Ydinosaaminen: ammatilliset vuorovaikutustaidot, perushoidon taito, ohjaustaidot, monialainen tiimityö, asiakaslähtöinen toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, lääkehoito, palvelujärjestelmän tunteminen, työtä ohjaava lainsäädäntö ja ammattietiikka, turvallinen työskentely, teknologian hyödyntäminen, oman osaamisen arviointi, kulttuurinen osaaminen, dokumentointiosaaminen

Osaamisalakohtaiset työprosessit?

Työn edetessä tunnistetaan mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan keskeiset työprosessit, joista muodostetaan tutkinnon osat, jotka tullaan kuvaamaan tällä välilehdellä. Alla olevat ammattitaitovaatimusten ryhmittelyotsikot täsmentyvät työn edetessä osaamisalan tarpeiden mukaisesti.

29.9.2022 työpajassa työstetty versio

Ammattieettisyys ja toimintaa ohjaavan lainsäädännön, määräysten, suositusten ja ohjeiden noudattaminen

Opiskelija

 • noudattaa voimassa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • noudattaa salassapito­-, vaitiolo­-, tietosuoja-­ ja tietoturvallisuusohjeita
 • toimii vastuullisesti noudattaen alan arvopohjaa ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa
 • varmistaa asiakkaan turvallisuuden
 • noudattaa laatusuosituksia ja omavalvontamääräyksiä
 • noudattaa työsuojelu-­ ja työturvallisuusohjeita (esim. ensiapu, työergonomia, aseptiikka tarkemmin koulukohtaisiin koulutuksen järjestäjien toteuttamissuunnitelmiin)
 • puuttuu havaitsemiinsa epäkohtiin ja tiedottaa niistä esihenkilölle
 • noudattaa hygieniavaatimuksia
 • työskentelee taloudellisesti
 • edistää kestävää kehitystä
 • dokumentoi lainsäädännön ja työyksikön ohjeiden mukaan

Ammatillinen vuorovaikutus

Opiskelija

 • kohtaa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa arvostavasti ja asiakaslähtöisesti
 • on läsnä ja saatavilla osoittaen kiinnostusta asiakasta ja tämän lähiverkostoaan kohtaan
 • vastaa asiakkaan vuorovaikutusaloitteisiin ja tapoihin ilmaista itseään
 • mukauttaa omaa vuorovaikutustaan asiakkaan tarpeen mukaan
 • kuuntelee, keskustelee ja toimii yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää vuorovaikutustilanteissa ymmärrettävää kieltä 
 • hyödyntää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja asiakaslähtöisesti
 • käyttää tietoa kielestä, kulttuurista ja katsomuksesta
 • ennakoi työssään väkivallan uhkaa
 • puuttuu kiusaamiseen, häirintään, syrjintään ja väkivaltaan työyksikön ohjeiden mukaan
 • toteuttaa asiakkaan turvallista, esteetöntä ja viihtyisää ympäristöä
 • tekee moniammatillista yhteistyötä

Työn suunnittelu

Opiskelija

 • arvioi asiakkaan toimintakykyä ja muutosvalmiutta
 • arvioi asiakkaan voimavaroja ja tuentarpeita
 • arvioi asiakkaan somaattisen voinnin ja tuentarpeen
 • arvioi lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaista tuen tarvetta
 • asettaa tavoitteet yhteistyössä asiakkaan, hänen lähiverkostonsa ja työryhmän kanssa
 • suunnittelee työtään yhdessä moniammatillisen verkoston kanssa
 • suunnittelee asiakasprosessia yhdessä asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • osoittaa ymmärtävänsä eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia

Työn toteutus

Ehkäisevä ja edistävä mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyö

Opiskelija

 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta hänen omassa elämässään
 • käyttää tietoa mielenterveyden suoja- ja riskitekijöistä yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla
 • tukee asiakkaan positiivista mielenterveyttä
 • tukee asiakkaan toipumisorientaatiota
 • toteuttaa ehkäisevää ja edistävää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyötä
 • antaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä
 • työskentelee sukupuolisensitiivisesti

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön menetelmät

Opiskelija

 • havainnoi asiakkaan hyvinvointia eri toimintaympäristöissä
 • käyttää työssään näyttöön perustuvia suosituksia ja työmenetelmiä eri toimintaympäristöissä
 • tukee eri-ikäisten asiakkaiden elämänhallinta-, sosiaalisia- ja tunnetaitoja
 • ohjaa asiakasta ja läheisiä päivittäisissä toiminnoissa ja arjen hallinnassa
 • ohjaa asiakkaita itsehoidollisiin menetelmiin
 • käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä
 • käyttää mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön arviointi- ja seurantamittareita
 • käyttää ryhmä- ja yhteisöhoidon menetelmiä voimavaralähtöisesti
 • käyttää luovia ja toiminnallisia menetelmiä
 • aloittaa, työskentelee ja lopettaa yhteistyö- ja hoitosuhteen
 • käyttää trauma- ja kriisityön menetelmiä
 • käyttää verkosto- ja perhetyön menetelmiä
 • käyttää digitaalisia välineitä, sovelluksia ja ympäristöjä ja varmistaa asiakkaan digiturvallisuuden
 • ohjaa asiakkaan tarvitsemaansa palveluun
 • ohjaa apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
 • käyttää asiakastyössä kokemusasiantuntijoita ja vertaistukea

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyön lääkehoito

Opiskelija

 • osoittaa ymmärtävänsä lääkehoidon merkityksen ja tuntee keskeiset lääkeaineryhmät mielenterveys-, päihde-, ja riippuvuustyössä
 • ohjaa ja motivoi lääkehoidon toteuttamisessa yhteistyössä asiakkaan kanssa
 • tekee virheettömästi annoslaskut sekä yksikönmuunnokset
 • toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti
 • seuraa asiakkaan lääkehoidon vaikutuksia
 • tiedottaa asiakkaan lääkehoidon yhteis-, haitta- ja sivuvaikutuksista
 • love-koulutus

Työn arviointi

Opiskelija

 • arvioi asiakaskohtaisen suunnitelman toteutumista
 • arvioi toimintaansa työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa ja arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
 • ratkaisee ongelmia työryhmän jäsenenä
 • hyödyntää työnohjausta
 • arvioi omaa yrittäjyysosaamistaan
 • pyytää palautetta toiminnastaan

Löydät aiemmat luonnosversiot Arkisto-välilehdeltä.

11 kommenttia

Seija Kangas & #183;21.2.2022 13:48

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan sivua on nyt päivitetty nykyisten tutkinnon perusteiden mukaisesti. Odotamme kommenttejasi jatkotyöstämistä varten. Kiitos sinulle!

Tarja & #183;28.2.2022 09:47

Mielenterveys- ja päihdetyön tutkinnonosat ovat liian samankaltaiset.

Sari Ojajärvi & #183;21.3.2022 11:03

’Kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta’ joka toistui Vammaistyön osaamisalassa monta kertaa, puuttuu tästä osaamisalasta kokonaan.

SuPer ry & #183;21.3.2022 13:21

Päihdetyö: tuntee kuntouttavan ja haittoja vähentävän hoidon erot ja tavoitteet.
Kaikki päihdetyö ei tähtää päihteettömyyteen: haittoja vähentävä päihdetyö on merkityksellistä!

Annukka Suvikas & #183;24.3.2022 10:20

Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa määrällisesti isoin ammattikunta on lähihoitajat. Heidän roolinsa on merkittävä toimintakyvyn arvioinnissa. Pitäisikö ammattitaitovaatimuksissa sanoittaa osaamista toimintakyvyn laaja-alaisessa kuvaamisessa (ICF), olla maininta toimintakyvyn arvioinnin välineistä/mittaamisesta ja kuntoutusprosessiosaamisesta?

Seija Kangas & #183;8.4.2022 14:05

24.3.2022 webinaarin osallistujat ovat muokanneet mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan perusteluonnosta huomioiden saadut kommentit ja viestit. Iso kiitos teille, jotka olitte työstämässä tätä versiota tai lähetitte meille kommenttinne ja viestinne aiempiin versioihin. Kaikki kommenttinne ovat arvokkaita ja vievät tätä yhteistä työtä eteenpäin. Kiitos jo tässä vaiheessa seuraavista kommenteistanne! Ne ovat arvokas osa perustetyötä. Webinaarissa jatkamme työtä 19.5. 2022 Toivottavasti pääset silloin jatkotyöstämään perusteita!

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan sivustolta on kommentoinnin helpottamiseksi siirretty aiemmat luonnosversiot Arkisto -välilehdelle.

Kaisa Aho & #183;6.6.2022 12:15

Käsittelimme Keudassa työelämäkumppanimme Hanna Laakson/Sopimuskoti/Kerava kanssa Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitaitovaatimuksia. Seuraavassa työelämän kommentteja:
– Nyt yhteen ammattitaitovaatimukseen on niputettu todella paljon asiaa ja eri tason asioita. Esimerkiksi ”Osaa käyttää motivoivia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä toisaalta nikotiinituotteiden käytön kuin itsetuhoisuuden kohdalla”?
– Päihde- ja mielenterveysongelmat usein nivoutuvat yhteen. Joissain kohtaa ammattitaitovaatimuksissa näitä olisi hyvä myös erotella.
– Ammattitaitovaatimuksiin voisi lisätä enemmän näkyviin: asiakkaan itsemääräämisoikeuden nostaminen, elämänkaaren näkyvyys, erilaiset sairaudet.
– Kirjaaminen on tärkeä taito.
– Suunnittelu moniammatillisen tiimin jäsenenä on tärkeä mainita.
– Monia kohtia on vaikea ymmärtää esim. ”Osoittaa ymmärtävänsä muutosvalmiuden ja -vaiheiden mallia”?
-On tärkeää, että tuntee kuntouttavan ja haittoja vähentävän hoidon erot ja tavoitteet.
Kaikki päihdetyö ei tähtää päihteettömyyteen: haittoja vähentävä päihdetyö on merkityksellistä!

Seija Kangas & #183;22.6.2022 12:49

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan luonnosta on päivitetty ja huomioitu palautteenne. Kiitos niistä! Toivottavasti jaksatte edelleen auttaa meitä tutkinnon perusteiden työstämisessä. Kommenttinne ovat todella tärkeitä.

Seija Kangas & #183;5.9.2022 13:08

Sivuille lisätty 31.8.2022 työpajassa työstetty luonnos tutkinnon perusteista. Työ jatkuu 15.9.2022 työpajassa. Työpajasta lisätietoa löydät Ajankohtaista -välilehdeltä. Voit jättää kommenttisi joko työpajan ilmoittautumislinkin kautta tai kirjoittamalla tähän kommenttikenttään. Kiitos teille kaikille!

Seija Kangas & #183;15.9.2022 12:35

Sivulle lisätty 15.9.2022 työpajassa työstetty Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan -versio. Pääset jatkamaan työtä 29.9.2022 kaikille avoimessa työpajassa. Lisätietoa löydät työpajasta löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPHn sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Seija Kangas & #183;30.9.2022 13:48

Sivulle lisätty 29.9.2022 työpajassa työstetty Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan -versio. Pääset jatkamaan työtä 13.10.2022 kaikille avoimessa webinaarissa, jossa työstetään valinnaisia tutkinnon osia. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkin löydät Ajankohtaista -välilehdeltä ja OPH:n sivuilta. Voit jättää kommenttisi joko ilmoittautumislinkin kautta tai tähän kommenttikenttään. Kiitos Sinulle!

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.