteettömyydestä

Alan työmenetelmien käyttäminen asiakkaan ohjaamisessa
Opiskelija
• suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle ohjattua toimintaa
• käyttää asiakaslähtöisesti toiminnallisia menetelmiä kasvun ja osallisuuden edistämisessä
• käyttää ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia toiminnassa
• käyttää työympäristön välineitä ja materiaaleja
• mahdollistaa asiakkaalle onnistumisen kokemuksia (Auttaa asiakasta onnistumaan itse)
• tukee/vahvistaa asiakkaan myönteistä käsitystä itsestään
• luo mahdollisuuksia oppimiseen arjen tilanteissa ja kannustaa oppimiseen
• työskentelee varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteiden mukaisesti (Työskentelee tukea antavasti ja ongelmia ehkäisevästi)

Palveluista tiedottaminen
Opiskelija
• käyttää (Hyödyntää) työssään tietoa kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan palveluista ja etuuksista
• osallistuu (Ei osallistu, ymmärtää) työryhmässä sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuden toteuttamiseen

Ammattilaisena kehittyminen
• käyttää työssään vahvuuksiaan (Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja hyödyntää niitä työssään)
• pyytää palautetta työskentelystään (Muuttaa toimintaansa palautteen perusteella)
• huolehtii työhyvinvoinnistaan

Anu Jokinen & #183;20.9.2022 16:26

Ydinosaamiseen vaadittavia ammattitaitovaatimuksia oli päivitetty paremmiksi, mutta lähetetyissä palautteissa oli erittäin hyviä asioita, joita tulisi huomioida lopullisissa versioissa. Lääkehoito omana tutkinnonosanaan on toivottavaa, tämä varmaankin kehittää osaamista paremmaksi. Mielenterveyteen ja hoitotyön kirjaamiseen liittyviä asioita tulisi huomioida lisää, ja yhtenä erittäin tärkeänä asiana haluaisin korostaa selkokielisyyden huomioimista, sillä opiskelijat ovat enenemässä määrin maahanmuuttajataustaisia. Sanavalintojen selkeyttäminen helpottaisi asioiden ymmärtämistä, ja käännökset englanniksi olisivat tarpeellisia heti tutkinnonperusteiden julkaisemisen yhteydessä.

Leena Soinne & #183;28.9.2022 16:00

Tredun Sote pt opettajien mietteitä tutkinnonperusteiden uudistamisesta

Versio 6. 15.9. HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN

· Toivotaan selkokielisiä, konkreettisia ja helposti ymmärrettäviä ammattitaitovaatimuksia.

· ”Huomioi ja suunnittelee työtehtävät, työympäristön, työprosessit ja oman työskentelynsä terveellisyyden, turvallisuuden ja sujuvuuden näkökulmasta (ergonomia)”. Valtava sisältö (6 asiaa) yhdessä lauseessa

· Ammatillinen vuorovaikutus – otsikko on hyvä

· “Mukauttaa ilmaisuaan asiakkaan kommunikointitaitoja vastaavaksi” Mitä ilmaisun mukauttaminen tarkoittaa? Aiemmat kriteerit ammatillisessa vuorovaikutuksessa ovat olleet selkeämmät. Ei rikota sellaista, mikä on ollut hyvää. Kokemuksen perusteella ammatillinen vuorovaikutus ei ole aiheuttanut haasteita, vaan on ollut hyvin selkeä.

· ”Ottaa huomioon asiakkaan kulttuuriset, uskonnolliset ja eettiset tavat” Mitä tarkoitetaan?

· Hoito- ja palvelusuunnitelman ymmärtäminen hytossa, osaamisalassa laaditaan? ”Osoittaa ymmärtävänsä hoito- ja palvelusuunnitelman merkityksen asiakkaan hoidossa ja huolenpidossa”. ”Hyödyntää asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa oman työnsä suunnittelussa”. Voisiko nämä kriteerit yhdistää?

· ”Osoittaa ymmärtävänsä kansantautien (ehdotuksia: diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, muistisairaudet, mielenterveyden haasteet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, syöpäsairaudet) aiheuttamat muutokset elimistön normaalissa rakenteessa ja toiminnassa”.  Olisi hyvä, että kansansairaudet nimettäisiin eli mitkä sairaudet kuuluvat hytoon.

· ”Toimii näyttöön perustuvia menetelmiä käyttäen” Mitä tarkoitetaan?

· ”

Tukee asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia” Mitä tarkoitetaan?

· Esimerkiksi kun puhutaan kansansairauksista, ne olisi hyvä tulla yhdessä ja samassa kohdassa eikä hajoteta moneen eri kohtaan. Samoin esim suu, iho, jalat, uni ja eritystoiminta

· Hoitajan hyvinvointi puuttuu

Tiina Leminen-Harju & #183;28.9.2022 20:14

Tredun sote-opettajien mietteitä tutkintorakenteesta sekä kasvun ja osallisuuden edistämisen kriteereistä.

Tutkintorakenne:
Emme kannata Kasvun ja Hyton tutkinnonosien yhdistämistä, koska:
-ammattitaitovaatimukset on näytettävä hoivapuolella (nyt Kasvun tutkinnonosan on voinut näyttää eri-ikäisten kanssa)
-kuormittaa hoivapuolen työpaikkoja, jos kaikki näytöt pitää antaa hoivapuolella
-yhdestä tutkinnonosasta tulee liian iso, kaiken näyttäminen yhdessä näytössä on haasteellista
-näyttöön valmentavan koulutuksen venyminen laajan sisällön vuoksi, oikeille työpaikoille pääseminen myös viivästyy
-tekee osaamisen tunnistamisen hankalaksi esim. jos opiskelija keskeyttää tai vaihtaa oppilaitosta
-lisääkö keskeyttämistä?, ainakin niillä, jotka suuntautuisivat muualle kuin hoivapuolelle
-kaventaa opiskelijan valinnanmahdollisuutta, jos varhaiskasvatuksen tai koulun puolen työpaikoille ei voi mennä?
-opiskelijaryhmät ovat hyvin heterogeenisiä, opintoja pitää pilkkoa pienempiin osiin-> helpompi hahmottaa
-hoiva-avustajan osat kasvu+ iko myös jatkossa?, jos näin, kasvu täytyy olla erikseen
Lääkehoidon erillinen tutkinnonosa? Minkälainen näyttö olisi, jos siinä näytetään vain lääkehoidon osaaminen?
Ehdotus ”perusosiksi”: Ammatillinen kohtaaminen (10 osp) yhteinen kasvatus- ja ohjausalan pt:n kanssa, kasvu (15 osp), hyto (30 osp)

Kasvun ja osallisuuden edistäminen:
Kriteerien tiivistäminen ja selkeyttäminen tarpeen
Noudattaa hygieniavaatimuksia, mitä tarkoittaa?
Puuttuu: tietää lähihoitajan tehtävät työpaikalla
Työelämätaidot hyvin niukat: noudattaa työpaikan pelisääntöjä, aikatauluja, ohjeita
Noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä-> tulisi määritellä keskeiset lait
Kiusaaminen, häirintä…-> kuuluu työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin
Ammatilliseen vuorovaikutukseen kuuluvia kriteerejä pitäisi tiivistää: kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti ja myönteisesti ( positiivinen palvelukokemus kokonaan pois)
Selkokielen ja puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien käytön osaaminen on liian vaativa kokonaisuus -> mm. selkokieli tarkoittaa eri asiaa kuin selkeä kieli
Työn suunnittelun ja työn toteuttamisen voisi yhdistää: toteuttaa työtä asiakassuunnitelman ja työpaikan käytänteiden mukaisesti, toimii joustavasti tilanteen mukaan
Kaos-tutkinnon ammatillisen kohtaamisen – tutkinnonosa (2018 perusteet) olisi hyvä pohja myös lh-tutkintoon, selkeät kriteerit
Päivittäiset toiminnot: ”ohjaa ja luo mahdollisuuksia” on liian monimutkaisesti ilmaistu
Kasvun ja kehityksen tukeminen: 4 ensimmäistä kriteeriä liian hankalia opiskelijan hahmottaa, 5. kriteeri sisältyy edellisiin
Palveluista tiedottaminen: ilmoitusvelvollisuuteen pitäisi lisätä kasvatusala (varhaiskasvatuslain mukainen ilmoitusvelvollisuus), hyvää ”käyttää työssään tietoa palveluista”, että ei enää ohjata asiakkaita palvelujen käytössä (vaikea näyttää)

Seija Kangas & #183;3.10.2022 08:56

Sivulle lisätty 29.9.2022 työpajassa työstetty Kasvun ja osallisuuden edistäminen? -versio. Pääset jatkamaan työtä 13.10.2022 kaikille avoimessa webinaarissa, jossa työstetään valinnaisia tutkinnon osia. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkin löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPH:n sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Sirpa Vannula & #183;7.10.2022 16:45

Työergonomian huomioiminen

Johanna Savunen & #183;8.10.2022 15:03

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen lisätty sivustolle. Tämä työstetty työpajassa 29.9.2022.

  Sanna Hosio & #183;13.10.2022 18:31

  Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen tutkinnon osassa ei ole ammattitaitovaatimuksia kuvattu lähihoitajan konkreettisina työtehtävinä. Ilmaisut ” tukee ja edistää terveyttä ja hyvinvointia” yms ovat liian epämääräisiä ja tulkinnanvaraisia. Laadukkaiden ja tasapuolisten työelämänäyttöjen toteuttamisessa tarvitaan selkeät työtehtävien näyttökohteet, jotta opiskelija tietää mitä hänen pitää näyttää ja työpaikkaohjaaja tietää mitä hän arvioi. Jos yrittää noudattaa Lakia ammatillisesta peruskoulutuksesta, jonka mukaan kaikki osaaminen tulee näyttää ensisijaisesti työtehtävinä ja muuta osaamisen osaamista tulisi olla toissijaisesti, miten kirjataan tietopuolisen osaamisen ammattitaitovaatimus, siten että sen voi näyttää työtehtävänä ?

Ravitsemuksen opettajat & #183;12.10.2022 14:59

Tuoreina ravitsemuksenopettajina pohdimme, että jatkossakin käytännön ruoanvalmistus on tärkeää sisällyttää opintoihin, koska se tukee teoriaopintoja ja voi parantaa oppimista. Ammatillisessa koulutuksessa tulee olla käytännön taitoja tukevaa opiskelua. Pidämme myös tärkeänä, että ravitsemuksen perusteet otetaan haltuun aluksi ja tämän tiedon päälle rakennetaan muiden tutkinnon osien ravitsemusosaaminen, kuten ikäihmisten ravitsemus.

Satu-Tiina Vaarala & #183;12.10.2022 16:50

Hyto

Riittävä suomen / ruotsin kieli –> hyvä kun on otettu jo tänne! “pystyy toimimaan suomen / ruotsin kielellä vuorovaikutustilanteissa”

Rai, onko tarpeen jo Hytossa, voisiko olla vain rakenteinen kirjaaminen

Arvot ja arvoperusta puuttuu kokonaan – olisi tärkeätä olla mainittu

Käsitteenä tulisi käyttää vuorovaikutusta , eikä “kohtaa”

Kuntoutumisen näkökulma puutteellinen –> tuleeko omanaan jossain vaiheessa?

Näyttöön perustuva toiminta sijoitettaisi “lainsäädäntö ammattitaitovaatimusten alle

Meillä Vantaan ammattiopisto Variassa oppiaineryhmäkokouksen tiimoilla 12 hoityön opettajaa päästiin yhdessä perehtymään tähänastisiin tuotoksiin. Tässä luettelona erinäisiä huomioita luettelona kolmelta eri ryhmältä koottuna:
Terveydenhoitajapohjaisen opettajan huomio: Ennaltaehkäisyn näkökulma puuttuu? –> Varmaan tulossa jatkotyöskentelyn tuloksena
Ohjaa ja tukee asiakasta suoriutumaan voimavaralähtöisesti suun ja jalkojen hoidossa -> huolehtii suun ja jalkojen perushoidosta sekä ennaltaehkäisee ongelmien syntyä
Toimii ensiaputilanteissa (kaipaamme EA1:tä ammattitaitovaatimuksiin)
Jos lääkehoito on oma tutkinnonosa, niin milloin se opetetaan? Kuinka monta osaamispistettä suhteessa Hytoon? Missä vaiheessa lääkehoidon työpaikalla tapahtuva oppiminen on tarkoitus tehdä ja näyttö –> Harjoittelupaikoista on jo nyt suuri pula, miten käytännössä toimisi? Miten tämä lääkehoidon tutkinnonosa toteutetaan työelämälähtöisesti?

Anna Huttunen & #183;14.10.2022 08:47

Tässä muutama kommentti Varian opettajilta Kasvun ja osallisuuteen:
– Päivittäiset toiminnot: jaettu selkeästi eri toimintoihin – hyvä! Pitäisikö siirtymätilanteet mainita?
– Työkyvystä huolehtiminen: mihin on unohtunut psyykkinen kuormitus!
– Työn suunnittelu – mitä tässä haetaan? Mistä suunnitelmasta puhutaan? Jos kyse työnteon suunnitelmallisuudesta, oman toiminnan ohjauksesta, voisiko käyttää jotain muuta sanamuotoa? Suunnitelmallisuutta on myös muissa kohdissa

Outi Tirkkonen & #183;14.10.2022 20:45

Careerian kasvatus- ja sosiaalialan pedatiimin puolesta kommentin kirjannut Outi Tirkkonen:

Kommentit Kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osaan

1.Selkeyttä tullut lisää. Hyvä!

2. ”noudattaa työaikoja” hyppää varsinaisesta tekstityypistä esiin erimuotoisena > menisikö sisälle työpaikan ohjeisiin. Voi kyllä olla monesti yllättävän vaikea asia. Jos halutaan tämä esille, voisi nostaa työpaikan ohjeiden ja periaatteiden noudattamisen tms. ihan omaksi pallukakseen

3. ”moniammatillisen työryhmän kanssa” – mitä tällä käsitetään. Talon sisällä olevia erilaisia ammattiryhmiä vai yhteistyötä talon ulkopuolella. Laaja-alaisessa perusvalmiuksissa tämä on jo aika vaativa ammattitaitovaatimus tässä muodossa, voisiko muotoilla jollain uudella tavalla

4. ”ilmaisee itseään suullisesti ja kirjallisesti” hyppää esiin erilaisen muotoilun takia. Myös on hiukan epämääräinen työtehtävänä. Kuulosta äidinkielen oppiaineen vaatimukselta. Voisiko tämän yhdistää jotenkin työtehtäviin. Suullinen ilmaisu tulee esille jo aikaisemmissa vaatimuksissa (kuuntelee, keskustelee…). Voisiko pallukka olla jotenkin niin, että käyttää kirjallista ilmaisua työn vaatimissa tilanteissa (tiedonvaihto, dokumentointi, raportointi)

5. Järjestys osiossa Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja avustaminen – sosiaalinen kanssakäyminen hyppää toisen tyyppisten asioiden keskeltä. Ehdotamme, että voimavaralähtöinen työote, mielen hyvinvointi ja sosiaalinen kanssakäyminen laitetaan peräkkäinen ja ennen ympäristön esteettömyyttä (pukeutumisen perään), jolloin esteettömyyteen saadaan tunnetta muustakin kuin fyysisestä esteettömyydestä, voisi myös ehkä käyttää sanaa kokonaisvaltaisesta esteettömyydestä.

6. Alan työmenetelmät ja -välineet osio, toisessa pallukassa lukee “ mahdollistaa” ja toisessa “luo mahdollisuuksia” – voisiko kumpikin olla samalla tavalla

7. Lastensuojeluasia – riittääkö, että ilmoittaa työryhmälle huolen herätessä… eikö ole henkilökohtainen vastuu

8. Työkyvystä huolehtiminen – työajan ulkopuolinen aika ei kuulu työnantajalle eikä sitä näytön näkökulmasta voi todentaa, mitä tekee työajan ulkopuolessa. Voisiko vain yksinkertaisesti olla – huolehtii työkyvystään

Seija Kangas & #183;19.10.2022 14:42

Sivulle lisätty 13.10.2022 työpajassa työstetty Kasvun ja osallisuuden edistäminen? -versio. Voit jättää kommenttisi tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Anne Haapala & #183;2.11.2022 12:58

Kuntoutuksen osaamisen vahvistaminen
– Yleistietoa kuntoutuksen eri osa-alueista ja käytössä olevista käsitteistä. (On tärkeää ymmärtää kuntoutuksen historia ja muutokset kuntoutuksen käsitteissä)
– Kuntouttava hoitotyö
– Kinestetiikan toimintamalli
– Toimintakyky: mittaaminen ja kirjaaminen, RAI ja ICF-viitekehys
– Yleistietoa käytetyimmistä apuvälineistä ja niiden hankinta- ja lainausprosesseista
– Turvalliset potilassiirrot esim. Potilassiirtojen Ergonomiakortti-koulutukset

Toimen mielestäni tärkeä osa-alue on digiosaamisen lisääminen
– Yleistietoa kansallisista suuntaviivoista ja tulevaisuuden näkymistä
– Tekoäly – tulevaisuuden työkaveri
– Käytössä ja kehitteillä olevat ohjelmistot, robotit ja muut innovatiiviset ratkaisut

Anne Jauhonen & #183;18.11.2022 14:03

Voisiko nämä kaksi ammattitaitovaatimusta yhdistää kaos-tutkinnonosasta:

kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa

Elina Huhta & #183;18.11.2022 14:26

Suomen Diakoniaopiston yhden sote:n kehittämispäivän tiimin kommentti ravitsemukseen liittyen. Ravitsemusosaamisen merkitys jäi mietityttämään ryhmäämme.

Oikeanlainen ravitsemus on iso osa kaikkien asiakasryhmien hyvinvointia ja terveyden edistämistä sekä toimintakykyä. Jokaisella lähihoitajalla olisi äärettömän tärkeää olla ravitsemusosaaminen kunnossa, jotta osaavat ohjata sekä avustaa asiakkaita oikeanlaiseen ravitsemukseen tapojen ja uskomusten sijaan.

Ravitsemussuositukset olisi siis tärkeä löytyä tulevista perusteita.

Pauliina Harvala & #183;18.11.2022 14:34

Tiimin kanssa kiinnitimme seuraaviin asioihin huomiota:
-vastasyntyneen hoitotyö olisi tärkeää sisällyttää pakollisiin tutkinnonosiin edes jossain määrin
– suullinen raportointi/tiedon välittäminen olisi mukava lisä dokumentointi kohtaan
– sosiaalinen kuormitus työhyvinvointiin lisäksi
Tutkimme Kaoksen tutkinnonosaa.
Pidimme selkeänä rakennetta ja konkretia sekä ”napakkuus” ilahdutti meitä kovin.

Anne Jauhonen & #183;18.11.2022 14:37

Pitäisikö kaos-tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksissa mainita myös asiakaslähtöisen suunnitelman hyödyntäminen?

Onko ajatuksena, että Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen tutkinnonosassa ei vielä tarvitse osata tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa? (Nyt siellä on vaatimuksena vain käyttää näitä suunnitelmia.)

Mielenkiintoista olisi tietää, miten arviointi käytännössä tapahtuu, kun ammattitaitovaatimuksia on näin paljon…ettei kuitenkaan oleelliset asiat tipahda huomaamatta pois.

SDO SOTE & #183;18.11.2022 14:45

KAOS:
– Pohdimme sanaa ”mukauttaa”, löytyisikö sille korvaavaa sanaa, joka olisi selkeämpi?
– Miten kirjaaminen ja dokumentointi eroavat toisistaan, kun ne on eritelty, ”Opiskelija kirjaa ja dokumentoi asiakastyötä ohjeiden mukaisesti”.
HYTO:
Työyhteisössä toiminen kohdassa on maininta, että opiskelija toimii ensiaputilanteissa. Millaisia ensiaputaitoja tässä edellytetään ja tarkoittaako tämä, että esim. EA1 tulee olla suoritettuna ennen hyton näyttöä?

Kokonaisuudessaan kriteeristö on selkeytynyt ja kohtia on avattu konkreettisesti.

Sari K. & #183;18.11.2022 17:28

Kommenttini koskee ”Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen”- tutkinnon osaa. Voisiko kohdat suun ja jalkojen hoitoon liittyen, laittaa erillisiksi ammattitaitovaatimuksiksi? Suun ja jalkojen rinnastaminen, on vähän hassu tällaisenaan.

”tarkkailee ja tunnistaa asiakkaan suun ja jalkojen terveyteen liittyviä ongelmia”
”ohjaa ja tukee asiakasta suun ja jalkojen hoidossa”

Johanna Karjalainen & #183;19.12.2022 08:13

Auttaa = ohjaa, avustaa mielestäni auttaa sana on passiivinen, eikä ohjaa asiakkaan aktivoimiseen.

Outi Trikkonen & #183;19.12.2022 20:39

Erikoista, tutkinnon osassa, joka yleensä aloittaa tutkinnon suorituksen on vaatimus kielitaidollisesta osaaamisesta. ” käyttää työtehtävissä tutkintokieltä, toista kotimaista kieltä sekä yhtä vierasta kieltä”. Tämä on aikaisemmin ollut osaamisalan tutkinnon osissa ja sielläkin tuottaa vaikeutta. Myös suomenkielisille opiskelijoille toinen kotimainen kieli. S2 opiskelijoille jo tutkintokieli on haasteellinen. Tämä on ehdottomasti siirrettävä toiseen tutkinnon osaan!!!!!

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *